Askeralma Yönetmeliği bütünüyle değişti

22 Temmuz 2020 ÇARŞAMBA Resmi Gazete Sayı : 31193 YÖNETMELİK Ulusal Savunma Bakanlığından: ASKERALMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Hedef …

By

22 Temmuz 2020 ÇARŞAMBA

Resmi Gazete

Sayı : 31193

YÖNETMELİK

Ulusal Savunma Bakanlığından:

ASKERALMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM

Hedef, Kapsam, Destek ve Tanımlar

Gaye

HUSUS 1 – (1) Bu Yönetmeliğin emeli, yükümlülerin yoklama, sınıflandırma, celp, sevk, erteleme, muafiyet, muvazzaflık, cezalı yükümlülere yapılacak süreçler ile Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığına çeşitli statülerde katılan çalışanın askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılması ve bunlardan askerlik hizmetini tamamlamamış bulunanların süreçlerine ait yol ve asılları düzenlemektir.

Kapsam

HUSUS 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, askerlik çağı içerisindeki her erkeğin askerlik süreçleri ile bu süreçlerle ilgili kurum ve kuruluşların misyon ve sorumluluklarına ait adap ve asılları kapsar.

Destek

UNSUR 3 – (1) Bu Yönetmelik, 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununun 61 inci hususuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

HUSUS 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Arşiv araştırması: Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından hala aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile isimli sicil kaydının ve hakkında rastgele bir tahdit olup olmadığının mevcut kayıtlardan saptanmasını,

b) Askerlik çağı: Nüfus kayıtlarına nazaran her erkeğin yirmi yaşına girdiği yılın Ocak ayının birinci gününden başlayan ve kırk bir yaşına girdiği yılın Ocak ayının birinci gününde biten süreyi,

c) Askerlik hizmeti: Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 72 nci hususuna nazaran her Türkün hak ve ödevi olan vatan hizmetinin Kanun asıllarına nazaran yerine getirilmesini,

ç) Askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılma: Kanun kararlarına nazaran fiili askerlik hizmeti ile rastgele bir ilişiği kalmamış olmayı,

d) Askerlik şubesi: Yükümlülerin nüfusa kayıtlı bulundukları yer askerlik şubesini,

e) Bakanlık: Ulusal Savunma Bakanlığını,

f) Bakaya: Sevke tabi olduğu halde sevkini yaptırmayanlar ile sevk edildiği birliğe katılmayanları,

g) Bedelli askerlik: Kanunda belirtilen yararlanma kurallarını taşımak kaydıyla bedelli askerliğe seçilenlerin belirlenen bedeli ödemesi ve temel askerlik eğitimi yapması kuralı ile yerine getirilen askerlik hizmetini,

ğ) Birinci derece kan ve kayın hısımlar: Yükümlünün annesi, babası, çocukları (evlat edinilmiş çocuklar dahil), eşinin annesi ve eşinin babasını,

h) Branş: Sınıfları meydana getiren temel hizmetlerden her birini,

ı) Celp ve sevk: Yükümlülerin silahaltına alınmak üzere çağrılması ve birliklerine gönderilmesini,

i) Celp ve sevk devri: Bakanlıkça belirlenen birbirini takip eden iki celp ve sevkin, başlangıç tarihleri ortasındaki süreyi,

j) Çapraz kur: İki ülke parası ortasında üçüncü bir ülke parasıyla tayin edilen kambiyo rayici, üç ülkenin paralarının birbirine oranlarını,

k) Çok vatandaşlık: Türk vatandaşının tıpkı anda birden çok vatandaşlığa sahip olmasını,

l) Doktora: Lisansa dayalı en az altı yarıyıllık yahut yüksek lisansa yahut eczacılık yahut fen fakültesi mezunlarınca Sıhhat Bakanlığı tarafından düzenlenen temellere nazaran bir laboratuvar kolunda kazanılan uzmanlığa dayalı en az dört yarıyıllık programı kapsayan ve özgün bir araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yükseköğretimi,

m) Dövizle askerlik: Yurt dışında bulunan vatandaşlarımızdan Kanunda belirtilen adap ve temelleri yerine getirenlerin askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmalarını,

