VHKİ takımı diplomayla ihraz edilen bir unvan değildir

Dava; … Kaymakamlığında 2828 sayılı Toplumsal Hizmetler Kanunu kapsamında Hizmetli olarak vazife yapan davacının, lise mezunu olduğundan …

By

Dava; … Kaymakamlığında 2828 sayılı Toplumsal Hizmetler Kanunu kapsamında Hizmetli olarak vazife yapan davacının, lise mezunu olduğundan bahisle VHKİ takımına atanma istemiyle yaptığı müracaatın reddine ait sürecinin iptali istemiyle açılmıştır.

Davacı, 2828 sayılı Toplumsal Hizmetler Kanununun süreksiz 16. Hususu yeterince Açıköğretim Lisesi mezunu olduğu münasebeti ile VHKİ takımına atanmak istemiştir.

Birinci derece Mahkemesi bu istemi şu münasebet ile reddetmiş ve istinaf kararı onamıştır:

Davacının Açıköğretim Lisesi mezunu olarak rastgele bir unvanı ihraz etmediği,
Bitirdiği bilgisayar ve internet kursunun da bu türlü bir unvan kazandırmadığı,
Atanmak istediği bilgi hazırlama denetim işletmeni takımının tahsille ihraz edilerek atanılabilecek unvanlı takımlar ortasında yer almayıp İçişleri Bakanlığı İşçisi Vazifede Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği kapsamında misyonda yükselme suretiyle atanılabilecek takımlar ortasında sayıldığı konuları,
birlikte değerlendirildiğinde ilgilinin imtihansız VHKİ takımına atanması mümkün değildir.

T.C. İZMİR BÖLGE YÖNETİM MAHKEMESİ

BİRİNCİ İDARİ DAVA DAİRESİ

Temel : 2020/153

Karar : 2020/400

Tarih : 23.06.2020

İSTEMİN ÖZETİ: … Kaymakamlığında 2828 sayılı Toplumsal Hizmetler Kanunu kapsamında Hizmetli olarak misyon yapan davacının, lise mezunu olduğundan bahisle VHKİ takımına atanma istemiyle yaptığı müracaatın reddine ait 27/05/2019 tarih E.8288 sayılı İçişleri Bakanlığı İşçi Genel Müdürlüğü sürecinin iptali istemiyle açılan davada; “…mevzuat kararı ile belge içeriğindeki bilgi ve evrakların birlikte değerlendirilmesinden; davacının misyon yaptığı kurum olan … Kaymakamlığı’nda halihazırda bulunan 4 adet bilgi hazırlama ve denetim işletmeni takımında 2 kişinin istihdam edildiği, kalan 2 kişinin ise ilgili kurumlarından muvafakat verilmek suretiyle boş olan takımın doldurulduğu, hasebiyle davacının atanma talebinde bulunduğu bilgi hazırlama ve denetim işletmeni unvanında boş takımın bulunmadığı, 2828 sayılı Kanunun Süreksiz 16.maddesinde de takım ve gereksinim durumunun göz önünde bulundurulacağının açıkça belirtildiği, ayrıyeten davacının atanmayı talep ettiği takıma yalnızca eğitim durumuna bakılarak atama yapılmasının mümkün olmadığı, ilgili mevzuat uyarınca misyonda yükselme imtihanına tabi takımlar ortasında yer aldığı görüldüğünden, davacının talebi doğrultusunda atamasının yapılmamasına ait dava konusu süreçte hukuka karşıtlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” gerekçesiyle davanın reddine ait Kütahya Yönetim Mahkemesinin 05/11/2019 gün ve E:2019/484, K:2019/595 sayılı kararının; davacının 17/05/2004 ile 04/06/2004 tarihleri ortasında … Vilayet Ulusal Eğitim Müdürlüğü … Ticaret Meslek Lisesinde açılan bilgisayar ve internet kursuna katılarak muvaffakiyet ile tamamladığı 01/06/2015 tarihinde Açıköğretim Lisesinden diplomasını alarak atanma hakkını elde ettiği tezleriyle kaldırılması istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ: 2828 sayılı Toplumsal Hizmetler Kanunu’nun Ek 1. unsuru kapsamında Valilik ünitelerine ataması yapılan ilgililerin, anılan Kanuna eklenen 16. unsurun yürürlüğe girdiği tarih ve tahsil durumları itibariyle ihraz ettikleri unvanlara muhtaçlık, hizmet gerekleri ve durumlarına uygun boş takımların bulunması kaydıyla durumlarının incelenerek naklen atamalarının yapılması konusunda Valiliklere yetki verildiği, fakat VHKİ unvanı tahsil durumu itibariyle ihraz edilen bir unvan olmadığından, davacının takıma imtihansız atanmasına imkan bulunmadığının bildirildiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ İSMİNE

