Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

YÖNETMELİK Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden: TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN …

By

YÖNETMELİK

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL

MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Gaye

HUSUS 1 – (1) Bu Yönetmeliğin gayesi, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatındaki memur ve kontratlı işçinin disiplin ve üst disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

UNSUR 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin 3 üncü hususunun (b) bendi uyarınca çalıştırılan memurlar ile (c) bendi uyarınca çalıştırılan kontratlı işçisi kapsar.

Destek

HUSUS 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 399 sayılı Kanun Kararında Kararname ve 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Heyeti kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Şuraları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı unsuruna dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

UNSUR 4 – (1) Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatındaki memurların ve kontratlı çalışanın disiplin ve üst disiplin amirleri bu Yönetmeliğe ekli Ek-1 ve Ek-2 sayılı cetvellerde gösterilmiştir.

(2) Ek-1 ve Ek-2 sayılı cetvelde belirtilen disiplin amirinden daha üst disiplin amirine direkt bağlı olarak çalışan işçinin disiplin amiri bağlı olduğu disiplin amiri olur. Üst disiplin amiri de buna nazaran tespit edilir.

(3) Takımının bulunduğu üniteden diğer bir ünitede görevlendirilen çalışanın disiplin amirleri, fiilen misyon yaptığı yere nazaran belirlenir. Disiplin cezasını gerektiren fiil yahut halin işlendiği anda çalışanın misyonlu olduğu yerdeki disiplin amirleri yetkili disiplin amirleridir.

Disipline ait yöntem ve asıllar bakımından uygulanacak mevzuat

HUSUS 5 – (1) Disipline ait yordam ve temeller bakımından; 657 sayılı Kanun, 399 sayılı Kanun Kararında Kararname ile Disiplin Konseyleri ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

UNSUR 6 – (1) 20/1/1995 tarihli ve 22177 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi TEDAŞ Genel Müdürlüğü Disiplin Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

UNSUR 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

HUSUS 8 – (1) Bu Yönetmelik kararlarını Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

EK- BELGEYİ İNDİRMEK İÇİN

You may also like