n) Dövizle askerlik hizmeti başvurusu: Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak isteyen yükümlülerin Kanunda yazılı temel ve yöntemlere uygun olarak yararlanma kurallarını haiz olduklarının bağlı bulundukları Türk Konsolosluklarınca tespit edilmesini müteakip öngörülen dövizi peşin ödemeleri ve haklarında Türk Konsolosluklarınca müracaat formunun tanzim edilmesi ile oluşan süreci,

o) Döviz ödeme: Yükümlülerin Türk Konsolosluklarına yaptıkları ödemeleri yahut Türk Konsolosluklarınca uygun görülen hallerde yurt dışında bulunan muhabir bankalar ya da yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası şubelerine yaptıkları ödemelerin, yanlışsız bilgi, cins, ölçü yahut mühletler içerisinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasındaki “Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Dövizle Askerlik Özel Döviz Hesabı”na geçmiş olmasını,

ö) Enstitü: Üniversitelerde ve fakültelerde birden fazla misal ve ilgili bilim kısımlarında lisansüstü eğitim/öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan bir yükseköğretim kurumunu,

p) Er: Muhtaçlıkları Devlet tarafından üstlenilen rütbesiz asker şahısları,

r) Erbaş: Gereksinimleri Devlet tarafından üstlenilen onbaşı ve çavuş rütbelerini haiz asker bireyleri,

s) Erteleme: Kanunda yazılı nedenlerle askerlik hizmetine alımın süreksiz müddetle geri bırakılmasını,

ş) Erteleme devri: Ertelemenin başladığı tarih ile bittiği tarih ortasındaki süreyi,

t) Erteleme süreç makamları: Yükümlülerin askerlik hizmetini ertelemeye, müddetlerini uzatmaya yahut iptal etmeye yetkili makamları,

u) Erteleme teklif makamları: Yükümlülerin askerlik hizmetini erteleme, uzatma yahut iptal teklifini yapmaya yetkili makamları,

ü) Fakülte: Yüksek seviyede eğitim/öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan; kendisine üniteler bağlanabilen bir yükseköğretim kurumunu,

v) Federasyon: Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı spor federasyonları ile bağımsız spor federasyonlarını ve Türkiye Futbol Federasyonunu,

y) Firar: Kıtasından yahut vazifesi icabı bulunmak zorunda olduğu yerden müsaadesiz olarak altı günden fazla uzaklaşmayı,

z) Geç iltihak bakayası: Sevkini yaptırdığı halde kendisine tanınan yol müddeti dışında birliğine katılanları,

aa) Süreksiz terhis: Yasal bir mazerete dayalı olarak askerlik hizmet mühletinin süreksiz olarak durdurulmasını,

bb) Süreksiz transfer: Atletin, makul bir mühlet için tescilli bulunduğu kulüpten öbür bir kulüpte karşılaşmalara katılmasını,

cc) Gemi adamı: Geminin kaptanını, zabitlerini, yardımcı zabitlerini, stajyerlerini, tayfalarını ve yardımcı hizmet çalışanını,

çç) Hava değişimi/izin tecavüzü: Kıtasından yahut misyonunu yapmakta olduğu yerden müsaade, istirahat yahut hava değişimi alarak ayrılanlardan, dönmeye mecbur bulundukları günden itibaren altı gün içerisinde özürsüz olarak gelmemeyi,

dd) Hizmet müddeti: Kanunda belirtilen muvazzaf askerlik müddetlerini,

ee) İaşe bedeli: Kazandan beslemeye alınamayanlara, 22/6/1978 tarihli ve 2155 sayılı Birtakım Kamu Işçisine Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun kapsamında ödenen aylık yemek parasının bir günlük karşılığını,

ff) İhtisas (Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık): Sıhhat Bakanlığı tarafından düzenlenen asıllara nazaran yürütülen ve tıp tabiplerine ve diş tabiplerine belli alanlarda özel yetenek ve yetki sağlamayı amaçlayan doktora seviyesindeki bir yükseköğretimi,

gg) Gereksinim: Genelkurmay Başkanlığınca müteakip yıl için belirlenecek yükümlü muhtaçlığını,

