Avrupa Birliği Başkanlığı Çalışanı Vazifede Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

YÖNETMELİK Dışişleri Bakanlığı (Avrupa Birliği Başkanlığı)’ndan: AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞANI VAZİFEDE YÜKSELME VE UNVAN …

By

YÖNETMELİK

Dışişleri Bakanlığı (Avrupa Birliği Başkanlığı)’ndan:

AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞANI VAZİFEDE YÜKSELME

VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM

Gaye, Kapsam, Destek ve Tanımlar

Gaye

HUSUS 1 – (1) Bu Yönetmeliğin gayesi, liyakat ve meslek unsurları çerçevesinde, hizmet gerekleri ve işçi planlaması temel alınarak Avrupa Birliği Başkanlığı işçisinin vazifede yükselme ve unvan değişikliklerine ait adap ve asılları belirlemektir.

Kapsam

HUSUS 2 – (1) Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Avrupa Birliği Başkanlığında misyon yapan işçiden, vazifede yükselme yahut unvan değişikliği suretiyle asaleten atanacakları kapsar.

Destek

HUSUS 3 – (1) Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, Alakalı Kurum ve Kuruluşlar ile Başka Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Konseyi Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Misyonda Yükselme ve Unvan Değişikliği Temellerine Dair Genel Yönetmelik kararlarına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

HUSUS 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt misyon: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu hususunda yer alan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki misyonları,

b) Tıpkı seviye misyon: Hiyerarşi, vazife, yetki ve sorumluluk açısından tıpkı hizmet kümesinde ya da hizmet kümesi içinde alt misyon kümeleri olması halinde tıpkı alt vazife kümesinde gösterilen misyonları,

c) Bakan: Dışişleri Bakanını,

ç) Lider: Avrupa Birliği Liderini,

d) Başkanlık: Avrupa Birliği Başkanlığını,

e) Ünite: 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yer alan Başkanlık hizmet ünitelerini,

f) Daire Başkanlığı: Başkanlık İdare Hizmetleri Dairesi Başkanlığını,

g) Misyonda yükselme: 5 inci hususta belirtilen vazifelere birebir yahut öbür hizmet kümeleri ortasından yapılan hiyerarşik olarak yükselme niteliğinde atamaları,

ğ) Misyonda yükselme imtihanı: Bu Yönetmelik kararlarına nazaran vazifede yükselmeye tabi takımlara atanacakların belirlenmesi emeliyle yapılan yazılı ve kelamlı imtihanı,

h) Hizmet kümesi: Hiyerarşi, vazife, yetki ve sorumluluk açısından misal yahut tıpkı seviyede unvanların bir ortaya getirilmesi ile oluşturulan kümesi,

ı) Hizmet mühleti: 657 sayılı Kanunun 68 inci hususunun (B) bendine nazaran hesaplanan müddetleri,

i) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, öbür günleri,

j) İmtihan şurası: Vazifede yükselme ve unvan değişikliğine ait iş ve süreçleri yürütmek üzere bu Yönetmelik kararlarına nazaran oluşturulan şurası,

k) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim seviyesinde mesleksel yahut teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara yapılacak atamaları,

l) Unvan değişikliği imtihanı: En az ortaöğretim seviyesinde mesleksel yahut teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ait misyonlara atanacakların belirlenmesi hedefiyle yapılan yazılı ve kelamlı imtihanı,

m) Üst misyon: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu unsurunda yer alan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki vazifeleri,

söz eder.

İKİNCİ KISIM

Vazifede Yükselme ve Unvan Değişikliğine Tabi Takımlar

Misyonda yükselme ve unvan değişikliğine tabi takımlar ve hizmet kümeleri

HUSUS 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında misyonda yükselmeye tabi takımlar ve hizmet kümeleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Hukuk hizmetleri kümesi:

1) Hukuk müşaviri.

b) İdare hizmetleri kümesi:

1) Şef.

c) Araştırma ve planlama hizmetleri kümesi:

1) Uzman.

