Yurtdışında Geçen Müddetlerin Borçlandırılması ve Kıymetlendirilmesine Ait Yönetmelikte Değişiklik

YÖNETMELİK Aile, Çalışma ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığından: YURTDIŞINDA GEÇEN MÜHLETLERİN BORÇLANDIRILMASI VE KIYMETLENDİRİLMESİNE AİT …

By

YÖNETMELİK

Aile, Çalışma ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığından:

YURTDIŞINDA GEÇEN MÜHLETLERİN BORÇLANDIRILMASI VE

KIYMETLENDİRİLMESİNE AİT YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

HUSUS 1 – 6/11/2008 tarihli ve 27046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yurtdışında Geçen Mühletlerin Borçlandırılması ve Kıymetlendirilmesine Ait Yönetmeliğin 1 inci unsuru aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin emeli, Türk vatandaşları ile doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma müsaadesi almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin, on sekiz yaşını doldurduktan sonra Türk vatandaşı olarak yurt dışında geçen ve belgelendirilen sigortalılık müddetleri ile bu müddetleri ortasında yahut sonunda yer alan işsizlik müddetlerinden her birinde bir yıla kadar olan kısmın ve yurt dışında mesken bayanı olarak geçen müddetlerin, talepleri halinde borçlandırılarak toplumsal güvenlikleri bakımından değerlendirilmesindeki tarz ve temelleri düzenlemektir.”

HUSUS 2 – Tıpkı Yönetmeliğinin 2 nci unsuru aşağıdaki formda değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 1 inci hususta belirtilen mühletleri borçlanmak isteyen Türk vatandaşları ile doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma müsaadesi almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenleri ve bunların müracaat tarihi prestijiyle Türk vatandaşı olan hak sahiplerini kapsar.”

UNSUR 3 – Birebir Yönetmeliğin 4 üncü unsurunun birinci fıkrasının (d) bendine “bulunanların” ibaresinden sonra gelmek üzere “kısa müddetli çalışmaya tabi işler hariç olmak üzere” ibaresi ile birebir fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“k) Kısa periyodik çalışmaya tabi işler: Yurtdışında mecburî sigortalılığa tabi olsalar dahi, Ülkemiz dış temsilciliklerince yahut toplumsal güvenlik kontratı imzalanmış ülke sigorta kurumlarınca düzenlenmiş hizmet dokümanında kayıtlı olan ve ilgili ülke mevzuatına nazaran elde edilen yarar üzerinden çalışandan zarurî sigorta prim kesintisi yapılmadığı bildirilen müddetleri,”

UNSUR 4 – Tıpkı Yönetmeliğin 5 inci unsuru başlığı ile birlikte aşağıdaki formda değiştirilmiştir.

Borçlanma başvurusu

UNSUR 5 – (1) Borçlanma hakkından yararlanabilmek için yazılı olarak yahut yordam ve temelleri Kurumca belirlenecek elektronik ortam üzerinden Kuruma müracaatta bulunmak kuraldır.

(2) Toplumsal güvenlik mukaveleleri uygulanmak suretiyle kendilerine yahut hak sahiplerine kısmi aylık bağlanmış olanların borçlanma müracaatlarında da birinci fıkra kararı uygulanır.”

UNSUR 5 – Birebir Yönetmeliğin 6 ncı unsurunun üçüncü fıkrasının son cümlesi aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

“Kısmi borçlanma yapmak isteyenler, borçlanmak istedikleri gün sayısını belirtmek zorundadırlar.”

HUSUS 6 – Tıpkı Yönetmeliğin 8 inci hususunun ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

UNSUR 7 – Tıpkı Yönetmeliğin 9 uncu unsuru başlığı ile birlikte aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

Borçlanmaya temel mühletlere ilişkin evraklar

UNSUR 9 – (1) Sigortalılık müddetlerinin borçlanılabilmesi için müracaat sahibince;

a) Toplumsal güvenlik kontratı akdedilmiş ülkelerde çalışılmış ise;

1) İlgili ülke sigorta kurumlarınca düzenlenmiş sigortalılık müddetlerini gösterir evrakın aslıyla birlikte Türkiye’de yeminli çeviri ofislerince yapılmış çevirisinden ya da yurt dışında bulunan Türk temsilciliklerince akredite edilmiş tercümanlarca yapılmış ve ilgili temsilcilikçe onaylanmış çevirisinden,

