Kimi Alacakların Tekrar Yapılandırma Kanunu yürürlüğe girdi

17 Kasım 2020 SALI Resmi Gazete Sayı : 31307 KANUN BİRTAKIM ALACAKLARIN TEKRAR YAPILANDIRILMASI İLE BİRTAKIM KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK …

By

17 Kasım 2020 SALI

Resmi Gazete

Sayı : 31307

KANUN

BİRTAKIM ALACAKLARIN TEKRAR YAPILANDIRILMASI İLE BİRTAKIM KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Kanun No. 7256 Karar Tarihi: 11/11/2020

Kapsam ve tanımlar

UNSUR 1 – (1) Bu Kanun kararları;

a) Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen;

1) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Yordam Kanunu kapsamına giren;

(aa) 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dahil) evvelki periyotlara, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ait vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme artırımları,

(bb) 2020 yılına ait olarak 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dahil) evvel tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme artırımları,

(cc) 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dahil) evvel yapılan tespitlere ait olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,

2) 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dahil) evvel verilen idari para cezaları (24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Genel Hıfzıssıhha Kanunu ve 7/11/1996 tarihli ve 4207 sayılı Tütün Eserlerinin Ziyanlarının Önlenmesi ve Denetimi Hakkında Kanuna nazaran verilen idari para cezaları ile 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali İdaresi ve Denetim Kanununa ekli (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlarca verilen idari para cezaları hariç),

3) Üstteki bentler dışında kalan ve 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Metodu Hakkında Kanun kapsamında takip edilen asli ve fer’i amme alacakları (adli para cezaları hariç),

b) 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dahil) evvel 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili öbür kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun kararlarına nazaran takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme artırımı alacakları,

c) Toplumsal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve bu Kanunun yayımı tarihine yahut bu Kanunun ilgili kararlarında belirtilen müddetlerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan;

1) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Toplumsal Sigortalar ve Genel Sıhhat Sigortası Kanununun 4 üncü hususunun birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan, 2020 yılı Ağustos ayı ve evvelki aylara ait sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, toplumsal güvenlik dayanak primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme artırımı alacakları,

2) 2020 yılı Ağustos ayı ve evvelki aylara ait isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme artırımı alacakları,

3) 31/8/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ait yapılan ön kıymetlendirme, araştırma yahut tespit sonucunda bulunan eksik personellik fiyatı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme artırımı alacakları,

4) 31/8/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılan tespitlere ait olup ilgili kanunları uyarınca uygulanan idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme artırımı alacakları,

5) İlgili kanunları mucibince takip edilen 2020 yılı Ağustos ayı ve evvelki aylara ait damga vergisi, özel süreç vergisi ve eğitime katkı hissesi ile bunlara bağlı gecikme artırımı alacakları,

ç) Vilayet özel yönetimlerinin, 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dahil) evvel olduğu halde bu Kanunun yayımı tarihi prestijiyle ödenmemiş bulunan asli ve fer’i amme alacakları,

d) Belediyelerin;

1) 213 sayılı Kanun kapsamına giren ve 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dahil) evvelki periyotlara, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ait vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme artırımları, 2020 yılına ait olarak 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dahil) evvel tahakkuk eden vergi (2020 yılına ait tahakkuk eden emlak vergisi ile iş yeri ve başka biçimlerde kullanılan binalara ilişkin etraf paklık vergisinin ikinci taksitleri hariç) ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme artırımları, bunların dışında kalan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dahil) evvel olduğu halde bu Kanunun yayımı tarihi prestijiyle ödenmemiş bulunan asli ve fer’i amme alacakları,

2) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97 nci unsuruna nazaran tahsili gereken ve vadesi 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dahil) evvel olduğu halde bu Kanunun yayımı tarihi prestijiyle ödenmemiş bulunan fiyat alacakları ile bunlara bağlı fer’i alacakları,

3) 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamındaki belediyelerin su abonelerinden olan ve vadesi 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dahil) evvel olduğu halde bu Kanunun yayımı tarihi prestijiyle ödenmemiş bulunan su, atık su ve katı atık fiyatı alacakları ile bunlara bağlı fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve artırımlar dahil) alacakları,

4) Büyükşehir belediyelerinin, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Etraf Kanununun 11 inci unsuruna nazaran vadesi 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dahil) evvel olduğu halde bu Kanunun yayımı tarihi prestijiyle ödenmemiş bulunan katı atık fiyatı alacakları ile bunlara bağlı fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve artırımlar dahil) alacakları,

e) 20/11/1981 tarihli ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon Yönetimi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Misyonları Hakkında Kanun kapsamındaki büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon yönetimlerinin, vadesi 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dahil) evvel olduğu halde bu Kanunun yayımı tarihi prestijiyle ödenmemiş bulunan su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme artırımı üzere fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve artırımlar dahil) alacakları,

f) Yatırım İzleme ve Uyum Başkanlıklarının (YİKOB) vadesi 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dahil) evvel olduğu halde bu Kanunun yayımı tarihi prestijiyle ödenmemiş bulunan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen asli ve fer’i amme alacakları,

hakkında uygulanır.

(2) Bu Kanunun uygulanmasında;

a) Vergi: 213 sayılı Kanun kapsamına giren vergi, fotoğraf ve harçları,

b) Gümrük vergileri: İlgili mevzuat uyarınca eşyanın ithali yahut ihracında uygulanan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından takip ve tahsil edilen gümrük vergisi, öbür vergiler, eş tesirli vergiler ve mali yüklerin tümünü,

c) Beyanname: Vergi tarhına temel olan beyanname ve bildirimleri,

ç) Yİ-ÜFE aylık değişim oranları: Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği 31/12/2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2014 tarihinden itibaren yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1/11/2016 tarihinden itibaren aylık %0,35 oranını (bu Kanunun yayımlandığı ay dahil),

söz eder.

(3) Bu Kanun, üstteki fıkralar kapsamına giren katılaşmış alacaklar ve kimi alacakların yapılandırılmasına ait kararlar ile kimi kanunlarda değişiklik yapılmasına ait kararları kapsar.

Katılaşmış alacakların yapılandırılması

UNSUR 2 – (1) Hazine ve Maliye Bakanlığına, vilayet özel yönetimlerine ve belediyelere bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen alacaklardan bu Kanunun yayımı tarihi prestijiyle (bu tarih dahil);

a) Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme müddeti şimdi geçmemiş bulunan vergilerin ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı gecikme faizi ve gecikme artırımı üzere fer’i amme alacakları yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları temel alınarak hesaplanacak fiyatın; ödenmemiş alacağın yalnızca fer’i alacaktan ibaret olması halinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları temel alınarak hesaplanacak meblağın, bu Kanunda belirtilen mühlet ve formda büsbütün ödenmesi koşuluyla vergilere bağlı gecikme faizi ve gecikme artırımı üzere fer’i amme alacakları ile aslı bu Kanunun yayımı tarihinden evvel ödenmiş olanlar dahil olmak üzere asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları ve bu cezalara bağlı gecikme artırımlarının tamamının,

b) Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme mühleti şimdi geçmemiş bulunan ve bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş vergi cezaları ile iştirak nedeniyle kesilmiş vergi cezalarının %50’si ve bu fiyata gecikme artırımı yerine, bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları temel alınarak hesaplanacak meblağın; ödenmemiş alacağın yalnızca gecikme artırımından ibaret olması halinde gecikme artırımı yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları temel alınarak hesaplanacak meblağın, bu Kanunda belirtilen müddet ve halde büsbütün ödenmesi kuralıyla cezaların kalan %50’sinin ve bu cezalara bağlı gecikme artırımlarının tamamının,

c) Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme mühleti şimdi geçmemiş bulunan ve 1 inci hususun birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi kapsamında olan idari para cezalarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme artırımı üzere fer’i amme alacakları yerine, bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları temel alınarak hesaplanacak meblağın; ödenmemiş alacağın yalnızca fer’i alacaktan ibaret olması halinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları temel alınarak hesaplanacak meblağın, bu Kanunda belirtilen müddet ve biçimde büsbütün ödenmesi kuralıyla cezaya bağlı fer’ilerin tamamının,

