İsimli misyonu yapan profesör hangi mevzuata nazaran yargılanır?

Olayda, trafik sigorta mukavelesinden kaynaklanan rücuen tazminat talebiyle açılan davada, Mahkemece istenen ve Ruh Sıhhati ve Hastalıkları …

By

Olayda, trafik sigorta mukavelesinden kaynaklanan rücuen tazminat talebiyle açılan davada, Mahkemece istenen ve Ruh Sıhhati ve Hastalıkları Anabilim Kısmı tarafından düzenlenen dört adet raporda farklı teşhisler konulmuştur.

Raporlar ortasındaki çelişkinin giderilmesi maksadıyla Mahkemenin 1.8.2017 tarih ve 2013/370 sayılı yazısı ile İsimli Tıp Anabilim Kolu Başkanlığından, şikayetçinin daimi iş gücü kayıp oranı ile süreksiz iş göremezlik müddetinin tespiti yolunda sıhhat heyeti raporu düzenlenmesinin istenildiği, lakin bu raporun düzenlenmediği, böylelikle davanın uzamasına neden olunduğu argüman edilmiştir.

Ege Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Heyetçe men’i muhakeme kararı vermiştir.

Danıştay bu kararı bozmuştur. Münasebet olarak şu konulara vurgu yapmıştır:

Şüphelilere isnat edilen hatanın, şüphelilerin Üniversitedeki öğretim üyeliği misyonları sebebiyle yahut buradaki misyonları sırasında işlenmediği, kelam konusu kabahatin, şüphelilere Mahkemece verilen isimli vazifenin ifasından kaynaklandığı, bu nedenle isnat edilen cürüm nedeniyle şüpheliler hakkında 2547 sayılı Kanunun 53’üncü hususu uyarınca ceza soruşturması yapılamayacağı ve Konsey kararı alınamayacağı, bu kabahat nedeniyle genel kararlara nazaran İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca direkt soruşturma yapılması gerektiği anlaşılmıştır.

T.C.

DANIŞTAY

Birinci Daire

Temel No: 2019/2071

Karar No:2019/2072

Özeti: Mahkemenin istemi üzerine öğretim üyelerince düzenlenen raporların gerçeğe karşıt yahut adapsız olduğu yolundaki tezin CMK 161/5. unsur uyarınca genel kararlara nazaran soruşturulması gerektiği hakkında.

KARAR

Şüpheliler:

1-…-Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İsimli Tıp Anabilim Kısmı Öğretim Üyesi

2-… – Tıpkı Anabilim Kolunda Araştırma Vazifelisi

3-… – Birebir Fakültede Bilgi Süreç Merkezinde Bilgisayar İşletmeni

Cürümleri: Şikayetçi …’in trafik sigorta kontratından kaynaklanan rücuen tazminat talebiyle İzmir 5. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2013/370 temeline kayden açtığı davada, Mahkemece istenen ve Ruh Sıhhati ve Hastalıkları Anabilim Kolu tarafından düzenlenen dört adet raporda farklı teşhisler konulması nedeniyle raporlar ortasındaki çelişkinin giderilmesi maksadıyla Mahkemenin 1.8.2017 tarih ve 2013/370 sayılı yazıyla talep edilen şikayetçinin daimi iş gücü kayıp oram ile süreksiz iş göremezlik müddetinin tespiti yolundaki sıhhat heyeti raporunu düzenlemeyerek davanın uzamasına, şikayetçinin mağduriyetine neden olmak suretiyle misyonu berbata kullanmak.

Hata Tarihi: 2017 Yılı ve sonrası.

İncelenen Karar: Ege Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Heyetin 1.10.2019 tarihli men-i muhakeme kararı.

Karara itiraz Eden: Yok.

İnceleme Nedeni: Yasa gereği bizatihi.