Karar veren İzmir Bölge Yönetim Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesince, dava evrakındaki bilgi ve evraklar incelenerek işin gereği görüşüldü:

Dava; … Kaymakamlığında 2828 sayılı Toplumsal Hizmetler Kanunu kapsamında Hizmetli olarak vazife yapan davacının, lise mezunu olduğundan bahisle VHKİ takımına atanma istemiyle yaptığı müracaatın reddine ait 27/05/2019 tarih E.8288 sayılı İçişleri Bakanlığı İşçi Genel Müdürlüğü sürecinin iptali istemiyle açılmıştır.

2828 sayılı Toplumsal Hizmetler Kanunu’nun Ek 1. hususunun, davacının birebir Kanun uyarınca İçişleri Bakanlığı bünyesinde Yardımcı Hizmetler Sınıfında hizmetli unvanlı takıma açıktan atandığı 02/06/2005 tarihinde yürürlükte olan biçiminde; Kamu Kurum ve Kuruluşlarının, reşit olana kadar Sıhhat ve Toplumsal Yardım Bakanlığı Toplumsal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından bakılan ve korunan çocuklar için, her yılbaşındaki, hangi statüde olursa olsun, özgür takım mevcutlarının binde biri nispetindeki kısmını ayırarak bu çocuklar ortasında yapılacak giriş imtihanlarında başarılı olanlar ortasından atama yapacağı (…) kararına yer verilmiş, daha sonra 19.02.2014 tarih ve 28918 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6518 sayılı Kanunun 20. unsuruyla 2828 sayılı Kanunun Ek 1. unsuru değiştirilmiş olup, anılan değişiklik sonucunda kelam konusu unsura eklenen (ç) bendinde; (…) bu unsur kapsamına girenlerin yerleştirilmelerinin; ortaöğrenim ve daha üst tahsil mezunları için memur unvanlı takımlara, öteki tahsil mezunları için ise yardımcı hizmetler sınıfında yer alan takımlara Devlet İşçi Başkanlığınca yapılacağı yahut yaptırılacağı (…) tabir edilmiştir. 27.03.2018 tarih ve 30373 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Kimi Kanun ve Kanun Kararında Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 24. hususuyla yapılan değişiklik ile 2828 sayılı Kanunun Ek 1. unsurunun (ç) bendi; (…) bu husus kapsamına girenlerin yerleştirilmelerinin; ortaöğretim ve daha üst tahsil mezunları için kurumların talepleri doğrultusunda tahsil durumları prestijiyle ihraz ettikleri unvanın 190 sayılı Kanun Kararında Kararname eki cetvellerde yer alması kuralıyla ihraz etmiş bulundukları unvanlara, bunların dışında kalan ortaöğretim ve yükseköğretim mezunları için memur unvanlı takım ve konumlara, başka tahsil mezunları için ise yardımcı hizmetler sınıfında yer alan takım ve konumlara yılda üç seferden az olmamak üzere Devlet İşçi Başkanlığınca yapılacağı yahut yaptırılacağı (…) halinde düzenlenmiştir. Ayrıyeten, 7103 sayılı Kanunun 25. unsuruyla 2828 sayılı Toplumsal Hizmetler Kanunu’na Süreksiz 16. unsur eklenmiş olup, anılan unsurun 1. fıkrasında; bu Kanunun ek 1 inci unsuru kapsamında ataması yapılan ve fiilen misyonda bulunanların kurumların takımları ve gereksinimleri göz önünde bulundurularak bu unsurun yürürlüğe girdiği tarih ve tahsil durumları prestijiyle ihraz ettikleri unvanlara atanacağı kararına yer verilmiştir.

