Hazine ve Maliye Bakanlığı Defterdarlık Uzmanlığı Yönetmeliği yayımlandı

YÖNETMELİK Hazine ve Maliye Bakanlığından: HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DEFTERDARLIK UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Hedef, Kapsam …

By

YÖNETMELİK

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DEFTERDARLIK

UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM

Hedef, Kapsam, Destek ve Tanımlar

Hedef ve kapsam

UNSUR 1 – (1) Bu Yönetmelik; Defterdarlık Uzmanı ve Defterdarlık Uzman Yardımcılığına atanacaklarda aranacak nitelikleri, bunların mesleğe alınmaları, giriş imtihanı, kurulların oluşumu, yetiştirilmeleri, yeterlik imtihanları, atanmaları, çalışma ve görevlendirilmeleri, vazife ve sorumlulukları, kontrol ve inceleme işleri ile öbür konulara ait adap ve asılları kapsar.

Destek

HUSUS 2 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 44 üncü hususu ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 241 inci hususuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

UNSUR 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Hazine ve Maliye Bakanını,

b) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,

c) Ünite amiri: Bakanlık merkez teşkilatı hizmet ünitelerinin en üst amirlerini,

ç) Defterdarlık üniteleri: Muhasebat ve Muhakemat üniteleri ile İşçi Müdürlüğünü,

d) Fiili hizmet mühleti: 2/5/2019 tarihli ve 1025 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Kurumlar Ortası Süreksiz Görevlendirme Yönetmeliği uyarınca yapılacak süreksiz görevlendirmeler dışındaki süreksiz görevlendirmeler ile aylıksız izinde geçen müddetler hariç, Defterdarlık Uzmanı ve/veya Defterdarlık Uzman Yardımcılığında geçen süreyi,

e) Genel Müdürlük: İşçi Genel Müdürlüğünü,

f) Giriş imtihanı: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Kamu İşçi Seçme İmtihanına ait kılavuzda ilan edilen puan çeşitleri prestijiyle Bakanlıkça belirlenen kâfi puanı alanlardan bu Yönetmelikte belirtilen kaideleri taşıyanların katılacağı özel yarış imtihanını,

g) KPSS: 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Konseyi Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Vazifelerine Birinci Sefer Atanacaklar İçin Yapılacak İmtihanlar Hakkında Genel Yönetmelik uyarınca yapılan Kamu İşçi Seçme İmtihanını,

ğ) Uzman: Defterdarlık Uzmanını,

h) Uzman yardımcısı: Defterdarlık Uzman Yardımcısını,

söz eder.

İKİNCİ KISIM

Uzman Yardımcılığına Giriş İmtihanı ve Atama

Giriş imtihanı

UNSUR 4 – (1) Uzmanlığa, giriş sınavıyla uzman yardımcısı olarak girilir.

(2) Giriş imtihanı, yazılı ve kelamlı olmak üzere iki basamaktan yahut sırf kelamlı olarak tek basamaktan oluşur.

(3) İmtihanın yazılı ve kelamlı olarak iki kademeli yapılması halinde, yazılı imtihanda başarılı olamayanlar kelamlı imtihana alınmaz.

(4) Giriş imtihanı, Bakanlıkça yapılır yahut yaptırılır.

(5) İmtihanın diğer bir kuruma yaptırılması halinde, imtihana ait konular protokol ile belirlenir.

(6) İmtihanın sekretarya süreçleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

Giriş imtihanı müracaat kaideleri

HUSUS 5 – (1) Giriş imtihanına katılmak isteyenlerde son müracaat tarihi prestijiyle aşağıdaki kurallar aranır:

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci unsurunda belirtilen genel kuralları taşımak.

b) Bakanlığın takım ve gereksinim durumuna nazaran; en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler ile öbür fakültelerin yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Heyeti tarafından kabul edilen yurt içindeki yahut yurt dışındaki öğretim kurumlarının Bakanlıkça duyuruda belirlenecek tahsil kısımlarından mezun olmak.

c) KPSS’den, Bakanlıkça belirlenen puan tiplerine nazaran kâfi puanı almış olmak.