ç) Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme müddeti şimdi geçmemiş bulunan ve üstteki bentlerin dışında kalan asli amme alacaklarının ödenmemiş kısmının tamamı ile bu alacaklara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme artırımı üzere fer’i amme alacakları yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları temel alınarak hesaplanacak fiyatın; ödenmemiş alacağın yalnızca fer’i alacaktan ibaret olması halinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları temel alınarak hesaplanacak fiyatın, bu Kanunda belirtilen müddet ve biçimde büsbütün ödenmesi koşuluyla uygulanan faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme artırımı üzere fer’i amme alacaklarının tamamının,

d) 20/2/2008 tarihli ve 5736 sayılı Birtakım Kamu Alacaklarının Uzlaşma Adabı ile Tahsili Hakkında Kanunun 1 inci ve 2 nci hususları yeterince ödenmesi gerektiği halde bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan meblağların bu husus kapsamında ödenmesi halinde 5736 sayılı Kanun yeterince hesaplanan binde iki oranındaki faiz alacaklarının tamamının,

tahsilinden vazgeçilir.

(2) Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen alacaklardan bu Kanunun yayımı tarihi prestijiyle (bu tarih dahil);

a) Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme müddeti şimdi geçmemiş bulunan gümrük vergilerinin ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme artırımı üzere fer’i amme alacakları yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları temel alınarak hesaplanacak fiyatın; ödenmemiş alacağın yalnızca fer’i alacaktan ibaret olması halinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları temel alınarak hesaplanacak meblağın, bu Kanunda belirtilen müddet ve biçimde büsbütün ödenmesi kaidesiyle gümrük vergilerine bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme artırımı üzere fer’i amme alacakları ve aslı bu Kanunun yayımı tarihinden evvel ödenmiş olanlar dahil olmak üzere asla bağlı olarak kesilen idari para cezalarının tamamının,

b) Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme müddeti şimdi geçmemiş bulunan ve 4458 sayılı Kanun ve ilgili öteki kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü nedeniyle gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesilmiş idari para cezaları ile 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun iştirak kararları nedeniyle kesilmiş idari para cezalarının %50’sinin, bu Kanunda belirtilen mühlet ve formda büsbütün ödenmesi koşuluyla cezaların kalan %50’sinin,

c) Eşyanın gümrüklenmiş pahasına bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının %30’u ve varsa gümrük vergileri aslının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme artırımı üzere fer’i amme alacakları yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları temel alınarak hesaplanacak fiyatın bu Kanunda belirtilen müddet ve halde büsbütün ödenmesi kaidesiyle cezaların kalan %70’i ile alacak asıllarına bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme artırımı üzere fer’i amme alacaklarının tamamının,

tahsilinden vazgeçilir.

(3) a) İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan vergiler hakkında birinci ve ikinci fıkraların (a) bendi kararları uygulanır.

b) Bu Kanun kapsamına giren periyotlara ait olup bu Kanunun yayımı tarihi prestijiyle 213 sayılı Kanunun 15 inci unsuruna nazaran zorlayıcı sebep hali ilan edilmesi nedeniyle beyanname verme ve ödeme müddeti ertelenen vergilerden, ödeme müddetinin son günü 2020 yılının Ekim, Kasım yahut Aralık ayına tekabül edecek halde belirlenenler hakkında bu Kanun kararları uygulanmaz.

(4) Bu Kanun kapsamında ödenecek olan motorlu taşıtlar vergisi ve bu vergiye bağlı gecikme faizi ve gecikme artırımı yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları temel alınarak hesaplanacak fiyatın ilişkin olduğu taşıt için, bu Kanun kararlarının ihlal edilmemiş olması şartıyla, bu Kanunda belirtilen ödeme müddeti sonuna kadar 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 13 üncü hususunun (d) fıkrası kararı uygulanmaz.

(5) Tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kağıdı ve alkollü içkilerin üreticileri ve ithalatçılarının, 213 sayılı Kanunun tekrarlanmış 257 nci hususunun birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetki kapsamında kullanılma zaruriliği getirilen özel etiket ve işaretleri kullanmalarına müsaade verilebilmesi için bu Kanun kapsamında yapılandırılan ve vadesi 1/3/2016 tarihinden sonra gelen 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan eserlere ait özel tüketim vergisi ve bu vergiye ilişkin beyannameden doğan damga vergisi ile bu vergilere bağlı gecikme faizi ve gecikme artırımı yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları temel alınarak hesaplanacak meblağın tamamının ödenmesi kaidedir.

(6) Bu Kanunun kapsadığı periyotlara ait olup bu Kanunun yayımı tarihi prestijiyle yargı kararı ile mutlaklaştığı halde mükellefe ödemeye yönelik tebligatın yapılmadığı alacaklar için mükelleflerce bu Kanunda öngörülen müddet ve halde müracaatta bulunulması şartıyla bu alacaklar da bu husus kapsamında yapılandırılır. Bu karar kapsamına giren alacaklar için ayrıyeten tebligat yapılmaz ve alacakların vade tarihi olarak Kanunun yayımı tarihi kabul edilir. Bu kapsamda yapılandırılan meblağların bu Kanunda öngörülen müddet ve formda ödenmemesi halinde de vade tarihinde değişiklik yapılmaz.

(7) 2464 sayılı Kanunun 97 nci hususuna nazaran tahsili gereken fiyatlar ile su, atık su ve katı atık fiyatı alacaklarından vadesi 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dahil) evvel olduğu halde bu Kanunun yayımı tarihi prestijiyle ödenmemiş olanlar ile bunlara bağlı fer’iler (sözleşmelerde düzenlenen her türlü artırımlar dahil) hakkında birinci fıkranın (ç) bendi kararlarına nazaran yapılacak hesaplamalar sonucu belirlenen fiyatların tıpkı fıkra kararları çerçevesinde ödenmesi halinde bu alacaklara bağlı cezaların ve fer’ilerin (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve artırımlar dahil) tahsilinden vazgeçilir.

(8) Büyükşehir belediyelerinin, 2872 sayılı Kanunun 11 inci hususuna nazaran vadesi 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dahil) evvel olduğu halde bu Kanunun yayımı tarihi prestijiyle ödenmemiş bulunan katı atık fiyatı alacak asıllarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme artırımı üzere fer’iler (sözleşmelerde düzenlenen her türlü artırımlar dahil) hakkında birinci fıkranın (ç) bendi kararlarına nazaran yapılacak hesaplamalar sonucu belirlenen fiyatların birebir fıkra kararları çerçevesinde ödenmesi halinde bu alacaklara bağlı cezaların ve gecikme faizi, gecikme artırımı üzere fer’ilerin (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve artırımlar dahil) tahsilinden vazgeçilir.

