Sosyal Ağ Sağlayıcı Hakkında Usul ve Esaslar, Resmi Gazetede yayımlandı

Bilgi Teknolojileri ve Irtibat Kurumundan: BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE BAĞLANTI ŞURASI KARARI Karar Tarihi Karar No Toplantı No Gündem No …

By

Bilgi Teknolojileri ve Irtibat Kurumundan:

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE BAĞLANTI ŞURASI KARARI

Karar Tarihi

Karar No Toplantı No

Gündem No

: 29/09/2020

: 2020/DK-İD/274

: 39

: 03

TOPLUMSAL AĞ SAĞLAYICI HAKKINDA TARZ VE TEMELLER

BİRİNCİ KISIM

Hedef, Kapsam, Destek ve Tanımlar

Gaye

Husus 1 – (1) Bu Tarz ve Temellerin hedefi, toplumsal ağ sağlayıcının yükümlülükleri ile bu yükümlülüklerin uygulanmasına ait yordam ve temelleri belirlemektir.

Kapsam

Unsur 2 – (1) Bu Yöntem ve Temeller, 22 nci husus gizli kalmak kaydıyla Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt içi yahut yurt dışı kaynaklı toplumsal ağ sağlayıcıyı kapsar.

(2) Bu Yordam ve Temellerin uygulanmasında toplumsal ağ sağlayıcının yükümlülükleri, içerik yahut yer sağlayıcısı olmasından doğan sorumluluk ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

(3) Bu Yordam ve Temellerin uygulanmasında internet ortamında yapılan yayının yalnızca belli bir kısmında toplumsal etkileşim gayeli içeriğe yer veren gerçek yahut hükmî bireyler toplumsal ağ sağlayıcı olarak kıymetlendirilmez.

(4) Şahsî internet siteleri, elektronik ticaret siteleri ve haber siteleri üzere toplumsal etkileşim maksatlı içeriğin ikincil ve yan bir hizmet olarak sunulduğu platformlar kapsam dışındadır.

Destek

Unsur 3 – (1) Bu Metot ve Asıllar, 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Kabahatlerle Gayret Edilmesi Hakkında Kanunun ek 4 üncü hususuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Husus 4 – (1) Bu Metot ve Asıllarda geçen;

a) Lider: Bilgi Teknolojileri ve irtibat Kurumu Liderini,

b) Birlik: Erişim Sağlayıcıları Birliğini,

c) Erişimin engellenmesi: Alan isminden erişimin engellenmesi, İP adresinden erişimin engellenmesi, içeriğe (URL) erişimin engellenmesi ve gibisi formüller kullanılarak erişimin engellenmesini,

ç) İçeriğin çıkarılması: İçerik yahut yer sağlayıcılar tarafından içeriğin sunuculardan yahut barındırılan içerikten çıkarılmasını,

d) İçerik sağlayıcı: Internet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi yahut bilgiyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek yahut hukukî bireyleri,

e) İnternet ortamı: Haberleşme ile ferdî yahut kurumsal bilgisayar sistemleri dışında kalan ve kamuya açık olan internet üzerinde oluşturulan ortamı,

f) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve Bağlantı Kurumunu,

g) Kanun: 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Kabahatlerle Çaba Edilmesi Hakkında Kanunu,

ğ) Toplumsal ağ sağlayıcı: Toplumsal etkileşim emeliyle kullanıcıların internet ortamında metin, manzara, ses, pozisyon üzere içerikleri oluşturmalarına, görüntülemelerine yahut paylaşmalarına imkan sağlayan gerçek yahut hükmî bireyleri,

h) Data: Bilgisayar tarafından üzerinde süreç yapılabilen her türlü pahası,

ı) Yer sağlayıcı: Hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan yahut işleten gerçek yahut hukukî bireyleri,

söz eder.

(2) Bu Yordam ve Temellerde geçen ve birinci fıkrada tanımlanmayan kavramlar için ilgili mevzuatta yer alan tanımlar geçerlidir.

İKİNCİ KISIM

Temsilci Belirlenmesine Ait Yükümlülükler

Temsilci belirleme

Unsur 5 – (1) Yurt dışı kaynaklı toplumsal ağ sağlayıcı, yetkili en az bir kişiyi Türkiye’de temsilci olarak belirlemekle yükümlüdür.