ç) Giriş imtihanının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü prestijiyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

Giriş imtihanı duyurusu

UNSUR 6 – (1) Giriş imtihanı, formu Bakanlıkça belirlenen formata uygun olarak Resmi Gazete, e-Devlet portalı, Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesi ile Bakanlık resmi internet sitesinde imtihan tarihinden en az otuz gün evvel en az bir sefer ilan edilmek suretiyle duyurulur.

(2) İmtihan duyurusunda; giriş imtihanına müracaat kuralları, son müracaat tarihi ve yeri, atama yapılacak takım sayısı ve yeri, imtihan hususları, imtihan tarihi ve yeri, KPSS puan tipleri ve geçerlilik yılı ile taban puanı ve imtihana çağrılabilecek aday sayısına yer verilir. Atama yapılacak takım sayısı tahsil kolları prestijiyle farklı başka belirlenebilir.

Giriş imtihanına müracaat

HUSUS 7 – (1) Giriş imtihanına müracaat, Bakanlık resmi internet sitesinde yayımlanacak imtihan müracaat formuyla elektronik ortamda yapılır. Giriş imtihanına katılmaya hak kazanan adaylar tarafından müracaat formunun imzalı bir örneğinin; en geç imtihandan evvel Genel Müdürlüğe elden teslim edilmesi yahut posta yoluyla gönderilmesi mecburidir. Postadaki gecikmeden ötürü vaktinde ulaşmayan müracaatlar sürece konulmaz.

Giriş imtihanına davet

HUSUS 8 – (1) Genel Müdürlük, imtihan müracaatlarını aranılan kaideler açısından inceleyerek, giriş imtihanına katılabilecek adaylara ait listeyi KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle düzenler. Atama yapılacak takım sayısının fakülte ve/veya tahsil kısımları prestijiyle farklı ayrı belirlenmesi durumunda listeler buna nazaran düzenlenir.

(2) Giriş imtihanının; yazılı kısmına çağrılacak aday sayısı, ilan edilen atama yapılacak takım sayısının yirmi katını, kelamlı kısmına çağrılacak aday sayısı ise ilan edilen atama yapılacak takım sayısının dört katını geçemez. Son sıradaki adayla birebir puanı alan adaylar da giriş imtihanına çağrılır. İmtihan ilanında atama yapılacak takım sayısının fakülte ve/veya tahsil kolları prestijiyle başka farklı belirlenmesi durumunda giriş imtihanına çağrılacak aday sayısı da başka farklı hesaplanır.

(3) Giriş imtihanına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların imtihana giriş yerleri, Bakanlık resmi internet sitesinde imtihandan en az on gün evvel ilan edilir. Adaylara ayrıyeten tebligat yapılmaz.

Giriş imtihanı kurulu

UNSUR 9 – (1) Giriş imtihanı komitesi, Bakanlık Makamı onayıyla belirlenecek; ünite amiri yahut yardımcısı başkanlığında Bakanlıkta vazife yapanlar ortasından lider dahil en az beş asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Genel Müdürlükten bir üye komitenin doğal üyesidir. Birden fazla imtihan kurulu oluşturulabilir.

(2) Giriş imtihanı kurulu lider ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının yahut evlatlıklarının katıldığı imtihanlarda misyon alamaz.

Giriş imtihanı kurulunun vazifeleri

UNSUR 10 – (1) Giriş imtihanı komitesi; yazılı imtihan sorularının hazırlanması ve yanıtların kıymetlendirilmesi, kelamlı imtihanın yapılması, sonuçların ilan edilmesi, itirazların sonuçlandırılması ve imtihanla ilgili öteki süreçlerin yürütülmesiyle vazifelidir.

(2) Giriş imtihanı komitesi üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Oylama sırasında çekimser oy kullanılamaz. Alınan kararlar katidir. Karara katılmayanlar karşı oylarını münasebetleriyle birlikte belirtmek zorundadır.