(9) 2560 sayılı Kanun kapsamında büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon yönetimlerinin, vadesi 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dahil) evvel olduğu halde bu Kanunun yayımı tarihi prestijiyle ödenmemiş bulunan; su ve atık su bedeli alacak asıllarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme artırımı üzere fer’iler (sözleşmelerde düzenlenen her türlü artırımlar dahil) hakkında birinci fıkranın (ç) bendi kararlarına nazaran yapılacak hesaplamalar sonucu belirlenen fiyatların birebir fıkra kararları çerçevesinde ödenmesi halinde bu alacaklara bağlı cezaların ve gecikme faizi, gecikme artırımı üzere fer’ilerin (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve artırımlar dahil) tahsilinden vazgeçilir.

(10) YİKOB’ların, vadesi 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dahil) evvel olduğu halde bu Kanunun yayımı tarihi prestijiyle ödenmemiş bulunan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen alacak asılları ile buna bağlı fer’i alacakları hakkında birinci fıkranın (ç) bendi kararlarına nazaran yapılacak hesaplamalar sonucu belirlenen fiyatların birebir fıkra kararları çerçevesinde ödenmesi halinde bu alacaklara bağlı fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.

(11) Toplumsal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen alacaklardan 2020 yılı Ağustos ayı ve evvelki aylara ait olup bu Kanunun yayımı tarihinden evvel tahakkuk ettiği halde bu Kanunun yayımı tarihi prestijiyle ödenmemiş olan;

a) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü unsurunun birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan; sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, toplumsal güvenlik dayanak primi,

b) Bu Kanuna nazaran yapılan müracaat tarihi prestijiyle ilgili mevzuatına nazaran ödenmesi imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi,

c) Toplumsal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili kanunları mucibince takip edilen damga vergisi, özel süreç vergisi ve eğitime katkı hissesi,

asılları ile bu alacaklara ödeme müddetlerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen müddet için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları temel alınarak hesaplanacak fiyatın, bu Kanunda belirtilen müddet ve biçimde ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme artırımı üzere fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir.

(12) 31/8/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ait olup bu Kanunun yayımı tarihinden evvel Kurumca resen tahakkuk ettirilerek patrona bildirim edildiği halde bu Kanunun yayımı tarihi prestijiyle ödenmemiş olan; özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ait yapılan ön kıymetlendirme, araştırma yahut tespitler sonucunda bulunan eksik personellik fiyatı üzerinden hesaplanan sigorta primi asılları ile bu alacaklara gecikme cezası ve gecikme artırımı hesaplanan mühletin başlangıç tarihinden bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen müddet için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları temel alınarak hesaplanacak meblağın, bu Kanunda belirtilen mühlet ve halde ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme artırımı üzere fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir.

(13) 31/8/2020 tarihinden evvel (bu tarih dahil) yapılan tespitlere ait olup bu Kanunun yayımı tarihinden evvel mutlaklaştığı halde bu Kanunun yayımı tarihi prestijiyle ödenmemiş olan ve Kurumca takip edilen idari para cezası asıllarının %50’si ile bu fiyata ödeme müddetlerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen müddet için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları temel alınarak hesaplanacak meblağın, bu Kanunda belirtilen müddet ve halde ödenmesi halinde, idari para cezası asıllarının kalan %50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme artırımı üzere fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.

(14) Toplumsal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen ve bu Kanun kapsamına giren alacakların; asıllarının bu Kanunun yayımı tarihinden evvel ödenmiş olmasına karşın, fer’ilerinin bu Kanunun yayımı tarihi prestijiyle ödenmemiş olduğu durumlarda, aslı ödenmiş fer’i alacağın %40’ının bu Kanunda belirtilen müddet ve formda ödenmesi halinde, kalan %60’ının tahsilinden vazgeçilir.

(15) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü unsurunun birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar ile ek 5 inci ve ek 6 ncı hususları kapsamında sigortalı olanların, bu unsur kapsamındaki borçlarını yapılandırmaları halinde, yapılandırılan borç haricinde altmış günden fazla prim ve prime ait borçlarının bulunmaması yahut altmış günden fazla prim ve prime ait borçları bulunmakla birlikte bu borçlarını ilgili kanunlara nazaran taksitlendirmiş yahut yapılandırmış olup ödeme yükümlülüklerini de yerine getiriyor olmaları ve bu hususa nazaran yapılandırılan borçlarının birinci taksitini ödemeleri kaydıyla genel sıhhat sigortasından yararlanmaya başlatılır.

(16) 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı hususunun birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sıhhat sigortası tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmayanlardan bu Kanunun yayımı tarihinden 31/3/2021 tarihine kadar gelir testine başvuran şahısların genel sıhhat sigortası primleri, gelir testi sonucuna nazaran birinci tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilir.

(17) 2020 yılı Ağustos ayı ve evvelki aylara ait olup bu Kanunun yayımı tarihinden evvel 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı unsurunun birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan prim borçlarının 30/4/2021 tarihine kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve gecikme artırımı üzere fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir. Bu Kanunun yayımı tarihinden evvel 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı unsurunun birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borcu bulunanlar anılan Kanunun 67 nci hususunda belirtilen kuralları taşımaları halinde, bu Kanunun yayımı tarihinden evvelki periyoda ilişkin prim borçları dikkate alınmaksızın Kanunun yayımı tarihinden itibaren 30/4/2021 tarihine kadar sıhhat hizmetlerinden ve öteki haklardan yararlandırılır. Bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmiş olan 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı hususunun birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki genel sıhhat sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme artırımı meblağları iade ve mahsup edilmez.

(18) Köy ve mahalle muhtarları, kendi ismine ve hesabına bağımsız çalışanlar ile tarımda kendi ismine ve hesabına bağımsız çalışanlardan, 5510 sayılı Kanuna, 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Öbür Bağımsız Çalışanlar Toplumsal Sigortalar Kurumu Kanununun mülga kararlarına ve mülga 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi İsmine ve Hesabına Çalışanlar Toplumsal Sigortalar Kanununa nazaran tescilleri yapıldığı halde prim borçları nedeniyle daha evvelki ilgili kanunları uyarınca sigortalılık mühletleri durdurulmuş olanlardan bu Kanunun yayımı tarihi prestijiyle ihya edilmemiş olanların kendileri yahut hak sahipleri, bu Kanunun yayımı tarihini takip eden ay başından itibaren iki ay içinde Kuruma müracaat ederek, durdurulan sigortalılık mühletleri için ödeyecekleri prim fiyatının, sigortalılık mühletleri durdurulmamış üzere kıymetlendirilerek onbirinci fıkra kararlarına nazaran hesaplanmasını talep edebilirler. Hesaplanan borcun tamamının birinci taksit ödeme müddeti içinde ödenmesi halinde durdurulan müddetler sigortalılık mühleti olarak kıymetlendirilir. Hesaplanan borcun tamamının birinci taksit ödeme mühleti içinde ödenmemesi halinde ihya süreci geçerli sayılmaz ve bu fıkra kapsamında ödenmiş olan fiyatlar ilgilinin ayrıca prim borcunun bulunmaması kaydıyla faizsiz olarak iade edilir. Bu fıkra kararlarının uygulanmasında 3 üncü unsurun üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri kararları uygulanmaz.

(19) Bu Kanun kapsamına giren periyotlara ait olup, bu Kanunun yayımı tarihi prestijiyle 5510 sayılı Kanunun 91 inci unsurunun üçüncü fıkrasına nazaran zorlayan sebep hali ilan edilmesi nedeniyle ödeme mühleti ertelenen primlerden ödeme müddetinin son günü 2020 yılının Ekim, Kasım yahut Aralık ayına tekabül edecek formda belirlenenler hakkında bu Kanun kararları uygulanmaz.