2) İlgili ülkelerdeki Türk büyükelçilikleri, başkonsoloslukları, çalışma ve toplumsal güvenlik müşavirlikleri yahut ataşelikleri üzere temsilciliklerden alınacak hizmet evrakından,

durumuna uygun olan dokümanın Kuruma ibraz edilmesi gerekir.

b) Toplumsal güvenlik mukavelesi akdedilmemiş ülkelerde çalışılmış ise ilgili ülkelerdeki Türk büyükelçilikleri, başkonsoloslukları, çalışma ve toplumsal güvenlik müşavirlikleri yahut ataşelikleri üzere temsilciliklerden alınacak hizmet dokümanının Kuruma ibraz edilmesi gerekir.

c) Gemi adamları borçlanma yapabilmek için;

1) Çalıştıkları geminin bayrağını taşıdıkları ülkenin toplumsal güvenlik mukavelesi akdedilmiş ülke olması halinde çalışılan ülke sigorta kurumundan alınacak hizmet dokümanının aslıyla birlikte Türkiye’de yeminli çeviri ofislerince yapılmış çevirisinden ya da yurt dışında bulunan Türk temsilciliklerince akredite edilmiş tercümanlarca yapılmış ve ilgili temsilcilikçe onaylanmış çevirisinden,

2) Çalıştıkları geminin bayrağını taşıdıkları ülkelerde bulunan Türk konsoloslukları, çalışma ve toplumsal güvenlik müşavirlikleri yahut ataşelikler üzere temsilciliklerden alacakları çalışma müddetlerini başlangıç ve bitiş olarak gösteren hizmet evraklarından,

3) Çalıştıkları gemi ya da geminin bağlı bulunduğu işyerlerinden alacakları sigortalılık müddetlerini gösterir bonservisleri ile birlikte gemi adamı olarak çalışılan müddetler ile örtüşen yurda giriş-çıkış tarihlerini gösteren pasaport sayfaları ya da emniyet müdürlüklerinden alınacak yurda giriş-çıkış tarihlerini gösteren evraklardan,

durumlarına uygun olanını Kuruma ibraz edeceklerdir.

(2) Yurt dışında konut bayanı olarak geçen mühletlerin borçlanılabilmesi için müracaat sahibince fotoğraf, künye bilgileri ve yurda giriş-çıkış tarihlerinin kayıtlı olduğu pasaport sayfa fotokopileri yahut emniyet müdürlüklerinden alınacak yurda giriş-çıkış tarihlerini gösterir çizelge ile birlikte;

a) İkamet edilen ülke mercilerinden alınacak ikamet evrakının aslı ile birlikte Türkiye’de yeminli çeviri ofislerince ya da yurt dışında bulunan Türk temsilciliklerince akredite edilmiş tercümanlarca yapılmış ve ilgili temsilcilikçe onaylanmış çevirisinden,

b) Türk büyükelçilikleri, başkonsoloslukları, çalışma ve toplumsal güvenlik müşavirlikleri yahut ataşelikleri üzere temsilciliklerce düzenlenen ikamet dokümanından,

durumuna uygun olan evrakın Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir.”

UNSUR 8 – Birebir Yönetmeliğin 10 uncu hususunun birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki biçimde değiştirilmiş, üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Borçlanma fiyatı, 5510 sayılı Kanunun 82 nci unsurunda belirtilen alt ve üst sonları ortasında kalmak kaydıyla müracaat sahibince seçilen prime temel günlük yararın % 45’inin borçlanılmak istenilen gün sayısı ile çarpımı kadardır.

(2) Borçlanma fiyatının tespitinde, ismi posta yahut kargo yolu ile yahut Kuruma direkt yapılan yazılı müracaatlarda Yurt Dışı Mühletleri Borçlanma Talep Dilekçesinin Kurumun evrak kayıtlarına intikal ettiği tarih temel alınır. Dünya Posta Birliği mevzuatı çerçevesinde yurt içinden ya da yurt dışından gönderilen taahhütlü, iadeli taahhütlü ve ivedi posta servisi ile yurt içinden PTT Alo Post yahut PTT Kargo ile yapılan yurt dışı borçlanma taleplerinde ise dilekçenin postaya verildiği tarih, Kuruma intikal tarihi olarak kabul edilir.”