ç) Bilgi süreç hizmetleri kümesi:

1) Çözümleyici.

d) İdari hizmetler kümesi:

1) Bilgisayar işletmeni, memur, santral memuru, sekreter, sürücü.

e) Takviye hizmetleri kümesi:

1) Hizmetli, kaloriferci.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında unvan değişikliğine tabi takımlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Teknisyen, tekniker, programcı, kütüphaneci, istatistikçi, mütercim, mühendis, avukat.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Atanacaklarda Aranılacak Kaideler

Misyonda yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel koşullar

UNSUR 6 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen takım ve unvanlara misyonda yükselme suretiyle atanabilmek için;

a) 657 sayılı Kanunun 68 inci hususu ve ilgili başka mevzuatta aranan niteliklere sahip olmak,

b) İlan edilen takımlar için alt vazifelerde geçirilmesi öngörülen hizmet mühleti kuralını sağlayan işçi bulunmaması durumu hariç olmak üzere, müracaat mühletinin son günü prestijiyle Başkanlıkta en az 2 yıl çalışmış olmak,

c) Yapılacak vazifede yükselme imtihanında başarılı olmak,

gerekir.

Vazifede yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel kurallar

UNSUR 7 – (1) Vazifede yükselme suretiyle atanacaklarda genel koşulların yanında aşağıdaki özel kaideler aranır:

a) Hukuk müşaviri takımına atanabilmek için;

1) Hukuk fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) Son müracaat tarihi prestijiyle en az sekiz yıllık memuriyetinin bulunması ve en az iki yıl avukat ve yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki takımlarda vazife yapıyor olmak,

b) Şef takımına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi prestijiyle en az beş yıllık memuriyetinin bulunması ve en az iki yıl yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki takımlarda misyon yapıyor olmak,

c) Çözümleyici takımına atanabilmek için;

1) En az 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) En az bir işletim sisteminin uygulaması ile en az iki programlama lisanını bildiğini belgelemek,

3) Son müracaat tarihi prestijiyle en az beş yıllık memuriyetinin bulunması ve en az iki yıl yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki takımlarda vazife yapıyor olmak,

4) Bilgisayar sistemleri idaresi ile sistem çözümleme yahut sistem programlama bahislerini bildiğine ait Ulusal Eğitim Bakanlığınca onaylanmış doküman ya da sertifikaya sahip olmak,

ç) Uzman (idari) takımına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi prestijiyle en az beş yıllık memuriyetinin bulunması ve en az iki yıl yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki takımlarda misyon yapıyor olmak,

d) Bilgisayar işletmeni takımına atanabilmek için;

1) En az lise yahut dengi okul mezunu olmak,

2) Mezun olduğu okul prestijiyle verilen ders müfredatında bilgisayar dersi aldığına dair dokümana sahip olmak yahut Ulusal Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da Ulusal Eğitim Bakanlığınca müsaade verilen kurslardan bilgisayar işletmenliği sertifikası almış olmak yahut kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen tıpkı mahiyetteki kursta başarılı olmak,

e) Memur, santral memuru ve sekreter takımlarına atanabilmek için;

1) En az lise yahut dengi okul mezunu olmak,

f) Sürücü takımına atanabilmek için;

1) En az B sınıfı şoför dokümanına sahip olmak,

2) En az lise yahut dengi okul mezunu olmak,

gerekir.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel kurallar

UNSUR 8 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi takımlara unvan değişikliği suretiyle atanabilmek için;

a) Başkanlık takımlarında çalışıyor olmak,

b) Unvan değişikliği yazılı ve kelamlı imtihanlarında başarılı olmak,

gerekir.

Unvan değişikliğine tabi takımlara yapılacak atamalarda aranacak özel kaideler

UNSUR 9 – (1) Unvan değişikliği imtihanı sonucu yapılacak atamalarda aranacak özel kurallar, unvanlar prestijiyle aşağıda belirtilmiştir:

a) Avukat takımına atanabilmek için;

1) Hukuk fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) Avukatlık ruhsatnamesi sahibi olmak,

b) Mühendis takımına atanabilmek için;

1) Fakültelerin ilgili kısımlarından mezun olmak,

c) Mütercim takımına atanabilmek için;

