Avrupa Birliği İşleri Uzmanlığı Yönetmeliği

YÖNETMELİK Dışişleri Bakanlığı (Avrupa Birliği Başkanlığı)’ndan: AVRUPA BİRLİĞİ İŞLERİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Emel …

By

YÖNETMELİK

Dışişleri Bakanlığı (Avrupa Birliği Başkanlığı)’ndan:

AVRUPA BİRLİĞİ İŞLERİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM

Emel, Kapsam, Destek ve Tanımlar

Hedef ve kapsam

HUSUS 1 – (1) Bu Yönetmeliğin hedefi; Avrupa Birliği İşleri Uzmanları ile Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcılarının mesleğe alınmaları, giriş imtihanı, kurulların oluşumu, yetiştirilmeleri, tez hazırlama ve yeterlik imtihanları, atanmaları, misyon, yetki ve sorumlulukları ile öteki konulara ait metot ve asılları düzenlemektir.

Destek

HUSUS 2 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci unsuru ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, Bağlantılı Kurum ve Kuruluşlar ile Öteki Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 64 üncü unsuruna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

HUSUS 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Lider: Avrupa Birliği Başkanlığı Liderini,

b) Başkanlık: Avrupa Birliği Başkanlığını,

c) Ünite: Avrupa Birliği Başkanlığı hizmet ünitelerini,

ç) Giriş imtihanı: Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcılığı giriş imtihanını,

d) KPSS: Kamu İşçi Seçme İmtihanını,

e) Uzman: Avrupa Birliği İşleri Uzmanını,

f) Uzman yardımcısı: Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısını,

g) YDS: Yabancı Lisan Bilgisi Düzey Tespit İmtihanını,

ğ) Yeterlik imtihanı: Avrupa Birliği İşleri Uzmanlığı yeterlik imtihanını,

söz eder.

İKİNCİ KISIM

Uzman Yardımcılığı Giriş İmtihanı

Giriş imtihanı

UNSUR 4 – (1) Başkanlıkta görevlendirilecek uzman yardımcıları, özel giriş imtihanı ile alınırlar. Giriş imtihanı, yazılı ve kelamlı imtihan olmak üzere iki basamaktan oluşur.

(2) Giriş imtihanları, takım ve muhtaçlık durumuna nazaran Başkanlık tarafından uygun görülecek vakitlerde ve uygun görülen tahsil kısımlarında yapılır.

(3) Yazılı imtihan klasik ve/veya test yolunda yapılabilir. Yazılı imtihan Başkanlıkça yapılabileceği üzere, bir kısmı ya da tamamı üniversiteler yahut öbür kamu kurumlarına da yaptırılabilir.

Giriş imtihanı duyurusu

HUSUS 5 – (1) Giriş imtihanına katılma kaideleri, tahsil kısımları, atama yapılacak takımların sınıfı, derecesi, imtihan tarihi ve yeri, imtihanın yapılış hali, KPSS puan tipi ya da çeşitleri ve taban puanlar, puan sıralamasına nazaran kaç adayın çağrılacağı, son müracaat tarihi, müracaat yeri ve imtihanla ilgili başka konular müracaat müddetinin bitiminden en az otuz gün evvel Resmi Gazete’de, Başkanlığın ve Aile, Çalışma ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığının internet sitelerinde duyurulur.

(2) Giriş imtihan duyurusunda yer alacak tahsil kolları 6 ncı unsurun birinci fıkrasının (c) bendinde sayılan fakülte ve kısımlar ile fakültelerin kısımları ortasından Başkanlıkça belirlenir.

Giriş imtihanına katılma kuralları

HUSUS 6 – (1) Giriş imtihanına katılabilmek için 657 sayılı Kanunun 48 inci unsurunun birinci fıkrasının (A) bendinde sayılan genel kurallara ek olarak aşağıdaki kaideler aranır:

a) KPSS’den, imtihan duyurusunda belirtilen puan türünde/türlerinde, Başkanlıkça belirlenen taban puan seviyesinde başarılı olmak.

b) İngilizce, Fransızca yahut Almanca lisanlarından birinde YDS’den en az (B) seviyesinde puan almak yahut ÖSYM tarafından buna denk kabul edilen ve memleketler arası geçerliliği bulunan bir dokümana sahip olmak.

c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, mühendislik, veteriner, ziraat, su eserleri ve bağlantı fakülteleri ile fakültelerin Avrupa Birliği, matematik, istatistik, sosyoloji, tarih, kent ve bölge planlama kısımları ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Konseyi tarafından onaylanmış yabancı fakültelerden mezun olmak.

