Birinci kez yahut yine atanan çalışanın lojman talebi nasıl kıymetlendirilir?

Soru: Teknik hizmet sınıfında memurum. Lojman müracaatım alınmadı, sebebi de müracaat listesinde olmamam denildi. Kamu Konutları Yönetmeliğine …

By

Soru: Teknik hizmet sınıfında memurum. Lojman müracaatım alınmadı, sebebi de müracaat listesinde olmamam denildi. Kamu Konutları Yönetmeliğine nazaran, boş konut olması halinde başvuruyu rastgele bir vakit diliminde yapabilir miyim?

Karşılık: Lojman olarak bilinen kamu konutlarına ait düzenlemeler Kamu Konutları Kanunu ile bu Kanuna dayalı olarak yürürlüğe konulan Kamu Konutları Yönetmeliğinde yer almaktadır. Yönetmelikte; kamu konutlarının sınıflandırılması, müracaat, tahsis ve kullanım biçimi, oturma müddeti, ödenecek kira bedeli ve konutların tahliyesine ait ayrıntılı düzenlemelere yer verilmiştir.

Yönetmelik kararlarına nazaran sıra tahsisli konutlar, Yönetmeliğe ekli (4) Sayılı Sıra Tahsisli Konutların Puanlama Cetvelinde yer alan kriterler çerçevesinde oluşan puan üstünlüğüne nazaran 5 yıl mühletle tahsis edilen konutlardır.

Yönetmeliğin 14. Unsuruna nazaran kendisine konut tahsisini isteyen memur, bir örneği Yönetmeliğe ekli (EK-5) beyanname ile bağlı bulunduğu en yakın disiplin amirine başvurmakta, amir tarafından beyanname tetkik edilerek, konut tahsis komitelerine sunulmak üzere, konut tahsis süreçlerini yürütmekle görevlendirilen üniteye gönderilmektedir. Bu ünite beyannameleri Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik uyarınca verilen mal bildirimleriyle karşılaştırılması için mal bildirimlerinin verileceği mercilere göndermekte, karşılaştırma süreci sonuçlandıktan sonra, konut tahsis işlerini yürütmekle görevlendirilen ünitede, beyannamedeki bilgilere nazaran ek (4) sayılı cetveldeki puanlar dikkate alınarak ve her yıl Ocak ayı içinde gerekli kıymetlendirme bilgisayar ortamında yapılarak toplam puana nazaran sıra cetveli düzenlenmektedir. Sonuç bir yazı ile ilgili işçiye yahut bu işçiye duyurulmak üzere vazife yaptığı üniteye bildirilmektedir.

14. husus kararında ayrıyeten, misyona yine yahut birinci kez atananların konut tahsis taleplerinin, ataması ocak ayı içinde yapılmış ise o yıl, aksi halde boş konut yok ise müteakip yılda değerlendirileceği ve puanlama yapılacağı tabir edilmektedir. Öbür bir tabirle yıl içinde rastgele bir tarihte ataması yapılan işçi boş konut olması halinde tahsis talebinde bulunabilecektir. Şayet boş konut yoksa ocak ayı içinde atananların başvurusu o yıl için, başka aylarda atananların başvurusu ise takip eden yıl için pahalandırılacak ve puanlama yapılacaktır.

Yönetmeliğin 20. Hususuna nazaran, sıra tahsisli konutlarda ise oturma mühleti beş yıl olup, bu müddetin tamamlanmasından sonra, konuttan yararlanacak öbür çalışanın olmaması halinde, aşikâr bir müddet verilmeksizin ve kaideli olarak konutta oturmaya devam edilmesine müsaade verilebilmektedir. Konutta oturmak için sıra bekleyen bulunduğu takdirde, beş yıldan fazla oturma müddeti en fazla olandan başlamak üzere, bildiri tarihinden itibaren onbeş gün içinde konutun boşaltılması zaruridir.

Üstte yer verilen kararlar dikkate alındığında;

– Ocak ayı içinde ataması yapılan çalışanın boş konut olsa da olmasa da atandığı yıl konut tahsis başvurusu yapabileceğini ve öteki işçi için daha evvel puanlama yapılmış ise oluşacak puanı ile mevcut sıralamaya dahil edileceğini,

– Ocak ayı dışında atanan çalışanın boş konut olması halinde atandığı yıl konut tahsis talebinde bulunabileceğini ve öbür işçi için daha evvel puanlama yapılmış ise oluşacak puanı ile mevcut sıralamaya dahil edileceğini,

– Ocak ayı dışında atanan çalışanın boş konut olmaması halinde atandığı yıl konut tahsis talebinde bulunabileceğini lakin müracaatının müteakip yıl değerlendirileceğini ve puanlamasının yapılacağını,

– 5 yıllık oturma müddeti dolduğu halde konuttan yararlanacak öteki işçi olmadığı için konutta kurallı olarak oturmaya devam edenlerin oturduğu bu konutların boş konut olarak kabul edilerek, birinci sefer yahut yine atananların konut tahsis talebi olması halinde bu formda oturulan konutların boşaltılması ve müracaat sahiplerine tahsis edilmesi gerektiğini,

değerlendirmekteyiz.

You may also like