Güç düzenlemesi kanun teklifinin 11 hususu kabul edildi

TBMM Genel Şurasında, güç alanında düzenlemeler içeren Elektrik Piyasası Kanunu ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi …

By

TBMM Genel Şurasında, güç alanında düzenlemeler içeren Elektrik Piyasası Kanunu ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin 11 unsuru daha kabul edildi.

Kabul edilen unsurlara nazaran, jeotermal akışkanın, direkt yahut dolaylı olarak elektrik üretimi ve konut ısıtmasında kullanıldığı tesislerde gayrisafi hasılatının yüzde 1’i fiyatında yönetim hissesi ödenecek.

Seralarda kullanılan suyun bir metreküpü 1 lirayı, kaplıca ve öteki alanlarda kullanılan suyun bir metreküpü ise 2 lirayı geçmeyecek formda yönetim hissesi ödenecek. Yönetim hissesi üst limiti, her yıl ocak ayında yayınlanan yıllık TÜFE kıymeti kadar artırılacak.

Yönetim hissesi, akışkanın direkt ve dolaylı olarak elektrik üretimi ve konut ısıtmasında kullanıldığı tesislerde her yıl haziran ayı sonuna kadar, sera, kaplıca ve öbür alanlarda kullanıldığı tesislerde ise yönetmelikte belirlenen devirlerde yönetime ödenecek.

Tahsil edilen fiyatın 5’te 1’inin, yönetim tarafından kaynağın bulunduğu büyükşehirlerde ilçe belediyesi olmak üzere ilgili belediye yahut köy hukuksal kişiliğine 10 iş günü içinde ödenmesi gerekecek. Yatırım izleme uyum başkanlıkları, yönetim hissesinden kalan kısmı genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere İçişleri Bakanlığı merkez muhasebe ünitesi hesabına aktaracak. Gelir kaydedilen meblağlar karşılığını, yatırım izleme ve uyum başkanlıklarına aktarılmak üzere İçişleri Bakanlığı bütçesine ödenek eklemeye İçişleri Bakanı yetkili olacak.

Ruhsat sahibi tarafından yönetim hissesi hesaplamasında kullanılan su ölçüsünün belirlenmesinde usulsüzlük yapıldığı yahut kaçak kullanım tespit edilmesi halinde yönetim tarafından 500 bin lirayı geçmemek üzere ruhsat sahibine bir evvelki yılda kullandığı su ölçüsünün karşılığının 2 katı oranında idari para cezası tahakkuk ettirilecek. İdari para cezası ölçüsü 20 bin liradan aşağı olamayacak, tıpkı fiilin ruhsat periyodu içerisinde 3’üncü sefer tekrarı halinde teminat irat kaydedilerek ruhsat iptal edilecek.

– Jeotermal alanlar iktisada daha süratli kazandırılacak

Jeotermal alanların daha süratli bir formda iktisada kazandırılması emeliyle alanların taksit imkanıyla ihale edilmesi, Maden Kanunu’nda olduğu üzere kamu kurumlarına bedeli karşılığı direkt yahut gelir paylaşımı aslıyla kamu kurum ve kuruluşları ile bunların bağlı iştiraklerine devredilmesi amaçlanıyor.

Buna nazaran, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), jeotermal ve doğal mineralli su kaynak aramalarını ruhsat harcından ve teminatından muaf olarak ruhsat alarak yapacak.

MTA’nın arama ruhsatı aldığı alanlarda kaynak varlığı tespit etmesi halinde, bu alan MTA tarafından Devlet İhale Kanunu’na nazaran ihale edilecek yahut bedeli karşılığında yahut gelir paylaşımı temeli ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların bağlı iştiraklerine Bakan onayıyla devredilebilecek.

Süreçlerine başlanan sahanın dönem yahut ihale süreci tamamlanıncaya kadar ruhsata ait mühletler duracak. Devralan kuruma yahut ihale üzerinde kalan istekliye bu alanda idarece işletme ruhsatı verilecek. Sahanın, kelam konusu sistemlerden biriyle devredilmesi durumunda oluşacak gelirden MTA’nın yaptığı masraflar alındıktan sonra kalan ölçü MTA ve idarece eşit paylaşılacak.

Bakan onayıyla devredilen alanların devralan kamu kurum ve kuruluşları tarafından bağlı iştirakleri dışında ihalesiz olarak bölümü mümkün olmayacak.

MTA tarafından kaynak varlığı tespit edilerek ihale edilen alanların satışlarına ait ihale bedelleri taksitlendirilmek sureti ile ödenebilecek. Taksitlendirme birinci taksiti peşin olmak üzere yıllık ödeme biçiminde, en fazla 6 taksit olabilecek ve taksit ölçüsü ihale ilanında belirlenecek. İhale bedelinin taksitle ödenmesi halinde taksit mühletinin en az 2 katı müddetli ve toplam taksit fiyatı kadar teminat mektubu alınacak.