ğğ) İkinci derece kan ve kayın hısımlar: Yükümlünün; kardeşleri, eşinin kardeşleri, dedesi (annesinin ve babasının babaları), babaannesi, anneannesi, eşinin dedesi (eşinin annesinin ve babasının babaları), eşinin babaannesi, eşinin anneannesi ve torunlarını,

hh) Personel: Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınmış yabancı ülkelerde iltica başvurusu dışında yabancı ülke mevzuatına uygun bir formda elde ettikleri çalışma müsaadesini de ihtiva eden oturma müsaadesi yahut direkt çalışma müsaadesine sahip olarak bir patron ile yapılan hizmet akdine nazaran yurt içinde geçirilen mühletler hariç olmak üzere fiyat yahut maaşları yurt içinden transfer edilmeyen en az toplam üç yıllık (1095 gün) mühletle fiilen çalışanları,

ıı) Patron: Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınmış yabancı ülkelerde iltica başvurusu dışında yabancı ülke mevzuatına uygun bir halde elde ettikleri çalışma müsaadesini de ihtiva eden oturma müsaadesi yahut direkt çalışma müsaadesine sahip olarak yurt içinde geçirilen mühletler hariç olmak üzere bir işyerini en az toplam üç yıl (1095 gün) müddetle patron olarak şahsen kendi yahut ortakları ile birlikte fiilen çalıştıranları,

ii) Kamu kurum ve kuruluşu: Devlete ilişkin kuruluş, kuruluş ve tesisleri,

jj) Kamu çalışanı: Devlete ilişkin kuruluş, kuruluş ve tesislerde çalışan bireyleri,

kk) Kanun: 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununu,

ll) Kaynak: Sınıflandırmaya tabi tutulacaklar ve ertelilerden silahaltına alınabilecekler ile bakaya olarak sevk edilmesi varsayım edilen yükümlü sayısının toplamını,

mm) Kesin dönüş: Bulundukları yabancı ülkelerden yurda naklihane etmeyi (dönmeyi), yabancı ülkede oturma yahut çalışma müsaadeleri devam etse dahi meslek ve sanatlarını yurt içinde icra etmeyi yahut her takvim yılında toplam olarak 184 gün ve daha fazla yurt içinde bulunmayı,

nn) Kontenjan: Yükümlülerin Genelkurmay Başkanlığınca bildirilen kuvvetlere tahsis oranını,

oo) Konvertibl: Dövize ait süreçlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca alım satım konusu yapılan, memleketler arası para piyasalarında öteki paralara serbestçe çevrilebilen yabancı ülke parasını,

öö) Lig: Federasyonlara bağlı spor kulüplerinin oluşturduğu, bunların birbirleri ile muhakkak sistem ve kurallara nazaran karşılıklı ve deplasmanlı olarak müsabakalarını sağlayan, en az sekiz kadrodan oluşan düzenlemeyi,

pp) Lisans: Orta öğretime dayalı, en az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan bir yükseköğretimi,

rr) Lisansüstü: Yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik eğitimini,

ss) Mecburi hizmet (Devlet hizmeti yükümlülüğü): Özel kanunlar mucibince kamu kurum ve kuruluşlarında yapılması mecburî olan Devlet hizmeti yükümlülüğünü,

şş) Meslek yahut sanat mensubu: Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınmış yabancı ülkelerde iltica başvurusu dışında yabancı ülke mevzuatına uygun bir halde elde ettikleri çalışma müsaadesini de ihtiva eden oturma müsaadesi yahut direkt çalışma müsaadesine sahip olarak yurt içinde geçirilen müddetler hariç olmak üzere en az toplam üç yıl (1095 gün) müddetle meslek ya da sanatını icra edenleri,

tt) Meslek yahut sanatını yurt içinde icra etmek: Yurt dışında oturma yahut çalışma müsaadesi yahut çok vatandaşlık hakkına sahip olanlardan dövizle askerlik hizmeti müracaat tarihi prestijiyle müracaata temel hesaplanan çalışma yahut bulunma müddeti esnasında meslek yahut sanatını yurt içinde icra etmeyi, yurt dışında çalıştığı işyerinin yurt içindeki temsilciliğinde ya da bağlı ünitesinde çalışmayı yahut yurt içinde şurası rastgele bir işyerinde personel ya da patron sıfatıyla çalışmayı,

uu) Meslek yüksekokulu: Muhakkak mesleklere yönelik nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan, yılda iki yahut üç periyot olmak üzere iki yıllık eğitim-öğretim sürdüren, ön lisans derecesi veren yükseköğretim kurumunu,