1) Fakülte yahut dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercim tercümanlık, lisan öğretmenlikleri kısımlarından yahut ilgili öbür kısımlarından mezun olmak,

2) Müracaatın son günü prestijiyle son 3 yıl içinde Yabancı Lisan Bilgisi Düzey Tespit İmtihanında en az (B) düzeyinde başarılı olmak yahut lisan yeterliliği bakımından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından buna denkliği kabul edilen ve milletlerarası geçerliliği bulunan evraka sahip olmak,

ç) İstatistikçi ve kütüphaneci takımlarına atanabilmek için;

1) Fakülte yahut dört yıllık yüksekokulların ilgili kısımlarından mezun olmak,

d) Programcı takımına atanabilmek için;

1) İki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı kısmından mezun olmak yahut fakülte yahut dört yıllık yüksekokul mezunu olup, Ulusal Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

2) En az iki programlama lisanını bildiğini belgelemek,

e) Tekniker takımına atanabilmek için;

1) İki yıl periyodik mesleksel yahut teknik eğitim veren yüksekokulların ilgili kısımlarından mezun olmak,

f) Teknisyen takımına atanabilmek için;

1) Lise dengi mesleksel yahut teknik eğitim veren okulların ilgili kısımlarından mezun olmak,

gerekir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Vazifede Yükselme ve Unvan Değişikliği İmtihanına Ait Asıllar

İmtihan kuralı

UNSUR 10 – (1) Misyonda yükselme yahut unvan değişikliği suretiyle atanacakların yazılı ve kelamlı imtihanda başarılı olmaları gerekir.

Duyuru ve müracaat

HUSUS 11 – (1) Misyonda yükselme ve unvan değişikliği imtihanları, Başkanlık tarafından uygun görülen vakitlerde yapılır.

(2) Vazifede yükselme yahut unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak takımlar yazılı imtihan tarihinden en az otuz gün evvel Başkanlık internet sitesinde ilan edilerek işçiye duyurulur.

(3) Duyuruda; imtihana katılma kurallarına, atama yapılacak takımların sınıfı, unvanı ve sayısına, imtihan tarihi ile yerine, müracaat tarihi, mühleti, yeri ve son müracaat tarihine, atama yapılacak takımlara ait imtihan mevzularının başlıklarına ve gerektiğinde kelamlı imtihana ait öbür konulara yer verilir.

(4) Müracaatlar için öngörülecek müddet on günden, son müracaat tarihi ile yazılı imtihan tarihi ortasındaki müddet de on günden az olamaz.

(5) İlan edilen takımlar için belirlenen müracaat tarihinin son günü prestijiyle aranan nitelikleri taşıyan işçi, müracaat koşullarını taşıdığı farklı unvanlı takımlardan yalnızca biri için duyuruda belirlenen biçimde müracaatta bulunabilir.

(6) Aylıksız izinde bulunanlar da dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zarurî müsaadeleri kullanmakta olan Başkanlık çalışanının, müracaatta bulunmaları ve vazifede yükselme imtihanına katılmaları mümkündür.

(7) Hala ilan edilen takım unvanlarında yahut bu unvanla tıpkı ya da daha üst seviyedeki unvanlı takımlarda bulunanlar, aday memur statüsünde bulunanlar ve başka kurumların işçisi misyonda yükselme ve unvan değişikliği imtihanlarına katılamazlar.

(8) Müracaatta bulunanların gerekli kaideleri taşıyıp taşımadıkları Daire Başkanlığınca incelenerek aranan koşulları taşıyanlar Başkanlık internet sitesinde ilan edilir.

(9) İmtihan müracaatları, duyuruda belirtilmesi kuralıyla elektronik ortamda da yaptırılabilir.

Yazılı imtihan

UNSUR 12 – (1) Yazılı imtihan, duyuruda yer verilen bahislerde yapılır.

(2) Misyonda yükselme yazılı imtihanı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Ulusal Eğitim Bakanlığına yahut yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir. Bu durumda imtihanın yürütülmesine ve imtihana ait konulara, Başkanlık ile imtihanın yaptırılacağı kurum yahut kuruluş ortasında yapılan protokolde yer verilir. Unvan değişikliği yazılı imtihanı, bu fıkrada belirtilen kurumlardan birine yaptırılır.

