Türkiye Barolar Birliği İsimli Yardım Yönetmeliğinde Değişiklik

YÖNETMELİK Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ İSİMLİ YARDIM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR …

By

YÖNETMELİK

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ İSİMLİ YARDIM YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

HUSUS 1 – 30/3/2004 tarihli ve 25418 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Barolar Birliği İsimli Yardım Yönetmeliğinin 2 nci unsurunun birinci fıkrasına “Avukatlık Kanununun” ibaresinden sonra gelmek üzere “177 nci unsuru ile” ibaresi eklenmiştir.

UNSUR 2 – Tıpkı Yönetmeliğin 4 üncü hususunun birinci fıkrası aşağıdaki biçimde değiştirilmiş, birebir unsura birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve öteki fıkralar buna nazaran teselsül ettirilmiş; tıpkı hususun mevcut üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki formda değiştirilmiştir.

“Her baro merkezinde, baro idare şurası tarafından belirlenip görevlendirilecek kâfi sayıda avukattan oluşan bir isimli yardım ofisi kurulur.”

“Birden fazla baronun bulunduğu vilayetlerde isimli yardım ofisi, baroların eşit olarak temsili temel alınarak oluşturulur. İsimli yardım ofisinde, barolar ortasında eşit dağıtılmak koşuluyla en fazla 50 (elli) avukat görevlendirilebilir. Ofise bir nolu barodan başlamak üzere her ay sıra ile dönüşümlü olarak sorumlu idare heyeti üyesi başkanlık eder. Eşitlik halinde liderin oyu çift sayılır.

Baro idare heyeti ayrıyeten, baro merkezi dışında, avukat sayısı beşten fazla olan her yargı etrafında bir avukatı, isimli yardım ofisi temsilcisi olarak görevlendirebilir. Gerektiğinde, yeteri kadar temsilci yardımcısı da görevlendirilir. Birden fazla baronun bulunduğu vilayetlerde il merkezi dışında avukat sayısı beşten fazla olan her yargı etrafında her barodan bir avukat o vilayetteki baro idare şuraları tarafından isimli yardım ofisi temsilcisi olarak görevlendirilebilir. Gerektiğinde yeteri kadar temsilci yardımcısı da görevlendirilir.”

“Adli yardım ofisi, temsilcileri ve işçisi, işlerini isimli yardımdan sorumlu baro idare şurası üyesinin, birden fazla baronun bulunduğu vilayetlerde ise her baronun isimli yardımdan sorumlu idare heyeti üyelerinin sorumluluğunda ve kontrolünde yürütürler.

İsimli yardım ofisi ve temsilcilerine, hizmetin yürütülebilmesi için isimli yardım ödeneğinden karşılanmak üzere kâfi yer, ofis donanımı ve işçi sağlanır. Birden fazla baronun bulunduğu vilayetlerde isimli yardım ofisinde vazife yapacak toplam işçi sayısı barolarca birlikte kararlaştırılır.”

HUSUS 3 – Tıpkı Yönetmeliğin 5 inci unsurunun başlığı ile üçüncü fıkrası aşağıdaki halde değiştirilmiş, tıpkı hususa aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

İsimli Yardım İstemi ve Görevlendirme

“Adli yardım isteminin reddi halinde istemde bulunan; bildiriden itibaren on gün içinde yazılı yahut kelamlı olarak baro liderine başvurabilir. Birden fazla baronun bulunduğu vilayetlerde müracaat, müracaat tarihinde ofis idaresine başkanlık eden sorumlu idare heyeti üyesinin bağlı bulunduğu baronun liderine yapılır. Baro lideri yedi gün içinde karar verir ve bu karar mutlaktır. Müddetinde karar verilmediği takdirde talep ret edilmiş sayılır.”

“Birden fazla baronun bulunduğu vilayetlerde isimli yardım hizmeti ile görevlendirilecek avukatlara ait tek liste yapılır. Bu liste, Türkiye Barolar Birliği sicil numarası temel alınarak oluşturulur.