(20) Bu unsur kararlarından yararlanmak isteyen borçluların unsurda belirtilen kaidelerin yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları kuraldır.

Ortak kararlar

UNSUR 3 – (1) Bu Kanunun ilgili unsurlarındaki müracaat ve ödeme müddetine ait kararlar gizli kalmak kaydıyla bu Kanun kararlarından yararlanmak isteyen borçluların;

a) 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) ilgili yönetime müracaatta bulunmaları,

b) Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, vilayet özel yönetimlerine, belediyelere ve YİKOB’lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek meblağların birinci taksitini 31/1/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil), Toplumsal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek fiyatların ise birinci taksitini 28/2/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil), öbür taksitlerini ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık periyotlar halinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri,

kaidedir.

(2) Bu Kanuna nazaran ödenecek taksitlerin ödeme mühletinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde mühlet, tatili izleyen birinci iş günü mesai saati sonunda biter.

(3) Bu Kanun kararlarına nazaran hesaplanan fiyatlar peşin yahut taksitler halinde ödenebilir.

a) Hesaplanan meblağların tamamının birinci taksit ödeme müddeti içerisinde peşin olarak ödenmesi halinde katsayı uygulanmaz ve,

1) Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları temel alınarak hesaplanacak fiyatların %90’ının tahsilinden vazgeçilir.

2) 1 inci hususun birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi kapsamında olan ve bu Kanun kapsamında yapılandırılan idari para cezalarından %25 indirim yapılır.

3) Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın yalnızca fer’i alacaktan ibaret olması halinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları temel alınarak hesaplanacak fiyattan (2 nci unsurun ondördüncü fıkrası kapsamındaki alacaklar hariç) %50 indirim yapılır.

b) Hesaplanan meblağların tamamının birinci iki taksit ödeme müddeti içinde ödenmesi halinde katsayı uygulanmaz ve,

1) Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları temel alınarak hesaplanacak fiyatlar üzerinden %50 indirim yapılır.

2) 1 inci unsurun birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi kapsamında olan ve bu Kanun kapsamında yapılandırılan idari para cezalarından %12,5 indirim yapılır.

3) Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın yalnızca fer’i alacaktan ibaret olması halinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları temel alınarak hesaplanacak fiyattan (2 nci unsurun ondördüncü fıkrası kapsamındaki alacaklar hariç) %25 indirim yapılır.

c) Hesaplanan fiyatların taksitle ödenmek istenmesi halinde, ilgili unsurlarda yer alan kararlar gizli kalmak koşuluyla borçluların müracaat sırasında altı, dokuz, on iki yahut on sekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri kuraldır. Tercih edilen taksit müddetinden daha uzun bir müddette ödeme yapılamaz.

ç) Hesaplanan fiyatların taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili unsurlara nazaran belirlenen fiyat;

1) Altı eşit taksit için (1,045),

2) Dokuz eşit taksit için (1,083),

3) On iki eşit taksit için (1,105),

4) On sekiz eşit taksit için (1,15),

katsayısı ile çarpılır ve bulunan fiyat, taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık devirler halinde ödenecek taksit meblağı hesaplanır. Bu Kanun kararlarından yararlanmak üzere müracaatta bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit müddetine uygun ödeme planı verilir. Lakin, tercih edilen müddetten daha kısa müddette ödeme yapılması halinde ödenecek meblağ ilgili katsayıya nazaran düzeltilir.

d) Bu Kanun kapsamında ödenmesi gereken fiyatlar; vilayet özel yönetimleri ve bunlara bağlı kamu hukuksal kişiliğini haiz kuruluşlar ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve bağımsız spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerince ikişer aylık periyotlar halinde azami otuz altı eşit taksitte ödenebilir. Bu takdirde bu fıkra kararına nazaran hesaplanacak katsayı yirmi dört eşit taksit için (1,194), otuz eşit taksit için (1,238), otuz altı eşit taksit için (1,318) olarak uygulanır.

e) Bu Kanun kapsamında belediyeler ve bunlara bağlı kamu hukuksal kişiliğini haiz kuruluşlarca ödenmesi gereken meblağlar, belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan hisselerinden, 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı Vilayet Özel Yönetimlerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Hisse Verilmesi Hakkında Kanunun 7 nci unsurunun dördüncü fıkrasındaki %40 oranı dikkate alınmaksızın aylık devirler halinde azami yüz yirmi eşit taksitte tahsil edilir. Lakin, bu kapsamda yapılacak kesinti fiyatı her hal ve takdirde bu yönetimler ismine genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan hisselerin aylık fiyatının %50’sini aşamaz.

1) Taksitle yapılacak ödemelerde belirlenen fiyat;

(aa) Altı eşit taksit için (1,032),

(bb) Dokuz eşit taksit için (1,053),

(cc) On iki eşit taksit için (1,064),

(çç) On sekiz eşit taksit için (1,086),

(dd) Yirmi dört eşit taksit için (1,109),

(ee) Otuz altı eşit taksit için (1,19),

(ff) Kırk sekiz eşit taksit için (1,247),

(gg) Altmış eşit taksit için (1,304),

(ğğ) Yetmiş iki eşit taksit için (1,361),

(hh) Yüz yirmi eşit taksit için (1,64),

katsayısı ile çarpılır ve bulunan fiyat, taksit sayısına bölünmek suretiyle aylık devirler halinde tahsil edilecek taksit fiyatı hesaplanır.

2) 5779 sayılı Kanuna nazaran yapılacak kesintilerin Cumhurbaşkanınca durdurulması halinde aylık taksitlerin ödeme mühletleri kesinti yapılmayan aylar için de durdurulur ve taksit ödemeleri istikametinden bu Kanun kararlarına nazaran ihlal nedeni sayılmaz. Bu taksitler, taksit ödeme mühletinin sonundan itibaren ayrıyeten bir katsayı ve geç ödeme artırımı uygulanmaksızın, aylık devirler prestijiyle hisselerden kesinti suretiyle tahsil edilir. Taksit fiyatlarının, bu bent kapsamındaki borçluların genel bütçe hisselerinden daha yüksek olması halinde ise eksik fiyatlar borçlularca taksit ödeme mühletini takip eden ay sonuna kadar geç ödeme artırımı uygulanmaksızın ödenir.

(4) Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Toplumsal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine bu Kanun kapsamında ödenecek olan alacakların 6183 sayılı Kanunun 41 inci unsuruna nazaran kredi kartı kullanılmak suretiyle ödenmesi uygun görüldüğü takdirde, ödemeye aracılık yapan bankalarca, kart kullanıcılarına kredi kartı sürecine husus borç meblağının, taksitler halinde yansıtılması ve taksit ödeme aylarında hesaplarına borç kaydedilmesi şartıyla, bu ödemeler için ödeme tarihi olarak kredi kartının kullanıldığı gün temel alınır ve borçluya tahsilatın yapıldığını gösteren makbuz verilir. Bu biçimde tahsil edilen meblağların bankalarca Hazine yahut Toplumsal Güvenlik Kurumu hesaplarına aktarılmasına ait 6183 sayılı Kanunun 41 inci hususunda belirlenen müddet, taksit aylarının son gününü izleyen günden itibaren hesaplanır. Bu fıkra kararına nazaran taksitlerin kredi kartı kullanılmak suretiyle ödenmesi, katsayı uygulanmasına mani teşkil etmez.

