Türk Silahlı Kuvvetleri Subay Sınıflandırma Yönetmeliğinde Değişiklik

YÖNETMELİK Ulusal Savunma Bakanlığından: TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SUBAY SINIFLANDIRMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK UNSUR …

By

YÖNETMELİK Ulusal Savunma Bakanlığından: TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SUBAY SINIFLANDIRMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK UNSUR 1 – 23/5/1968 tarihli ve 12906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Subay Sınıflandırma Yönetmeliğinin 1 inci unsuru aşağıdaki halde değiştirilmiştir. “Madde 1 – Bu Yönetmeliğin maksadı; 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İşçi Kanunundaki işçi sınıflandırılması ve 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanunundaki sınıflandırma ile ilgili kararları açıklamak, sınıflandırma faaliyetlerinin ne halde ve nasıl cereyan edeceğine dair temelleri tespit etmek ve bu Yönetmelik temelleri dahilinde yürütülmesini sağlamaktır.” HUSUS 2 – Tıpkı Yönetmeliğin 2 nci hususu aşağıdaki formda değiştirilmiştir. “Madde 2 – Bu Yönetmelik; Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subayları, harp okulu öğrencilerini, Ulusal Savunma Bakanlığı ismine fakülte yahut yüksekokullarda tahsil gören askeri öğrencileri, dış kaynaktan muvazzaf yahut kontratlı subay nasbedilecek fakülte yahut yüksekokul mezunlarını, yedek subay adaylarını ve bu Yönetmelikte öngörülen sınıflandırma faaliyetlerini yürütmek ve yapmakla vazifeli işçisi kapsar.” UNSUR 3 – Tıpkı Yönetmeliğin 3 üncü unsurunun birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “kanunda” ibaresi “926 sayılı Kanunda” olarak, birebir fıkranın (d) ve (f) bentleri aşağıdaki formda değiştirilmiştir. “d. Sınıf: Kuvvet komutanlıklarının teklifi üzerine Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Ulusal Savunma Bakanlığının onayı ile değiştirilen, kaldırılan yahut yeni ihdas edilen ve bu Yönetmelikte belirtilen kümelerden biridir. (1) Kara Kuvvetlerinde: (a) Muharip sınıflar: Piyade, süvari, tank, topçu, hava savunma, kara havacılık, istihkam, muhabere, istihbarat, (b) Yardımcı sınıflar: Ulaştırma, ikmal, harita, bakım, mühimmat, işçi, tabip, eczacı, diş tabibi, kimyager, veteriner, mühendis, askeri hakim, hukuk, maliye, öğretmen, bando, sıhhat, din işleri. (2) Deniz Kuvvetlerinde: (a) Muharip sınıflar: Deniz, deniz piyade, deniz istihkam, istihbarat, (b) Yardımcı sınıflar: İkmal, tabip, eczacı, diş tabibi, mühendis, askeri hakim, hukuk, öğretmen, bando, sıhhat, din işleri. (3) Hava Kuvvetlerinde: (a) Muharip sınıflar: Pilot, seyrüsefer, silah sistem, denetim ihbar, hava trafik, istihbarat, uçak bakım, mühimmat ve mühimmat tahrip, piyade, istihkam, muhabere, hava savunma, (b) Yardımcı sınıflar: Ulaştırma, ikmal, işçi, tabip, eczacı, diş tabibi, veteriner, mühendis, askeri hakim, hukuk, maliye, öğretmen, bando, sıhhat, din işleri.” “f. İhtisas: Temel hizmetler içinde özel eğitim ve deneyim ile kazanılan yeteneklerdir. Türk Silahlı Kuvvetlerinde mevcut bütün ihtisaslar yönergede bir unvan ve kod numarasıyla gösterilir.” UNSUR 4 – Tıpkı Yönetmeliğin 6 ncı unsurunun birinci fıkrasında yer alan “Türk Silahlı Kuvvetleri İşçi Kanununda” ibaresi “Kanunda” olarak değiştirilmiştir. UNSUR 5 – Tıpkı Yönetmeliğin 7 nci hususu aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir. “Madde 7 – Sınıflandırmada test, mülakat, sıhhat raporları, temel askerlik eğitimi ve tahsili, ihtisaslar ile sınıflandırma kayıtları kullanılır.” HUSUS 6 – Birebir