Giriş imtihanı hususları

HUSUS 11 – (1) Giriş imtihanı, mezun olunan kısımların müfredatına uygun mevzulardan ve/veya Hukuk, İktisat, İşletme, Maliye, Kamu İdaresi, Muhasebe alanları içerisinden belirlenecek mevzularda yapılır.

(2) İmtihan duyurusunda yer verilmesi kaydıyla, birinci fıkrada belirtilen bahislerde değişiklik yapılabilir.

(3) Atama yapılacak takım sayısının fakülte ve/veya tahsil kolları prestijiyle farklı ayrı belirlenmesi durumunda, adayların hangi imtihan bahislerinden sorumlu olacağı imtihan duyurusunda belirtilir.

(4) Giriş imtihanında soruların bahis kümeleri bakımından hangi tartıda değerlendirmeye temel tutulacağına imtihan duyurusunda yer verilir.

Yazılı imtihanın kıymetlendirilmesi

HUSUS 12 – (1) Yazılı imtihan, yüz tam puan üzerinden kıymetlendirilir. En yüksek puandan başlamak üzere sıralanarak tutanağa bağlanır ve komite üyelerince imzalanır.

(2) Yazılı imtihanı başarmış sayılmak için her mevzu kümesinden en az elli puan alınması ve bunların ortalamasının en az yetmiş puan olması kuraldır.

Yazılı imtihan sonuçlarının duyurulması ve kelamlı imtihana çağırma

HUSUS 13 – (1) Yazılı imtihan sonuçları, Bakanlık resmi internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulur.

(2) Yazılı imtihanda başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaydan başlanarak duyuruda belirtilen sayıda aday kelamlı imtihana katılmaya hak kazanır. Son sıradaki adayla birebir puanı alan adaylar da kelamlı imtihana çağrılır.

(3) Kelamlı imtihana katılacaklara; kelamlı imtihanın yeri, günü ve saati, kelamlı imtihan tarihinden en az on gün evvel Bakanlık resmi internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulur.

Kelamlı imtihan ve kıymetlendirilmesi

UNSUR 14 – (1) Kelamlı imtihanda adaylar;

a) İmtihan hususlarına ait bilgi seviyesi,

b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, söz yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

istikametlerinden başka ayrı puan verilmek suretiyle kıymetlendirilir.

(2) Adaylar, kurul üyeleri tarafından, birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinden her biri için onar puan üzerinden kıymetlendirilir ve verilen puanlar bir tutanağa başka ayrı geçirilir. Bunun dışında kelamlı imtihan ile ilgili rastgele bir kayıt sistemi kullanılmaz.

(3) Kelamlı imtihanı başarmış sayılmak için kurul üyelerinin yüz üzerinden verdikleri puanların ortalamasının en az yetmiş olması zaruridir.

Giriş imtihanı sonuçları ve duyurulması

UNSUR 15 – (1) İmtihanın yazılı ve kelamlı olarak iki kademeli yapılması halinde, her birinden farklı ayrı en az yetmiş puan alan adaylar giriş imtihanında başarılı sayılır. Yazılı ve kelamlı imtihanın ortalama puanı giriş imtihanı muvaffakiyet sırasını oluşturur.

(2) İmtihanın sadece kelamlı olarak tek basamaklı yapılması halinde imtihandan en az yetmiş puan alan adaylar giriş imtihanında başarılı sayılır.

(3) İmtihan kurulu, adayları en yüksek puandan başlamak üzere muvaffakiyet sırasına nazaran sıralayarak, ilan edilen takım sayısı kadar adayı asıl, bu sayının en fazla yarısı kadar adayı da yedek olarak belirler ve ilan eder. Puanların birebir olması halinde sırasıyla varsa yazılı puanı ve giriş imtihanına başvurduğu KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.

(4) İmtihan sonuçları, Genel Müdürlükçe Bakanlık resmi internet sitesinde duyurulur. Ayrıyeten, başarılı olan adaylara yazılı olarak bildirilir ve duyuruda belirtilen atamaya temel evrakları teslim etmeleri istenir.

