Öğretim görevlisi alımında ‘desen sınavı’ yapılabilir mi?

Öğretim vazifelisi ve araştırma vazifelisi takımlarına genel ve özel kaideler ile imtihan sistem ve değerlendirmeleri, “Öğretim Üyesi Dışındaki …

By

Öğretim vazifelisi ve araştırma vazifelisi takımlarına genel ve özel kaideler ile imtihan sistem ve değerlendirmeleri, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Takımlarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Imtihan ile Giriş Imtihanlarına Ait Tarz ve Temeller Hakkında Yönetmelik“te düzenlenmiştir.

Mezkür Yönetmeliğin 11 inci hususunun 1 inci fıkrasında; “Giriş imtihanı, imtihan heyeti tarafından; bilim alanı yabancı lisanla ilgili olan ünitelerdeki öğretim vazifelisi takımları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci unsurunun birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca mecburî yabancı lisan dersini vermek üzere atama yapılacak öğretim vazifelisi takımları için adayların mesleksel tabir ve bilgi hüneri ile anlatım yeteneğini ölçecek formda yalnızca kelamlı, bu Yönetmelik kapsamındaki öteki takımlar için ise duyuru edilen alanla ilgili bilgi seviyesini ölçecek formda yalnızca yazılı imtihan olarak yapılır. Yabancı lisanla eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim vazifelisi takımlarında kelamlı imtihan yapılır. Fakat senato kararı olması halinde kelamlı imtihan sonucu 60 ve üzeri puan alanlar için yazılı imtihan da yapılır. Bu durumda olanların giriş imtihanı puanı, kelamlı imtihan ile yazılı imtihanın puanlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.” kararı bulunmaktadır.

Bununla birlikte, ilgili Yönetmeliğin “Öncelikli alanlardaki araştırma vazifelisi takımlarına atamalar” başlıklı 15 inci hususunun 1 inci fıkrasında; “Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı takımları için Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenen ek atama müsaadelerinin en fazla yüzde yirmisi kadar ek atama müsaadesi, Yükseköğretim Heyeti tarafından belirlenen öncelikli alanlarda araştırma vazifelisi takımında lisansüstü eğitim yaptırılması maksadıyla yükseköğretim kurumlarına tahsis edilebilir. Bu kapsamda duyuru edilen araştırma vazifelisi takımları için, bu Yönetmelik uyarınca yapılacak ön kıymetlendirme sonucunda giriş imtihanına katılmaya hak kazananlar için, giriş imtihanı kelamlı olarak yapılır.” Tabiri yer almaktadır.

Bu kararlar doğrultusunda, aşağıdaki tablodan çok daha detaylı olarak görebileceğiniz üzere hangi öğretim vazifelisi ve araştırma vazifelisi alımlarında kelamlı imtihan yolunun uygulanabileceği açıkça belirlenmiştir. Üniversitelerin kelam konusu alımlarda bu tekniklerin dışında ayrıca bir imtihan seçeneğini uygulamaları, kendilerince prosedür belirlemeleri hukuken mümkün değildir.

UNVAN

IMTIHAN PROSEDÜRÜ

Araştırma Vazifelisi

Yazılı

Araştırma Vazifelisi (Öncelikli Alan)

Kelamlı

Öğretim Vazifelisi

Yazılı

Öğretim Vazifelisi

(Yabancı Lisanda Eğitim Yapan Birimler)

Kelamlı

(Senato kararı alınması halinde ek olarak yazılı imtihan yapabilir.)

Öğretim Vazifelisi

(Bilim alanı yabancı lisanla ilgili olan ünitelerdeki öğretim vazifelisi takımları ile zarurî yabancı lisan dersleri)

Kelamlı

Öğretim Vazifelisi

(Uluslararası Münasebetler ve Yabancı Lisanla İlgili Uygulamalı Birimler)

Yazılı

Yönetmeliğin birtakım alanlarda imtihan prosedürünü “yazılı” olarak sonlandırması bilhassa özel yetenekle alım yapan fotoğraf üzere alanlarda üniversitelerin ders vermek üzere alacakları öğretim vazifelisi takımlarına müracaat eden adayları seçmelerinde zorluk yaşatmaktadır. Gerçekten, hal bu türlü olunca kimi üniversitelerimiz yönetmeliğin dışına çıkarak kendi formüllerini belirlemek durumunda kalmaktadır.

Örneğin, Şırnak Üniversitesi tarafından Hoş Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Kısmına alınacak Öğretim Vazifelisi için 20 Ağustos 2020 tarihinde giriş imtihanı yapılacaktır. Imtihanın prosedürü ilgili fakültenin web sayfası üzerinden duyuru edildiği üzere üç etaplı olarak belirlenmiştir. Bunlar; Desen Imtihanı, Fotoğraf Imtihanı ve Uygulama Değerlendirme-Portfolyo İncelemenin yapılacağı Mülakat.

Bu noktada şu hususu öncelikle belirtmek gerekirse, üniversitenin belirlediği imtihan tekniği aslında Fotoğraf alanının ruhuna ve mantığına uygundur. Fotoğraf Kısmında ders verecek bir öğretim vazifelisi alınırken sadece bir yazılı imtihan yapmak yerine kişinin yeteneklerini desen ve fotoğraf imtihanlarıyla görmek son derece doğaldır. Buradaki temel düşünce maalesef Yükseköğretim Konseyi tarafından yürürlüğe konan yönetmeliğin imkan vermemesidir.

Sonuç olarak, üniversitelerin bilhassa ders verecek öğretim vazifelilerinin alındığı birtakım uygulamalı alanlarda başvuran adayların salt yazılı bilgilerini görmek yerine yeteneklerini görebilmeleri açısından uygulamalı imtihanlara gereksinimi olduğu bir gerçektir. Münasebetiyle, üniversitelerin bu mevzuda muhtaçlıklarını gidermek gayesiyle makul alanlarda uygulamalı imtihana imkan veren düzenlemelerin YÖK tarafından yapılmasında yarar olacaktır!

You may also like