Ege Üniversitesi Rektörlüğünün 13.12.2019 tarih ve E. 102751 sayılı yazısı ekinde gönderilen soruşturma evrakı ile üstte belirtilen Şura kararı, Tetkik Hakimi Meryem Budak’ın açıklamaları dinlenildikten sonra 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53’üncü unsuru uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü :

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 161’inci unsurunun beşinci fıkrasında, “Kanun tarafından kendilerine verilen yahut kanun dairesinde kendilerinden istenen adliye ile ilgili vazife yahut işlerde berbata kullanma yahut ihmalleri görülen kamu vazifelileri ile Cumhuriyet savcılarının kelamlı yahut yazılı istem ve buyruklarını yapmakta berbata kullanma yahut ihmalleri görülen kolluk amir ve memurları hakkında Cumhuriyet savcılarınca direkt soruşturma yapılır.” kararı yer almıştır.

Evrakın incelenmesinden, şikayetçi …’in trafik sigorta mukavelesinden kaynaklanan rücuen tazminat talebiyle İzmir 5. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2013/370 temeline kayden açtığı davada, Mahkemenin talebi üzerine ismi geçen hakkında Ruh Sıhhati ve Hastalıkları Anabilim Kolu tarafından dört adet rapor düzenlenerek bu raporların dava belgesine gönderildiği, bu raporlarda farklı teşhisler konulması nedeniyle raporlar ortasındaki çelişkinin giderilmesi emeliyle Mahkemenin 1.8.2017 tarih ve 2013/370 sayılı yazısı ile İsimli Tıp Anabilim Kolu Başkanlığından, şikayetçinin daimi iş gücü kayıp oranı ile süreksiz iş göremezlik mühletinin tespiti yolunda sıhhat şurası raporu düzenlenmesinin istenildiği, lakin bu raporun düzenlenmediği, böylelikle davanın uzamasına neden olunduğu, şikayetçinin mağdur edildiği yolunda şüphelilere isnat edilen hatanın, şüphelilerin Üniversitedeki öğretim üyeliği vazifeleri sebebiyle yahut buradaki vazifeleri sırasında işlenmediği, kelam konusu cürmün, şüphelilere Mahkemece verilen isimli misyonun ifasından kaynaklandığı, bu nedenle isnat edilen kabahat nedeniyle şüpheliler hakkında 2547 sayılı Kanunun 53’üncü hususu uyarınca ceza soruşturması yapılamayacağı ve Konsey kararı alınamayacağı, bu kabahat nedeniyle genel kararlara nazaran İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca direkt soruşturma yapılması gerektiği anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenle, şüphelilere isnat edilen cürmün, isimli bir misyonun ifasına ait olduğu ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca direkt soruşturulması gerektiği anlaşıldığından, Ege Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Konseyin 1.10.2019 tarihli men-i muhakeme kararının bozulmasına, şüpheliler hakkında genel kararlara nazaran gereği yapılmak üzere evrakın karar ekli olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına, kararın bir örneğinin Ege Üniversitesi Rektörlüğüne gönderilmesine 25.12.2019 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY

Evrakın incelenmesinden, şikayetçinin açtığı davada Mahkemenin talebi üzerine Ruh Sıhhati ve Hastalıkları Anabilim Kolu tarafından şikayetçi hakkında düzenlenen raporlarda teşhisler ortasındaki çelişkinin giderilmesi gayesiyle Mahkemenin 1.8.2017 tarih ve 2013/370 sayılı yazısı ile İsimli Tıp Anabilim Kısmı Başkanlığından, şikayetçinin daimi iş gücü kayıp oranı ile süreksiz iş göremezlik müddetinin tespiti yolunda sıhhat konseyi raporu düzenlenmesinin istenildiği, lakin bu raporun düzenlenmediği, böylelikle davanın davanın uzamasına neden olunduğu yolunda şikayetçi tarafından şüphelilere isnat edilen hatanın, şüphelilerin vazifelerini gereği üzere yapmamalarından kaynaklandığı ve bu hatanın vazifeleri sebebiyle işlendiği, bu nedenle, Ege Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Şuranın 1.10.2019 tarihli men-i muhakeme kararının temelden incelenerek karara bağlanması gerektiği oyuyla çoğunluk kararına katılmıyoruz.

You may also like