Yönetmeliğin 8 inci unsurunun birinci fıkrasının (4) numaralı bendi aşağıdaki halde değiştirilmiştir. “(4) Tahsili, sivil mesleği, deneyimi, alakaları, yabancı lisan bilgisi,” HUSUS 7 – Birebir Yönetmeliğin 9 uncu hususu aşağıdaki formda değiştirilmiştir. “Madde 9 – Birinci sınıflandırma sürecine tabi tutulacak işçi harp okulu öğrencileri, Ulusal Savunma Bakanlığı ismine fakülte yahut yüksekokullarda tahsil gören askeri öğrenciler, dış kaynaktan muvazzaf yahut kontratlı subay nasbedilecek fakülte yahut yüksekokul mezunları ile yedek subay adaylarıdır. a. Harp okulu öğrencilerinin, Ulusal Savunma Bakanlığı ismine fakülte yahut yüksekokullarda tahsil gören askeri öğrenciler ve dış kaynaktan muvazzaf yahut kontratlı subay nasbedilecek fakülte yahut yüksekokul mezunlarının sınıflandırılması, işçi temin ve yetiştirme planları ile sınıfların takım mevcut durumları, yıl içindeki subay kayıp ve karları dikkate alınarak kuvvet komutanlıklarının teklifi üzerine Ulusal Savunma Bakanlığınca belirlenecek kontenjanlar dahilinde yönergeye nazaran yapılır. b. Yedek subay adaylarının; mensubu olacağı kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığının belirlenmesi, sınıflandırılması, branşlarının tespit edilmesi, celp, seçim ve sınıflandırma ile ilgili öteki faaliyetleri, celp emirlerinde belirtilen vakitlerde, Ulusal Savunma Bakanlığı tarafından yapılır.” HUSUS 8 – Tıpkı Yönetmeliğin 10 uncu hususu aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir. “Madde 10 – Subayların tekrar sınıflandırılmaları aşağıdaki hallerde yapılır: a. Sıhhi sebepler: Sıhhat durumları mensup olduğu sınıfın hizmetine elverişli olmadığı hakkında sıhhat konseyi raporu alanlar. (Kurmay subaylardan, sonradan sıhhat durumları mensup oldukları muharip sınıfın hizmetine elverişli olmadığı sıhhat heyeti raporu ile belgelenenler, kurmaylık statülerini koruma kaydıyla, sıhhat raporunda öngörülen yardımcı sınıflara naklonurlar. Bunlar hakkında bu unsurun birinci fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendi kararı uygulanmaz.) b. Uçuştan ayrılanlar: Uçuculuk niteliğini kaybeden yahut uçmak istemeyen uçucu subaylar. Sınıf değişikliğini gerektirecek nitelikteki sıhhi sebepler hariç olmak üzere, kara havacılık ve pilot sınıfındaki kıdemli yüzbaşı ve daha üst rütbelerdeki uçuculuk niteliğini kaybeden yahut uçmak istemeyen subaylar yine sınıflandırılmazlar. Bunların uçuculuk statüleri sona erer. c. İdarece ikinci bir tahsil yaptırılanlar: (1) Subay iken Ulusal Savunma Bakanlığı hesabına üniversite yahut yüksekokullardan birini bitirenler tahsilleri ile ilgili sınıflara geçirilebilirler. (2) Yardımcı sınıflardan, Komuta ve Kurmay Eğitimini muvaffakiyet ile bitirenlerin hangi sınıflara geçirilebileceği sınıflandırma yönergesinde gösterilir. d. Yeterlik düşüklüğü gösterenler: Birinci sınıflandırma yanlışından ötürü yeterlik düşüklüğü gösterdiği sınıflandırma şuralarının tetkik ve teklifiyle anlaşılan teğmenler. e. Kuruluş ve takım değişikliği sebebiyle sınıfları değişecek subaylar. f. İdarece görülecek gerek üzerine sınıfları değişecek subaylar. g. Yeni bir sınıf kurulmasında gerekli işçi temini için idarece görülecek gerek üzerine sınıfları değişecek subaylar. h. Kuvvetler ortasında birlikçe yapılan kuruluş değişikliklerinde; Genelkurmay Başkanlığınca Kuvvetler ortasında birlikçe yapılan kuruluş değişikliklerinde birliğin çalışanı motamot o kuvvete nakledilebilir. Bu nakil sürecinde, kuvvetlerin sınıf ve rütbe muhtaçlığına nazaran yapılacak protokol temel alınır. Bundan