Zam ve tazminat kararnamesi, iki değişiklikle, Resmi Gazetede yayımlandı

2006/10344 sayılı Devlet Memurlarına Ödenecek Artırım ve Tazminatlara Ait Karar’ın 2020 yılında da uygulanacağına dair karar Resmi Gazetede …

By

2006/10344 sayılı Devlet Memurlarına Ödenecek Artırım ve Tazminatlara Ait Karar’ın 2020 yılında da uygulanacağına dair karar Resmi Gazetede yayımlandı. İşte Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme.

4 Eylül 2020 tarih ve 31234 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 2931
Ekli “Devlet Memurlarına Ödenecek Artırım ve Tazminatlara Ait Kararda Değişiklik Yapılması ve Tıpkı Kararın 2020 Yılında da Uygulanmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci hususu mucibince karar verilmiştir.

DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ARTIRIM VE TAZMİNATLARA AIT KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE BIREBIR KARARIN 2020 YILINDA DA UYGULANMASINA DAİR KARAR

UNSUR 1- 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Şurası Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Artırım ve Tazminatlara Ait Karar ve eki cetvellerin uygulanmasına 2020 yılında da devam olunur.

HUSUS 2- Birebir Kararın;
a) 3 üncü unsurunun birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “190 sayılı Kanun Kararında Kararnameye” ibaresi, “2 sayılı Genel Takım ve Yöntemi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine” biçiminde,
b) 9 uncu hususunun birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinin (dd) sırasında yer alan “190 sayılı Kanun Kararında Kararnameye” ibaresi, “2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine” biçiminde,
c) 10 uncu hususunun birinci fıkrasında yer alan “190 ve 399 sayılı Kanun Kararında Kararnamelere” ibaresi, “2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ve 399 sayılı Kanun Kararında Kararnameye” biçiminde,
değiştirilmiştir.

HUSUS 3- Tıpkı Kararın 13 üncü hususu aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.
“MADDE 13- (1) Artırım ve tazminatların ödenmesine temel olmak üzere;
a) Bu Karar ve eki cetvellerin uygulanmasından doğacak her türlü sorunu tahlile bağlamaya, uygulamayı yönlendirmeye ve uygulama birliğini sağlamaya; Aile, Çalışma ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığının görüşü üzerine, Hazine ve Maliye Bakanlığı,
b) Bu Kararda yer almayan takım ve unvanlar için, ekli cetvellerde bulunan gibisi takım ve unvanları dikkate alarak emsal takım ve unvanlar tespit etmeye; vilayet özel yönetimleri ve bunların kurdukları birlikler için İçişleri Bakanlığı, belediyeler ve bağlı yönetimleri ile belediyelerin kurdukları birlikler için Etraf ve Şehircilik Bakanlığı aracılığıyla, öbür kamu kurum ve kuruluşlar için ise ilgili kurum yahut kuruluşlarca direkt Aile, Çalışma ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığından alınacak görüş üzerine, Hazine ve Maliye Bakanlığı,
yetkilidir.”

HUSUS 4- Bu Karar 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
HUSUS 5- Bu Karar kararlarını Cumhurbaşkanı yürütür.

You may also like