(5) Giriş imtihanında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Giriş imtihanı sonuçlarına itiraz

UNSUR 16 – (1) İmtihan sonuçlarına, açıklanmasından itibaren yedi gün içerisinde Bakanlıkta olacak biçimde yazılı olarak itiraz edilebilir. Bu müddetin bitiminden itibaren itiraz, imtihan komitesi tarafından en geç on gün içinde kıymetlendirilerek sonucu ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Müddeti içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.

Gerçeğe muhalif beyan

HUSUS 17 – (1) İmtihan müracaat formunda gerçeğe ters beyanda bulunduğu tespit edilenler imtihana alınmazlar. Giriş imtihanını kazananlardan imtihana katılma kaidelerini taşımadığı anlaşılanların imtihan sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

(2) Gerçeğe alışılmamış beyanda bulunduğu yahut doküman verdiği tespit edilenler hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili kararları uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına kabahat duyurusunda bulunulur.

Uzman yardımcılığına atama

UNSUR 18 – (1) İmtihan sonucunda, ilan edilen atama yapılacak takım sayısı kadar adayın ataması yapılır.

(2) İmtihanda başarılı olanlardan, atama koşullarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların imtihan sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, yapılmış olsa dahi iptal edilir.

(3) Atama süreci yapılmadan evvel feragat edenlerin atamaları yapılmaz.

(4) Atamaları yapılanlardan yasal müddet içerisinde misyona başlamayanların atamaları iptal edilir.

(5) Atamaya temel evraklarını müddeti içerisinde teslim etmeyenler, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda sayılanlar ile ataması yapılıp vazifeye başladıktan sonra çeşitli nedenlerle misyonundan ayrılanların yerine, yeni bir imtihan yapılıncaya kadar en geç iki yıl içinde muvaffakiyet sırasına nazaran yedek listede yer alan adaylar ortasından atama yapılabilir.

İmtihan evraklarının saklanması

HUSUS 19 – (1) Ataması yapılanların imtihanla ilgili dokümanları, ilgililerin özlük belgelerinde; başarısız olanlar ile başarılı olduğu halde rastgele bir nedenle atanamayanların imtihan dokümanları ise dava açma müddetinden az olmamak kaydıyla bir sonraki imtihana kadar Genel Müdürlükçe saklanır.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesi

Yetiştirilmedeki emel

UNSUR 20 – (1) Yetiştirilmedeki emel;

a) Meslekle ilgili teoriye, mevzuata ve uygulamaya ait bilgi ve hünerlerin edinilmesini,

b) Kontrol, inceleme ve soruşturma teknikleri, yazışma ve rapor yazma mevzularında gerekli bilgi ve yeteneğin kazandırılmasını,

c) Analitik düşünme, bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığının edinilmesini,

ç) Takım çalışması ve irtibat marifetlerinin geliştirilmesini,

d) Temsil ve söz kabiliyetinin arttırılmasını,

e) Yabancı lisan bilgisinin geliştirilmesini,

f) Bilgisayar ve teknoloji kullanımının öğrenilmesi ve geliştirilmesini,

sağlamaktır.

Uzman yardımcılığı müddeti ve yetiştirilme

UNSUR 21 – (1) Uzman yardımcılığı devri en az üç yıldır.

(2) Uzman yardımcıları;

a) Genel Müdürlük yahut ilgili üniteler tarafından mesleksel temel eğitim ile kontrol, inceleme ve soruşturma mevzuatına ait eğitime tabi tutulur.

b) Yabancı lisan bilgisinin geliştirilmesi maksadıyla kurslardan yararlandırılabilir.

(3) Uzman yardımcılarına, yetiştirilmelerinin sağlanması maksadıyla Defterdarlık üniteleri ortasında yer değişikliği yaptırılabilir.

(4) Uzman yardımcılarının yetiştirilme periyoduna ait uyum Genel Müdürlükçe yerine getirilir.

(5) Bu husus kapsamında düzenlenecek eğitim programlarında uzaktan eğitim metotlarından de yararlanılabilir.