UNSUR 9 – Tıpkı Yönetmeliğin 11 inci unsurunun birinci fıkrasında yer alan “ilgili toplumsal güvenlik kuruluşuna” ibaresi “Kuruma” biçiminde değiştirilmiştir.

HUSUS 10 – Birebir Yönetmeliğin 12 nci hususu aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) Borçlanılacak mühletin belirlenmesinde ispatlayıcı dokümanlarda kayıtlı bulunan son tarihten geriye gerçek olmak üzere borçlanılmak istenen gün sayısı temel alınır. Bu tespitte bir yıl 360 gün, bir ay 30 gün olarak hesaplanır.

(2) Yurt dışı borçlanmasına ilişkin mühletler 5510 sayılı Kanunun 4 üncü hususunun birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında geçmiş sigortalılık mühleti olarak kabul edilir.

(3) Sigortalılığın başlangıç tarihinin tespiti aşağıdaki halde yapılır:

a) Türkiye’deki sigortalılığın başlangıç tarihinden evvelki müddetler borçlanılmış ise sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülür.

b) Türkiye’de toplumsal güvenlik kuruluşlarına tabi hizmeti bulunmayan müracaat sahiplerinin sigortalılıklarının başlangıç tarihi, borçlarını büsbütün ödedikleri tarihten, sigortalı ölmüş ise mevt tarihinden, borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülmek suretiyle tespit edilir. Birden fazla yurt dışı hizmet borçlanması yapılması durumunda sigortalılık müddeti başlangıcı, en son borcun ödendiği tarihten, borçlanılan toplam gün sayısı kadar geriye götürülerek belirlenir.

(4) Toplumsal güvenlik kontratı yapılmış ülkelerdeki sigortalılık müddetlerini borçlananların, mukavele yapılan ülkede birinci kere çalışmaya başladıkları tarih, birinci işe giriş tarihi olarak dikkate alınmaz. Fakat, toplumsal güvenlik kontratlarında Türk sigortasına girişinden evvel akit ülke sigortasına girdiği tarihin Türk sigortasına girdiği tarih olarak kabul edileceğine ait özel karar bulunan ülkelerdeki sigortalılık müddetlerini borçlananların akit ülkede birinci sefer çalışmaya başladıkları tarih, birinci işe giriş tarihi olarak kabul edilir.

(5) Türkiye’deki sigortalılığın başlangıç tarihinden evvelki müddetlerin borçlandırılması halinde bu müddetler 5510 sayılı Kanunun 41 inci hususunda yer alan kararlar temel alınarak Türkiye’deki sigortalılık başlangıç tarihinden, Türkiye’de sigortalılık yok ise borçlanma meblağının büsbütün ödendiği tarihten, sigortalı ölmüş ise mevt tarihinden geriye götürülen mühletlere ilişkin ilgili aylara mal edilir.”

HUSUS 11 – Tıpkı Yönetmeliğin 13 üncü hususunun ikinci fıkrası aşağıdaki halde, dördüncü fıkrasında yer alan “Aylıklarının” ibaresi ise “Aylıkların” olarak değiştirilmiştir.

“(2) Tahsis talebinde bulunanlardan; 3201 sayılı Kanuna nazaran Aylık Talebinde Bulunanlara Mahsus Beyan ve Taahhüt Dokümanı ile yurtdışında ikamet edenlerden çalıştığı işyerinden ayrıldığını gösterir doküman alınır.”

HUSUS 12 – Birebir Yönetmeliğin 15 inci unsurunun birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “herhangi bir ülkede” ibaresi “yurtdışında kısa müddetli çalışmaya tabi işler hariç olmak üzere” olarak ve beşinci fıkrası aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

“(5) Kanundan yararlanmak suretiyle malullük, yaşlılık yahut emekli aylığı almakta iken yurt içinde çalışmaya başlayanlar hakkında 5510 sayılı Kanunun toplumsal güvenlik takviye primine ait kararları uygulanır.”

HUSUS 13 – Tıpkı Yönetmeliğin 16 ncı hususunun üçüncü fıkrası aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

“(3) Tam aylık bağlanması için gerekli koşulların tespitinde kısmi aylığın başlangıç tarihi temel alınarak mülga 2829 sayılı Kanun ya da 5510 sayılı Kanunun 53 üncü unsuru uyarınca tespit edilecek statüye nazaran ilgili toplumsal güvenlik kanunlarına ilişkin kararlar uygulanır.”

