Avrupa Birliği Başkanlığı İşçisi Disiplin Amirleri Yönetmeliği

YÖNETMELİK Dışişleri Bakanlığı (Avrupa Birliği Başkanlığı)’ndan: AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞANI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Maksat …

By

YÖNETMELİK

Dışişleri Bakanlığı (Avrupa Birliği Başkanlığı)’ndan:

AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞANI

DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Maksat

UNSUR 1 – (1) Bu Yönetmeliğin gayesi, Avrupa Birliği Başkanlığının merkez ve yurt dışı teşkilatında vazife yapan Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

UNSUR 2 – (1) Bu Yönetmelik, Avrupa Birliği Başkanlığının merkez ve yurt dışı teşkilatında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak vazife yapan Devlet memurlarını kapsar.

Destek

UNSUR 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Kanunun 124 üncü hususu, 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Şurası Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Heyetleri ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı hususu kararlarına dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

UNSUR 4 – (1) Avrupa Birliği Başkanlığının merkez ve yurt dışı teşkilatında vazife yapan Devlet memurlarının disiplin ve üst disiplin amirleri EK-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Disipline ait metot ve temeller bakımından uygulanacak mevzuat

UNSUR 5 – (1) Bu Yönetmelikte karar bulunmayan haller ile disipline ait yordam ve temeller bakımından, 657 sayılı Kanun ile Disiplin Şuraları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

HUSUS 6 – (1) 13/7/2012 tarihli ve 28352 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Avrupa Birliği Bakanlığı Çalışanı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

UNSUR 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

HUSUS 8 – (1) Bu Yönetmelik kararlarını Avrupa Birliği Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

EK- BELGEYİ İNDİRMEK İÇİN

You may also like