Görevlendirmeye ait temeller, isimli yardım ofisince belirlenir ve baroların onayına sunulur. Uyuşmazlık halinde Türkiye Barolar Birliği İdare Şurası kesin olarak karar verir.”

UNSUR 4 – Birebir Yönetmeliğin 6 ncı hususunun (a) fıkrasının dördüncü paragrafı aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

“Ancak, yargılama masraflarının karşılanamayacağının açıkça anlaşılması ve isimli yardım talebinde bulunanın haklılığı açısından kesin yahut kuvvetli bir kanı oluşması halinde, isimli yardım ofisinin yahut isimli yardım temsilcisinin önerisi üzerine baro idare heyeti kararıyla, birden fazla baronun bulunduğu vilayetlerde ise müracaat tarihinde ofisin isimli yardımdan sorumlu olan idare heyeti üyelerinden idareye başkanlık eden üyenin bağlı bulunduğu baronun idare konseyi kararıyla isimli yardım fonundan karşılanır.”

UNSUR 5 – Tıpkı Yönetmeliğin 7 nci unsurunun birinci fıkrası aşağıdaki biçimde değiştirilmiş, birebir unsura birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve öbür fıkralar buna nazaran teselsül ettirilmiş; tıpkı hususun mevcut altıncı fıkrası aşağıdaki formda değiştirilmiştir.

“Adli yardımla görevlendirilen avukata, görevlendirmeye mevzu iş için taban fiyat tarifesinde gösterilen maktu fiyat baro idare konseyi kararı ile peşin ödenir. Fakat yargılama sırasında avukatın, harcayacağı emek ve mesai ile davanın değer ve özelliğini açıklayan talebi üzerine, davanın niteliği de göz önünde bulundurularak, taban fiyat tarifesinde gösterilen maktu fiyatın bir katına kadarının ödenmesine baro idare kurulunca karar verilebilir.”

“Birden fazla baronun bulunduğu vilayetlerde isimli yardımla görevlendirilen avukata, görevlendirmeye mevzu iş için minimum fiyat tarifesinde gösterilen maktu fiyat levhasına kayıtlı olduğu baro idare heyeti kararı ile peşin ödenir. Fakat yargılama sırasında avukatın, harcayacağı emek ve mesai ile davanın değer ve özelliğini açıklayan talebi ve isimli yardım ofisinin teklifi üzerine taban fiyat tarifesinde gösterilen maktu fiyatın bir katına kadarının ödenmesine avukatın levhasına kayıtlı olduğu baro idare kurulunca karar verilebilir.

Birebir işe birden fazla avukat görevlendirilemez. Lakin vazifeden çekilen avukatın yerine görevlendirilen yeni avukata ayrıyeten fiyat ödenir.”

“Adli yardım vazifesini haklı nedenler dışında tamamlamayan avukat, aldığı fiyatın iki katını levhasına kayıtlı olduğu baroya ödemekle yükümlüdür.”

UNSUR 6 – Birebir Yönetmeliğin 9 uncu unsuruna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Birden fazla baronun bulunduğu vilayetlerde isimli yardım ofisine ait birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen sarfiyatlar barolarca eşit karşılanır.”

HUSUS 7 – Birebir Yönetmeliğin 10 uncu unsurunun ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

“b) Her (5.000) nüfus için (1) puan eklenerek isimli yardım ödenek puanı saptanır. Birden fazla baronun bulunduğu vilayetlerde isimli yardım ödenek puanı, nüfusa nazaran hesaplanan sayının o vilayette levhaya kayıtlı toplam avukat sayısına bölündükten sonra elde edilen sayının her baronun üye sayısına çarpımı ile saptanır.”

UNSUR 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

UNSUR 9 – Bu Yönetmelik kararlarını Türkiye Barolar Birliği İdare Şurası yürütür.

You may also like