(5) Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine ödenmesi gereken amme alacaklarına uygulanmak üzere, bu Kanun kararlarından yararlanmak için müracaatta bulunan ve ödenecek fiyatları ilgili vergi mevzuatı gereği iade alacağından kendi borçlarına mahsuben ödemek isteyen mükelleflerin, bu taleplerinin yerine getirilebilmesi için müracaat ve/veya taksit müddeti içinde ilgili mevzuatın öngördüğü bilgi ve evrakları tam ve eksiksiz olarak ibraz etmeleri koşuldur. Bu takdirde, ilgili mevzuatın mükellefin mahsup talebine temel aldığı tarih prestijiyle bu Kanuna nazaran ödenecek fiyata mahsup süreçleri yapılır; mahsup talebine husus fiyattan daha az meblağda mahsubun yapılması halinde, mahsuben ödeme suretiyle tahsil edilemeyen fiyat için borçluya bildirimde bulunularak eksik ödenen bu meblağın bir ay içerisinde ödenmesi istenir. Bu mühlet içerisinde eksik ödenen fiyatın, ödenmesi gerektiği tarihten ödendiği tarihe kadar gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci hususuna nazaran belirlenen gecikme artırımı oranında hesaplanacak geç ödeme artırımı ile birlikte ödenmesi halinde eksik ödenen fiyat için bu Kanun kararları ihlal edilmiş sayılmaz.

(6) Bu Kanuna nazaran ödenmesi gereken taksitlerin birinci ikisinin müddetinde ve tam ödenmesi şartıyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki yahut daha az taksitin, müddetinde ödenmemesi yahut eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen yahut eksik ödenen taksit meblağlarının son taksiti (peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde birinci taksiti) izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci unsuruna nazaran belirlenen gecikme artırımı oranında hesaplanacak geç ödeme artırımı ile birlikte ödenmesi kuralıyla bu Kanun kararlarından yararlanılır. Birinci iki taksitin müddetinde tam ödenmemesi ya da müddetinde ödenmeyen yahut eksik ödenen öteki taksitlerin belirtilen halde de ödenmemesi yahut bir takvim yılında ikiden fazla taksitin müddetinde ödenmemesi yahut eksik ödenmesi halinde bu Kanun kararlarından yararlanma hakkı kaybedilir. Bu karar her bir unsur ve alacaklı yönetimler açısından taksitlendirilen alacaklar için farklı ayrı uygulanır.

(7) Bu Kanuna nazaran ödenecek taksit meblağının %10’unu aşmamak kaidesiyle 10 Türk lirasına (bu fiyat dahil) kadar yapılmış eksik ödemeler için bu Kanun kararları ihlal edilmiş sayılmaz.

(8) Bu Kanun kapsamına giren alacakların altıncı fıkrada belirtilen halde büsbütün ödenmemiş olması halinde borçlular, ödedikleri meblağlar kadar bu Kanun kararlarından yararlanırlar. Kanun kapsamında yapılandırıldığı halde bu Kanunda öngörülen müddet ve halde ödenmeyen alacakların yapılandırma öncesi tipi ve vadesi dikkate alınarak takip süreçleri ilgili mevzuat kapsamında yapılır ve bu Kanunun yayımı tarihinden evvel başlamış olan takip süreçleri geçerliliğini koruyarak kaldığı yerden devam eder.

(9) Bu Kanun kapsamına giren alacakların, bu Kanunun yayımı tarihinden evvel;

a) 6183 sayılı Kanun ve başka kanunlar uyarınca tecil edilip de tecil koşullarına uygun olarak ödenmekte olanlarından, kalan taksit meblağları için borçlular, talep etmeleri halinde bu Kanun kararlarından yararlanabilirler. Bu takdirde tecil koşullarına uygun olarak ödenen taksit fiyatları için tecil kararları geçerli sayılır. Bu formda ödenmiş taksit meblağlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi ortasında geçen müddet için yalnızca ilgili kanunda öngörülen faiz uygulanır. Kalan taksit fiyatları vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilir ve bu alacaklar hakkında bu Kanun kararları uygulanır.

b) 11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Öteki Birtakım Alacakların Tekrar Yapılandırılması ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Ait Kanuna nazaran yapılandırılan ve bu Kanunun yayımlandığı tarih prestijiyle anılan Kanun kapsamında ödemeleri devam eden alacaklar açısından, borçlular talep etmeleri halinde bu Kanun kararlarından yararlanabilir. Bu takdirde, 7143 sayılı Kanun kapsamında ödenen taksitler için yapılandırma kararları geçerli sayılır, bu halde ödenmiş taksit fiyatlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi ortasında geçen mühlet için anılan Kanuna nazaran tercih edilen taksit müddetine uygun katsayı uygulanır, kalan taksit fiyatlarına mevzu alacaklar vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilerek bu Kanunun ilgili kararlarına nazaran yapılandırılır ve ödenmemiş taksitlere ait kalan katsayı meblağlarının tahsilinden vazgeçilir.

(10) Bu Kanun kararları;

a) 5393 sayılı Kanunun süreksiz 5 inci hususu, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun süreksiz 3 üncü hususu kapsamında uzlaşılan alacaklar ile 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu ile Birtakım Kanun ve Kanun Kararında Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Birtakım Alacakların Tekrar Yapılandırılmasına Dair Kanunun süreksiz 2 nci unsurunun birinci fıkrası kapsamında yapılandırılan alacaklar,

b) 3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Birtakım Alacakların Tekrar Yapılandırılmasına Ait Kanun, 18/5/2017 tarihli ve 7020 sayılı Kimi Alacakların Tekrar Yapılandırılması ile Kimi Kanunlarda ve Bir Kanun Kararında Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kararlarına nazaran bu Kanunun yayımı tarihi prestijiyle taksit ödemeleri devam eden alacaklar ile 6736 sayılı Kanuna nazaran tahakkuk eden alacaklar,

hakkında uygulanmaz.

(11) Bu Kanundan yararlanılarak müddetinde ödenen alacaklara, bu Kanunda yer alan kararlar gizli kalmak kaydıyla Kanunun yayımı tarihinden sonraki müddetler için faiz, gecikme artırımı, gecikme cezası üzere fer’i amme alacağı hesaplanmaz.

(12) Bu Kanuna nazaran ödenecek alacaklarla ilgili olarak, tatbik edilen hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılır ve buna isabet eden teminatlar iade edilir. Bu Kanuna nazaran ödenecek alacaklar nedeniyle tatbik edilen hacizlere bahis mallar, borçlunun talebi halinde 6183 sayılı Kanun kararlarına nazaran alacaklı tahsil dairesince satılabilir. Bu talep, Kanun kapsamında ödenmesi gereken meblağların Kanun kararlarına nazaran ödenmesine pürüz teşkil etmez.

(13) a) Bu Kanun kararlarından yararlanmak üzere müracaatta bulunan ve ilgili hususlar uyarınca dava açmamaları yahut açılan davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gereken borçluların, bu Kanun kararlarından yararlanabilmeleri için ilgili unsurlarda belirlenen müracaat müddetlerinde, yazılı olarak bu iradelerini belirtmeleri kuraldır. Borçlularca, bu Kanun kararlarından yararlanılmak üzere davadan vazgeçilmesi halinde idarece de ihtilaflar sürdürülmez.

b) Davadan vazgeçme dilekçeleri ilgili tahsil dairesine verilir ve bu dilekçelerin tahsil dairelerine verildiği tarih, ilgili yargı merciine verildiği tarih sayılarak dilekçeler ilgili yargı merciine gönderilir. Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsili gerektiği halde tahakkuku başka kamu yönetimlerince yapılan alacaklara ait ilgili kamu yönetimi aleyhine açılmış davalardan vazgeçme dilekçelerinin verileceği idari mercii belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.

c) Bu Kanun kararlarından yararlanmak üzere müracaatta bulunan ve açtıkları davalardan vazgeçen borçluların bu ihtilaflarıyla ilgili olarak karar tarihine bakılmaksızın bu Kanunun yayımı tarihinden sonra bildiri edilen kararlar uyarınca süreç yapılmaz.

