İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

19 Temmuz 2020 tarih ve 31190 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Ulusal Eğitim Bakanlığından: ULUSAL EĞİTİM BAKANLIĞI VILAYET VE İLÇE …

By

19 Temmuz 2020 tarih ve 31190 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Ulusal Eğitim Bakanlığından:

ULUSAL EĞİTİM BAKANLIĞI VILAYET VE İLÇE ULUSAL EĞİTİM MÜDÜRIYETLERI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

UNSUR 1 – 18/11/2012 tarihli ve 28471 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Eğitim Bakanlığı Bölge ve İlçe Ulusal Eğitim Müdüriyetleri Yönetmeliğinin 4 üncü unsurunun 1. fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“m) Mesleksel gelişim faaliyeti: Bakanlık işçisi ile hususî tedrisat kurumlarında hizmetli eğitim işçisine yönelik olarak yüz yüze yahut uzaktan eğitim yoluyla düzenlenen hizmet içi eğitim faaliyetini,

n) Hoca destek merkezi: Bölge ulusal eğitim müdüriyetleri ile Bakanlıkça mütenasip görülen ilçe ulusal eğitim müdürlüklerinde; mesleksel gelişim faaliyetlerini Hoca Yetiştirme ve Geliştirme Umumî Müdüriyeti koordinesinde yürütmek üzere Muallim Yetiştirme ve Geliştirme Hizmetleri Ünitesine bağlı olarak kurulan merkezi,”

UNSUR 2 – Tıpkı Yönetmeliğin 8 inci hususunun bir numara fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“l) Hoca Yetiştirme ve Geliştirme,

m) Basın ve Halkla Münasebetler,”

UNSUR 3 – Tıpkı Yönetmeliğin 20 nci hususunun 1. fıkrasının (g) bendi aşağıdaki biçimde değiştirilmiş, tıpkı fıkranın (ğ), (h), (ı), (i), (j) ve (k) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“g) Eğitim ve tedrisat hizmetleri sınıfı dışındaki işçi için eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve pahalandırmak,”

UNSUR 4 – Tıpkı Yönetmeliğe 22 nci husustan sonra gelmek üzere aşağıdaki unsurlar eklenmiştir.

“Öğretmen yetiştirme ve geliştirme hizmetleri

UNSUR 22/A – (1) Muallim yetiştirme ve geliştirmeye ait hizmetler aşağıda belirtilmiştir:

a) Muallimlerin ve okul/kurum başkanlarının mesleksel gelişimlerine yönelik yıllık mahalli hizmet içi eğitim faaliyet planını eğitim gereksinimi, üst evraklar ve kurumsal muhtaçlıklar doğrultusunda hazırlamak, mahalli hizmet içi eğitim faaliyetlerine ait tüm iş ve süreçleri yapmak.

b) Merkezi talimatla, mahallinde düzenlenecek olan mesleksel gelişim faaliyetlerine yönelik iş ve süreçleri yapmak.

c) Mahalli mesleksel gelişim faaliyetlerine yönelik eğitimlerde Bakanlıkça onaylanan standart eğitim programlarını kullanmak.

ç) Standart eğitim programı bulunmayan yahut muhtaçlık halinde güncellenmesi talep edilen eğitim programının taslağını hazırlamak ve onaylanmak üzere Bakanlığa göndermek.

d) Hocaların ve okul/kurum başkanlarının mesleksel gelişimleri ile ilgili faaliyetlerde kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil topluluk kuruluşları ile iş birliği yapmak.

e) Muallimlerin mesleksel çalışma devri iş ve süreçlerini yürütmek ve ilgili birimlerle/şubelerle koordine etmek.

f) Mesleksel gelişim öğrenme ve program çıktılarına dayalı basılı ve dijital içerikleri hazırlamak.

g) Hoca ve mektep başkanlarının mesleksel gelişimlerine yönelik ulusal ve memleketler arası gelişmeleri izlemek, mahalli araştırma ve girişimler yapmak.

ğ) Bakanlık merkez teşkilatı tarafından yürütülen mesleksel gelişim girişimlerine ait mali iş ve süreçleri ilgili ünitelerle uyum sağlayarak takip etmek.

h) Hocaların kariyer basamaklarına ait iş ve süreçleri yürütmek.

ı) Aday hocaların yetiştirme süreci ile performans değerlendirmesi ve testlere ait iş ve süreçleri yürütmek.

i) Pratik mekteplileri ile ilgili iş ve süreçlerin yapılmasını sağlamak.

j) 24 Kasım Hocalar Günü ile ilgili iş ve süreçleri yürütmek.

k) Muallim ve okul/kurum başkanlarının ulusal, milletlerarası seviyedeki ilmî, toplumsal ve kültürel faaliyetlerine yönelik iş ve süreçlerini yürütmek.