üü) Muafiyet: Kanunda yazılı nedenlerle askerlik hizmetinin yerine getirilmemesini,

vv) Muhabir banka: Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran yükümlülerin yabancı ülke parası üzerinden yaptıkları ödemelerin, dövizle askerlik özel döviz hesabına gönderilmesini ve aktarılmasını sağlamak için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenmiş yabancı ülkelerdeki bankaları yahut kuruluşları,

yy) Muvazzaf: Askerlik hizmetini yerine getirmek üzere silahaltına alınanları,

zz) Muvazzaflık periyodu: Yükümlünün sevk dokümanında yazılı sevk tarihi ile başlayıp terhis tarihine kadar geçen süreyi,

aaa) Noksan hizmetli: Tabi olduğu muvazzaflık müddetinden eksik hizmet yaptığı tespit edilenleri,

bbb) Oturma yahut çalışma müsaadesi: Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınmış yabancı ülkelerde iltica başvurusu dışında yabancı ülke mevzuatına uygun bir formda kendilerine personel, patron yahut bir meslek ya da sanat mensubu statüleri sağlayan ve statülere uygun olarak yabancı ülkelerde serbestçe ikamet ile bir işyerinde çalışma, bir işyerini çalıştırma yahut meslek ya da sanatlarını icra edebilmelerine imkan sağlayan müsaadesi,

ccc) Resmi misyonlu: Fiyat, maaş ve yollukları yabancı ülke kurum ya da kuruluşlarınca ödense bile Türkiye Cumhuriyetinin resmi kurum ya da kuruluşlarının takımlı işçisi olma sıfatı devam edenlerin yahut yabancı ülkelerde bulunmalarına karşın maaş, fiyat yahut yollukları Türkiye Cumhuriyetinin bütçesinden ödenenler ile payının yarısından fazlası Devlete ilişkin kuruluşlarda çalışanları,

ççç) Sıhhat kararı: Yükümlülerin askerliğe elverişli olup olmadıkları hakkında tek doktor yahut sıhhat heyetlerince verilen kararı,

ddd) Sıhhat şurası: Sıhhat Bakanlığınca belirlenen sıhhat raporu vermeye yetkili sıhhat kuruluşları bünyesinde oluşturulan heyeti,

eee) Gizli: Yirmi yaşına girmiş oldukları halde isimlerini nüfus kayıtlarına geçirmemiş bulunanları,

fff) Sanatta yeterlik: Lisansa dayalı en az altı yarıyıl yahut yüksek lisansa dayalı en az dört yarıyıllık programı kapsayan ve orjinal bir sanat yapıtının ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora seviyesinde lisansüstü bir yükseköğretimi,

ggg) Savaş hali: Savaş duyurusuna karar verilmesinden, bu halin kaldırıldığının duyuru edilmesine kadar devam eden müddet içinde, hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen yahut büsbütün sonlandırıldığı durumu,

ğğğ) Seçim: Türk Silahlı Kuvvetlerinin muhtaçlık duyduğu yedek subay ve yedek astsubay adaylarının, bu Yönetmelik asıllarına nazaran ayrılmasını,

hhh) Seferberlik: Devletin tüm güç ve kaynaklarının, başta askeri güç olmak üzere savaşın muhtaçlıklarını karşılayacak halde hazırlanması, toplanması, tertiplenmesi ve kullanılmasına ait bütün faaliyetlerin uygulandığı; hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen yahut büsbütün sonlandırıldığı hali,

ııı) Sınıf: Hizmetlerin ifası için oluşturulmuş temel kümelerden her birini,

iii) Sınıflandırma: Yükümlülerin; sıhhat durumları, tahsilleri, meslekleri, fiziki yetenekleri ve Bakanlıkça tespit edilecek başka niteliklerinin bilgi sistemi ortamında değerlendirilmesini,

jjj) Sınıflandırma devri: Bakanlıkça belirlenen, yükümlülerin sınıflandırma süreçleri ile celp ve sevkin icra edileceği devirleri,

kkk) Sınıflandırma heyeti: Askere sevk edilecek yükümlülerin statü belirleme ve sınıflandırma süreçlerini yürütmekten sorumlu olan heyeti,

lll) Hudut dışı edilme: Erteleme müracaat tarihi ile ertelemenin sona ereceği tarih ortasında kalan müddette müracaatta bulundukları ülkelerdeki serbestçe ikamet etme ve çalışma hakları iptal edilenleri,

