Türkiye Tanıtım Kümesinin Kuruluş ve Vazifeleri Hakkında Yönetmelik

YÖNETMELİK Ticaret Bakanlığından: TÜRKİYE TANITIM KÜMESİNİN KURULUŞ VE VAZİFELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Maksat ve Kapsam …

By

YÖNETMELİK

Ticaret Bakanlığından:

TÜRKİYE TANITIM KÜMESİNİN KURULUŞ VE VAZİFELERİ

HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ KISIM

Maksat ve Kapsam, Destek ve Tanımlar

Maksat ve kapsam

UNSUR 1 – (1) Bu Yönetmeliğin hedefi, ihracatın geliştirilmesi ve Türk malı algısının dünya pazarlarında güçlendirilmesini teminen TİM nezdinde kurulan Türkiye Tanıtım Kümesinin kuruluş, misyon ve faaliyetleri ile çalışma yöntem ve temellerinin belirlenmesidir.

Destek

HUSUS 2 – (1) Bu Yönetmelik, 18/6/2009 tarihli ve 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Vazifeleri Hakkında Kanunun 18 inci unsurunun beşinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

HUSUS 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Bakan: Ticaret Bakanını,

b) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

c) Birlik: İhracatçı Birliğini,

ç) Birlik projesi: Birlikler tarafından hazırlanarak TTG’ye sunulan projeleri,

d) Kesimler Kurulu: 5910 sayılı Kanun uyarınca oluşturulan Bölümler Kurulunu,

e) TİM: Türkiye İhracatçılar Meclisini,

f) TTG: Türkiye Tanıtım Kümesini,

tabir eder.

İKİNCİ KISIM

TTG’nin Kuruluşu, Organları ve Misyonları

TTG’nin kuruluşu

UNSUR 4 – (1) TTG, Bakanlıkça belirlenen ihracat siyasetleri, stratejiler, maksat pazarlar ve tanıtım faaliyetleri çerçevesinde, ihracatın geliştirilmesi ve Türk malı algısının dünya pazarlarında güçlendirilmesi gayesiyle faaliyet göstermek üzere TİM nezdinde kurulmuştur.

TTG’nin organları

UNSUR 5 – (1) TTG’nin organları şunlardır:

a) Müşavere Heyeti.

b) İdare Konseyi.

c) İcra Yöneticiliği.

İstişare Heyeti ve vazifeleri

HUSUS 6 – (1) Müracaat Konseyi; Kesimler Kurulu lider ve üyeleri ile Bağlantı Başkanlığı temsilcisi ve Bakanlığın ilgili Genel Müdürlerinden oluşur. İlaveten TİM’in teklifi ve Bakanlık onayı ile belirlenen TTG’nin faaliyet bahisleri ile ilgili uzman üyeler İstişare Heyetinde yer alır. Yazılı mazeret sunmaksızın üst üste iki toplantıya katılmayan uzman üyenin İstişare Şurası üyeliği düşer.

(2) Müracaat Şurasının başkanlığını TİM lideri yürütür.

(3) Dört yıl için vazife yapan Müşavere Konseyi, en az altı ayda bir toplanır. Müşavere Şurası Bakan yahut Bakan tarafından belirlenen Bakanlık temsilcisi başkanlığında da toplantıya çağrılabilir.

(4) İstişare Şurası, toplam üye sayısının en az 1/3’ü ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır.

(5) Müşavere Şurasının vazifeleri şunlardır:

a) TTG’nin hedeflerinin yerine getirilmesine yönelik proje teklifleri ile siyaset ve stratejilere ait tavsiye kararlarını İdare Heyetine sunmak,

b) TTG’nin gayeleri doğrultusunda ve İdare Heyetinin talebi ile genel ve sektörel toplantılar düzenlemek, toplantı sonuçlarını İdare Şurasına sunmak.

(6) İstişare Şurası, uzman üyelerin iştiraki olmaksızın Bakan yahut Bakan tarafından belirlenen Bakanlık temsilcisi başkanlığında Aralık ayında yapılan toplantısında, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile bir sonraki yılın bütçe ve icra planını karara bağlar.

İdare Şurası ve misyonları

UNSUR 7 – (1) İdare Şurası; TİM lideri, Bakanlıkça belirlenen bir Bakanlık temsilcisi ile TİM’in teklifi ve Bakanlık onayı ile İstişare Heyeti üyeleri ortasından belirlenen üyelerden oluşur.

(2) İdare Şurasının başkanlığını TİM lideri yürütür. İdare Şurası, kendi üyeleri ortasından bir lider yardımcısı seçer. TTG, İdare Konseyi lideri yahut yetkilendireceği yardımcısı tarafından temsil edilir.