ç) Giriş imtihanının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü prestijiyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

(2) Yabancı lisan seviyesine ait evrakların geçerlilik müddeti imtihan müracaatının son günü dikkate alınarak hesaplanır. Yabancı lisan yeterliliğine ait dokümanlardan, YDS evrakının geçerlik mühleti beş yıl, başka evrakların geçerlik müddeti ise iki yıldır.

(3) Başkanlık, imtihan ilanında yer vermek suretiyle imtihanı birinci fıkrada sayılan tüm fakülte ve kısım mezunlarına açık yapabileceği üzere, hizmet gereklerini ve Başkanlığın gereksinim durumunu dikkate alarak yapacağı tespite nazaran fakülte ve kısımlardan bir kısmına açık olarak da yapabilir.

İstenilen dokümanlar

UNSUR 7 – (1) Giriş imtihanına katılmak isteyenlerden aşağıdaki evraklar istenir:

a) İş Talep Formu.

b) Yükseköğrenim diploması ya da çıkış dokümanı.

c) KPSS sonuç evrakı.

ç) YDS yahut buna denk kabul edilen ve milletlerarası geçerliliği olan sonuç evrakı.

d) Yazılı özgeçmiş.

(2) Üstte sayılan dokümanların en geç giriş imtihanı duyurusunda belirlenen tarih ve saatte Başkanlığa teslim edilmesi kaidedir. Bu dokümanların aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Başkanlıkça tasdik edilebilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

Giriş imtihanı kurulu

HUSUS 8 – (1) Giriş imtihanı komitesi, Liderin kendisi yahut genel müdürler ortasından belirleyeceği komite lideri dahil toplam beş üyeden oluşur. İdare Hizmetleri Dairesi Lideri komitenin alışılmış üyesi olmak üzere başka üyeleri ve üç yedek üyesi, Daire Lideri ve üstü takımlarda bulunanlar ortasından Lider tarafından belirlenir. Kurul üye tamsayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

Yazılı giriş imtihanı

HUSUS 9 – (1) Giriş imtihanı duyurusunda belirtilecek KPSS puanına sahip olmak koşuluyla yapılan müracaatlar ortasından, en yüksek puana sahip olan adaydan başlanarak atama yapılacak takım sayısının en fazla on katına kadar aday yazılı imtihana çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan alan öteki adaylar da yazılı imtihana çağrılır.

(2) Yazılı imtihan; Avrupa Birliği (35 puan), Türkiye – Avrupa Birliği Bağları (35 puan) ile Yabancı Lisan Bilgisi (30 puan) başlıklarından oluşur.

(3) Yazılı imtihanda muvaffakiyet notu, yüz puan üzerinden en az yetmiştir.

(4) İmtihanda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler yahut kopya çektiği tespit edilenler hakkında tutanak düzenlenir ve imtihan kağıtları geçersiz sayılır. Yazılı imtihanın üniversitelere yahut başka kamu kurumlarına yaptırılması halinde de birebir asıllar uygulanır.

Kelamlı imtihan

HUSUS 10 – (1) Yazılı imtihanda en az yetmiş puan almak kaidesiyle, en yüksek puana sahip olan adaydan başlanarak, atama yapılacak takım sayısının en fazla dört katına kadar aday kelamlı imtihana çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan alanlar da kelamlı imtihana çağrılır.

(2) Kelamlı imtihanda adaylar;

a) Avrupa Birliği ve Türkiye – Avrupa Birliği Bağlantıları ile Yabancı Lisan Bilgi seviyesi,

b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, söz yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

taraflarından kıymetlendirilir.