mmm) Sonradan Türk vatandaşı olan yükümlü: 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununda tarifi yapılan Türk vatandaşlığını; soy bağı temeline nazaran kazananlar hariç olmak üzere yetkili makam kararı yahut evlat edinilme ya da seçme hakkının kullanılması ile sonradan kazanmayı,

nnn) Kontratlı astsubay: 13/6/2001 tarihli ve 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Kontratlı Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanunda öngörülen asıllara nazaran kendileri ile kontrat yapılarak astsubay nasbedilen astsubay çavuş, astsubay kıdemli çavuş, astsubay üstçavuş ve astsubay kıdemli üstçavuş rütbelerini haiz astsubayları,

ooo) Kontratlı erbaş ve er: 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Kontratlı Erbaş ve Er Kanununda öngörülen asıllara nazaran kendileriyle mukavele yapılan kontratlı er ve kontratlı onbaşı yahut çavuş rütbelerini haiz şahısları,

ööö) Kontratlı subay adayı yahut kontratlı astsubay adayı: Kontratlı subay yahut kontratlı astsubay yetiştirilmek hedefiyle ön mukavele yapılarak askeri eğitime alınanları,

ppp) Kontratlı subay: 4678 sayılı Kanunda öngörülen asıllara nazaran, kendileri ile kontrat yapılarak subay nasbedilen teğmen, üsteğmen ve yüzbaşı rütbelerini haiz subayları,

rrr) Atlet: Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı federasyonlar ve bağımsız federasyonlar ile Türkiye Futbol Federasyonunda; kulüpler ismine yahut ferdi olarak tescil yaptırmak suretiyle etkin spor hayatını sürdürenleri,

sss) Sportmen takımı: Milletlerarası kurallara nazaran karşılaşmalarda fiilen yer alan asıl ve yedek atletlerden oluşan takımı,

şşş) Staj: Rastgele bir meslek edinmek yahut bir mesleğin icrası için, bir kısım yahut mevzuda mesleksel bilgi ve maharet artırılması emeliyle yapılan, teorik ve uygulamalı eğitim ve öğretim faaliyetini,

ttt) Takvim yılı: Her yılın 1 Ocak-31 Aralık tarihleri ortasındaki süreyi,

uuu) Takvim yılının yarısından fazlasını yurt içinde geçirmek: Erteleme müracaat tarihi ile ertelemenin sona ereceği tarih ortasında kalan rastgele bir takvim yılında toplam olarak 184 gün ve daha fazla mühletle yurt içinde bulunmayı,

üüü) Taşıma bedeli: Gidilecek yerin il/ilçe merkezine kadar olan araya nazaran, 102 nci unsura uygun olarak tespit edilen meblağı,

vvv) Temel askerlik eğitimi: Silahaltına alınan yükümlülere sınıf farkı gözetmeksizin bedenen ve ruhen askerlik hizmetine hazırlayıcı temel bilgi, marifet ve alışkanlıkları kazandırmak maksadıyla verilen ve mühleti Bakanlıkça belirlenen eğitimi,

yyy) Terhis: Muvazzaflık hizmet müddetini tamamlayan yahut tamamlamış kabul edilen yükümlülerin, yedeklik periyodunda silahaltına alınıp hizmetine muhtaçlık kalmayanlar ile özel kanunlarla Türk Silahlı Kuvvetlerine katılan ve resmi bir kıyafet taşıyan şahısların çeşitli nedenlerle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılmalarını,

zzz) Tescil/Lisans: Atletin, federasyon faaliyetlerine katılabilmesi için bir kulüp ismine yahut ferdi olarak federasyona ya da ilgili gençlik ve spor vilayet müdürlüğüne yaptıracağı kayıt ve lisans süreçlerini,

aaaa) Transfer: Atletin kulüp değiştirmesini,

bbbb) Umuma mahsus pasaport: Türk vatandaşlarının yurda giriş ve çıkışlarında yetkili makamlara ibraz etmek zorunda oldukları diplomatik pasaport, hizmet damgalı pasaport ve özel damgalı pasaport dışında kalan ve dövizle askerlik ile yurt dışı erteleme sürecinde müracaat tarihinde geçerlilik müddeti devam eden Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamlarınca düzenlenmiş belgeyi,

cccc) Uzaktan eğitim: Dövizle askerlik hizmetinden faydalanmak üzere müracaatta bulunan yükümlülere elektronik ortamda verilen ve sonunda kıymetlendirme yapılan eğitimi,