(3) Dört yıl için vazife yapan İdare Heyeti, ayda en az bir sefer toplanır.

(4) İdare Konseyi, toplam üye sayısının en az 2/3’ü ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Karara sunulacak gündem unsurları toplantı tarihinden en az 5 iş günü öncesinde İcra Yöneticiliği tarafından İdare Şurası üyelerine bildirilir. İdare Heyeti üyeleri, toplantı açıldığında ek gündem unsuru tekliflerini sunabilirler. Bu teklifler, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu tarafından kabul edilerek gündeme eklenebilir.

(5) İdare Şurasının vazifeleri şunlardır:

a) TTG’nin emellerinin yerine getirilmesine yönelik siyaset ve stratejileri belirlemek,

b) Yıllık bütçeyi ve icra planını pahalandırmak ve karara bağlamak üzere Bakan yahut Bakan tarafından belirlenen Bakanlık temsilcisi başkanlığında toplanan Müracaat Konseyine sunmak,

c) İcra Direktörlüğünce hazırlanan yıllık faaliyet raporunu ve kelam konusu faaliyetlerin tesirlerini inceleyen tesir tahlili raporunu kıymetlendirmek ve Bakan yahut Bakan tarafından belirlenen Bakanlık temsilcisi başkanlığında toplanan İstişare Konseyine sunmak üzere onaylamak,

ç) Birlik projeleri ile Müşavere Konseyi yahut İcra Yöneticiliği tarafından sunulan projeleri karara bağlamak,

d) İcra Yöneticisinin atanmasını teminen Bakanlığa teklifte bulunmak,

e) Bu Yönetmelikle belirlenen çerçevede TTG’nin işleyişine ait sair kararları almak,

f) Bakanlık tarafından verilen misyonları yapmak.

İcra Yöneticiliği ve vazifeleri

HUSUS 8 – (1) İcra Yöneticiliği; İdare Konseyinin teklifi ve Bakanlığın olumlu görüşünü almak kaydıyla görevlendirilen bir İcra Yöneticisi ile kâfi sayıda uzman işçiden oluşur.

(2) İcra Yöneticiliğinin vazifeleri şunlardır:

a) Yıllık bütçe ve icra planını hazırlamak, İdare Heyetine sunmak ve uygulamak,

b) TTG’nin gayelerinin yerine getirilmesine yönelik faaliyet, araştırma, rapor ve projeleri hazırlamak, İdare Şurası tarafından karara bağlanan projeleri uygulamak yahut uygulanmasını sağlamak, raporlar hazırlamak ve İdare Konseyine sunmak,

c) Birlik projelerinin hazırlanmasına teknik takviye vermek, Birlik projelerini ön inceleme sonrasında kıymetlendirerek İdare Heyetine sunmak,

ç) Yıllık faaliyet raporunu ve kelam konusu faaliyetlerin tesirlerini inceleyen tesir tahlili raporunu hazırlamak ve İdare Konseyine sunmak,

d) Toplantıların gündemini hazırlamak, toplanma tarihi ile yer ve gündemini üyelere bildirmek ve tertiplerini yapmak,

e) Toplantılara ilişkin tutanak, rapor ve öteki dokümantasyonun düzenlenmesini, üyeler ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesini, dosyalanmasını ve arşivlenmesini sağlamak,

f) Faaliyetlere ait aylık raporlar hazırlayarak İdare Şurasına ve Bakanlığa sunmak,

g) Bütçenin hesaplarını tutarak, alınan kararlar doğrultusunda mali süreçleri yürütmek, İdare Şurasına ve Bakanlığa bütçe harcamalarına ait aylık raporlama yapmak,

ğ) İlgili kurum ve kuruluşlarla haberleşmeyi ve bilgi akışını sağlamak,

h) İdare Kurulunca verilen öbür vazifeleri yapmak,

ı) TTG’nin faaliyetlerine ait öbür iş ve süreçleri yürütmek.

Uzaktan erişimli toplantı ve karar yöntemleri

UNSUR 9 – (1) İdare Konseyi ve Müracaat Heyeti toplantıları fizikî yahut elektronik ortamda gerçekleştirilebilir. Toplantılar büsbütün elektronik ortamda yapılabileceği üzere birtakım üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir. Toplantıya iştirakin kısmen yahut büsbütün elektronik ortamda olması halinde toplantı iştirak ve karar kâfi sayısına ait kararlar motamot uygulanır ve alınan kararlar ıslak imza yahut elektronik imza ile imzalatılır.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Mali Kararlar

Bütçe

HUSUS 10 – (1) TTG’nin gelirleri, ihracat süreçleri üzerinden FOB bedelin onbinde üçüne kadar Bakanlıkça belirlenen oranda kesilen katkı hisselerinden oluşur.

