Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanında 3 hata birden yaptı

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından 10 Aralık 2020 günlü Resmi Gazete’de 31 adet Öğretim Vazifelisi ve Araştırma Vazifelisi takımı …

By

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından 10 Aralık 2020 günlü Resmi Gazete’de 31 adet Öğretim Vazifelisi ve Araştırma Vazifelisi takımı ilan edilmiştir.

Kelam konusu takımları incelediğimizde, ilgili yükseköğretim kurumu tarafından Erasmus Koordinatörlüğünde çalıştırılmak üzere Öğretim Vazifelisi ilanı verildiği ve özel kaide olarak “Türk Lisanı ve Edebiyatı kısmı lisans mezunu olmak, Eski Türk Edebiyatında doktora yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında en az 5 yıl ders vermiş olmak.” olduğu görülmektedir.

İlgili takım için belirlenen özel koşul hakkındaki tenkitlerimizi üç başlıkta sunalım:

A) TÜRK LİSANI VE EDEBİYATI ALANININ BELİRLENMESİ TARAFINDAN

Bilindiği üzere, Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin eğitim, gençlik ve spor alanlarındaki hibe programıdır. Ülkemizde yükseköğretim kurumları çalışanı ile öğrencilerinin yararlandığı bu programın uyumu Dışişleri Bakanlığına bağlı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülmektedir.

Bununla birlikte, hareketlilik alanı olarak bakıldığında Avrupa kıtasında yer alan ülkeler bu kapsamda olduğundan, haliyle üniversitelerde bu süreçleri yürütmek üzere İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Lisanı ve Edebiyatı ve Memleketler arası Bağlar başta olmak üzere yabancı lisanı epey güzel seviyede bireyler istihdam edilmektedir.

Türk Lisanı ve Edebiyatının Eski Türk Edebiyatı kürsüsünde doktora yapmış bir adayın Erasmus Koordinatörlüğünün hizmet alanına bakıldığında epeyce ilgisiz görünmektedir. Bu cinsten değişim hareketliliğe yönelik uygulamalı ünitelerde İngiliz lisanında uzman bireylerin çalıştırılması kamu faydası ve hizmet gerekleri açısından daha uygun olacaktır.

B) YABANCI LİSAN KAİDESİ TARAFINDAN

09 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Takımlarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi İmtihan İle Giriş İmtihanlarına Ait Yöntem ve Asıllar Hakkında Yönetmelik“in 6 ncı hususunda yer alan “Adaylarda, yabancı lisanla eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim vazifelisi takımlarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim lisanında; bilim alanı yabancı lisanla ilgili takımlara yapılacak öğretim vazifelisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci unsurunun birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca mecburî yabancı lisan dersini vermek üzere öğretim vazifelisi takımlarına yapılacak atamalarda ilgili lisanda; yükseköğretim kurumlarının milletlerarası bağlantılar ile yabancı lisanla ilgili uygulamalı ünitelerinde istihdam edilecek öğretim vazifelisi atamalarında, en az bir lisanda Yükseköğretim Şurası tarafından kabul edilen merkezi yabancı lisan imtihanından en az 80 puan yahut eşdeğerliği kabul edilen bir imtihandan bu puan muadili bir puana sahip olma kaidesi aranır.” kararı yer almaktadır.

Erasmus Koordinatörlüğünün yabancı lisanla ilgili uygulamalı bir ünite olduğu açık olduğundan, ilanda aranan yabancı lisan kaidesinin 50 değil, 80 olması gerektiği açıktır. İlandaki yabancı lisan kuralının düzeltilmesi gerekmektedir.

C)DERS VERME DENEYİMİ TARAFINDAN

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim vazifelisi takımı “uygulamalı ünite” olarak belirtilmiştir. Uygulamalı ünite öğretim vazifelisi takımları ders verme yükümlülüğü bulunmayan, üniversitelerdeki idari ünitelerde misyon alan şahıslardır.

Üniversite tarafından Erasmus Koordinatörlüğüne alınacak bireyde yükseköğretim kurumlarında en az beş yıl ders verme deneyimi aranması uygulamalı ünite öğretim vazifelisi istihdamının mantığına aksi düşmektedir. Ders vermeyecek bir bireyde, ders deneyimi aranması lakin ilana müracaatları sonlandırmaktadır.

Sonuç olarak, ilgili yükseköğretim kurumunun Erasmus Ünitesinde çalıştıracağı öğretim vazifelisi için aradığı kurallar ile ilgili yönetmelikte aranan özel kaidelere uygunluk bakımından tekrar değerlendirmesinde büyük yarar olduğu düşünülmektedir.

You may also like