– Geri ödeme müddeti 10 yıldan 5 yıla indiriliyor

Elektrik Piyasası Kanunu’ndaki “dağıtım şebekesi”, “tüketicilerin iç tesisatını ve üreticilerin şalt alanını dağıtım sistemine bağlamak üzere tesis edilen temas sınırları hariç dağıtım tesisi” olarak tanımlanıyor.

İşleyişin kolaylaştırılması için tarifesi düzenlemeye tabi olanlar hariç öteki lisans yahut önlisans sahiplerinin paydaşlık yapıları takip edilecek, fakat bunların lisansa derç edilmesi üzere ek bürokratik iş ve süreçler yapılmayacak. Rekabet ve monopolleşme konuları ile lisans ve önlisans yaptırımlarının lisans ve önlisans sahiplerine uygulanabilmesi için EPDK tarafından önlisans ve lisans sahiplerinin iştirak yapıları takip edilmeye devam edilecek, gerekli önlemler alınacak.

Düzenlemeyle, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinin (TEİAŞ) vazife ve yükümlülüklerine, “İletim sisteminin olağan işletme şartları içerisinde işletilmesi ile işletme güvenliği ve bütünlüğü üzerinde risk oluşturan durumlara ait olarak temas ve sistem kullanım mutabakatlarında düzenlenen sistem kullanım ihlallerinin takibini yapmak, ihlal durumu tespit edilen hukukî bireylere sistem kullanım muahedesinde düzenlenen cezai koşulları ve öteki yaptırımları uygulamak” da ekleniyor.

Yapılan yatırımın fiyatı, ilgili hukuksal kişi yahut bireyler ile TEİAŞ ortasında yapılacak bir tesis kontratı ile ilişki ve sistem kullanım muahedeleri çerçevesinde iletim sistem kullanım bedelinden mahsup edilmek suretiyle geri ödenecek. Geri ödeme mühleti üretim ve tüketim tesisleri için daha evvel en fazla 10 yıl olarak belirlenmişken, teklifle bu müddet 5 yıla indiriliyor.

Teklifle, TEİAŞ ile imzalanmış ve yürürlükte olan 136 temas mutabakatına ait de düzenlemeye gidiliyor. Buna nazaran, ilişki görüşü oluşturularak tesis edilmiş yahut edilecek güç nakil çizgileri ile ilgili olarak, önlisans yahut lisans sahibi hukukî bireyler tarafından EPDK’ye müracaatta bulunularak, dağıtım sisteminden temas talep edilmesi halinde, ilişki talebi meri mevzuat kapsamında pahalandırılacak. Bu kapsamda TEİAŞ ile yapılan temas mutabakatı sonlandırılmak suretiyle dağıtım şirketiyle ilişki mutabakatı düzenlenecek. TEİAŞ ile yapılan ilişki mutabakatı uyarınca tesis edilmiş olan güç nakil sınırları ile başka şebeke ögeleri, işletme ve bakım hizmetleri karşılığında, ilgisine nazaran ilgili dağıtım şirketi yahut TEİAŞ tarafından iz bedelle devralınacak.

– Yönetim hissesi 2021’e ertelenecek

Teklifle, lisanssız elektrik üretimiyle tüketicilerin kendi muhtaçlığını üretmesi amaçlanıyor. Elektriğe gereksinimi yüksek olan aboneler, ilişki mutabakatındaki kontrat gücüyle sonlu olmak kaydı ile mevzuatta yer alan üretim tesisi üst sonundan istisna olarak üretim tesisi kurabilecek ve bu tip tesislerde anlık olarak muhtaçlık fazlası oluşması halinde bunu sisteme verebilmesi sağlanacak.

Bu ortada kanun teklifine, kabul edilen önergeyle yeni unsur eklendi. Buna nazaran, turizm hedefli faaliyet gösteren kaplıca ve termal otellerden 2020’de tahsil edilmesi gereken yönetim hissesi, müracaat kuralı aranmaksızın 20 Aralık 2021’e kadar ertelenecek. Bu alacaklar ertelenen mühlet sonunda rastgele bir artırım yahut faiz uygulanmadan tahsil edilecek, tahsil edilmiş olanlar iade edilmeyecek.

Teklifin 35. Unsuru’nun kabul edilmesinin akabinde TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşime orta verdi.

Ortadan sonra komitenin yerine oturmaması üzerine Adan, birleşimi yarın saat 14.00’de toplanmak üzere kapattı.

You may also like