ç) Bu Kanun kararlarından yararlanılmak üzere vazgeçilen davalarda verilen kararlar ile hükmedilen yargılama sarfiyatı, avukatlık fiyatı ve fer’ileri talep edilmez ve bu alacaklar için icra takibi yapılamaz. Vazgeçme tarihinden evvel ödenmiş olan yargılama masrafları ve avukatlık fiyatları geri alınmaz.

(14) Bu Kanun kapsamındaki alacaklara ait ilgili mevzuatta yer alan özel kararlar gizli kalmak kaydıyla taksit ödeme mühletince zamanaşımı müddetleri işlemez.

(15) Bu Kanun kapsamına giren alacaklara karşılık bu Kanunun yayımı tarihinden evvel tahsil edilmiş olan meblağlar, bu Kanun kapsamında tahsil edilen meblağlar ile dokuzuncu fıkra kapsamındaki tecile ait olarak 6183 sayılı Kanun yahut öbür kanunlar uyarınca ödenen faizlerin bu Kanun kararlarına dayanılarak red ve iadesi yapılmaz.

(16) Cumhurbaşkanı, bu Kanunda öngörülen müracaat ve birinci taksit ödeme müddetlerini bir aya kadar, yabancı ülkelerde de faaliyette bulunan vergi mükelleflerinden, Ticaret Bakanlığı tarafından inanılmaz politik riskin gerçekleştiği tespit edilen ülkede faaliyette bulunan ve bu ülkedeki faaliyetleri nedeniyle durumları 213 sayılı Kanunun 13 üncü unsuruna nazaran zorlayan sebep hali kabul edilenlerin, bu Kanun kapsamında alacakları yapılandırılan alacaklı yönetimlere zorlayıcı sebep hallerinin devam ettiği müddet içinde ödemeleri gereken taksitlerin ödeme müddetleri ile 213 sayılı Kanunun 15 inci unsuruna nazaran zorlayan sebep hali ilan edilen yerlerdeki dairelere (alacaklı idarelere) zorlayan sebep halinin vukuu tarihinden itibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödeme müddetlerini, zorlayıcı sebep halinin bitim tarihini takip eden aydan başlamak üzere topluca yahut başka ayrı bir yıla kadar uzatmaya yetkilidir.

(17) On altıncı fıkra kararlarına nazaran zorlayan sebep nedeniyle ödeme mühleti uzatılan taksitler için altıncı fıkrada yer alan, taksitlerden birinci ikisinin müddetinde ödenmesi koşulu aranmaz.

(18) Bu Kanunun uygulamasına ait yol ve temelleri belirlemeye ilgisine nazaran Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı yahut Toplumsal Güvenlik Kurumu yetkilidir. Vilayet özel yönetimleri, belediyeler ile YİKOB’lara ilişkin amme alacaklarına ait kararların uygulanmasına dair yol ve temeller Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenir.

Öbür kararlar

HUSUS 4 – (1) Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilmekte olan ve vadesi 31/12/2014 tarihinden (bu tarih dahil) evvel olduğu halde bu Kanunun yayımı tarihi prestijiyle ödenmemiş olan ve 6183 sayılı Kanun kapsamına giren her bir alacağın çeşidi, periyodu, asılları başka farklı dikkate alınmak suretiyle meblağı 100 Türk lirasını aşmayan asli alacakların ve fiyatına bakılmaksızın bu asıllara bağlı fer’i alacakların, aslı ödenmiş fer’i alacaklardan fiyatı 200 Türk lirasını aşmayanların tahsilinden vazgeçilir.

(2) Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilmekte olan ve vadesi 31/12/2014 tarihinden (bu tarih dahil) evvel olduğu halde bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında gümrük yönetimlerince takibi gereken her bir alacağın; çeşidi, yükümlülüğü, asılları farklı başka dikkate alınmak suretiyle meblağı 100 Türk lirasını aşmayan asli alacakların, idari para cezalarında 150 Türk lirasını aşmayanların ve fiyatına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı fer’i alacakların, aslı ödenmiş fer’i alacaklarda toplamı 200 Türk lirasını aşmayanların tahsilinden vazgeçilir.

(3) 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkarılan iş yerlerine ait olup iş yerine ilişkin borcun tamamının ödeme müddeti 31/12/2017 yahut evvelki bir tarihe ait olduğu halde ödenmemiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, toplumsal güvenlik dayanak primi ve idari para cezası asılları toplamı 100 Türk lirasını aşmayan alacaklar ile fiyatına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı gecikme cezası ve gecikme artırımı üzere fer’ilerinin ve aslı ödenmiş olan fer’i alacaklardan fiyatı 200 Türk lirasını aşmayanların tahsilinden vazgeçilir.

(4) Patronların ve üçüncü şahısların, 5510 sayılı Kanunun 14 üncü, 21 inci, 23 üncü, 39 uncu ve 76 ncı unsurları, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Toplumsal Sigortalar Kanununun mülga 10 uncu, 26 ncı, 27 nci ve 28 inci unsurları, 1479 sayılı Kanunun mülga 63 üncü unsuru ve 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 129 uncu hususu yeterince iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, ismi malullük ve mevt halleri ile genel sıhhat sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu bireylere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçları ile bu borçlara yasal faiz uygulanan mühletin başlangıcından bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen müddet için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları temel alınarak hesaplanacak meblağın, bu Kanunda belirtilen müddet ve biçimde ödenmesi halinde bu borçlara uygulanan yasal faizin tahsilinden vazgeçilir.

(5) Toplumsal Güvenlik Kurumu tarafından fazla yahut yersiz olarak ödendiği tespit edilen ve 506 sayılı Kanunun, 1479 sayılı Kanunun, 17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı Tarım Çalışanları Toplumsal Sigortalar Kanununun, 2926 sayılı Kanunun, 5434 sayılı Kanunun mülga kararları ve 5510 sayılı Kanunun 96 ncı hususu mucibince tahsil edilmesi gereken gelir ve aylıklara ait borç asılları ile bu borçlara yasal faiz uygulanan mühletin başlangıcından bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen mühlet için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları temel alınarak hesaplanacak meblağın, bu Kanunda belirtilen mühlet ve halde ödenmesi halinde bu borçlara uygulanan yasal faizin tahsilinden vazgeçilir.

