Meslek Birliklerine Verilecek Yetki Dokümanı Hakkında Yönetmelik

YÖNETMELİK Kültür ve Turizm Bakanlığından: MESLEK BİRLİKLERİNE VERİLECEK YETKİ EVRAKI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Gaye, Kapsam …

By

YÖNETMELİK

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

MESLEK BİRLİKLERİNE VERİLECEK YETKİ EVRAKI

HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ KISIM

Gaye, Kapsam, Destek ve Tanımlar

Emel

HUSUS 1 – (1) Bu Yönetmeliğin hedefi, fikir ve sanat yapıtı sahiplerinin, irtibatlı hak sahiplerinin ve öbür mali hak sahiplerinin meslek birliğine üye olmak için meslek birliğine verecekleri yetki evrakının metot ve temellerini düzenlemektir.

Kapsam

UNSUR 2 – (1) Bu Yönetmelik, hak sahiplerinin meslek birliklerine verecekleri yetki dokümanlarının hali ve içeriği ile yetki dokümanları çerçevesinde hak sahipleri ile meslek birliklerinin karşılıklı hak ve yükümlülüklerini kapsar.

Destek

UNSUR 3 – (1) Bu Yönetmelik, 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Yapıtları Kanununun 42/A unsurunun yedinci fıkrasına ve 10/3/1999 tarihli ve 99/12574 sayılı Bakanlar Konseyi Kararı ile yürürlüğe konulan Fikir ve Sanat Yapıtı Sahipleri ile Kontaklı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzüğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

UNSUR 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

b) İrtibatlı hak hususları: İcra, fonogram, imal ve yayınları,

c) Hak sahibi: Kanun kapsamında eser sahibi, kontaklı hak sahibi ve öteki mali hak sahiplerini,

ç) Kanun: 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Yapıtları Kanununu,

d) Meslek birliği: Fikir ve sanat yapıtı sahipleri ile temaslı hak sahiplerinin ortak çıkarlarını korumak, Kanun ile tanınmış hakların yönetimini ve takibini, alınacak fiyatların tahsilini ve hak sahiplerine dağıtımını sağlamak üzere Kanun kararlarına nazaran kurulmuş birlikleri,

e) Yetki dokümanı: Hak sahibinin makul mali haklarının yönetimi ve takibi, telif fiyatlarının tahsili ve bu fiyatların dağıtımı için meslek birliğini yazılı olarak yetkilendirdiği, hak sahibi ile meslek birliği ortasında karşılıklı hak ve yükümlülükler doğuran belgeyi,

söz eder.

İKİNCİ KISIM

Yetki Dokümanına Dair Prensipler, Meslek Birlikleri ile Hak Sahiplerinin

Yetki Evrakı Kapsamındaki Hak ve Yükümlülükleri

Yetki dokümanı

UNSUR 5 – (1) Hak sahipleri, meslek birliğine üye olabilmek için bu Yönetmelik temellerine ve meslek birliklerince belirlenen şartlara uygun olarak bir yetki evrakı vermek mecburiyetindedirler. Yetki evrakı verilmesiyle birlikte, yetki dokümanına husus hakları tam ruhsat biçiminde kullanma yetkisine sahip olan meslek birlikleri, bu hakların yönetimi ve takibi, telif fiyatlarının tahsili ve dağıtımı hususlarında münhasıran yetkilidir.

(2) Yetki dokümanında belirtilen haklar, meslek birliğinin faaliyet gösterdiği alanda hak sahibinin yayımlanmış yahut alenileşmiş bütün eser ve irtibatlı hak bahisleri için geçerlidir. Meslek birliklerinin temsil yetkisine sahip olduğu eser ve irtibatlı hak mevzularının tespitinde üyeleri tarafından meslek birliklerince belirlenen sistemle yapılan bildirimler temel alınır.

(3) Meslek birliklerinin yurt dışındaki birebir emelli kurum ve kuruluşlarla yaptıkları temsilcilik kontratları de yetki dokümanı niteliğindedir.

Yetki evrakında belirtilmesi gerekli konular

HUSUS 6 – (1) Hak sahipleri, verecekleri yetki evraklarında;

a) Yetki dokümanına bahis mali haklarının kullanım yetkisini en az beş yıl müddet ile münhasıran meslek birliğine devretmeyi ve yetki dokümanındaki mühletin sona ermesinden bir yıl evvel noter aracılığıyla aksi istikamette bildirim yapılmadığı takdirde bir keze mahsus olmak üzere yetki müddetinin tıpkı müddet için uzatılmış sayılacağını,

b) Fikir ve Sanat Yapıtı Sahipleri ile İlişkili Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük, üye olunan meslek birliğinin tüzüğü ve yetki dokümanıyla verilen yükümlülükleri yerine getirmeyi, meslek birliğinin dağıtım yönergesine uymayı,