(3) Adaylar, giriş imtihanı kurulu tarafından ikinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden kıymetlendirilir ve verilen puanlar başka ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında kelamlı imtihan ile ilgili rastgele bir kayıt sistemi kullanılmaz.

(4) Kelamlı imtihanda başarılı sayılmak için, giriş imtihanı kurulu lider ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması koşuldur.

İmtihan sonuçlarının kıymetlendirilmesi

HUSUS 11 – (1) Giriş imtihanı komitesi, yazılı ve kelamlı imtihan sonucunda tespit edilen notların aritmetik ortalamasını almak suretiyle adayların uzman yardımcılığı giriş imtihanı kesin muvaffakiyet derecelerini tespit ederek sıralamaya tabi meblağ ve uzman yardımcısı adaylarının isim listesini, kelamlı imtihanın bittiği günü takip eden üç gün içinde Başkanlığa teslim eder.

(2) Başkanlık, yazılı ve kelamlı imtihan en son sonuçlarını ve boş bulunan takım sayısı prestijiyle imtihan muvaffakiyet puanı sıralamasına nazaran kazananların listesini ilan eder. Yapılan imtihanlarda başarılı olmak kaidesiyle giriş imtihan duyurusunda ilan edilen takım sayısının yarısını geçmemek üzere yedek liste de ilan edilir. Yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden altı ay için geçerlidir ve daha sonraki imtihanlar için müktesep hak yahut rastgele bir öncelik teşkil etmez.

(3) İmtihan sonuçları açıklanırken; kazanan adayların yazılı ve kelamlı imtihan notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda, yazılı puanı yüksek olan aday; her iki puanın da eşit olması halinde, KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

(4) İmtihan sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak giriş imtihanı kuruluna itiraz edilebilir. İtirazlar giriş imtihanı komitesince yedi gün içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu adaya bildirilir. Yazılı imtihanın üniversitelere yahut öteki bir kamu kurumuna yaptırılması durumunda, bu imtihan sonuçlarına yapılan itirazların karara bağlanma müddeti on beş gündür.

Uzman yardımcılarının atanması

HUSUS 12 – (1) Giriş imtihanını kazananların uzman yardımcılığı takımlarına atanmaları ve adaylıklarına ait süreçler 657 sayılı Kanun ve ilgili öteki mevzuat kararlarına nazaran yapılır.

(2) İmtihanı kazananların atama süreçlerinin yapılmasına ait tebligatta belirtilen mühlet içinde, istenilen evraklarla birlikte Başkanlığa müracaat etmeleri gerekir.

(3) Atama süreçlerinin yapılması için kendilerine bildirilen mühlet içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin atama süreçleri yapılmaz.

(4) Giriş imtihanını kazananlardan müracaat dokümanlarında gerçeğe terslik tespit edilenlerin imtihanları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Uzmanlık Tezi ve Yeterlik İmtihanı

Tez konusunun belirlenmesi

UNSUR 13 – (1) Başkanlıkta, aylıksız müsaade ile toplam üç ayı aşan hastalık ve refakat müsaadeleri hariç fiilen iki yıl çalışmış olan uzman yardımcılarına, Başkanlığın misyon alanı ile ilgili hususlarda bağlı bulunduğu ünite amirinin teklif edeceği üç bahis ortasından Liderin onayı ile bir tez konusu verilir. Belirlenen tez konusu uzman yardımcısının talebi ve bağlı bulunduğu ünite amirinin teklifi ve Liderin onayı ile bir kereye mahsus olmak üzere değiştirilebilir.

(2) Tez konusu belirlenen uzman yardımcılarına, Liderin onayı ile tez danışmanı belirlenir. Tez danışmanları, Başkanlıkta uzman ve üstü takımlarda vazife yapanlar yahut tez konusuna ait olarak üniversitelerin ilgili kısımlarında misyon yapan akademisyenler ortasından belirlenir.

Uzmanlık tezinin hazırlanması ve teslimi

HUSUS 14 – (1) Uzman yardımcısı tez danışmanı nezaretinde hazırlayacağı tezde bilimsel asıllara uygun olarak hareket etmek, ele aldığı mevzuyu tarihi gelişimi içinde ve mukayeseli olarak incelemek zorunda olup, tezin kendi görüş ve tavsiyelerini taşıması temeldir.