(6) Mesleksel temel eğitimin mevzuları ile kontrol, inceleme ve soruşturma eğitimi, müddeti, imtihanlar ile eğitime ait öteki konular Genel Müdürlük tarafından hazırlanıp Bakanlık Makamı onayı ile yürürlüğe girecek yönerge ile belirlenir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Yeterlik İmtihanı ve Atama

Yeterlik imtihanına girebilme kaideleri

UNSUR 22 – (1) Uzman yardımcıları, fiili hizmet müddetinin en az üç yıl olması kuralıyla yeterlik imtihanına girmeye hak kazanır.

(2) Yeterlik imtihanına girmeye hak kazandığı halde geçerli mazeretine istinaden imtihana giremeyenler, mazeretlerinin sona ermesini müteakip bir yıl içerisinde Genel Müdürlükçe belirlenecek bir tarihte imtihana alınır.

Yeterlik imtihanı, bahisleri, duyurusu ve itiraz

UNSUR 23 – (1) Yeterlik imtihanı; yazılı ve kelamlı olmak üzere iki basamaktan oluşur. Yazılı imtihanda başarılı olamayanlar kelamlı imtihana alınmaz.

(2) Yazılı imtihan, Bakanlığın misyon alanına giren hususlar ile mezun olunan kısımların müfredatına uygun mevzulardan ve/veya kamu mali idaresi ve kamu harcamaları, devlet muhasebesi, kamu hukuku, kamu çalışanı ile kontrol ve inceleme yolları bahislerinde yapılır.

(3) Yeterlik imtihanının kelamlı evresi; uzman yardımcısının,

a) İmtihan bahislerine ait bilgi seviyesinin,

b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, söz yeteneği ve muhakeme gücünün,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğunun,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının,

d) Genel yetenek ve genel kültürünün,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının,

kıymetlendirilmesi suretiyle yapılır.

(4) Adaylar, yeterlik imtihanı kurulu tarafından üçüncü fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin tamamı için elli puan üzerinden kıymetlendirilir ve verilen puanlar tutanağa farklı ayrı geçirilir. Bunun dışında kelamlı imtihanla ilgili rastgele bir kayıt sistemi kullanılmaz.

(5) Yeterlik imtihanında başarılı olmak için yazılı ve kelamlı imtihanların her birinden en az yetmiş puan almak koşuldur. Yazılı ve kelamlı imtihanın ortalama puanı yeterlik imtihanı muvaffakiyet sırasını oluşturur.

(6) İmtihan sonuçları, Genel Müdürlükçe duyurulur.

(7) İmtihan sonuçlarına, açıklanmasından itibaren yedi gün içerisinde Bakanlıkta olacak formda yazılı olarak itiraz edilebilir. Bu mühletin bitiminden itibaren itiraz, yeterlik imtihanı komitesi tarafından en geç on gün içinde karara bağlanır ve sonucu ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Müddeti içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.

Yeterlik imtihanı kurulu

HUSUS 24 – (1) Yeterlik imtihanı kurulu, Bakanlık Makamı onayıyla belirlenecek; ünite amiri yahut yardımcısı başkanlığında Bakanlıkta vazife yapanlar ortasından lider dahil en az beş asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Genel Müdürlükten bir üye kurulun doğal üyesidir. Birden fazla imtihan kurulu oluşturulabilir.

(2) Yeterlik imtihanı kurulu lider ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının yahut evlatlıklarının katıldığı imtihanlarda misyon alamaz.

(3) Yeterlik imtihanı komitesinin sekretarya süreçleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

Yeterlik imtihanı kurulunun vazifeleri

HUSUS 25 – (1) Yeterlik imtihanı kurulu; yazılı imtihan sorularının hazırlanması ve yanıtların kıymetlendirilmesi, kelamlı imtihanın yapılması, sonuçların ilan edilmesi, itirazların sonuçlandırılması ve imtihanla ilgili öteki süreçlerin yürütülmesiyle vazifelidir.