(3) Yazılı imtihan, yüz tam puan üzerinden kıymetlendirilir ve en az altmış puan alanlar başarılı sayılırlar.

(4) İmtihanlarda kopya çekenlerin, kopya verenlerin, yerine oburu imtihana girenlerin yahut gerekli kuralları taşımadığı daha sonra saptananların imtihanları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olanların onayları iptal edilir ve ayrıyeten haklarında gerekli yasal süreçler başlatılır.

Kelamlı imtihan

UNSUR 13 – (1) Yazılı imtihanda başarılı olan adaylar ortasından en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen takım sayısının beş katına kadar aday ile son adayla birebir puana sahip olan adayların tamamı kelamlı imtihana çağrılır.

(2) Kelamlı imtihan tarihi ve yeri Başkanlık internet sitesinde ilan edilir.

(3) Adaylar, imtihan heyetinin her bir üyesi tarafından;

a) İmtihan mevzularına ait bilgi seviyesi,

b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, söz yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tavır ve davranışlarının misyona uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

temel alınarak yüz tam puan üzerinden kıymetlendirilir.

(4) Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların kelamlı imtihan puanı tespit edilir.

(5) Kelamlı imtihanda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Muvaffakiyet sıralaması

UNSUR 14 – (1) Vazifede yükselme yahut unvan değişikliği suretiyle ilan edilen boş takım sayısı kadar atama yapılmasında muvaffakiyet puanı temel alınır. Muvaffakiyet puanı, yazılı ve kelamlı imtihan puanlarının aritmetik ortalaması temel alınmak suretiyle tespit edilir.

(2) Vazifede yükselme yahut unvan değişikliği imtihanında başarılı olmalarına karşın, ilan edilen takım sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak adaydan, en fazla asıl aday sayısı kadar aday, muhtaçlık duyulması halinde muvaffakiyet sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

(3) Vazifede yükselme yahut unvan değişikliği imtihanları sonucunda muvaffakiyet puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet müddeti fazla olanlara,

b) Daha üst tahsili bitirmiş olanlara,

c) Üst tahsil mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere muvaffakiyet sıralaması belirlenir.

İmtihan sonuçlarının açıklanması

HUSUS 15 – (1) Yazılı ve kelamlı imtihan sonuçları, Başkanlık internet sitesinde ilan edilir.

İmtihan dokümanlarının saklanması

HUSUS 16 – (1) İmtihana katılanlardan başarılı olanların imtihanla ilgili dokümanları, ilgililerin özlük belgelerinde saklanır. Dava açanların dokümanları dava sonuçlanıncaya kadar, başkalarının dokümanları ise müteakip imtihana kadar Daire Başkanlığınca saklanır.

İmtihan sonuçlarına itiraz

UNSUR 17 – (1) İmtihan sonuçlarının ilanından itibaren beş gün içerisinde imtihan sonuçlarına itiraz edilebilir. Daire Başkanlığınca, yazılı olarak yapılacak itirazlar on beş gün içinde kıymetlendirilerek karara bağlanır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

Vazifede yükselme suretiyle atanma

UNSUR 18 – (1) Atanmaya hak kazanan işçi, muvaffakiyet sıralaması listesinin mutlaklaşmasını müteakip en yüksek puandan başlamak üzere 15 gün içinde atanır.

(2) Adaylardan tercih alınmasına karar verilmesi durumunda ise muvaffakiyet sıralaması temel alınarak ilgili işçinin tercihlerine nazaran atamaları yapılır.

(3) Duyurulan takımlardan;

a) Atanma kaidelerini taşımadıkları için imtihanların geçersiz sayılması yahut bu sebeple atamaların iptal edilmesi, geçerli bir mazeret olmaksızın mühleti içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, mevt, memurluktan çekilme yahut çıkarılma, diğer unvanlı takımlara ya da öbür bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan yahut boşalanlara, muvaffakiyet sıralamasının mutlaklaştığı tarihten itibaren altı ayı aşmamak üzere ve tıpkı unvanlı takımlar için yapılacak müteakip imtihana ait duyuruya kadar, belirlenmiş olması halinde yedekler ortasından muvaffakiyet sıralamasına nazaran atama yapılabilir.

