‘Kısmi vakitli çalışma’ düzenlemesi metinden çıkarıldı

TBMM Genel Şurasında görüşülen İşsizlik Sigortası Kanunu ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nde yer alan kısmi …

By

TBMM Genel Şurasında görüşülen İşsizlik Sigortası Kanunu ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nde yer alan kısmi vakitli çalışmayı düzenleyen husus metinden çıkarıldı.

Teklif üzerinde devam eden görüşmelerde, AK Parti’nin, “kısmi çalışma” ile ilgili düzenlemeyi içeren 21. unsurun metinden çıkarılması tarafında verdiği önerge kabul edildi.

Metinden çıkarılan kelam konusu unsur, şu kararları içeriyordu:

“Tam vadeli çalışıyorken 31 Aralık 2020’ye kadar kısmi periyodik olarak çalışmaya başlayan hizmet erbabının fiyatları, kısmi periyodik çalışmaya geçmesi nedeniyle çalışmadığı gün sayısı kadar kısmi vadeli yeni bir çalışan istihdam edilmesi ve bu çalışanın en az 6 ay müddetle çalışmaya devam etmesi koşuluyla gelir vergisinden istisna olacak. Bu istisnayı uygulamak suretiyle alınmayacak vergi meblağı, bu kapsamdaki her bir çalışan için aylık brüt minimum fiyatın yüzde 10’unu aşamayacak, bu istisna, 12 ayı geçmemek üzere, kısmi periyodik olarak yeni istihdam edilen çalışanın çalışmaya devam ettiği sürece uygulanacak.

Kısmi müddetli çalışmaya başlayan mevcut çalışanlara yapılan fiyat ödemeleri nedeniyle düzenlenen kağıtların, bu unsur kapsamında gelir vergisinden istisna edilen aylık brüt fiyata isabet eden kısmı, damga vergisinden istisna olacak. İstisnadan yararlanma koşulları bulunmadan istisnadan faydalanılması nedeniyle eksik tahakkuk ettirilen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilecek”

Teklif üzerinde görüşmeler devam ediyor.

You may also like