Ceza Muhakemesi Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemeleri Hakkında Yönetmelik

YÖNETMELİK Adalet Bakanlığından: CEZA MUHAKEMESİ KANUNU MUCİBİNCE MÜDAFİ VE VEKİLLERİN GÖREVLENDİRİLMELERİ İLE YAPILACAK ÖDEMELERİN YÖNTEM …

By

YÖNETMELİK

Adalet Bakanlığından:

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU MUCİBİNCE MÜDAFİ VE VEKİLLERİN

GÖREVLENDİRİLMELERİ İLE YAPILACAK ÖDEMELERİN YÖNTEM VE

TEMELLERİNE AİT YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

HUSUS 1 2/3/2007 tarihli ve 26450 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ceza Muhakemesi Kanunu Mucibince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemelerin Tarz ve Temellerine Ait Yönetmeliğin 3 üncü hususu aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

HUSUS 3 – (1) Bu Yönetmelik, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 177 nci hususu, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 150, 234 ve 239 uncu hususları ile 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Biçimi Hakkında Kanunun 13 üncü hususuna dayanılarak hazırlanmıştır.”

HUSUS 2 Birebir Yönetmeliğin 4 üncü unsurunun birinci fıkrasına (a) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve öbür bentler buna nazaran teselsül ettirilmiştir.

“b) Ofis: Avukatlık Kanununun 177 nci unsurunun ikinci fıkrası uyarınca birden fazla baronun bulunduğu vilayetlerde oluşturulan isimli yardım ofisini,”

UNSUR 3 Birebir Yönetmeliğin 5 inci unsuruna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) Birden fazla baronun bulunduğu vilayetlerde, Avukatlık Kanununun 177 nci unsurunun ikinci fıkrası uyarınca oluşturulan ofisten müdafi yahut vekil görevlendirilmesi istenir. Ofis, hangi baroya kayıtlı olduğuna bakılmaksızın o vilayetteki tüm avukatlar ortasından eşitlik gözetilerek belirlediği müdafi yahut vekilin kayıtlı olduğu baro tarafından görevlendirilmesini sağlar.”

UNSUR 4 Birebir Yönetmeliğin 6 ncı hususunun beşinci fıkrası aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

“(5) Belgede vazifeli müdafi yahut vekilin, istinaf yahut temyiz kanun yolu muhakemesinde yapılacak duruşmaya katılmayacağını bildirmesi durumunda, mecburî müdafi yahut vekil gerektiren hallerde görevlendirme, kanun yolu incelemesini yapacak mahkeme tarafından birden fazla baronun bulunduğu vilayetlerde ofisten, başka yerlerde direkt o yer barosundan istenir.”

HUSUS 5 Birebir Yönetmeliğin 11 inci hususunun üçüncü fıkrası aşağıdaki şeklide değiştirilmiştir.

“(3) Müdafi yahut vekilin; görevlendirme yazısı, katıldığı soruşturma yahut kovuşturma evresine ait tutanağın onaylı örneği, evrakın çok sayıda olması halinde birinci ve son sayfası ve varsa yapmış olduğu mecburî yol sarfiyatlarına ait doküman, masraf pusulası yahut rayice uygun yazılı beyanı ile özgür meslek makbuzunu baroya, birden fazla baronun bulunduğu vilayetlerde ise ofise vermesi üzerine, baro yahut ofis tarafından, bu Yönetmelik ve Tarife kararlarına nazaran gerekli incelemeler yapılıp türel yardımın yapıldığı Cumhuriyet başsavcılığı yahut mahkemelere nazaran gruplandırılmış detaylı ödeme listeleri, geliş tarihi temel alınmak suretiyle en geç on gün içinde hazırlanır ve ekindeki destek evraklar ile birlikte soruşturma yahut kovuşturmanın yapıldığı yer Cumhuriyet başsavcılığına teslim edilir.”

HUSUS 6 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

UNSUR 7 Bu Yönetmelik kararlarını Adalet Bakanı yürütür.

You may also like