7103 sayılı Kanunun 24. unsuruyla 2828 sayılı Kanunun Ek 1. unsuruna yapılan değişikliğin ve birebir Kanunun 25. unsuruyla 2828 sayılı Kanuna Süreksiz 16. hususun eklenmesinin münasebeti; “(…) Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunu olanlardan tahsil durumları dikkate alınmadan memur takımına atananlar, kamudaki unvan değişikliği imtihanlarının kurumdan kuruma nazaran değişiklik göstermesi, uzun müddetler boyunca imtihan açılmaması üzere nedenlerle mağdur olmaktadırlar. Husus ile tahsil durumlarına uygun olmayan takımlarda istihdam edilenlerin, tahsil durumlarına uygun takımlara atanarak mağduriyetlerinin giderilmesi ve yükseköğrenime devam etmelerinin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. 2828 sayılı Kanuna eklenen süreksiz 16 ncı husus ile, daha evvel ek 1 inci husus kapsamında istihdam edilenlerden tahsil durumlarına uygun takımlara atanamamış olanların, kurumların takımları ve gereksinimleri gözönünde bulundurularak, hususun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren tahsil durumlarına uygun takımlara atanmaları öngörülmektedir.” formunda söz edilmiştir.

12.06.2014 tarih ve 29028 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Toplumsal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına Ait Yönetmeliğin 1. unsurunda; bu Yönetmeliğin hedefinin, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Toplumsal Hizmetler Kanununun ek 1 inci hususu kapsamına girenlerin istihdamına ait metot ve asılları düzenlemek olduğu, anılan Yönetmeliğin 2. unsurunun 1. fıkrasının (a) bendinde; bu Yönetmeliğin, 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci unsuru kapsamına girenlerin 190 sayılı Genel Takım ve Yordamı Hakkında Kanun Kararında Kararnameye tabi kurumlarda istihdamları hakkında uygulanacağı, 20.11.2018 tarih ve 30601 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Toplumsal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 10. hususuyla bahsi geçen Yönetmeliğe eklenen Süreksiz 2. unsurun 1. fıkrasında; 2828 sayılı Toplumsal Hizmetler Kanununun ek 1 inci hususu kapsamında ataması yapılan ve fiilen vazifede bulunanların misyon yaptıkları kurumların takım durumları ve gereksinimleri göz önünde bulundurularak Kanunun süreksiz 16 ncı unsurunun yürürlüğe girdiği tarih prestijiyle tahsille ihraz etmiş oldukları unvanlara atanacağı, bu hususa ait bütün iş ve süreçlerin ilgili kurumlarca yapılacağı, tıpkı hususun 2. fıkrasında; bu unsura ait müracaatların ilgililerce yazılı bir dilekçe ile vazife yapılan kuruma yapılacağı, tıpkı hususun 3. fıkrasında; bu şahısların atanmasında ilgili kurumca mevcut takım durumu, ilgililerin tahsil durumu prestijiyle ihraz etmiş oldukları unvanlar ve kurumun hizmet muhtaçlıkları dikkate alınarak yapılacak değerlendirmenin temel olduğu, tıpkı hususun 5. fıkrasında; hak sahiplerinin tahsille ihraz ettikleri unvanlara ait takımların vazife yaptıkları kurumlarda bulunmaması, tahsille ihraz ettikleri unvanlara ait takımların misyon yaptıkları kurumlarda bulunmakla birlikte bu unvanlarda boş takım bulunmaması yahut kurumca kurum muhtaçlıkları dikkate alınarak yapılan kıymetlendirme sonucunda ilgili unvanda hizmete muhtaçlık bulunmadığı sonucuna varılması halinde bu şahısların atamalarının yapılmayacağı kurala bağlanmıştır.