HUSUS 14 – Birebir Yönetmeliğin 17 nci unsurunun ikinci fıkrası aşağıdaki halde değiştirilmiş ve tıpkı unsura aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Toplumsal güvenlik mukavelelerine nazaran Türkiye’ye transfer edilen primlere ilişkin gün sayıları, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü unsurunun birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında kıymetlendirilir.”

“(3) Kanunun 8 inci hususu kararları gizlidir.”

HUSUS 15 – Tıpkı Yönetmeliğin 7 nci unsurunda yer alan “Hizmet” ibareleri “Süreleri” olarak, “Internet” ibaresi “internet” olarak değiştirilmiş, 10 uncu, 11 inci ve 17 nci unsurlarında yer alan “Yeni” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

UNSUR 16 – Birebir Yönetmeliğin süreksiz 1 inci hususunun birinci ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

UNSUR 17 – Birebir Yönetmeliğin süreksiz 2 nci unsurunun birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki halde değiştirilmiş, ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“d) Yazılı olarak yahut yordam ve asılları Kurumca belirlenecek elektronik ortam üzerinden Kuruma müracaatta bulunmaları,”

UNSUR 18 – Tıpkı Yönetmeliğin süreksiz 4 üncü hususunun birinci fıkrası aşağıdaki formda değiştirilmiştir.

“(1) 8/5/2008 tarihi ile 506 sayılı Kanunun süreksiz 20 nci hususuna tabi sandıkların 5510 sayılı Kanunun süreksiz 20 nci hususuna nazaran devredileceği tarih ortasında geçerli olmak üzere, Yönetmeliğin 13 üncü ve 14 üncü unsurlarında geçen “Kurum” ibaresi, 506 sayılı Kanunun süreksiz 20 nci unsuruna tabi sandıkları da kapsar.”

UNSUR 19 – Birebir Yönetmeliğin süreksiz 6 ncı unsuruna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Kısmi aylık bağlanmış olanlar dahil olmak üzere bu fıkrayı ihdas eden Yönetmelik ile yapılan değişiklikler, bu fıkranın yürürlük tarihinden evvel yurt dışında geçen müddetlerini borçlanma talebinde bulunanlardan tahakkuk ettirilen borçlarını yasal müddeti içinde ödeyenlerin, sigortalılık müddetlerinin hangi statüde değerlendirileceğinin, borçlanmanın hangi aylara mal edileceğinin ve tahakkuk ettirilecek borç meblağının tespitinde bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten evvelki kararlar temel alınır.”

UNSUR 20 – Birebir Yönetmeliğin 20 nci unsuru aşağıdaki formda değiştirilmiştir.

“MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik kararlarını, Hazine ve Maliye Bakanı ile Aile, Çalışma ve Toplumsal Hizmetler Bakanı ortaklaşa yürütür.”

HUSUS 21 – (1) Bu Yönetmeliğin;

a) 12 nci hususu ile değiştirilen Yönetmeliğin 15 inci unsurunun beşinci fıkrası 19/6/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) 1 inci ve 2 nci unsurları ile 10 uncu unsuruyla değiştirilen Yönetmeliğin 12 nci unsurunun dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi 11/9/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

c) 20 nci hususu 9/7/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

ç) 4 üncü unsuru, 8 inci hususuyla değiştirilen Yönetmeliğin 10 uncu hususunun 1 inci fıkrası, 9 uncu hususu, 10 uncu unsuru ile değiştirilen Yönetmeliğin 12 nci unsurunun dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi hariç öteki fıkraları, 13 üncü unsuru, 14 üncü hususu ile değiştirilen Yönetmeliğin 17 nci hususun 2 nci fıkrası, 16 ncı, 17 nci, 18 inci ve 19 uncu hususları 1/8/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

d) 3 üncü ve 12 nci hususu ile değiştirilen Yönetmeliğin 15 inci unsurunun birinci fıkrasının (a) bendi 26/6/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

e) Başka kararları yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

UNSUR 22 – Bu Yönetmelik kararlarını Hazine ve Maliye Bakanı ile Aile, Çalışma ve Toplumsal Hizmetler Bakanı ortaklaşa yürütür.

You may also like