(2) Yıllık bütçeye ve icra planına ait değişiklikler Bakanlık onayı ile yapılır. Lakin, muhtaçlık halinde sarfiyat bütçesinin binde ikisini geçmemek üzere bütçe içi ödenek aktarma süreci yapmaya TTG İdare Konseyi yetkilidir. İdare Konseyi tarafından tanıtım masrafı kalemlerinden başka sarfiyat kalemlerine aktarma yapılamaz.

(3) Bütçeden harcamalar, İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri Satın Alma ve Satım Uygulama Yol ve Temelleri çerçevesinde yapılır.

(4) TTG bütçesinden harcama, TTG İdare Şurası lideri yahut yetkilendireceği lider yardımcısı ve TİM Genel Sekreterinin müşterek imzası ile yapılır.

(5) TTG’nin faaliyetleri kapsamında, her türlü misyon seyahati, bunlara ait harcama ve sarfiyatlar TTG bütçesinden karşılanmak üzere, Birliklerin tabi olduğu vazife seyahatleri uygulama adap ve temelleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

(6) TTG’nin faaliyetleri kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımları ile vazife seyahatlerinde, Birliklerin tabi olduğu satın alma uygulama yöntem ve temelleri ile vazife seyahati uygulama adap ve temellerine nazaran idare şurasına ilişkin olan yetki ve sorumluluklar TTG İdare Konseyine; idare heyeti liderine ilişkin olan yetki ve sorumluluklar TTG İdare Şurası liderine; genel sekreter ve genel sekreterlik işçisine ilişkin olan yetki ve sorumluluklar ise, TİM Genel Sekreterine ve TİM Genel Sekreterliği çalışanına aittir.

(7) TTG kesintileri ve harcamalarına ait kayıtlar TİM Genel Sekreterliği tarafından başka bir hesapta tutulur, harcama ile ilgili karar ve dokümanlar temel alınarak TİM Genel Sekreterliği tarafından muhasebeleştirilir.

(8) TTG’nin faaliyet raporu, hesapları ve bütçesi, bütçe periyodu sonunda bir sonraki yılın Haziran ayında yapılacak TİM genel şurasında ibra açısından görüşülür.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Çeşitli ve Son Kararlar

İşçi

HUSUS 11 – (1) İcra Yöneticiliğinde çalışan işçi, istihdam masrafları TTG bütçesinden karşılanmak suretiyle TİM nezdinde özel hizmet mukavelesi yahut belli hizmet mukavelesi ile istihdam edilir. İcra Yöneticiliğinde istihdam edilen İcra Yöneticisine ödenen fiyatın yıllık toplamı TİM Genel Sekreter Yardımcısının yıllık maaş ve ikramiyeleri toplamından, başka çalışana ödenen fiyatın yıllık toplamı TİM’de istihdam edilen şube müdürünün yıllık maaş ve ikramiyeleri toplamından fazla olamaz.

TTG’nin faaliyetlerinde Bakanlık yurt dışı temsilciliklerinin katkıları

HUSUS 12 – (1) TTG tarafından yurt dışında gerçekleştirilen faaliyetler, Bakanlık talimatları çerçevesinde ilgili ülkede bulunan Bakanlık yurt dışı temsilciliği aracılığıyla izlenir.

Kontrol

UNSUR 13 – (1) TTG’nin tüm faaliyet, çalışma, hesap ve süreçleri Bakanlığın idari ve mali kontrolüne tabidir. TTG’nin, Bakanlığın kontrol imkanlarının elvermesi kaydıyla, en az iki yılda bir denetlenmesi temeldir. Gerekli görülen hallerde Bakanlıkça ayrıyeten kontrol yaptırılabilir.

Yetki

UNSUR 14 – (1) Bu Yönetmeliğe ait ortaya çıkacak özel ve zarurî durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve gerekli tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

HUSUS 15 – (1) 12/8/2017 tarihli ve 30152 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Tanıtım Kümesinin Kuruluş ve Misyonları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Uzaktan erişimli toplantılara ait süreksiz uygulama

SÜREKSİZ UNSUR 1 – (1) Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla çaba kapsamında 1/3/2020 tarihinden bu hususun yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen müddet içerisinde elektronik ortamda gerçekleştirilen İdare Heyeti toplantıları ve Müşavere Konseyi toplantıları, toplantı tutanakları ıslak imzalı yahut elektronik imzalı olarak imzalanmış olmak kaydıyla metoduna uygun gerçekleştirilmiş sayılır.

Yürürlük

HUSUS 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

UNSUR 17 – (1) Bu Yönetmelik kararlarını Ticaret Bakanı yürütür.

You may also like