(2) Tezin daha evvel yüksek lisans, doktora tezi yahut öteki bir gayeyle, benzeri stilde hazırlanmamış ve kullanılmamış olması temeldir.

(3) Uzman yardımcısı tezini, tez danışmanı raporu ile birlikte tez konusu verilen tarihten itibaren en geç on iki ay içinde İdare Hizmetleri Dairesi Başkanlığına gönderilmek üzere bağlı bulunduğu üniteye teslim etmek zorundadır.

(4) Mühleti içinde tezlerini sunmayan uzman yardımcılarına tezlerini sunmaları için altı ay ek müddet verilir.

Tez kıymetlendirme kurulu

HUSUS 15 – (1) Tez kıymetlendirme kurulu, Liderin kendisi yahut belirleyeceği genel müdürlerden birinin başkanlığında, uzman yardımcısının çalıştığı ünite amiri doğal üye olmak ve öbür üyeler uzman ve üstü takımlardan olmak üzere beş asil ve dört yedek üyeden oluşur. Tez kıymetlendirme komitesi üyeleri Lider tarafından belirlenir. Gerekli görülmesi halinde, tez mevzusuyla ilgili akademisyenler de tez kıymetlendirme komitesine üye olarak alınabilir.

(2) Tez kıymetlendirme komitesi üye tam sayısı ile toplanır, kararlar oy çokluğu ile alınır.

Tezin kıymetlendirilmesi

HUSUS 16 – (1) Uzman yardımcıları tarafından hazırlanan tezler ve tez danışmanı raporları, İdare Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca iki hafta içinde tez kıymetlendirme kurulu üyelerine dağıtılır. Tezler, teslim tarihinden itibaren en fazla iki ay içinde tez kıymetlendirme kurulu marifetiyle kıymetlendirilir. Uzman yardımcıları, bu müddetin tamamlanmasını müteakip en fazla bir ay içinde toplanacak kurul önünde tezlerini kelamlı olarak savunur ve üyelerin tezin içeriğine yönelik sorularını cevaplandırır. Savunma sonunda tez başarılı yahut başarısız olarak kıymetlendirilir. Muvaffakiyet yahut başarısızlığın tespitinde oy çokluğu temeldir ve çekimser oy kullanılamaz. Tez kıymetlendirme sonuçları, bir tutanağa bağlanarak bir hafta içinde İdare Hizmetleri Dairesi Başkanlığına teslim edilir.

(2) Tezi başarısız bulunan uzman yardımcısına, tezdeki eksiklikler belirtilerek eksiklikleri tamamlaması için altı aylık ek müddet verilir. Uzman yardımcısı ek süreyi, başarısız olma münasebetinin yer aldığı kurul kararını dikkate almak suretiyle tezini düzelterek yahut verilen yeni bahiste tezini hazırlayarak kullanabilir.

Yeterlik imtihanına girme şartları

UNSUR 17 – (1) Uzman yardımcıları;

a) Aylıksız müsaade, toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat müsaadeleri hariç, Başkanlıkta en az üç yıl fiilen vazife yapmış olmak,

b) Hazırladıkları uzmanlık tezi, oluşturulacak tez kıymetlendirme kurulu tarafından kabul edilmek,

kaydıyla, yapılacak yeterlik imtihanına girmeye hak kazanırlar.

Yeterlik imtihanı komitesi

HUSUS 18 – (1) Yeterlik imtihanı kurulu, Liderin kendisi yahut genel müdürler ortasından belirleyeceği komite lideri dahil toplam beş üyeden oluşur. Yeterlik imtihanı komitesinin öbür üyeleri, uzman ve üstü takımda vazife yapan Başkanlık çalışanı ve/veya gerekli görürse yükseköğretim kurumları öğretim üyeleri ortasından Lider tarafından belirlenir. Tıpkı yordamla lider ve üyelerin yedekleri de belirlenir.

