Muhtaç Ailelere Isınma Gayeli Kömür Yardımı Yapılmasına Ait Karar Yayımlandı

13 Ocak 2021 ÇARŞAMBA Resmi Gazete Sayı : 31363 CUMHURBAŞKANI KARARI Karar Sayısı: 3424 Ekli “Muhtaç Ailelere Isınma Hedefli Kömür Yardımı …

By

13 Ocak 2021 ÇARŞAMBA

Resmi Gazete

Sayı : 31363

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 3424

Ekli “Muhtaç Ailelere Isınma Hedefli Kömür Yardımı Yapılmasına Ait Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Kararında Kararnamenin 35 inci hususu mucibince karar verilmiştir.

12 Ocak 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

MUHTAÇ AİLELERE ISINMA HEDEFLİ KÖMÜR YARDIMI YAPILMASINA AİT KARAR

Ölçü ve sevkiyat

UNSUR 1- (1) Her bir vilayet ve ilçede dağıtımı yapılacak toplam kömür ölçüsü, il/ilçe bazında tespit edilen aile başı kömür ölçüleri ve yardımdan faydalanacak muhtaç aile sayıları temel alınarak belirlenir.

(2) İl/ilçe bazında aile başı kömür ölçüleri; bölgenin iklim şartları, geçmiş yıllara ilişkin dağıtım ölçüleri ve kömürün ısıl kıymetleri dikkate alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenir. Vakıfların yıl içinde aile başı kömür ölçüsündeki değişiklik taleplerini değerlendirmeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.

(3) Yardımdan faydalanacak aileler ise 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Toplumsal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu uyarınca her vilayet ve ilçede konseyi bulunan toplumsal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca (vakıf) tıpkı Kanunda yer alan muhtaçlık kriterine uygun olarak tespit edilir ve Aile, Çalışma ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığınca onaylanır. Vakıfların yıl içinde aile sayısındaki değişiklik taleplerini değerlendirmeye Aile, Çalışma ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı yetkilidir.

(4) Dağıtımı yapılan kömür muhatap ailenin ısınma Gereksiniminin karşılanması dışında rastgele bir tasarrufa husus edilemez.

(5) Kömür teslimatları, Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen il/ilçe bazlı aile başı kömür ölçüsünü aşmamak kaydıyla bu Karar kararları çerçevesinde ailelerin muhtaçlıkları nispetinde yapılır.

(6) 2021 yılında bu Karar kapsamında vakıflara ve vakıflarca belirlenen ailelere direkt yapılacak kömür sevkiyatlan Güç ve Doğal Kaynaklar Bakanlığınca belirlenecek kriterlere nazaran, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) genel müdürlükleri tarafından belirlenen sevkiyat programı dahilinde yapılır.

Görevlendirme

HUSUS 2- (1) TKİ ve TTK tarafından CİF satış temellerinde vakıflarca bildirilen teslim noktalan ile vakıflarca belirlenen ailelere direkt gönderilecek kömür, sevkiyat noktalarının pozisyonuna nazaran belirlenecek nakil vasıtalanyla TKİ ve TTK sorumluluğunda nakledilir.

(2) Sevkiyat programı, ekte yer alan dağıtım takvimine uygun olarak yapılır. Vakıflar, TKİ ve TTK’nın termin planı ve dağıtım takvimine uyar ve bu konuda gerekli önlemleri alır. Dağıtım takvimi ve termin planına uyulamaması durumunda vakıfların talepleri TKİ ile TTK’nın imkanları dahilinde hazırlayacağı sevkiyat programına nazaran karşılanır.

(3) TKİ’nin bu Karar kapsamında dağıtacağı kömürü öncelikli olarak kendi işlettiği alanlardan temin etmesi temeldir. TKİ, bu Karar kapsamında dağıtacağı kömürü ve gerekli hizmeti, işleticisi kim olursa olsun kendisine ilişkin alanlar ile bağlı iştirak yahut iştiraklerine ilişkin alanlardan da temin edebilir ve kömürün kendi sorumluluğu altında vakıflara ve vakıflarca belirlenen ailelere direkt ulaştırılmasını sağlar.

(4) TCDD Nakliyat A.Ş. ile taşınacak kömüre bu kuruluş tarafından öncelik verilecek olup, TKİ ve TTK ile TCDD Nakliyat A.Ş. ortasında öncelik ve taşıma konusunda protokol yapılır.

(5) Bu Karar kapsamında dağıtılacak kömürün Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) tarafından taşınacak kısmına ait TKİ ve TTK ile PTT ortasında, kömürün vakıflara yahut vakıflarca belirlenen ailelere direkt teslimi konusunda protokol yapılabilir. Protokol yapılması durumunda, PTT tarafından direkt kömür teslim edilmesi öngörülen ailelerin kimlik, adres, irtibat, ölçü ve kömür teslimine ait öteki bilgileri Aile, Çalışma ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığınca PTT’ye bildirilir.

(6) TCDD Nakliyat A.Ş. ve PTT, kömürlerin eksiksiz ve vaktinde teslim edilmesi için gerekli tedbirleri alır.

Tertip ve kontrol

HUSUS 3- (1) Vakıflarca belirlenecek muhtaç ailelere direkt iletilecek olanlar hariç olmak üzere vilayet ve ilçe içerisinde dağıtım tertibi vakıflar tarafından yapılır.

(2) Dağıtılacak kömürün niteliği, 13/1/2005 tarihli ve 25699 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Denetimi Yönetmeliğine uygun olur.

(3) Vakıflar; Aile, Çalışma ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca bu Karar kararları kapsamında denetlenebilir.

Vergi, harç ve faturalandırma

HUSUS 4- (1) Kömür tesliminden doğan vergi ve harçlar (KDV dahil) TKİ ve TTK tarafından ödenir.

(2) Vakıflarca belirlenecek muhtaç ailelere direkt iletilecek kömür bedeline ait faturalar ailenin ikamet ettiği ilçede bulunan vakıf ismine düzenlenir.

(3) PTT tarafından ailelerin adreslerine direkt iletilecek kömür dağıtımına ait ek fiyata ilişkin fatura TKİ yahut TTK ismine düzenlenir.

Görevlendirme bedeli

HUSUS 5- (1) TKİ ve TTK genel müdürlükleri tarafından bu Karar kapsamında belirlenen kriterlere uygun olarak CİF satış temellerine nazaran teslim edilecek kömüre ait bedeller görevlendirme bedeli sayılır ve 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin 35 inci hususu çerçevesinde TKİ ve TTK’ya ödenir.

Uygulama

UNSUR 6- (1) Bu Kararın uygulanmasına dair yol ve temeller; Aile, Çalışma ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı ile Güç ve Natürel Kaynaklar Bakanlığının görüşleri alınarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir.

Yürürlük

UNSUR 7« (1) Bu Karar, 1/1/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

UNSUR 8- (1) Bu Karar kararlarını Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

You may also like