(2) Yeterlik imtihanı komitesi üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Oylama sırasında çekimser oy kullanılamaz. Alınan kararlar mutlaktır. Karara katılmayanlar karşı oylarını münasebetleriyle birlikte belirtmek zorundadır.

Ek imtihan hakkı

HUSUS 26 – (1) Yeterlik imtihanında başarılı olamayanlar yahut imtihana girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın imtihan hakkını kullanmayanlara, yeterlik imtihanından itibaren bir yıl içinde ikinci kere imtihan hakkı verilir.

Uzmanlığa atama

HUSUS 27 – (1) Yeterlik imtihanında başarılı olanlar uzman takımlarına atanır.

Uzman yardımcısı unvanını kaybetme

HUSUS 28 – (1) 26 ncı unsura nazaran ek imtihan hakkı tanınanlardan muvaffakiyet gösteremeyen yahut imtihan hakkını kullanmayanlar, uzman yardımcısı unvanını kaybeder ve durumlarına uygun memur unvanlı takımlara atanır.

BEŞİNCİ KISIM

Uzman ve Uzman Yardımcılarının Vazife ve Sorumlulukları

Uzman ve uzman yardımcılarının misyonları

HUSUS 29 – (1) Uzman ve uzman yardımcıları;

a) Defterdarlığın vazife alanına giren hususlarda yürütülen çalışmaların gerektirdiği hizmetleri yapmakla,

b) Defterdarlığın misyon alanı çerçevesinde araştırma ve incelemelerde bulunmak, proje üretmek ve geliştirmekle,

c) Hizmetin geliştirilmesiyle ilgili çalışmalarda bulunmak ve bu gayeyle mevzuat ve uygulamaya ait görüş ve tekliflerini bildirmekle,

ç) Amirlerince verilecek başka işleri yapmakla,

vazifelidir.

(2) Uzmanlar, uzman yardımcılarının bilgi ve deneyimlerinin geliştirilmesine yardımcı olur.

(3) Uzmanlar, ilgili mevzuatı uyarınca soruşturma ve ön inceleme işlerini yapmakla görevlendirilebilir.

(4) 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca uzmanlara, defterdarlık ünitelerini kontrol ve inceleme vazifesi verilebilir.

Uzman ve uzman yardımcılarının sorumlulukları

HUSUS 30 – (1) Uzman ve uzman yardımcıları, vazifelerini yerine getirirken aşağıdaki konulara uyar:

a) Verilen vazifeleri mevzuata uygun halde müddetinde ve eksiksiz olarak tamamlar.

b) Hizmetin adil, verimli ve aktif sunulmasını temel alır.

c) Mesleğin gerektirdiği etik prensiplere uygun davranır.

ç) Mesleğin gerektirdiği saygınlık ve inanç hissini sarsacak davranışlarda bulunamaz.

d) Çalışmalarında yönetime kıymet katmayı ve objektif olmayı temel alır.

(2) Uzmanlar, uzman yardımcılarının yetişmelerine katkı sağlar.

(3) Uzmanlar, kontrol ve incelemeyle görevlendirilmeleri halinde;

a) Denetlenen ünitenin faaliyetlerini aksatmayacak halde vazife ifa eder.

b) Bakanlıkça belirlenen kontrol standartlarına uyar.

Vazife yerlerinin belirlenmesi, görevlendirme ve yer değişikliği

UNSUR 31 – (1) Uzman yardımcılarının misyon yerleri; giriş imtihanı ile temel ve hazırlayıcı eğitim imtihanı notlarının aritmetik ortalaması temel alınarak oluşturulan muvaffakiyet sırasına nazaran, tercihleri dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenir ve atamaları yapılır.

(2) Kontrol ve inceleme yapmakla görevlendirilen uzmanların yer değiştirme süreçleri Bakanlık çalışanının yer değiştirme suretiyle atanmalarına ait yönetmelik kararları çerçevesinde Bakanlıkça yerine getirilir. Bunlar, bu vazifeleri yürüttükleri sürece diğer işlerle görevlendirilemez.