(2) Yeterlik imtihanı komitesi üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar alır. Yeterlik imtihanı komitesi en az üç kişi ile toplanabilir.

Yeterlik imtihanı

HUSUS 19 – (1) Yeterlik imtihanı, Başkanlıkça uygun görülen tarihlerde yapılır.

(2) Yeterlik imtihanı, yeterlik imtihanı komitesi tarafından yazılı olarak test ve/veya klasik tarzda gerçekleştirilir.

(3) Yeterlik imtihanı, Avrupa Birliği ve Türkiye-Avrupa Birliği Münasebetleri (50 puan), Yabancı Lisan Bilgisi (30 puan) ve Devlet memurları ile ilgili mevzuatı da kapsayan kurumsal mevzuat (20 puan) hususlarından oluşur. Yeterlik imtihan bahislerinin alt başlıkları, uzman yardımcılarına imtihandan en az iki ay evvel yazılı olarak bildirilir.

(4) Yeterlik imtihanının klasik yazılı adapta yapılması durumunda, karşılık kağıtlarını her komite üyesi başka farklı kıymetlendirerek not verir. Bunların aritmetik ortalaması imtihan muvaffakiyet notudur.

(5) Yeterlik imtihanında muvaffakiyet notu yüz üzerinden en az yetmiştir.

(6) İmtihanda başarılı olamayanlar yahut imtihana girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti nedeniyle imtihan hakkını kullanamayanlara bir yıl içinde ikinci bir imtihan hakkı daha verilir.

Uzmanlığa atanma

HUSUS 20 – (1) Yeterlik imtihanında başarılı olanların uzman takımlarına atanabilmeleri için; uzman yardımcılığı periyodu içinde alınmış olması kaydıyla, YDS’den İngilizce, Fransızca, Almanca lisanlarından birinden taban (C) seviyesinde puan almış olmaları yahut lisan yeterliliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve milletlerarası geçerliliği bulunan diğer bir evraka yeterlik imtihanından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olmaları koşuldur.

(2) Verilen ek mühlet içinde tezlerini sunmayan yahut ikinci kez hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci imtihanda da muvaffakiyet gösteremeyen yahut imtihan hakkını kullanmayanlar ile müddeti içinde yabancı lisan yeterliliği koşulunu yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve Başkanlıkta durumlarına uygun memur unvanlı takımlara atanırlar.

Tekrar atanma

HUSUS 21 – (1) Bu Yönetmelik kararlarına nazaran uzman unvanını kazandıktan sonra Başkanlıktaki vazifelerinden öbür kamu kurumlarına geçenler de dahil kendi isteğiyle ayrılıp da yine atanmak isteyenler; boş takım olması, Başkanlığın muhtaçlığı bulunması ve YDS’den son iki yıl içinde İngilizce, Fransızca, Almanca lisanlarından birinden taban (C) seviyesinde puan almış olmaları yahut lisan yeterliliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve milletlerarası geçerliliği bulunan öbür bir dokümana sahip olmaları kaidesiyle Başkanlıkta uzman takımlarına atanabilirler.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Çeşitli ve Son Kararlar

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

UNSUR 22 – (1) 13/7/2012 tarihli ve 28352 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Avrupa Birliği İşleri Uzmanlığı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut uzman yardımcıları hakkında uygulanacak mevzuat

SÜREKSİZ UNSUR 1 – (1) Başkanlıkta, 22 nci unsur ile yürürlükten kaldırılan Avrupa Birliği İşleri Uzmanlığı Yönetmeliği kapsamında uzman yardımcılığı takımlarına atanmış olanların yeterlik imtihanları ve uzman takımlarına atanmaları mezkür mülga Yönetmelik ve ilgili mevzuat kararlarına nazaran sonuçlandırılır. Lakin bu kapsamda oluşturulacak tez kıymetlendirme komitesi ile yeterlik imtihanı komitesi Başkanlığın şimdiki teşkilat yapısı, hiyerarşik yapı ve unvanları dikkate alınarak belirlenir.

Yürürlük

HUSUS 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

UNSUR 24 – (1) Bu Yönetmelik kararlarını Avrupa Birliği Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

You may also like