İçişleri Bakanlığı İşçisi Vazifede Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin 5. unsurunda,”(1) Bu Yönetmelik kapsamında Bakanlık çalışanı vazife kümelerine ayrılarak, vazifede yükselmeye tabi takımlar aşağıda belirtilmiştir:

a) İdare Hizmetleri Kümesi:
1) Şube müdürü, ilçe yazı işleri müdürü, ilçe nüfus müdürü.
2) Şef.
b) Hukuk Hizmetleri Kümesi:
1) Hukuk müşaviri.
c) Araştırma, Planlama ve Savunma Hizmetleri Kümesi:
1) Uzman, eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı.
ç) Bilgi Süreç Hizmetleri Kümesi:
1) Çözümleyici.
d) İdari Hizmetler Kümesi:
1) Memur, sekreter, bilgi hazırlama ve denetim işletmeni, bilgisayar işletmeni.
2) Sürücü.
e) Yardımcı Hizmetleri Kümesi:
1) Teknisyen yardımcısı, hizmetli, bekçi, dağıtıcı, bahçıvan, aşçı, kaloriferci.
(2) Unvan değişikliğine tabi takımlar şunlardır:
a) Teknisyen, programcı, öğretmen, kütüphaneci, mütercim, tekniker, mühendis, psikolog, hemşire, laborant, grafiker, mimar, diyetisyen, istatistikçi, sosyolog, avukat, tercüman, matbaacı, restoratör.” biçiminde sayılmıştır.

Dava belgesinin incelenmesinden, …. Kaymakamlığında Hizmetli olarak misyon yapan davacının, 2828 sayılı Kanun’a 27.03.2018 günlü 7103 sayılı Kanun’un 25.maddesi ile eklenen Süreksiz 16.madde uyarınca Data Hazırlama ve Denetim İşletmeni takımına atanmak için yaptığı müracaatın, İçişleri Bakanlığı İşçi Genel Müdürlüğünün 27.05.2019 tarih ve E.8288 sayılı süreci ile Data Hazırlama ve Denetim İşletmeni takımının tahsille ihraz edilen bir takım olmadığı, misyonda yükselmeye tabi takımlar ortasında yer aldığı, işçinin bu takıma atamasının yapılabilmesi için mevzuatla aranılan tahsil, sertifika üzere kaideleri taşımasının yanında misyonda yükselme imtihanında başarılı olması kaydıyla uygun olacağı gerekçesiyle reddedilmesi üzerine görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Üstte yer verilen kararlardan anlaşılacağı üzere 2828 sayılı Toplumsal Hizmetler Kanunu’nun Ek 1. unsuru kapsamında kamu kurumlarında istihdam edilmiş ve hala vazifede olanların kelam konusu Kanun’un Ek 16. hususundan yararlanabilmeleri için 7103 sayılı Kanun’un yayımlandığı 27.03.2018 tarihinde tahsil durumları itibariyle bir unvan ihraz etmiş olmaları, ihraz edilen unvanın kamu kurumlarında bulunması gerekmektedir.

Tahsille ihraz edilen (kazanılan) unvan ise hak sahiplerinin gördükleri mesleksel yahut teknik öğretim sebebiyle gerek mevzuat gereği gerekse mevzuatla yetkilendirilmiş (Mili Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Heyeti vb. gibi) kurumlarca kullanabilecekleri belirtilen unvanları tabir etmektedir. Bu kapsamda, kimi kamu kurumlarının vazifede yükselme ve unvan değişikliğine ait yönetmeliklerinde düzenlendiği üzere unvan değişikliğine tabi takımlara tahsille kazanılan teknisyen, tekniker, mühendis, mimar, avukat, öğretmen, sosyolog, ebe, hemşire, vb. üzere unvanlar örnek gösterilebilir.

