‘Öğretmenlerin problemleri Meslek Kanunu’nu ile giderilebilir’

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Lideri Ali Yalçın, öğretmenlerin yetiştirilmeden, emekliliğe kadar olan meslek hayatındaki eksikliklerin …

By

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Lideri Ali Yalçın, öğretmenlerin yetiştirilmeden, emekliliğe kadar olan meslek hayatındaki eksikliklerin Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu ile giderileceğini belirtti.

Genel Lider Ali Yalçın, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun olmamasını tüzel bir boşluk ve mesleksel açıdan mahrumluk olarak gördüğünü söyledi. Yalçın, geleceğin sağlam temellerde kurulmasında en büyük rolü oynayan öğretmenlere gereken hassasiyetin verilmesi gerektiğini vurguladı.

“İnsanın, özünü keşfetmeye, kişiliğini inşa etmeye yönelik en büyük hareketi eğitimdir”

Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun gerekliliğinin altını çizen Yalçın, “İnsanın, özünü keşfetmeye, kişiliğini inşa etmeye yönelik en büyük aksiyonu eğitimdir. Eğitimi, eğitim-eğitilen çerçevesinde, insanların birbirleriyle alakasından, bağlantısından ve etkileşiminden beslenen akli süreçlerin hakim olduğu ve ahlaki sonuçların hedeflendiği faaliyetler bütünü olarak kabul ediyoruz. Eğitimi, tam da bu yüzden hem bilim hem de hizmet noktasında vazgeçilemez, ertelenemez, yok sayılamaz, devre dışı bırakılamaz, alternatifi oluşturulamaz pozisyonda görüyoruz.

Eğitimde geriye düşenin ahlakta, adalette, merhamette, bilimde öne çıkması, teknolojide önde olması, ekonomik ve diplomatik düzlemde fark oluşturması mümkün olmaz. Öğretmenlik, insanlığın en kadim ve kıymetli mesleklerinden biridir. Öğretmen, çocuklarımızın şuur sermayesini artırma, bilgi haznesini büyütme, idrak yerini güçlendirme, hikmeti keşfetme, hakikate ulaşma konusunda beşerin insanlaşması ve bireyin uzmanlaşması seyahatinde hem rehber hem de rol modeldir. Bu vasıf, öğretmenlik mesleğinin tarih boyunca değerli ve bedelli kabul edilmesinin de esas sebebidir. Eğitimde örnek gösterilen ülkelerde olduğu üzere, öğretmenliğin kamu sistemi içerisinde tanımlanmış eğitim-öğretim hizmetleri sınıfından müstakil bir meslek kanununa kavuşturulması hususu artık daha fazla ötelenmemelidir. Mesleğin hak ettiği halde tanımlanması, toplumsal yerde öğretmenlerin prestijinin, haklarının korunması ve artırılması, yönetmeliklerle, genelgelerle oluşan vazife, yetki, ehliyet, liyakat noktasındaki dağınıklığın giderilmesi için meslek kanununun acilen yürürlüğe konulması gerekmektedir” formunda konuştu.

“Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun olmaması; hukuksal açıdan boşluk, mesleksel açıdan ise yoksunluktur”

“Ülkemizde resmi ve özel eğitim kurumlarında fiilen misyon yapan 1 milyon 200 bin öğretmen var iken, öğretmenin yetiştirilmesinden emekliliğine kadar öğretmenlik mesleğini bütün olarak ele alan bir Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun olmaması; hukuksal açıdan boşluk, mesleksel açıdan ise yoksunluktur” diyen Yalçın şunları kaydetti:

