Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik

YÖNETMELİK Etraf ve Şehircilik Bakanlığından: PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK UNSUR 1 – 3/7 …

By

YÖNETMELİK

Etraf ve Şehircilik Bakanlığından:

PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

UNSUR 1 – 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 22 nci hususunun birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

“f) Alışveriş merkezlerinde ve 40’tan fazla bağımsız kısmı bulunan binaların olağan katlarında, binanın ortak merdiveni ile kontaklı, dışarıdan erişimi bulunmayan, toplamda 50 m²’yi geçmeyen, ticari kullanıma mevzu edilemeyen, ortak alan niteliğinde kütüphane odası,”

UNSUR 2 – Birebir Yönetmeliğin 43 üncü hususunun birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki biçimde değiştirilmiş, tıpkı unsurun ikinci fıkrasına birinci cümleden evvel gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bahçe duvarlarının yüksekliği; binaların yol tarafındaki cephe sınırlarının önünde, yoldan kotlandırılan binalarda kaldırım üst kotundan itibaren 0.50 metreyi, yoldan yüksek olup tabi yerden kotlandırılan binalarda ise parselin yol hududundaki natürel taban kotundan itibaren 0.50 metreyi, yol cepheleri gerisinde ise 1.5 metreyi geçemez.”

“Eğimli yollarda/arazilerde bahçe duvarı üst berbatın tretuvardan en fazla 1.50 metre yükseldiği durumlarda duvar üstten kademelendirilir.”

HUSUS 3 – Tıpkı Yönetmeliğin 54 üncü unsurunun on birinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Ancak yapı kullanma müsaade evrakı bulunan bir yapıda, rastgele bir bağımsız kısma yöntemine uygun olarak düzenlenen yapı kayıt evrakı, yapının ruhsat eki projesine uygun başka kısımlarında yapılacak tadilata pürüz teşkil etmez. Bu kapsamda tadilat yapılması, Yapı Kayıt Evrakı olan bağımsız kısma ek bir hak sağlamaz. Bu durum yapı ruhsatının öbür konular kısmında belirtilir.”

HUSUS 4 – Birebir Yönetmeliğin 55 inci hususunun on ikinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Ancak parselde, yordamına uygun olarak yapı kayıt dokümanı düzenlenmiş bir yapının bulunması, parsel için plan ve mevzuat ile belirlenen yapılaşma şartları dahilinde yapılacak yeni yapılara mahzur teşkil etmez. Yapı kayıt evraklı yapının plan ve yönetmelikle verilebilecek azami yapılaşma şartlarını aşan kısımları emsal ve taban alanı hesabında dikkate alınmaz. Yapı ruhsatı düzenlenmesi, yapı kayıt evrakı olan yapıya ek bir hak sağlamaz.”

UNSUR 5 – Tıpkı Yönetmeliğin 57 nci unsurunun yedinci fıkrasına aşağıdaki (a) bendi eklenmiştir.

“a) 2000 m²’den büyük parsellerde yapılacak yapılarda mekanik tesisat projesine; çatı yüzeyi yağmur sularının, alışılmış yer altında tesis edilecek yağmursuyu toplama tankında toplanması, gerekmesi halinde filtre edilerek yine kullanılması emeliyle yağmursuyu toplama sistemi projesi de eklenir. İlgili yönetimlerce daha küçük parsellere ait de mecburilik getirilebilir. Yağmursuyu toplama tankı, parselin yan, art yahut parsel sonuna 3 m. den fazla yaklaşmamak kaydı ile ön bahçe yeri altında konumlandırılır. Toplama tankı tahliye çizgisi varsa yağmursuyu şebekesine bağlanır, atık su şebekesine bağlanamaz.”

UNSUR 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

HUSUS 7 – Bu Yönetmelik kararlarını Etraf ve Şehircilik Bakanı yürütür.

You may also like