çççç) Uzman erbaş: 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununda öngörülen temellere nazaran kendileriyle kontrat yapılan uzman çavuş ve uzman onbaşı rütbelerini haiz şahısları,

dddd) Üniversite: Bilimsel özerkliğe ve kamu hukukî kişiliğine sahip yüksek seviyede eğitim/öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan; fakülte, enstitü, yüksekokul ve gibisi kuruluş ve ünitelerden oluşan bir yükseköğretim kurumunu,

eeee) Yabancı bandıralı gemi: Türkiye Cumhuriyeti Devleti hariç uyrukluğunda bulunduğu yabancı ülkenin yetki ve sorumluluğu altında yurt dışında yasal olarak faaliyet gösteren gemileri,

ffff) Yan kısım uzmanlık: Sıhhat Bakanlığı tarafından düzenlenen temellere nazaran yürütülen ve yan kısmın bağlı olduğu ana kısım uzmanlarının görebileceği uzmanlık eğitimini,

gggg) Yedek astsubay: Yedek astsubay adaylarından tahsilini müteakip astsubay astçavuş nasbedilenleri,

ğğğğ) Yedek astsubay adayı: Yapılan seçim ve sınıflandırma sonucu yedek astsubay statüsüne ayrılanlardan, astsubay astçavuş nasbedilinceye kadar geçen periyotta bulunan yükümlüleri,

hhhh) Yedek astsubay aday adayı: İki yahut üç yıl müddetli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ve bunların yetkili makamlarca dengi olduğu kabul edilen yurt dışı tahsil kurumu mezunları ile dört yıl ve daha fazla vadeli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ve bunların yetkili makamlarca dengi olduğu kabul edilen yurt dışı tahsil kurumu mezunlarından istekli olan yükümlüleri,

ıııı) Yedeklik periyodu: Muvazzaflık devrinin bitiminden askerlik çağının sonuna kadar olan süreyi,

iiii) Yedek subay: Yedek subay adaylarından tahsilini müteakip asteğmen nasbedilenleri,

jjjj) Yedek subay adayı: Yapılan seçim ve sınıflandırma sonucu yedek subay statüsüne ayrılanlardan, asteğmen nasbedilinceye kadar geçen devirde bulunan yükümlüleri,

kkkk) Yedek subay aday adayı: Dört yıl ve daha fazla müddetli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ile yetkili makamlarca dengi olduğu kabul edilen yurt dışı tahsil kurumu mezunu olan yükümlüleri,

llll) Yoklama: Yükümlülerin sıhhat muayenelerinin yapılarak askerliğe elverişli olup olmadıkları, tahsil durumları, meslekleri ve niteliklerinin tespitini,

mmmm) Yoklama devri: Askerlik çağının başlangıcından muvazzaflık hizmetinin başlangıç tarihine kadar geçen süreyi,

nnnn) Yoklama kaçağı: Tabi olduğu yoklama yılı içerisinde yoklamasını yaptırmayanları,

oooo) Yol masrafı: İaşe bedeli ile taşıma bedelinin toplamından oluşan meblağı,

öööö) Yüksek lisans: Bir lisans öğretimine dayalı, eğitim/öğretim ve araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan; bilim uzmanlığı, yüksek mühendislik, yüksek mimarlık, master üzere yükseköğretimi,

pppp) Yüksekokul: Belli bir mesleğe yönelik eğitim öğretime yük veren yükseköğretim kurumunu,

rrrr) Yükseköğretim kurumu mezunu: Yükseköğretim kurumlarını bitirmiş olanları,

ssss) Yükümlü: Askerlik hizmetini Kanun kararları yeterince yerine getirmek yahut yerine getirmiş sayılmak zorunda olan erkek Türk vatandaşını,

söz eder.

İKİNCİ KISIM

Yoklama ve Sıhhat Süreçleri

Askerlik çağına giren yükümlülerin kimlik bilgilerinin alınması

HUSUS 5 – (1) Her yıl 1 Ocak tarihinde askerlik çağına gireceklerin kimlik bilgileri, Ulusal Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğünce elektronik ortamda İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınarak Ulusal Savunma Bakanlığı Bilgi Sistemine yüklenir.

