Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik

YÖNETMELİK Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından: KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK UNSUR 1 – 8/1/2018 …

By

YÖNETMELİK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

UNSUR 1 – 8/1/2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 4 üncü hususunun birinci fıkrasının (s) bendinde yer alan “ikili, transit, üçüncü ülke, dönüş yükü ve gibisi müsaade dokümanını,” ibaresi “elektronik olarak da düzenlenebilen müsaade dokümanını,” olarak, birebir fıkranın (ee) bendi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

“ee) Elektronik tebligat sistemi: Kanuna ve bu Yönetmeliğe nazaran düzenlenen idari para cezalarının, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Tarz Kanununun 107/A unsuru kararlarına nazaran Gelir Yönetimi Başkanlığı tarafından kurulan teknik altyapı üzerinden muhatapların elektronik adreslerine bildirim edilmek üzere bildirim evrakının gönderildiği ve elektronik ortamda delillendirilerek tesliminin sağlandığı sistemi,”

HUSUS 2 – Birebir Yönetmeliğin 13 üncü unsurunun birinci fıkrasının (ç) bendinin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki formda değiştirilmiştir.

“3) Elektronik tebligat sistemine üye olmaları,”

HUSUS 3 – Birebir Yönetmeliğin 14 üncü hususunun dördüncü fıkrasının (ç) bendinin (7) numaralı alt bendinde yer alan “ve bu noktaların” ibaresinden sonra gelmek üzere “yetki dokümanı eki taşıt evrakında kayıtlı her bir taşıt için başka ayrı olmak üzere, her” ibaresi eklenmiştir.

UNSUR 4 – Tıpkı Yönetmeliğin 27 nci unsurunun beşinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

HUSUS 5 – Tıpkı Yönetmeliğin 40 ıncı unsurunun altıncı fıkrasında yer alan “taşıma senedi” ibaresi “taşıma fiyatı haricinde taşıma senedinde belirtilen bilgiler” olarak değiştirilmiş, otuzbirinci fıkrasında yer alan “trafiğe çıktığı tarihten itibaren” ibaresinden sonra gelmek üzere “3’er” ibaresi eklenmiş ve tıpkı fıkrada yer alan “her taşıt için” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

HUSUS 6 – Birebir Yönetmeliğin 41 inci unsurunun onbeşinci fıkrasının sonuna “Ayrıca, bu fıkra kapsamında faaliyet gösteren D4 yetki dokümanı sahipleri için 6 ncı hususun dördüncü fıkrasının (ç) bendinde öngörülen 100 kilometre kaidesi uygulanmaz.” cümlesi ile onaltıncı fıkrasının sonuna “Ayrıca, bu fıkra kapsamında faaliyet gösteren yetki dokümanı sahipleri için 57 nci unsurun onüçüncü fıkrasında düzenlenen bildirim mühleti 30 dakika olarak uygulanır.” cümlesi eklenmiştir.

HUSUS 7 – Birebir Yönetmeliğin 43 üncü unsurunun üçüncü fıkrasında yer alan “taşıma senedi” ibaresi “taşıma fiyatı haricinde taşıma senedinde belirtilen bilgiler” olarak değiştirilmiştir.

UNSUR 8 – Birebir Yönetmeliğin 67 nci hususunun dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, bu fıkra kapsamında farklı ayrı düzenlenmesi gereken ihlal tespit tutanakları, yapılan ihlaller ve karşılığındaki uyarma adetleri farklı ayrı belirtilmek suretiyle elektronik ortamda tek bir ihlal tespit tutanağı olarak düzenlenebilir.”

HUSUS 9 – Birebir Yönetmeliğin 69 uncu hususunun birinci fıkrası aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

“(1) Bu hususun sekizinci fıkrasındaki ihlallere verilecek uyarmalar hariç olmak üzere, yetki dokümanı sahiplerine uyarma verilmesini gerektiren farklı ayrı her bir ihlal için uyarmaya mevzu olan ihlalin devam etmesi halinde birebir yaptırım tekrar uygulanır ve bu süreç ihlal giderilinceye kadar tekrarlanır.”

UNSUR 10 – Birebir Yönetmeliğin süreksiz 1 inci hususuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten evvel tescil edilmiş olup, B1 yahut D1 yetki evrakı eki taşıt evrakına ek edilmiş olan otobüs cinsi taşıtlardan, koltuk kapasitesi arttırılmak suretiyle yöntemsiz olarak tadil edildiği Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından tespit edilen taşıtların, yürürlükte bulunan mevzuat kararlarına nazaran tadilatlarının yapılması ve bu durumun TSE tarafından da teyit edilmesi halinde, kelam konusu taşıtlar için 24 üncü hususun birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ile birebir fıkranın (ç) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirlenen koşullar aranmaz.”

HUSUS 11 – Tıpkı Yönetmeliğin süreksiz 2 nci unsurunun birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “13 üncü unsurun birinci fıkrasının (ç) bendinin (3) numaralı alt bendi,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, birebir fıkranın (d) bendinde yer alan ” 40 ıncı hususunun altıncı fıkrası,” ibaresi “Bu fıkranın (g) bendi kararları gizli kalmak kaydıyla 40 ıncı unsurunun altıncı fıkrası,” olarak, birebir fıkranın (e) bendinde yer alan “fıkrasında belirtilen kararlara, milletlerarası taşıma yapan yetki dokümanı sahipleri 1/1/2021 tarihine kadar, yurt içi taşıma yapan yetki evrakı sahipleri” ibaresi “fıkrasının son cümlesi” olarak değiştirilmiş ve birebir fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“f) 13 üncü unsurunun birinci fıkrasının (ç) bendinin (3) numaralı alt bendi, 30/6/2021 tarihine kadar,

g) 40 ıncı unsurunun altıncı fıkrasında belirtilen kararlara uyma mecburiliği, tehlikeli unsur nakliyatı yapan yetki evrakı sahipleri hariç olmak üzere, K1 yetki evrakı sahibi gerçek şahıslar için 1/1/2022 tarihine kadar,”

UNSUR 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

HUSUS 13 – Bu Yönetmelik kararlarını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

You may also like