c) Meslek birliği kesintisini ve birlik aidatını ödemeyi,

ç) Yetki evrakına bahis mali hakların çeşidini ve varsa başka hak sahiplerini farklı ayrı göstermeyi,

d) Yetki dokümanına husus mali hakları diğerine devrettiği takdirde meslek birliğine bildirmeyi,

e) Hak sahibi olunan eser ve irtibatlı hak mevzularını, meydana getirilmelerini takiben meslek birliğince belirlenecek metotla bildirmeyi,

f) Eser ve kontaklı hak hususlarının bir örneğini meslek birliğince uygun görülecek formatta meslek birliği arşivi için vermeyi,

g) Meslek birliğinin, yetki evrakına husus hakları kullanmak isteyen gerçek ve hükmî şahıslara kendisine bildirmeksizin kullanım müsaadesi vermeye yetkili olduğunu,

kabul ve taahhüt eder.

Meslek birliğinin yetki dokümanı kapsamında hak ve yükümlülükleri

HUSUS 7 – (1) Meslek birliği; hak sahiplerince verilecek yetki dokümanına bahis hakları kendi ismine kullanmaya, üçüncü bireylere kullandırmaya, kullanmaktan men etmeye, kullanımlar karşılığında ödenen fiyatı teslim almaya, bu hakların takibi ve tahsili için her türlü kazai, idari ve icrai yollara müracaat etmeye ve takip etmeye yetkili ve yükümlüdür.

(2) Meslek birliğinden eser ve ilişkili hak mevzularının kullanım müsaadesini alanlar, yalnız meslek birliği ile anlaşmak suretiyle bu müsaadesi diğerine verebilirler.

(3) Hak sahibinin mevti halinde yetki evrakı yasal mirasçılarla devam ettirilir. Veraset yasal yollarla ispat edilinceye ve birden fazla mirasçı bulunması durumunda içlerinden birisi vekil olarak belirleninceye kadar ödenmesi gereken fiyat meslek birliğince koruma edilir. Hak sahibinin vefatından sonra, hak sahibine ödenmesi gereken gelirin dört yıl art geriye masraf ve aidatları karşılayamayacak ölçüde olması halinde yetki dokümanı sonraki takvim yılı bitiminde sona erer.

Hak sahiplerinin yetki dokümanı kapsamında hak ve yükümlülükleri

HUSUS 8 – (1) Yetki dokümanı veren hak sahibinin, yetki evrakına mevzu hakkı öteki şahıslara kullandırması sadece meslek birliğinin müsaadesiyle mümkündür. Fakat hak sahipleri, meslek birliğini yetkilendirmiş olsalar dahi, yapıtlarının ve kontaklı hak bahislerinin ticari olmayan emellerle kullanımına, meslek birliğince belirlenmiş yola uygun olarak müsaade verme hakkına sahiptir.

(2) Hak sahibi, yetki dokümanında belirtilen haklarını, kısmen yahut büsbütün diğerlerine devredebilir. Bu durumda yetki evrakı, devredilen haklar ile eser ve ilişkili hak hususları bakımından feshedilmiş sayılır ve yetki dokümanı geçerli olduğu sürece dağıtım bedelleri meslek birliğine bildirilen bireye yapılır.

Yetki dokümanının feshi

HUSUS 9 – (1) Hak sahipleri, en geç altı ay öncesinden noter aracılığıyla bildirmek kaydıyla yetki evrakını feshedebilir.

(2) Üyenin bildirimi üzerine yahut rastgele bir formda yetki evrakının feshi halinde; meslek birliği, feshin fakat takvim yılı sonunda yürürlüğe gireceğine karar verebilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Çeşitli ve Son Kararlar

Tip yetki dokümanı

UNSUR 10 – (1) Her meslek birliği, bu Yönetmelikte belirlenen temeller çerçevesinde tip yetki evrakı ve gerekli formları hazırlar.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

UNSUR 11 – (1) 4/9/1986 tarihli ve 19211 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Fikir ve Sanat Yapıtı Sahiplerinin Verecekleri Yetki Evrakı Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş kararları

SÜREKSİZ UNSUR 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih prestijiyle meslek birliğine yetki dokümanı vermemiş meslek birliği üyeleri, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren en geç altı ay içinde bu Yönetmeliğe uygun bir yetki evrakı verir.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten evvel düzenlenen yetki dokümanları, mühletleri dolmamış olsa dahi bu Yönetmeliğe uygun biçimde, 1/1/2023 tarihine kadar yenilenir.

Yürürlük

HUSUS 12 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

HUSUS 13 – (1) Bu Yönetmelik kararlarını Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

You may also like