AYM’den CB kararnamesiyle takım ihdası yapılmasına dair değerli karar

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile birlikte evvelce yasamanın yetkisinde olan takım ihdası , 2 sayılı Genel Takım ve Adabı Hakkında …

By

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile birlikte evvelce yasamanın yetkisinde olan takım ihdası, 2 sayılı Genel Takım ve Adabı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile birlikte yürütmeye yani Cumhurbaşkanı uhdesine alınmıştır.

Bu doğrultuda, 2 sayılı Genel Takım ve Yordamı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5 inci hususunun 1 inci fıkrasında yer alan “Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kurum ve kuruluşların takımları Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle ihdas edilir” düzenlemesinin Anayasa’ya muhalif olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi nezdinde muhalefet partisi tarafından İPTAL DAVASI açılmıştır.

16 kişilik Anayasa Mahkemesinin 9 (dokuz) üyesi düzenlemenin Anayasa’ya ters olmadığını, 7 (yedi) üye ise karşı oy sunarak çoğunluk görüşüne katılmamıştır.

9 üyenin düzenlemenin muhalif olmadığına dair münasebetlerinde;

-Kamu kurum ve kuruluşlarına takım ihdası, öteki bir deyişle takım adabına ait düzenlemelerin yönetimin teşkilat yapısı ile ilgili olduğu, yönetimin kuruluş ve vazifelerinin belirlenmesinin bir kesimini oluşturduğu, bu istikametiyle Anayasa’nın 106 ncı hususunun 11 inci fıkrasında geçen “Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, vazifeleri ve yetkileri, teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir.” kararına karşıtlık teşkil etmediği,

-Kadro ile teşkilat ortasında yakın münasebet olduğu, takım belirlenmeden bir kurum ve kuruluşun teşkilatlanmasından kelam edilmesinin sıkıntı olduğu,

-Düzenlemenin yargı yetkisi kullanan AYM, Danıştay, Yargıtay üzere kurumların yargı yetkisi kullanan kamu görevlileriyle ilgili bir niteliğinin olmadığı, kuralla genel olarak takım ihdasının Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle düzenlenebileceğinin öngörüldüğünün anlaşıldığı,

Söz edilmiştir.

7 üye ise Kararnamede iptal edilmesi istenen kararla ilgili olarak karşı oy münasebetlerinde;

-Kadro ihdasının direkt bütçeyle bağının olduğunu, bütçe yetkisinin hala yasamada yani TBMM’de bulunduğu,

-Düzenlemenin kapsamı içerisinde bu haliyle yargı organlarının da bulunduğu, Anayasa’nın 140 ncı unsurunda yer alan karar yeterince hakim ve savcıların öteki özlük işleri üzere takımla direkt bağlantılı olan “aylık ve ödenekleri“nin kanunda düzenleneceği,

-Kamu vazifelilerinin aylık ve ödeneklerini direkt etkileyen takımın ihdasına yönelik düzenlemelerin mülkiyet hakkı kapsamında olduğunun açık olduğu, münasebetiyle CB kararnamesi ile takım ihdasına dair bu kararın Anayasa’ya karşıtlık teşkil ettiği,

-Kuralın kapsamında olan Kamu Denetçiliği Kurumu, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, HSK, Sayıştay, Üniversiteler, YÖK, Atatürk, Kültür, Lisan ve Tarih Yüksek Kurumu üzere kurum ve kuruluşların takımlarının açıkça Anayasa’da kanunla düzenleneceğinin açık olduğu,

Belirtilmiştir.

Anayasa Mahkemesinin kararının tamamına ulaşmak için .

You may also like