Temsilcinin niteliği

Husus 6 – (1) Temsilci yahut temsilciler, gerçek yahut hukukî kişi olabilir.

(2) Hükmî kişi olarak belirlenen temsilci yahut temsilcilerin, Türkiye’de kurulmuş ve Türk mevzuatına nazaran hukukî kişiliğini kazanmış olması; gerçek kişi olarak belirlenen temsilci yahut temsilcilerin Türk vatandaşı olması mecburidir.

Temsilcinin vazifeleri

Husus 7 – (1) Belirlenen temsilci yahut temsilciler;

a) Kurum, Birlik, isimli yahut idari makamlarca gönderilecek tebligat, bildirim yahut taleplerin gereğinin yerine getirilmesini,

b) Bireyler tarafından bu Kanun kapsamında yapılacak müracaatların yanıtlandırılmasını,

c) Raporlama yükümlülüğünün yerine getirilmesini,

ç) Toplumsal ağ sağlayıcının içerik yahut yer sağlayıcı olmasından doğan sorumluluk ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesini,

d) Kanun kapsamındaki öteki yükümlülüklerin yerine getirilmesini, temin eder.

Temsilcinin bağlantı bilgilerine yer verme

Husus 8 – (1) Toplumsal ağ sağlayıcı, temsilci yahut temsilcilerin Türkiye’deki tebligata fayda adresi ile e-posta adresine, basitçe görülebilecek ve direkt erişilebilecek formda internet sitesinde yer verir.

(2) Kayıtlı elektronik posta adresi bulunan temsilci yahut temsilcilerin bu bilgilerine birinci fıkra kapsamında internet sitesinde yer verilir.

(3) Temsilci yahut temsilcilerin bağlantı bilgilerinde değişiklik olması durumunda, bu değişikliklere derhal internet sitesinde yer verilir.

Temsilciye ilişkin bilgilerin Kuruma bildirilmesi

Unsur 9 – (1) Toplumsal ağ sağlayıcı, temsilci yahut temsilcilerin kimlik, unvan ve bağlantı bilgilerini Kuruma bildirmekle yükümlüdür.

(2) Bu unsur kapsamında bildirilen bilgilerde değişiklik olması durumunda, bu değişiklikler derhal ve en geç yirmi dört saat içinde Kuruma bildirilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Başka Yükümlülükler

Şahıslar tarafından yapılan müracaatların karşılıklandırılması

Unsur 10 – (1) Yurt içi yahut yurt dışı kaynaklı toplumsal ağ sağlayıcı, Kanunun 9 ve 9/A hususları kapsamındaki içeriklere yönelik olarak şahıslar tarafından yapılacak müracaatlara yanıt vermekle yükümlüdür.

(2) Toplumsal ağ sağlayıcı, bireyler tarafından yapılacak müracaatların çarçabuk alınabilmesi ile müracaatın Türkçe lisan seçeneği kullanılarak yapılabilmesini sağlar.

(3) Toplumsal ağ sağlayıcı, müracaatlara müracaattan itibaren en geç kırk sekiz saat içinde olumlu ya da münasebeti belirtilmek kaydıyla olumsuz yanıt verir. Türkçe yapılan müracaatların Türkçe cevaplanması zaruridir.

Raporlama

Husus 11 – (1) Yurt içi yahut yurt dışı kaynaklı toplumsal ağ sağlayıcı, kendisine bildirilen içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararlarının uygulanmasına ve bireyler tarafından yapılacak müracaatlara ait istatistiksel ve kategorik bilgileri içeren Türkçe hazırlanmış raporları altı aylık devirlerle Kuruma bildirir.

(2) Bu husus kapsamında bireylerin müracaatlarına ait toplumsal ağ sağlayıcı tarafından hazırlanan rapor, ferdî bilgilerden arındırılmak suretiyle toplumsal ağ sağlayıcının kendi internet sitesinde de yayınlanır.

(3) Bu hususun uygulanmasında raporların hazırlanma ve internet sitesinde yayınlanma adabı ile Kuruma bildirim formuna ait konular, Kurum tarafından belirlenerek toplumsal ağ sağlayıcıya bildirilebilir.