(3) Kontrol ve inceleme yapmakla görevlendirilecek uzmanı bulunmayan Defterdarlıklara, kelam konusu işler için talepte bulunmaları halinde Bakanlıkça süreksiz olarak başka Defterdarlıklardan görevlendirme yapılabilir.

(4) Uzman yardımcılarının, giriş imtihanından sonra mazeret halleri ortaya çıkanlar hariç, atandıkları vilayette beş yıl çalışmaları mecburidir. Mazeret halleriyle ilgili olarak ikinci fıkrada belirtilen yönetmelik kararları uygulanır. Beş yıllık süreyi tamamlayanların vilayetler ortası naklen atamaları takım, gereksinim durumu ve hizmetin gereği dikkate alınarak Bakanlıkça yapılır.

ALTINCI KISIM

Kontrol ve İnceleme

Yıllık çalışma programı

UNSUR 32 – (1) Kontrol ve inceleme işlerine ait hazırlanan yıllık çalışma programları Defterdarın onayı ile yürürlüğe konulur.

(2) Yıllık çalışma programı kapsamındaki faaliyetler Defterdarlıklar tarafından kıymetlendirilir ve sonuçları yıl sonunda Genel Müdürlüğe raporlanır.

Haberleşme

HUSUS 33 – (1) Haberleşme genel olarak yazıyla yapılır. Kapalılığı olmayan çabuk işlerde, faksla yahut elektronik imzalı elektronik posta ile de yapılabilir.

(2) Kontrol ve incelemeyle görevlendirilen uzmanlar, vilayetteki kamu kurum ve kuruluşlarıyla haberleşmelerini Defterdarlık kanalıyla; Defterdarlık üniteleri ile haberleşmelerini direkt yapabilir.

Resmi mühür

UNSUR 34 – (1) Kontrol ve inceleme işleri ile görevlendirilenlere, bu misyonlarında bulundukları sürece resmi mühür verilir.

(2) Kontrol ve inceleme misyonlarından aylıksız müsaadeli sayılmak suretiyle ayrılanların mühürleri Defterdarlıkta koruma edilir ve aylıksız müsaade sonunda kendilerine zimmetle iade edilir.

Kontrole tabi olanların mecburiyeti

UNSUR 35 – (1) Kontrole tabi ünitelerde misyonlu işçi; para ve para kararındaki kağıtlar ile ambar ve depolarında bulunan ayniyatı ve bunlara ait defter ve evrakları, elektronik ortamda tutulan defter ve dokümanlarda yer alan bilgileri, internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi bağlantı araç ve gereçleri, süreçlerle ilgili, saklı de olsa bütün evrakları birinci talepte kontrol ve incelemeyle görevlendirilenlere ibraz etmek, saymasına ve incelemesine yardımda bulunmak zorundadır.

(2) Kontrol ve inceleme yapılan ünitenin yöneticileri hizmetin gereği üzere yürütülmesine temel olmak üzere kontrolle görevlendirilenlere, vazifeleri mühletince uygun bir çalışma yeri sağlamak ve başka önlemleri almak zorundadır.

(3) Kontrol müddeti içinde müsaade kullanması sakıncalı görülenlerin müsaadeleri, kontrol ve incelemeyle görevlendirilenlerin talebi üzerine yetkili amirleri tarafından iptal edilir yahut ertelenir.

Bildirimde bulunma

HUSUS 36 – (1) Kontrol ve inceleme yapmakla görevlendirilenler; memurlar hakkında, işledikleri kabahatlerin nev’i ve mahiyetlerine nazaran, 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Gayret Kanunu kararları çerçevesinde direkt, 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Başka Kamu Vazifelilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kararları çerçevesinde ise Defterdarlıkları aracılığıyla ilgili mercilere bir raporla, inceleme yahut soruşturma yapılmak üzere gerekli bildirimde bulunur.

Yardım mecburiliği

HUSUS 37 – (1) Kontrol ve inceleme yapmakla görevlendirilenlere vazifeleri sırasında, mülki amirler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Defterdarlık yetkilileri tarafından gereken her türlü yardımda bulunulması ve kolaylık gösterilmesi zaruridir.

