Garanti Evrakı Yönetmeliğinde Değişiklik

YÖNETMELİK Ticaret Bakanlığından: GARANTİ EVRAKI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK UNSUR 1 – 13/6/2014 tarihli ve …

By

YÖNETMELİK

Ticaret Bakanlığından:

GARANTİ EVRAKI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

UNSUR 1 – 13/6/2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Garanti Dokümanı Yönetmeliğinin 4 üncü hususunun birinci fıkrasının (b) ve (d) bentleri aşağıdaki formda değiştirilmiş ve birebir fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“b) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,”

“d) İş günü: Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs, 15 Temmuz ve pazar günleri dışındaki çalışma günlerini,”

“i) Kalıcı bilgi saklayıcısı: Tüketicinin kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin emeline uygun olarak makul bir müddet incelemesine elverecek halde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye motamot ulaşılmasına imkan veren kısa bildiri, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve gibisi her türlü araç yahut ortamı,”

UNSUR 2 – Birebir Yönetmeliğin 5 inci hususunun birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki formda değiştirilmiştir.

“(1) Üretici ve ithalatçılar, tüketicilere yönelik ürettikleri yahut ithal ettikleri, bu Yönetmeliğe ekli listede yer alan kullanılmamış mallar için bu Yönetmelik kararlarına uygun olarak anlaşılabilir bir lisanda, açık, sade ve okunabilir bir formda garanti evrakı düzenlemek zorundadırlar.

(2) Garanti dokümanının tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu ve bu sorumluluğun yerine getirildiğinin ispatı satıcıya aittir. Garanti evrakı kağıt üzerinde yazılı olarak yahut kalıcı bilgi saklayıcısı aracılığıyla verilebilir. Tüketicinin talep etmesi halinde kağıt üzerinde yazılı olarak verilmesi mecburidir.”

HUSUS 3 – Tıpkı Yönetmeliğin 7 nci unsuruna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Aralıklı olarak kurulan kontratlarda birinci fıkranın (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan kaideler aranmaz. Bu durumda faturada yer alan bilgiler temel alınır.

(3) Garanti dokümanının kalıcı bilgi saklayıcısıyla verilmesi durumunda birinci fıkranın (b) bendinde yer alan imza ve kaşe koşulu aranmaz.”

HUSUS 4 – Birebir Yönetmeliğin 14 üncü unsurunun birinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanı” ibaresi “Ticaret Bakanı” formunda değiştirilmiştir.

UNSUR 5 – Birebir Yönetmeliğin EK-1’i ekteki biçimde değiştirilmiştir.

HUSUS 6 – Bu Yönetmelik 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

UNSUR 7 – Bu Yönetmelik kararlarını Ticaret Bakanı yürütür.

EK- BELGEYİ İNDİRMEK İÇİN

You may also like