(4) Vazifede yükselme imtihanına rastgele bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olanlar yahut atanma haklarından rastgele bir sebeple feragat edenler ile atanmaya hak kazandıkları takıma ait misyonlarına mevzuatta öngörülen müddet içinde başlamayanlar yahut yedeklerden altı aylık süreyi aşmamak üzere birebir unvanlı takımlar için yapılacak müteakip imtihan duyurusuna kadar atanmamış olanlar birebir unvanlı takımlara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün yöntem ve asıllara tabidir.

Unvan değişikliğine ait özel yöntem ve asıllar

HUSUS 19 – (1) 5 inci unsurun ikinci fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi takımlara Başkanlık işçisinin atanması, bu Yönetmelikte belirtilen adap ve asıllar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği imtihanı sonundaki başarısına nazaran gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği yazılı imtihanları, misyon alanları ve atama yapılacak vazifenin niteliğine ait mevzularda yaptırılır ve bu imtihanlara katılacaklarda, Başkanlıkta yahut tahsil durumları ile ilgisi bulunmayan misyonlarda muhakkak mühlet hizmet yapmış olmak kuralı aranmaz.

(3) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora tahsilini bitiren işçinin, unvan değişikliği imtihanına katılmaksızın tahsille ihraz ettikleri vazifelere ataması yapılabilir.

BEŞİNCİ KISIM

İmtihan Şurası ve Vazifeleri

İmtihan heyetinin oluşturulması ve vazifeleri

UNSUR 20 – (1) Vazifede yükselme yazılı imtihanlarının yapılması yahut yaptırılması, unvan değişikliği yazılı imtihanlarının yaptırılması, kelamlı imtihanların yapılması, imtihan sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve imtihanlara ait başka işleri yürütmek üzere Bakan onayı ile imtihan heyeti teşkil edilir.

(2) İmtihan şurası, biri konsey lideri olmak üzere Bakan tarafından görevlendirilen toplam beş üyeden oluşur. İdare Hizmetleri Dairesi Lideri imtihan şurasının doğal üyesidir. Ayrıyeten birebir yolla en az iki yedek üye belirlenir. Muhtaçlık duyulması halinde Başkanlık dışından kamu vazifelileri ortasından imtihan heyetine üye yahut üyeler görevlendirilebilir. İmtihan konseyi, üye tam sayısıyla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Asil üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.

(3) İmtihan heyetini teşkil eden üyeler misyonda yükselme imtihanına alınacak işçiden, lisansüstü tahsil hariç olmak üzere tahsil ve ihraz ettikleri unvanlar prestijiyle daha düşük düzeyde olamazlar.

(4) İmtihanlara, imtihan şurasının lider ve üyelerinin eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye yahut üyeler İmtihan Konseyi üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üyeler görevlendirilir.

(5) Muhtaçlık duyulması halinde tıpkı yolla birden fazla imtihan şurası oluşturulabilir.

(6) İmtihan Şurasının sekretarya hizmetleri Daire Başkanlığınca yürütülür.

ALTINCI KISIM

Çeşitli ve Son Kararlar

Engellilerin imtihanları

UNSUR 21 – (1) Başkanlık, gerekli kuralları taşıyan ve atama yapılacak vazifesi yapabilecek durumda bulunan engellilerin imtihanlarının yapılabilmesi için gerekli önlemleri alır.