(6) 31/8/2020 tarihi (bu tarih dahil) prestijiyle ödenmesi gerektiği halde bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan;

a) 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu kararlarına nazaran üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda hisseleri ve borsa tescil fiyatı ile oda ve borsaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine olan aidat borçları asılları ile 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 26 ncı unsurunun yirmi üçüncü fıkrası ile 27 nci unsurunun yedinci fıkrası uyarınca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine ödenmesi gereken sigorta eksperleri ve sigorta acenteleri levha aidat borç asıllarının tamamının,

b) 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kararlarına nazaran esnaf ve sanatkarların üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların birlik ve üyesi oldukları federasyonlara, birlik ve federasyonların Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonuna olan katılma hissesi, esnaf ve sanatkarların meslek eğitimini geliştirme ve destekleme fonu borç asıllarının tamamının,

c) 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Özgür Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kararlarına nazaran meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların Türkiye Özgür Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğine olan birlik hissesi borçlarının asıllarının tamamının,

ç) 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu kararlarına nazaran avukatların ve stajyer avukatların baro kesenekleri ile staj kredisi borçlarının asıllarının tamamının,

d) 18/6/2009 tarihli ve 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Vazifeleri Hakkında Kanun kararlarına nazaran ihracatçıların üyesi oldukları ihracatçı birliklerine olan üyelik aidat borçlarının asıllarının tamamının,

birinci taksiti bu Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık periyotlar halinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme artırımı üzere fer’i alacakların, alacak asıllarının bu Kanunun yayımı tarihinden evvel kısmen yahut büsbütün ödenmiş olması halinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme artırımı üzere fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.

e) Bu fıkra kararından yararlanılabilmesi için bu Kanunun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar alacaklı üniteye başvurulması kaidedir.

f) Bu fıkra kapsamında ödenmesi gereken fiyatların fıkrada öngörülen mühlet ve biçimde kısmen yahut büsbütün ödenmemesi halinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ait faiz, gecikme faizi, gecikme artırımı üzere fer’i alacaklar ilgili mevzuat kararlarına nazaran tahsil edilir.

g) Bu fıkra kararından yararlanmak isteyen borçluların fıkrada belirtilen koşulları yerine getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları kuraldır. Bu Kanunun yayımı tarihinden evvel dava konusu edilmiş ve/veya mahkemece karara bağlanmış ve mutlaklaşmış olanlar dahil olmak üzere icra takibi başlatılmış alacaklar için, borçlunun bu fıkra kararlarından yararlanmak üzere müracaatta bulunması halinde davalar ve/veya icra takipleri sonlandırılır. Bu kapsamda, tamamı ödenen alacaklara ait yargılama sarfiyatları ile icra masrafları ve vekalet fiyatları karşılıklı olarak talep edilmez.

ğ) Baro keseneğinin ve staj kredisi borcunun ödenmemesine bağlı olarak yürütülen levhadan ve sicilden silme süreçleri ile yasal takip süreçleri bu Kanunun yayımı tarihini izleyen aydan itibaren taksitlerin ödeme mühletinin sonuna kadar durdurulur.

h) Vergi mükellefiyeti sona erdiği halde oda/borsa kayıtları devam eden üyelerin, vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihe kadar ödenmeyen borçları için bu fıkra kararları uygulanır. Vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra, tahakkuk etmiş aidat borçlarının asılları ile birlikte fer’i borçlarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.

ı) Bu fıkranın uygulanmasına ait tarz ve temelleri belirlemeye ilgili yönetimler yetkilidir.

(7) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Yönetimi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından 31/8/2020 tarihinden evvel kullandırılan ve bu Kanunun yayımlandığı tarihten evvel uygunsuzluğu tespit edilmiş olan geri ödemesiz takviyeler, kredi faiz takviyeleri, geri ödemeli takviyelerden ödenmemiş dayanak meblağları ile KOSGEB aidat alacaklarının yargıya intikal etmiş ya da etmemiş olan aslı ile bu alacaklara bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar hesaplanan faiz yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları temel alınarak hesaplanacak meblağın, bu Kanunun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar müracaatta bulunulması ve bu Kanunda belirtilen mühlet ve halde ödenmesi koşuluyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir. Bu Kanunun yayımlandığı tarih prestijiyle KOSGEB tarafından taksitlendirilmiş dayanak alacakları ile ilgili olarak da bu fıkra kararından yararlanılabilir. Bu takdirde ödenmiş fiyatlar için taksitlendirme süreçleri geçerli sayılır ve kalan borç meblağı üzerinden bu fıkra kararından yararlandırılır. Haklarında; hukuksal süreç devam eden işletmeler ile kurumların bu fıkra kararından yararlanarak borçlarını ödemek istemeleri halinde bu iradelerini müracaat dilekçelerinde belirtmeleri ve yönetimin talep ettiği alacak meblağını kabul etmeleri, hukuksal sürece ait mahkeme/icra masraflarını ve vekalet fiyatını birinci taksit fiyatı ile birlikte ödemeleri kuraldır. Bu takdirde, idarece açılmış davalar sonlandırılır ve bu sebeple yönetimden rastgele bir masraf ve vekalet fiyatı talep edilemez ve bu alacakla ilgili rastgele bir dava açılamaz. Bu fıkra kararından yararlanarak borçlarını ödeyen işletmeler KOSGEB tarafından sağlanan yeni takviyelerden faydalandırılır. Bu fıkra kapsamında ödenmesi gereken meblağların fıkrada öngörülen mühlet ve biçimde kısmen yahut büsbütün ödenmemesi halinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ait faiz, gecikme faizi, gecikme artırımı üzere fer’i alacaklar ilgili mevzuat kararlarına nazaran tahsil edilir.

(8) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bütçesinden 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu kararlarına nazaran kurulan organize sanayi bölgelerine ve sanayi sitesi yapı kooperatiflerine kullandırılan kredilerden 30/6/2020 tarihi prestijiyle ödeme mühleti geldiği halde bu Kanunun yayımlandığı tarih prestijiyle ödenmemiş olan kredi alacaklarının (kanuni takipte olanlar dahil) asıllarının tamamı ile bu alacaklara ait fer’iler yerine, bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları temel alınarak hesaplanacak meblağın; ödenmemiş alacağın yalnızca fer’i alacaktan ibaret olması halinde bu alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları temel alınarak hesaplanacak fiyatın, bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ya da bu Bakanlığın uygun görmesi halinde kredi ödemelerine aracılık eden bankaya müracaatta bulunulması ve ödenmesi gereken meblağın, birinci taksiti bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan başlamak üzere ikişer aylık periyotlar halinde bu Kanunda belirtilen mühlet ve halde ödenmesi kaidesiyle fer’ilerin tamamının tahsilinden vazgeçilir. Bu Kanunun yayımlandığı tarihten evvel dava konusu edilmiş ve/veya icra takibi başlatılmış alacaklar için, borçlunun bu fıkra kararlarından yararlanmak üzere müracaatta bulunması halinde, sürdürülen davalar sonlandırılır, icra ve takip süreçleri durdurulur. Bu takdirde, borçluların mahkeme masraflarını, icra masraflarını ve vekalet fiyatını birinci taksit meblağı ile birlikte ödemeleri kaidedir. Bu fıkra kapsamına giren alacakların tamamının bu Kanunda öngörülen mühlet ve biçimde ödenmemesi halinde alacak, ilgili mevzuatın öngördüğü formda hesaplanır ve ödenen fiyatlar mahsup edilir. Bu fıkra kapsamına giren alacaklara karşılık bu Kanunun yayımı tarihinden evvel ödenen meblağlar bu fıkra kararlarına dayanılarak red ve iade edilmez. Bu fıkranın uygulanmasına ait metot ve temelleri belirlemeye Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilidir.