(2) Bölge ulusal eğitim müdürlüklerinde 1. fıkrada sayılan hizmetler, vilayet ulusal eğitim müdüriyeti muallim yetiştirme ve geliştirme hizmetleri bürosu bünyesinde oluşturulan hoca destek merkezi tarafından yürütülür. Muhtaçlık görülmesi halinde ilçe ulusal eğitim müdürlüklerinde vilayet muallim destek merkezi koordinesinde muallim destek merkezleri oluşturulabilir.

(3) Muallim destek merkezlerinin kuruluşu, çalışma esasları ile gayrı hususlar Muallim Yetiştirme ve Geliştirme Umumi Müdüriyeti tarafından belirlenir.

Basın ve halkla bağlantılar hizmetleri

UNSUR 22/B – (1) Basın ve halkla bağlantılara yönelik hizmetler aşağıda belirtilmiştir:

a) Ulusal eğitim müdüriyetinin basın ve halkla bağlarla ilgili faaliyetlerini planlamak ve yürütmek.

b) 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Haber Edinme Hakkı Kanununa nazaran yapılacak haber edinme müracaatlarını ve 1/11/1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamında yapılan istek, görüş, teklif, ihbar ve şikayet müracaatlarını aktif, süratli ve sahih bir halde sonuçlandırmak.

c) Ulusal eğitim müdüriyetine gelen müracaatları yasal süreç müddeti içerisinde cevaplamak.

ç) Müracaatın alınmasını müteakip gecikmeksizin gerekli inceleme ve araştırmayı yapmak. Başvuruyu yerindelik ve mevzuata müsaitlik ile birlikte bütün ögeleri bakımından kıymetlendirerek yanıtlandırmak.

d) Haber edinme ve dilekçe hakkının kullanılması kapsamında yapılan müracaatları dinamik, süratli ve yanlışsız bir halde sonuçlandırmak için ulusal eğitim müdüriyetinin hizmet ve hizmet sahasına giren mevzularda temel nitelikteki kararlara, mal ve hizmet alımlarına, yürütülen girişimlere ait dokümanların ve yıllık faaliyet raporlarının örneklerini bulundurmak, bu evrakların asıllarının hangi ünitede bulunduğunu ihtiva eden evrak planlarını hazırlamak.

e) Ulusal eğitim müdüriyetinin vazife ve hizmet yerleriyle ilgili mevzuat değişikliklerini takip etmek.

f) Ulusal eğitim müdüriyetine bağlı mektep ve kurumlarda konusu kabahat oluşum eden hareketler yahut yangın, sel ve gibisi acil hususlarda gelen ihbarlarda süratli muhabere kurulabilmesi için ilgili başkanların dijital ortamda bölge alan muhabere haberlerini yeni tutmak ve muhabere araçlarının erişilebilirliğine dikkat edilmesi hususunda gerekli bilgilendirmeyi yapmak.

g) Ulusal eğitim müdüriyetinin medya muhaberesi ve medya takip süreçlerini faal ve verimli kullanmasını sağlamak.

ğ) Ulusal eğitim müdüriyetinin faaliyetlerini takip etmek, görüntü ve fotoğraflarını çekmek ve arşivlemek.

h) Ulusal eğitim müdüriyetinin toplumsal medya hesaplarını, Bakanlık Basın ve Halkla Bağlar Müşavirliğince belirlenecek yol ve esaslara nazaran yönetmek.

ı) Ulusal eğitim müdüriyetine ait medyada taraf alan haberleri takip etmek.

i) Ulusal eğitim müdüriyetinin basına açık faaliyetlerini muhabere araç ve prosedürleriyle duyurmak ve medya planlamasını yapmak.

j) Medyada nokta alan haberlerden değer ve önceliği bulunanlara ait olarak hazırlanacak haber notunu, Bakanlıkça belirlenen forma iyi formda hazırlayıp ulusal eğitim yöneticisine sunmak ve Bakanlık Basın ve Halkla Bağlantılar Müşavirliğine ulaştırmak.

k) Ulusal eğitim müdüriyetinin internet sahifesindeki sıkça sorulan sorular sekmesini yönetmek ve yeniliğini sağlamak.”

UNSUR 5 – Birebir Yönetmeliğin 26 ncı hususu aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

“MADDE 26 – (1) Ulusal eğitim yöneticileri, Bakanlığın eğitim siyasetleri ve stratejik planlarını, mevzuat ve programlar doğrultusunda yönetmek, yönlendirmek, denetlemek ve koordine ederek aktif ve verimli bir biçimde mahalline getirmek; mesleksel örgütler ve başka sivil topluluk kuruluşları ile münasebetleri yürütmek; protokol iş ve süreçlerini yürütmek için ulusal eğitim müdürlüklerinde direkt ulusal eğitim yöneticisine bağlı olarak hizmet yapmak üzere kâfi sayıda çalışandan oluşan hususî büro oluşturabilir.”

UNSUR 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

HUSUS 7 – Bu Yönetmelik kararlarını Ulusal Eğitim Bakanı yürütür.

You may also like