Teklifin birinci kısmındaki birinci 12 unsur kabul edildi

Türkiye Etraf Ajansının Kurulması ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin birinci kısmında yer alan birinci 12 …

By

Türkiye Etraf Ajansının Kurulması ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin birinci kısmında yer alan birinci 12 husus TBMM Genel Şurasında kabul edildi.

Kabul edilen unsurlara nazaran, etraf kirliliğini önlemek ve yeşil alanların korunmasına, güzelleştirilmesine ve geliştirilmesine katkı sağlamak, döngüsel iktisat ve sıfır atık yaklaşımı doğrultusunda kaynak verimliliğini artırmak ile ulusal ölçekte depozito idare sistemi kurulmasına, işletilmesine, izlenmesine ve kontrolüne yönelik faaliyetlerde bulunmak üzere Türkiye Etraf Ajansı kurulacak.

Ajansın, Etraf ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen ve belli bir depozito bedeli alınarak piyasaya sürülen eserlerin tüketilmesi sonrasında iade alınması ve depozito bedelinin geri ödenmesine dayalı sistem üzerinden çalışması öngörülüyor.

Ajans, Bakanlıkça belirlenen etraf strateji ve siyasetleri doğrultusunda depozito idare sistemini kuracak ya da kurduracak. İlgili tarafların depozito idare sistemine dahil olmasını sağlayacak Ajans, Bakanlıkça belirlenen depozito bedeli, fiyat, teminat ve iadeleri alacak.

Depozito uygulamasına tabi tutulan eserlere yönelik depozito idare sistemi altyapısını oluşturacak Ajans, geri kazanılabilir eserlerin kullanımları sonrası ülke iktisadına kazandırılmasına ve geri kazanılabilir atıkların idaresine ait faaliyetlere katkı sağlayacak.

Kanunla Etraf ve Şehircilik Bakanınca 3 yıl müddetle görevlendirilecek Türkiye Etraf Ajansının İdare Şurası 7 üyeden oluşacak.

Ajansın İdare Heyeti; en az 4 yıllık yükseköğretim gören, meslekleriyle ilgili hususlarda kamu kurum ve kuruluşları yahut özel kuruluşlarda en az 5 yıl mühletle misyon yapan, mesleksel açıdan kâfi bilgiye, tecrübeye ve devlet memuru olma niteliğine sahip şahıslar ortasından, Etraf ve Şehircilik Bakanı tarafından 3 yıl müddetle görevlendirilecek. İdare şurası üyeleri, gerektiğinde vazife mühletleri dolmadan vazifeden alınabilecek.

Ajans organlarıyla hizmet ünitelerinin vazife ve yetkileri, üyelerinin atanması, teşkilat yapısı ile çalışmasına ait yordam ve asıllar, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığının görüşü alınarak Etraf ve Şehircilik Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenecek.

Ajans liderine, yardımcılarına ve çalışanına mali ve toplumsal hak ve yardımlar kapsamında yapılan bütün tıpkı ve nakdi ödemelerin bir aylık toplam net fiyatı; 375 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin ilgili hususu uyarınca belirlenen emsali işçiye mali ve toplumsal hak ve yardımlar kapsamında yapılması öngörülen ödemelerin bir aylık toplam net meblağını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı yahut yetkilendireceği makam tarafından belirlenecek.

Ajansın geliri, genel bütçeden aktarılan fiyatların yanı sıra her türlü bağış ve yardımlar, Ajansın faaliyetlerinden elde edilen gelirler ve sair gelirlerden oluşacak. Ajansın gelirlerinin genel idare masrafları haricinde kalan kısmının tamamı Ajans faaliyetleri için kullanılacak.

Ajans, yapılan bağış ve yardımlar nedeniyle veraset ve intikal vergisinden, faaliyetleri hasebiyle yaptığı süreçler tarafından harçlardan, bu kapsamda düzenlenen kağıtlar nedeniyle damga vergisinden, kiraya verilmemek kaidesiyle sahip olduğu taşınmazları münasebetiyle emlak vergisinden, tapu ve kadastro süreçleri bakımından, döner sermaye hizmet bedelinden, her türlü dava ve icra sürecinde teminat yatırma mükellefiyetlerinden de muaf tutulacak.

– Elektrikli skuterlerin kullanımı

Belediye Gelirleri Kanunu’nda değişiklik yapılarak inançlı, sağlıklı ve çevreci ulaşım araçlarından biri olan elektrikli skuterlerin teşvik edilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılması için paylaşımlı elektrikli skuterlerden alınacak işgal harcı bedeli en az tarife üzerinden hesaplanacak. Bu kapsamda belediyelerce bir e-skuterden günlük 16 kuruş işgal harcı alınacak.

Düzenlemeyle etrafın korunmasına ve güzelleştirilmesine yönelik unsurlara; sıfır atığın yaygınlaştırılması, motorsuz ve elektrikli araçların yaygınlaştırılması ve plastik içerikli ambalajların azaltılması prensipleri eklenecek.

Teklifin 12. unsurunun kabul edilmesinin akabinde TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, birleşime orta verdi.

Ortadan sonra kurulun yerine oturmaması üzerine Bilgiç, birleşimi, 2021 Yılı Merkezi İdare Bütçe Kanunu Teklifi’ni görüşmek için 7 Aralık Pazartesi saat 12.00’de toplanmak üzere kapattı.

You may also like