Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 402)

6 Ocak 2021 ÇARŞAMBA Resmi Gazete Sayı : 31356 BİLDİRİ Etraf ve Şehircilik Bakanlığından: ULUSAL EMLAK GENEL BİLDİRİSİ (SIRA NO: 402 …

By

6 Ocak 2021 ÇARŞAMBA

Resmi Gazete

Sayı : 31356

BİLDİRİ

Etraf ve Şehircilik Bakanlığından:

ULUSAL EMLAK GENEL BİLDİRİSİ

(SIRA NO: 402)

Gaye ve kapsam

UNSUR 1 – (1) Bu Bildirinin maksadı, 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ile 16/7/1984 tarihli ve 84/8345 sayılı Bakanlar Heyeti Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamındaki kamu konutlarının 2021 yılı aylık kira bedellerinin tespitine ait yöntem ve temelleri belirlemektir.

Destek

UNSUR 2 – (1) Bu Bildirim, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 101 inci hususunun birinci fıkrasının (d) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Kira bedelleri

UNSUR 3 – (1) Yurt içinde bulunan konutlardan aylık her bir metrekare için;

a) Kerpiç, ahşap, bağdadi ve gibisi konutlarda 3,07 TL/m²,

b) Kalorifersiz konutlarda 4,80 TL/m²,

c) Kaloriferli konutlarda 6,30 TL/m²,

kira bedeli alınır.

Kira bedeline yapılacak ekler

HUSUS 4 – (1) 3 üncü hususta belirlenen kira bedellerine ek olarak, aylık her bir metrekare için kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kurum ve kuruluşlarca karşılandığı konutlardan 0,74 TL/m² ek kira bedeli alınır.

(2) Elektrik ve su bedellerinin kurum ve kuruluşlarca yapılan gerçek masraflar dikkate alınarak kullanıcılarından tahsil edilmesi temeldir. Bununla birlikte, sayaçların ayrılmasının mümkün olmaması nedeniyle elektrik, su ya da her ikisinin hizmet binası yahut fabrika tesislerinden karşılandığı konutlardan 3 üncü hususta belirlenen kira bedellerine ek olarak, aylık her bir metrekare için;

a) Elektrik sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 1,4 TL/m²,

b) Su sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 1,21 TL/m²,

c) Elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılmasının mümkün olmaması halinde 2,61 TL/m²,

ç) Konutlarda kullanılan su, kent şebekesi dışında kuyu, artezyen, kaynak suyu ve gibisi su kaynaklarından karşılanıyor olması halinde 0,65 TL/m²,

ek kira bedeli alınır.

Yakıtı kurum ve kuruluşlar tarafından tedarik edilen konutlar

UNSUR 5 – (1) Kamu Konutları Kanunu ile Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamındaki kurum ve kuruluşların yurt içindeki kaloriferli konutlarından yakıtı kurum ve kuruluş tarafından tedarik edilenlerde oturanlardan ısı hisse ölçer yahut kalorimetre aygıtı montajı yapılmamış konutlarda, her bir metrekare için 2,52 TL/m² yakıt bedeli tahsil edilir.

(2) Isı hisse ölçer yahut kalorimetre aygıtı montajı yapılmış konutlarda; birinci fıkradaki yakıt bedelinin üç katını geçmemek kaydıyla, bağımsız kısmın tüketimi oranında hesaplanan yakıt bedeli konutta oturanlardan tahsil edilir. Lakin kurum ve kuruluşlar, yakıt maliyetlerini dikkate alarak gerekli gördükleri takdirde bu bedelin üzerinde yakıt bedeli tahsil edebilir.

(3) Yakıtı kurum ve kuruluşlarca tedarik edilen konutlarda, ortak kullanım alanlarındaki aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve gibisi sarfiyatların zarurî nedenlerle kurum ve kuruluşlarca karşılanıyor olması halinde, bu masraflar karşılığında kira ve yakıt bedellerine ek olarak her bir metrekare başına 0,29 TL/m² tahsil edilir.

Kira bedellerinin hesaplanması

HUSUS 6 – (1) 3 üncü hususta belirtilen kira ünite bedellerine, 26/5/2005 tarihli ve 25826 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Emlak Genel Bildirisi (Sıra No: 294)’nde belirtilen asıllar uygulanmak suretiyle aylık kira bedelleri hesaplanır.

Yürürlükten kaldırılan bildirim

HUSUS 7 – (1) 3/1/2020 tarihli ve 30997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Emlak Genel Bildirimi (Sıra No: 397) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

HUSUS 8 – (1) Bu Bildiri 15/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

HUSUS 9 – (1) Bu Bildiri kararlarını Etraf ve Şehircilik Bakanı yürütür.

You may also like