sonra işçinin eski sınıfına geçme istemleri kabul edilmez. i. Bir kuvvetten öbür bir kuvvete nakledilen subaylardan sınıflarının değişmesi icap edenler; Ulusal Savunma Bakanlığının onayı ile bir kuvvetten öbür bir kuvvete nakledilen subaylar. j. Astsubaylıktan subaylığa geçirilenler (Subaylıkta, astsubaylığındaki sınıfının tersi bulunmayanlar ile üniversite ve yüksek okulları bitirerek muvazzaf subaylığa geçirilen astsubaylar dahil). k. 926 sayılı Kanuna nazaran hukuk sınıfı subay yetiştirilmesi için muvazzaf yahut kontratlı subay kaynağından alınanlardan meslek öncesi eğitimde muvaffakiyet gösteremeyenler eski sınıflarına iade edilirler. l. Eşleri farklı kuvvetlere mensup subayların kuvvetleri, aile bütünlüklerinin korunabilmesi maksadıyla bu Yönetmelikte gösterilen adap, temel ve kaidelere nazaran ilgili kuvvet komutanlıklarının görüşleri alındıktan sonra Ulusal Savunma Bakanlığınca değiştirilebilir. Kuvvet komutanlıkları her yıl 20 Kasım tarihine kadar hizmet fazlası yahut muhtaçlık duyduğu işçi ölçüsünü Ulusal Savunma Bakanlığına bildirir. Ulusal Savunma Bakanlığınca, ilgili kuvvet komutanlıklarının görüşleri alındıktan sonra bu işçinin kuvvetleri değiştirilebilir. Kuvveti değişen bu işçi, sınıfı vazifesinde kullanılabileceği üzere gereksinim duyulan sınıflarda da kullanılmak üzere yine sınıflandırmaya tabi tutulabilir.” UNSUR 9 – Birebir Yönetmeliğin 11 inci unsurunun birinci fıkrası aşağıdaki biçimde, ikinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan “yönergelerine” ibaresi “yönergeye” olarak değiştirilmiştir. “Subayların sınıflandırılması, birinci ve yine sınıflandırma konseyleri tarafından yapılır. Bu heyetler, sınıflandırma biçimine ve gereksinimine nazaran yedek subaylar için Ulusal Savunma Bakanlığı, öbür subaylar için ise kuvvet komutanlıklarının teklifi üzerine Ulusal Savunma Bakanlığı tarafından teşkil edilir.” UNSUR 10 – Tıpkı Yönetmeliğin 12 nci unsurunun birinci fıkrası aşağıdaki formda değiştirilmiştir. “Sınıflandırma süreçleri; a. Birinci sınıflandırmada; harp okulu öğrencileri, Ulusal Savunma Bakanlığı ismine fakülte yahut yüksekokullarda tahsil gören askeri öğrencileri, dış kaynaktan muvazzaf yahut kontratlı subay nasbedilecek fakülte yahut yüksekokul mezunları ve yedek subay adayları için birinci sınıflandırma sonuçlarını ihtiva eden tutanaklar, b. Yine sınıflandırmada; subaylar için sınıf değişikliği sonuçlarını ihtiva eden tutanaklar, Ulusal Savunma Bakanlığının onayı ile katılaşır.” HUSUS 11 – Tıpkı Yönetmeliğin 13 üncü unsuru aşağıdaki halde değiştirilmiştir. “Madde 13 – Sınıflandırma faaliyeti, süreçleri, vasıtaları ve sınıflandırmanın ne formda yapılacağına dair teferruatlı konular bu Yönetmelik asıllarına nazaran Ulusal Savunma Bakanlığınca hazırlanacak yönergelerde gösterilir.” UNSUR 12 – Tıpkı Yönetmeliğe 13 üncü unsurundan sonra gelmek üzere aşağıdaki unsur eklenmiştir. “Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk Husus 13/A – Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütleri gidermeye Ulusal Savunma Bakanlığı yetkilidir.” UNSUR 13 – Tıpkı Yönetmeliğin 14 üncü hususu aşağıdaki formda değiştirilmiştir. “Madde 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.” UNSUR 14 – Tıpkı Yönetmeliğin 15 inci hususu aşağıdaki halde değiştirilmiştir. “Madde 15 – Bu Yönetmelik kararlarını Ulusal Savunma Bakanı yürütür.” UNSUR 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. UNSUR 16 – Bu Yönetmelik kararlarını Ulusal Savunma ve İçişleri Bakanları birlikte yürütür.

You may also like