Uzman erbaşlara isimli kolluk yetkisi verildi

Jandarma Genel Komutanlığı, 81 vilayette yer alan askeri birliklere İsimli Kolluk Vazifelileri ve Sorumlulukları bahisli yazı gönderdi. İsimli …

By

Jandarma Genel Komutanlığı, 81 vilayette yer alan askeri birliklere İsimli Kolluk Vazifelileri ve Sorumlulukları bahisli yazı gönderdi.

İsimli Kolluk hizmetlerinin yürütülmesine yönelik olarak ;

a. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi kanununun 166 ve İsimli Kolluk yönetmeliği’nin 11.maddesinde “Cumhuriyet Başsavcıları her yılın sonunda, o yerdeki isimli kolluğun sorumluları hakkında kıymetlendirme raporları düzenleyerek o ilin mülki yönetim amirlerine gönderir kararını,

b. İsimli Kolluk yönetmeliği’nin 3. Unsurunda yer alan; “Adli Kolluk sorumlusu: İçisleri Bakanlığı’na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Kıyı Güvenlik Komutanlığı ile Güvenlik Müsteşarlığı tarafından atamalarındaki metoda nazaran vazifeli isimli kolluğun komutanını/amirini söz eder” halindeki tarif 23.12.2013 tarihli ve 28858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İsimli Kolluk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1. Unsuru ile değiştirilerek;

1. İsimli Kolluk Sorumlusu: Mahallin en büyük mülki amiri tarafından görevlendirilen isimli kolluğun kumandanını, amirini yahut sorumlusunu

2. En Üst Dereceli Kolluk Amiri: Emniyet Genel Müdürlüğü’nde; vilayet emniyet müdürünü, ilçe emniyet müdürünü yahut amirini, Jandarma Genel Komutanlığı’nda ; vilayet jandarma kumandanını, ilçe ve merkez ilçe jandarma kumandanını, Kıyı Güvenlik Komutanlığı’nda; birlik kumandanını, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nda; gümrük koruma kaçakçılık ve istihbarat müdürünü… tabir eder biçiminde düzenlenerek, bu unsura ek fıkra olarak eklenmiş,

3. Lakin bahse mevzu yönetmelik düzenlemelerine karşı açılan, iki başka dava kapsamında Danıştay 10’uncu Dairesinin, 20.10.2014 tarihli ve E:2013/8217 , E:2013/8239 sayılarıyla kelam konusu düzenlemelerin yürütmesi durdurulmuş ve asıldan görüşülen davalar sonucunda, 01.07.2019 tarihinde K:2019/5178 ve K:2019/5180 sayılı kararlarla temyiz yolu açık olmak üzere DAVANIN REDDİNE kararı verilerek, 04.02.2020 tarihinde bildirim edilmiştir.

Bu ve buna emsal kararlar göz önünde bulundurularak işlenmiş olan hataların kısa müddette aydınlatılarak faillerinin yakalanıp adalet önüne çıkarılması noktasında Cumhuriyet Savcıları ile kolluk üniteleri ortasındaki uyumun aktifleştirilmesi açısından UZMAN ERBAŞLARA isimli kolluk vazifelisi yetkisi verildi. Buna nazaran Uzman Erbaşlar tutanak tutma, tabir alma, fezleke hazırlama yetkisine sahip oldu.

You may also like