Yapılan açıklamalar ve anılan mevzuat kararlarının birlikte değerlendirilmesinden; 2828 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilecek olanlardan lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunu olanların tahsil durumları dikkate alınmadan memur takımına atanmasının, kamudaki unvan değişikliği imtihanlarının kurumdan kuruma değişiklik göstermesi ve uzun mühletler boyunca imtihan açılmaması üzere nedenlerle mağduriyete neden olduğu gerekçesiyle 7103 sayılı Kanun’un 24. hususuyla 2828 sayılı Kanun’un Ek 1. hususunda değişiklik yapıldığı, anılan değişiklikle yine düzenlenen kelam konusu hususun (ç) bendine nazaran birinci kere kamu misyonuna atanacaklar için ortaöğretim ve daha üst tahsil mezunlarının tahsil durumları prestijiyle ihraz ettikleri (190 sayılı Kanun Kararında Kararname eki cetvellerde yer alması şartıyla) unvanlara, bunların dışında kalan ortaöğretim ve yükseköğretim mezunlarının memur unvanlı takım ve konumlara, öbür tahsil mezunlarının ise yardımcı hizmetler sınıfında yer alan takım ve konumlara atanacağı, bahsedilen mağduriyetin giderilmesine yönelik olarak kelam konusu değişiklik yapılmakta birlikte 7103 sayılı Kanun’un 25. unsuruyla 2828 sayılı Kanun’a eklenen Süreksiz 16. hususla de daha evvel ataması yapılanlara, mağduriyetlerinin giderilmesi ve sonrakilerle eşitliğin sağlanması emeliyle boş takım bulunması ve hizmetine muhtaçlık duyulması kaidesiyle anılan unsurun yürürlüğe girdiği tarihteki tahsil durumları itibariyle ihraz ettikleri (teknisyen, tekniker, mühendis, mimar, avukat, öğretmen, sosyolog, ebe, hemşire, vb. gibi) unvana uygun takımlara atanma imkanı getirildiği, vazifede yükselmeye tabi Genel İdari Hizmetler Sınıfında yer alan ve genel olarak “memur” ismi altında anılan (veri hazırlama denetim işletmeni, bilgisayar işletmeni, sekreter v.b gibi) tahsille ihraz edilmeyen takımlara atanmayı içermediği sonucuna varılmıştır.

İçişleri Bakanlığı İşçisi Vazifede Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin 5. hususunda de data hazırlama ve denetim işletmeni takımı, misyonda yükselmeye tabi takımlar ortasında sayılmıştır.

Belirtilen bu durum prestijiyle, davacının Açıköğretim Lisesi mezunu olarak rastgele bir unvanı ihraz etmediği, bitirdiği bilgisayar ve internet kursunun da bu türlü bir unvan kazandırmadığı, atanmak istediği bilgi hazırlama denetim işletmeni takımının tahsille ihraz edilerek atanılabilecek unvanlı takımlar ortasında yer almayıp İçişleri Bakanlığı İşçisi Vazifede Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği kapsamında vazifede yükselme suretiyle atanılabilecek takımlar ortasında sayıldığı konuları birlikte değerlendirildiğinde, davacının 2828 sayılı Kanun’a 27.03.2018 günlü 7103 sayılı Kanun’un 25.maddesi ile eklenen Süreksiz 16.maddesi uyarınca data hazırlama ve denetim işletmeni takımına atanma istemiyle yaptığı müracaatın reddine ait süreçte hukuka karşıtlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle; Kütahya Yönetim Mahkemesinin 05.11.2019 gün ve E.2019/484, K.2019/595 sayılı kararına yönelik istinaf talebinin üstte belirtilen münasebet ile reddine, istinaf kademesinde yapılan 253,50 TL yargılama masrafının istinaf eden üzerinde bırakılmasına, posta masrafı avansınd

You may also like