Dataların Türkiye’de barındırılması

Unsur 12 – (1) Yurt içi yahut yurt dışı kaynaklı toplumsal ağ sağlayıcı, Türkiye’deki kullanıcıların datalarını Türkiye’de barındırma istikametinde gerekli önlemleri alır.

(2) Bu unsurun uygulanmasında temel kullanıcı bilgileri ile Kurum tarafından bitirilebilecek konulara ait dataların Türkiye’de barındırılması istikametinde gerekli önlemlerin alınmasına öncelik verilir.

(3) Bu unsur kapsamında alınan önlemlere ait olarak her raporlama periyodunda Kurum tarafından bildirilen konuları da kapsayacak halde Kuruma bilgi verilir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Temsilci Belirlenmesine Ait Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi

İdari para cezası uygulanması

Unsur 13 (1) Temsilci belirlenmesine ait yükümlülüklerini yerine getirmeyen toplumsal ağ sağlayıcıya, Kurum tarafından bildirimde bulunulur.

(2) Bildirimden itibaren otuz gün içinde temsilci belirlenmesine ait yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde, toplumsal ağ sağlayıcıya Lider tarafından on milyon Türk Lirası idari para cezası verilir.

(3) Verilen idari para cezasının bildirisinden itibaren otuz gün içinde temsilci belirlenmesine ait yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde, Lider tarafından otuz milyon Türk Lirası daha idari para cezası verilir.

Reklam yasağı uygulanması

Husus 14 – (1) İkinci sefer verilen idari para cezasının bildirisinden itibaren otuz gün içinde temsilci belirlenmesine ait yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde, Lider tarafından Türkiye’de mukim vergi mükellefi olan gerçek ve hükmî şahısların ilgili toplumsal ağ sağlayıcısına yeni reklam vermesi yasaklanır.

(2) Reklam yasağı kararı uyarınca, toplumsal ağ sağlayıcıyla yeni mukavele kurulamaz ve toplumsal ağ sağlayıcıya para transferi yapılamaz.

(3) Lider tarafından verilen reklam yasağı kararı yayımlanmak üzere Resmi Gazete’ye gönderilir.

(4) Resmi Gazete’de yayımlanan reklam yasağı kararının uygulanmasına ait konular, ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından takip edilir.

İnternet trafiği bant genişliğinin daraltılması

Unsur 15 – (1) Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren üç ay içinde temsilci belirlenmesine ait yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde Lider, toplumsal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde elli oranında daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilir.

(2) Müracaatın kabulüne ait hakim kararının uygulanmasından itibaren otuz gün içinde temsilci belirlenmesine ait yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde Lider, toplumsal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde doksan oranına kadar daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilir.

(3) Hakim internet trafiği bant genişliğinin yüzde doksan oranına kadar daraltılması hakkında vereceği kararında, yüzde elliden düşük olmamak kaydıyla, sunulan hizmetin niteliğini de dikkate alarak bir oran belirleyebilir.

Hakim tarafından verilen kararlara itiraz

Husus 16 – (1) Hakim tarafından verilen kararlara karşı Lider tarafından 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu kararlarına nazaran itiraz yoluna gidilebilir.

Hakim tarafından verilen kararların uygulanması

Husus 17 – (1) Hakim tarafından verilen kararlar erişim sağlayıcılara bildirilmek üzere Kuruma gönderilir. Kararların gereği, bildirimden itibaren derhal ve en geç dört saat içinde erişim sağlayıcıları tarafından yerine getirilir.

Temsilci belirlenmesine ait yükümlülüklerin yerine getirilmesi

Unsur 18 – (1) Temsilci belirlenmesine ait yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde; verilen idari para cezalarının dörtte biri tahsil edilir, reklam yasağı kaldırılır ve hakim kararları resen kararsız kalır. İnternet trafiği bant genişliğine yapılan müdahalenin sona erdirilmesi için erişim sağlayıcılara Kurum tarafından bildirim yapılır.

BEŞİNCİ KISIM

Öbür Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi

Bireyler tarafından yapılan müracaatların karşılıklandırılması yükümlülüğünün yerine getirilmemesi

Husus 19 – (1) Şahıslar tarafından yapılan müracaatların karşılıklandırılması yükümlülüğünü yerine getirmeyen toplumsal ağ sağlayıcıya Lider tarafından beş milyon Türk Lirası idari para cezası verilir.