(9) Vilayet özel yönetimleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin %50’sinden fazlası bunlara ilişkin şirketlerin mülkiyetinde bulunan taşınmazlar hakkında yaptıkları satış, irtifak hakkı ve kiralama süreçlerinden kaynaklanan (tasarrufunda bulunan taşınmazların kira ve irtifak hakkı bedelleri ile kaynak sularının kira bedeli dahil) ve vadesi 31/8/2020 tarihi prestijiyle geldiği halde bu Kanunun yayımı tarihi prestijiyle ödenmemiş olan kullanım bedelleri ve hasılat hisseleri asıllarının tamamı ile bu alacaklara ait gecikme artırımı, faiz üzere fer’ileri yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları temel alınarak hesaplanacak fiyatın; bu Kanunun yayımı tarihini izleyen üçüncü aydan başlamak üzere ikişer aylık periyotlar halinde azami on sekiz eşit taksitte 3 üncü hususun üçüncü fıkrasının (ç) bendi kararlarına nazaran hesaplanan katsayı ile birlikte büsbütün ödenmesi koşuluyla, bu alacaklara hesaplanan gecikme artırımı, faiz üzere fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir. Bu takdirde mahkeme ve icra masrafları ile vekalet fiyatı birinci taksit meblağı ile birlikte tahsil edilir. Bu fıkra kararlarından yararlanılabilmesi için dava açılmaması ve açılmış davalardan vazgeçilmesi kuraldır. Bu fıkra kapsamında ödenmesi gereken meblağların fıkrada öngörülen müddet ve halde kısmen yahut büsbütün ödenmemesi halinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ait faiz, gecikme faizi, gecikme artırımı üzere fer’i alacaklar ilgili mevzuat kararlarına nazaran tahsil edilir. Bu fıkranın uygulamasına ait tarz ve asılları belirlemeye Etraf ve Şehircilik Bakanlığı yetkilidir.

(10) Vakıflar Genel Müdürlüğü ile mazbut vakıflara ve temsilen yönetilen vakıflara ilişkin taşınmazların kiralanması süreçlerinden kaynaklanan ve 31/8/2020 tarihi prestijiyle vadesi geldiği halde bu Kanunun yayımlandığı tarih prestijiyle ödenmemiş olan kira bedelleri asıllarının, bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ay sonuna kadar müracaatta bulunulması ve bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üç ay içinde haklarında açılan dava ve icra takiplerine ait yargılama masrafları ile birlikte büsbütün ödenmesi kaidesiyle, bu alacaklara ait gecikme artırımı, faiz üzere fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir. Bu fıkra kapsamına giren alacakların taksitle ödenmek istenmesi halinde en fazla on iki ay içinde ve eşit taksitler halinde yasal faizi ile birlikte ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilir. Bu takdirde dava ve icra takiplerine ait yargılama masrafları birinci taksit meblağı ile birlikte tahsil edilir. Bu fıkra kararlarından yararlanılabilmesi için dava açılmaması ve açılmış davalardan vazgeçilmesi kaidedir. Bu kiracılardan, tahliye hakkı doğmuş lakin tahliye kararı katılaşmamış olanlar ile yine kontrat yapılabilir. Vakıflar Genel Müdürlüğüne, mazbut vakıflar ile temsilen yönetilen vakıflara ilişkin taşınmazlar üzerinde bu Kanunun yayımlandığı tarihte işgalci durumda olanlar ile işgalleri bu tarihten evvel sonlandırılanlardan ecrimisil borcu bulunanların talep etmeleri halinde birikmiş borçları bu fıkrada belirtilen koşullarla tahsil edilir. Hala işgali devam edenlerin müracaat etmeleri halinde, taşınmazın mevcut durumu dikkate alınarak taşınmazın bağlı olduğu bölge müdürlüğünce belirlenecek bedel üzerinden bu taşınmazlar kiralanabilir. Bu fıkra kapsamında yapılandırılan fiyatların fıkra kapsamında ödemeleri devam ettiği sürece bu borçlar nedeniyle 25/3/2020 tarihli ve 7226 sayılı Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 20/2/2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanununa eklenen süreksiz 14 üncü husus kararı uygulanmaz. Bu fıkra kapsamında ödenmesi gereken fiyatların fıkrada öngörülen mühlet ve biçimde kısmen yahut büsbütün ödenmemesi halinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ait faiz, gecikme faizi, gecikme artırımı üzere fer’i alacaklar ilgili mevzuat kararlarına nazaran tahsil edilir. Bu fıkranın uygulanmasına ait yol ve temelleri belirlemeye Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkilidir.

(11) Kalkınma ajanslarının, 25/1/2006 tarihli ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Hizmetlerine Ait Kanun yeterince vilayet özel yönetimleri ve belediyeler ile sanayi ve ticaret odalarından olan ve 30/6/2020 tarihi prestijiyle ödenmesi gerektiği halde bu Kanunun yayımlandığı tarih prestijiyle ödenmemiş bulunan alacak asıllarının tamamı ile bu alacaklara hesaplanan gecikme artırımı, gecikme faizi, faiz üzere fer’i alacaklar yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları temel alınarak hesaplanacak meblağın, bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar alacaklı kalkınma ajanslarına müracaatta bulunulması ve ödenmesi gereken fiyatın birinci taksiti bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan başlamak üzere ikişer aylık periyotlar halinde bu Kanunda öngörülen müddet ve halde azami on sekiz eşit taksitte büsbütün ödenmesi kaidesiyle bu alacaklar için daha evvel hesaplanan gecikme artırımı, gecikme faizi, faiz üzere fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir. Bu Kanunun yayımlandığı tarihten evvel dava konusu edilmiş ve/veya icra takibi başlatılmış alacaklar için, borçlunun bu fıkra kararlarından yararlanmak üzere müracaatta bulunması halinde dava ve icra takipleri durdurulur. Bu takdirde borçluların mahkeme ve icra masrafları ile vekalet fiyatını birinci taksit fiyatı ile birlikte ödemeleri kuraldır. Bu fıkra kararından yararlanarak birinci taksiti ödeyen vilayet özel yönetimleri ve belediyeler ile sanayi ve ticaret odaları, yükümlülüklerini yerine getirmeye devam ettiği surece kalkınma ajansları tarafından sağlanan takviyelerden faydalanabilir. Bu fıkra kapsamında ödenmesi gereken fiyatların fıkrada öngörülen mühlet ve halde kısmen yahut büsbütün ödenmemesi halinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ait faiz, gecikme faizi, gecikme artırımı üzere fer’i alacaklar ilgili mevzuat kararlarına nazaran tahsil edilir.

(12) Türk Standardları Enstitüsünün bu Kanunun yayımı tarihi prestijiyle takibe intikal etmiş ve haklarında icra takibi başlatılmış gerçek ve hukukî bireylerden hizmet alanları kapsamında bulunan alacaklarının asıllarının tamamı ile bu alacaklara hesaplanan gecikme artırımı, gecikme faizi, faiz üzere fer’i alacaklar yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları temel alınarak hesaplanacak fiyatın, bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar Türk Standardları Enstitüsünün takip ve tahsille misyonlu ünitelerine müracaatta bulunulması ve ödenmesi gereken fiyatın birinci taksiti bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan başlamak üzere bu Kanunda belirtilen mühlet ve formda büsbütün ödenmesi koşuluyla bu borçlara hesaplanan gecikme artırımı, gecikme faizi, faiz üzere fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir. Bu fıkra kararından yararlanmak isteyen borçluların fıkrada belirtilen koşulları yerine getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları koşuldur. Bu Kanunun yayımı tarihinden evvel dava konusu edilmiş ve/veya mahkemece karara bağlanmış ve mutlaklaşmış olanlar dahil olmak üzere icra takibi başlatılmış alacaklar için, borçlunun bu fıkra kararlarından yararlanmak üzere müracaatta bulunması halinde davalar ve/veya icra takipleri sonlandırılır. Bu takdirde, borçluların mahkeme ve icra masrafları ile vekalet fiyatını birinci taksit meblağı ile birlikte ödemeleri kaidedir. Bu fıkra kapsamında ?

You may also like