Hizmet kümeleri ortasındaki geçişler

UNSUR 22 – (1) 5 inci hususta belirtilen hizmet kümeleri ortasındaki geçişler aşağıdaki temeller çerçevesinde yapılır:

a) Birebir alt küme içinde kalmak, ilgili çalışanın isteği ve atanacak takım için aranan tahsil, belli doküman yahut sertifikalara sahip olmak ve toplam hizmet müddeti üzere nitelik ve kaidelere sahip olmak kaydıyla öbür misyonlara imtihansız atama yapılabilir.

b) Hizmet kümeleri ortasında vazifede yükselme niteliğindeki geçişler ve alt vazife kümesinden üst vazife kümelerine geçişler misyonda yükselme imtihanına tabidir. Lakin, Başkanlıkta yahut öbür kamu kurum ve kuruluşlarında daha evvel bulunulan misyonlar ile bu misyonlarla tıpkı seviye misyonlara yahut alt misyonlara, ilgili işçinin isteği ve bu Yönetmelikte aranan tahsil kaidesi ile hizmetin yerine getirilmesi için gerekli ehliyet, sertifika ve gibisi dokümanlara sahip olunması kaydıyla vazifede yükselme imtihanına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi takımlar ve bu takımlar ortasındaki geçişler, ilgili unvan için düzenlenen unvan değişikliği imtihanı sonucuna nazaran yapılır.

ç) Doktora tahsilini bitirmiş olanların, atama yapılacak vazife için bu Yönetmelikte aranan hizmet müddeti ve tahsil kuralını taşımaları kaydıyla uzman yahut birebir seviyedeki misyonlar ile daha alt vazifelere imtihansız olarak atamaları yapılabilir.

(2) Avukat takımından hukuk müşaviri takımına yapılacak atamalarda bu Yönetmeliğin misyonda yükselme imtihanına ait kararları uygulanmaz. Hukuk müşaviri takımına avukat takımında bulunanlar ortasından yapılacak atamalarda, öncelik Başkanlıktaki hizmet müddeti fazla olana verilir.

(3) Özel Kalem Müdürü takımına yapılacak atamalarda, bu Yönetmeliğin vazifede yükselme ve unvan değişikliğine ait kararları uygulanmaz. Fakat, Özel Kalem Müdürü takımına atanmak, öteki memuriyet takımlarına atanmalarda rastgele bir sınıf için kazanılmış hak sayılmaz.

Naklen ve açıktan atamalar

UNSUR 23 – (1) Öteki kamu kurum ve kuruluşlarında vazife yapanlardan, bu Yönetmelikte belirtilen birebir unvana, bu unvanla birebir seviyedeki yahut daha alt seviyedeki öteki unvanlara, kelam konusu unvanlar için mevzuatla aranan tahsil ve sertifika üzere evraklara sahip olma kurallarını taşımaları kaydıyla genel kararlara nazaran naklen atama yapılabilir.

(2) Başka işçi kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Kanuna tabi vazifelere atanmaları, ihraz ettikleri unvanların bu Yönetmelikte yer alan unvanlarla tıpkı olmaması halinde; tahsil durumları, ihraz ettikleri unvan ve Aile, Çalışma ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığının olumlu görüşü dikkate alınarak yapılır.

(3) Birinci sefer açıktan atamalarda bu Yönetmelik kararları uygulanmaz.

Gerçeğe ters bildirimde bulunanlar

UNSUR 24 – (1) Gerçeğe ters bildirimde bulunduğu yahut gerekli koşulları taşımadığı daha sonra anlaşılanların atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

Özelleştirilen kuruluşlardan atama

UNSUR 25 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci unsuru kararlarına nazaran Başkanlığa yapılacak birinci atamalarda bu Yönetmelik kararları uygulanmaz.

Kazanılmış haklar

UNSUR 26 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatları uyarınca kazananların hakları gizlidir.

Yönetmelikte karar bulunmayan haller

UNSUR 27 – (1) Bu Yönetmelikte karar bulunmayan hallerde; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Vazifede Yükselme ve Unvan Değişikliği Temellerine Dair Genel Yönetmelik kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

HUSUS 28 – (1) 13/7/2012 tarihli ve 28352 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Avrupa Birliği Bakanlığı Çalışanı Vazifede Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Tahsil seviyesi

SÜREKSİZ UNSUR 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde vazifede bulunan ve birebir tarih prestijiyle iki yahut üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, öteki şartlara sahip oldukları takdirde, 7 nci ve 9 uncu hususların uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim görmüş kabul edilirler.

Yürürlük

UNSUR 29 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

HUSUS 30 – (1) Bu Yönetmelik kararlarını Avrupa Birliği Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

You may also like