(2) Kurum, müracaatçının şikayeti üzerine, toplumsal ağ sağlayıcının birinci fıkra kapsamındaki yükümlülüğün yerine getirilip getirilmediğini inceler.

(3) Kurum, birinci fıkrada belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmediği gerekçesiyle yapılan müracaatları raporlama devirlerinde toplu olarak kıymetlendirir.

(4) Kurum tarafından yapılacak değerlendirmede;

(a) Toplumsal ağ sağlayıcının yükümlülüğünü faal bir formda yerine getirmek için gerekli sistemleri kurup kurmaması,

(b) Toplumsal ağ sağlayıcının muhakkak bireylere yahut kurumlara sistemli olarak olumsuz yanıt vermesi,

(c) Bu Adap ve Asıllarda belirlenen mühlete sistematik olarak ters davranması,

(ç) Müracaatlara verilen olumsuz yanıtların gerekçesiz olması, konuları göz önünde bulundurulur.

Raporlama yükümlülüğünün yerine getirilmemesi

Husus 20 – (1) Raporlama yükümlülüğünü yerine getirmeyen toplumsal ağ sağlayıcıya Lider tarafından on milyon Türk Lirası idari para cezası verilir.

ALTINCI KISIM

Çeşitli ve Son Kararlar

İdari ve isimli para cezalarının uygulanması

Unsur 21 – (1) Yurt dışı kaynaklı toplumsal ağ sağlayıcı hakkında Kanunun 8 ve 8/A unsurları kapsamında verilecek olan idari para cezaları bir milyon Türk Lirası olarak verilir.

(2) Yurt dışı kaynaklı toplumsal ağ sağlayıcı hakkında Kanunun 8 inci ve 9 uncu hususları kapsamında verilecek olan isimli para cezaları elli bin gün olarak verilir.

(3) İdari para cezasını gerektiren ihlallerin bir yıl içinde her bir tekrarında cezalar bir kat artırılarak uygulanır.

Türel sorumluluk

Husus 22 – (1) Hukuka tersliği hakim yahut duruşma kararı ile tespit edilen içeriğin toplumsal ağ sağlayıcıya bildirilmesi durumunda, bildirime karşın yirmi dört saat içinde içeriği çıkarmayan yahut erişimi engellemeyen toplumsal ağ sağlayıcı, doğan ziyanların tazmin edilmesinden sorumludur.

(2) Bu türel sorumluluğun işletilmesi için içerik sağlayıcının sorumluluğuna gidilmesi yahut içerik sağlayıcıya dava açılması ile toplumsal ağ sağlayıcının Türkiye’den günlük erişiminin bir milyondan fazla olması koşulu aranmaz.

Taleplerin kıymetlendirilmesi

Husus 23 – (1) Toplumsal ağ sağlayıcı, Türkiye’den günlük erişiminin bir milyonun altında olması durumunun süreklilik arz ettiği hallerde, bu Adap ve Temellerin 22 nci hususu gizli kalmak kaydıyla kapsam dışında olduğuna dair Kuruma talepte bulunabilir.

(2) Yapılan teknik kıymetlendirme sonucunda bu talebin uygun bulunması halinde, Kurum toplumsal ağ sağlayıcıya bu Metot ve Temellerin 22 nci hususu gizli kalmak kaydıyla kapsam dışında olduğunu bildirir.

(3) Kurum, toplumsal ağ sağlayıcının Türkiye’den günlük erişiminin bir milyondan fazla olduğunu tespit ederse, yine kapsamda olduğuna dair bildirimde bulunur.

Tereddütlerin giderilmesi

Unsur 24 (1) Bu Yordam ve Asılların uygulanması sırasında doğacak tereddütleri gidermeye, uygulama birliğini sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapmaya, bu Metot ve Asıllarda yer almayan bahislerde ilgili mevzuat kararları çerçevesinde karar vermeye Lider yetkilidir.

Yürürlük

Unsur 25- (1) Bu Yol ve Temeller yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Husus 26- (1) Bu Adap ve Temeller Lider tarafından yürütülür.

You may also like