Düzenlenecek raporlar

UNSUR 38 – (1) Kontrol, inceleme ve soruşturma işlerinde;

a) Kontrol sonucunda noksan yahut yanlışlı olduğu tespit edilen ve düzeltilmesi istenen süreçler hakkında yanıtlı rapor,

b) Denetlenen ünitenin; insan kaynakları, çalışma yeri ve araçlarının kâfi olup olmadığı ile genel performansına, iş süreçlerinin tahliline ve paydaşları nezdindeki algılamasına yönelik değerlendirmeler hakkında kontrol raporu,

c) Tetkik ettirilen mevzularla ilgili olarak inceleme raporu,

ç) İlgili mevzuatı uyarınca yapılan soruşturma sonucunda soruşturma raporu,

d) İlgili mevzuatı uyarınca yapılan inceleme sonucunda ön inceleme raporu,

düzenlenir.

(2) Ayrıyeten;

a) Araştırma işleri için araştırma raporu,

b) Hizmetin geliştirilmesi emeliyle mevzuat ve uygulamaya ait görüş ve tekliflerini söz etmek üzere görüş ve teklif raporu,

düzenlenir.

Kontrol standartları

HUSUS 39 – (1) Kontrol standartları ile kontrol, inceleme ve soruşturma işlerine ait öbür konular Bakanlık Makamı onayı ile yürürlüğe girecek yönerge ile belirlenir.

YEDİNCİ KISIM

Çeşitli ve Son Kararlar

Daima gelişim

HUSUS 40 – (1) Genel Müdürlük, uzmanların kişisel yetkinliklerinin geliştirilmesi ve meslek planlamalarına dayanak sağlanması hedefiyle, daima eğitim ve gelişim programları hazırlar ve uzmanlar bu programlara katılır. Ayrıyeten, Defterdarlıklarca eğitim programı düzenlenir.

(2) Daima eğitim ve gelişim programlarında uzaktan eğitim metodundan yararlanılabilir.

Yine atama

HUSUS 41 – (1) Uzman unvanını kazandıktan sonra Bakanlıktaki misyonlarından çeşitli sebeplerle ayrılanlardan yine atanmak isteyenler, takım ve muhtaçlık durumuna nazaran uzmanlığa yine atanabilirler.

Meslek dışı uzman ve uzman yardımcısı atanamayacağı

HUSUS 42 – (1) Üst hukuk normlarındaki düzenlemeler hariç uzman ve uzman yardımcısı takımlarına, bu Yönetmelik kararları dışında atama yapılamaz.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

UNSUR 43 – (1) 25/6/2012 tarihli ve 28334 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığı Defterdarlık Uzmanlığı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş kararları

SÜREKSİZ UNSUR 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten evvel Defterdarlık Uzman Yardımcısı takımlarında bulunanların yeterlik imtihanları, uzmanlığa atanmaları ile öteki iş ve süreçler, bu Yönetmeliğin 43 üncü unsuru ile yürürlükten kaldırılan Maliye Bakanlığı Defterdarlık Uzmanlığı Yönetmeliği kararlarına nazaran yapılır.

(2) Birinci fıkra kapsamında oluşturulacak komiteler, bu Yönetmelik kararlarına nazaran teşekkül ettirilir.

(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih prestijiyle Defterdarlık Uzmanı ve Defterdarlık Uzman Yardımcısı takımında bulunanlar, bu Yönetmeliğin yayımından evvel bulundukları yerlerdeki misyonlarına devam ederler.

(4) Bu Yönetmeliğin 43 üncü hususu ile yürürlükten kaldırılan Maliye Bakanlığı Defterdarlık Uzmanlığı Yönetmeliği kararları uyarınca yürürlüğe konulan; yönerge, genelge ve genel yazıların bu Yönetmeliğe alışılmamış olmayan kararları uygulanmaya devam olunur.

Yürürlük

HUSUS 44 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

UNSUR 45 – (1) Bu Yönetmelik kararlarını Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

You may also like