“Kanun, maksatlar ve gerçekler bağlamında milletlerarası standartlara uygun bir meslek mesleği niteliğini taşımalı; öğretmenin aktifliğini artıracak, prestijini yükseltecek kararlar içermelidir. Meslek kanununun yapılması için gereken talep de yazılması için gereken birikim de var. Bundan sonra bir tek şeye gereksinim var. O da kanunun çıkarılmasını hızlandıracak irade. Bizler Türkiye’nin bütün vilayetlerinden daima birlikte o iradeyi harekete geçirmek için sesleniyoruz: Meslek kanunumuzu istiyoruz, daha fazla beklemek istemiyoruz. Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun çıkarılması maksadına, 11. Kalkınma Planı’nda da Ulusal Eğitim Bakanlığı’nın 2023 Eğitim Vizyonu’nda da yer verilmesi, hem talebemizi doğruluyor hem de reaksiyonumuzu haklı kılıyor. Meslek kanununun çıkarılması noktasında niyet ve kararlılığın kamuoyuna deklare edilmesinin üzerinden iki yıl geçmesine karşın, bugüne kadar kamuoyuna net, açık ve kesin bir içerik paylaşımı yapılmış değildir. Ulusal Eğitim Bakanlığı’nca yürütülen çalışma, hazırlanan taslak, öngörülmüş bir tasarım kesinlikle başta yetkili sendika olmak üzere, paydaşlarla iş birliği içinde ele alınarak olgunlaştırılmalıdır.”

“Biz, meslek kanununda, öğretmenlerin özlük haklarının milletlerarası standartlar çerçevesinde tanımlanmasını ve geliştirilmesini istiyoruz”

Önerdikleri meslek kanununun öğretmenlerin statüsünü arttıracağını söyleyen Yalçın, “Eğitim çalışanlarının en güçlü sesi, genel yetkili sendikası olarak, gerek akademik yayınlar gerek raporlar gerekse alan ve teşkilat taramalarıyla Öğretmenlik Meslek Kanunu noktasında gündemin oluşmasını sağladık. Birçok hususta olduğu üzere bu hususta da gündemi belirledik. Nelere muhtaçlık duyulduğu, meslek kanununun hangi nitelikte olması gerektiği konularını 2018 yılında hazırladığımız ‘Öğretmenlik Meslek Kanunu Muhtaçlık ve Öneriler’ başlıklı raporla kamuoyuna açıkladık. ‘Öğretmenlik Meslek Kanunu, öğretmene dayanak kanunu olmalı’ üst başlığıyla kamuoyunun dikkatini çekmeyi, içeriğe ve olması gerekenlere ait farkındalık oluşturmayı hedefledik. Yaptığımız çalışmaların, araştırmaların, yayınlarımızın ve hazırladığımız raporların ürettiği birikimi temel alarak ‘nasıl bir meslek kanunu olmalı, meslek kanununda neler olmalı’ sorularına verilecek yanıtlarımızı netleştirdik. Tespitlerimizi ve tekliflerimizi burada bir bütün olarak söz edecek değiliz, başat mevzu başlıklarına yönelik teklif ve talepleri söz etmekle yetineceğiz. Öncelikle resmi yahut özel öğretim kurumu ayrımı yapmaksızın bütün öğretmenleri kapsayacak, öğretmenlik mesleğinin bütün boyutlarını ele alacak bir yasal düzenlemeye duyulan gereksinim konusunda geniş bir toplumsal mutabakatın varlığı herkesçe kabul edilmelidir. Bu mutabakatın yararlı bir sonuç doğurması, meslek kanununun ‘öğretmenlerin statüsünü, toplumsal prestijini yükseltebilecek, haklarda kar sağlayacak, çalışma kurallarını güzelleştirecek, şiddeti de önleyecek’ cinsten bir içerikle uygulamaya konulmasıyla mümkündür. Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun eğitimin niteliğinin artmasına direkt ya da dolaylı olarak katkı sağlayacak pek çok düzenlemeye yasal destek oluşturma potansiyeli bulunmaktadır. Biz, meslek kanununda, öğretmenlerin özlük haklarının memleketler arası standartlar çerçevesinde tanımlanmasını ve geliştirilmesini istiyoruz” sözlerini kullandı.

You may also like