(2) Kimliği sonradan bildirilenler, nüfus kayıtları temel alınarak askeralma kayıtlarına alınır. Kimlik bilgilerinde değişiklik olanların değişen kayıtlarına nazaran askeralma kayıtları güncellenir.

(3) Nüfus kayıtları ile askeralma kayıtları ortasında farklılık olması halinde, askeralma kayıtları nüfus kayıtları temel alınarak düzeltilir.

Gizliler

UNSUR 6 – (1) Gizliler, nüfus kaydındaki doğum yılına nazaran askeralma kayıtlarına alınır. Lakin nüfus kayıtlarına geçirildikleri yıl askerlik çağına giren doğumlularla sürece tabi tutulur. Sürece tabi tutuldukları doğumluların yoklama periyodu sona ermiş gizlilerden erteleme hakkı bulunmayanlara Kanunun 24 üncü unsuru temellerine nazaran süreç yapılır.

Yaşları değişenler

UNSUR 7 – (1) Askerlik çağına girmeden evvel yaşları değişenler, değişen doğum yılına nazaran süreç görürler. Yaş değişikliğinde duruşma kararının katılaşma tarihi temel alınır.

(2) Askerlik çağına girdikten sonra yapılan yaş değişiklikleri askerlik süreçlerinde dikkate alınmaz. Fakat kendi isteği dışındaki duruşma kararına istinaden resen yapılan yaş değişiklikleri kabul edilir.

(3) Değişen doğum yılına nazaran emsalleri şimdi yoklama görmemiş olanlar yahut yoklaması devam edenler kendi doğumlularıyla, değişen doğum yılına nazaran emsallerinin yoklama periyodu sona ermiş olanlar duruşma kararının katılaştığı yıl askerlik çağına giren doğumlularla sürece tabi tutulur.

Yoklama temelleri

HUSUS 8 – (1) O yıl askerlik çağına girenlerle, bu doğumlularla sürece tabi olanların yoklamaları; 1 Ocak günü başlar ve o yılın 31 Aralık (dahil) tarihine kadar devam eder.

(2) Yoklama; yükümlülerin kimlik, adres, nitelik, tahsil, özellik, meslek ve sıhhat durumlarının tespit edilerek bilgilerin bilgisayar ortamına aktarılması süreçlerini kapsar.

(3) Tabi olduğu yoklama yılı içerisinde yoklamasını yaptırmayanların, müracaatlarında yahut yakalandıklarında haklarında, 99 uncu ve 101 inci unsur kararlarına nazaran yoklama kaçağı olarak süreç yapılır.

(4) Askerlik çağına girmemiş olanlar ile askerlik yükümlülüğünü fiilen silahaltına alınmayı gerektirmeyen askerlik hizmet çeşitlerinden biriyle yerine getirecek yahut getirmiş sayılacak olanların yoklamaları yapılmaz. Bunlardan askerlik çağına girmemiş olanların askerlik çağına girmeleri beklenir.

Askerlik yoklaması sıhhat muayenesi ve onay süreçleri

UNSUR 9 – (1) Yükümlülerin sıhhat muayeneleri 31/10/2016 tarihli ve 2016/9431 sayılı Bakanlar Şurası Kararıyla yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığı Sıhhat Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen yordam ve temellere nazaran yapılır.

(2) Sıhhat muayeneleri; öncelikle yükümlünün kayıtlı olduğu aile doktoru, yoksa müracaat ettiği askerlik şubesine en yakın resmi sıhhat kuruluşundaki doktor tarafından yapılır.

(3) Muayeneyi yapan tabip, yükümlülerin kimlik dokümanı ile yoklamaya temel dokümanlardaki fotoğraf ve kimlik bilgilerini denetim ederek doğruluğunu teyit eder.

(4) Yükümlülerin sıhhat muayenelerinden evvel sıhhat durumları hakkında beyanları alınır. Yükümlü varsa sıhhat durumuna ait raporları ile birlikte ilgili tabibe müracaat eder. Doktor, yükümlünün beyan ettiği rahatsızlıkları da dikkate alarak fiziki muayeneyi yapar ve sonucunu askerlik yoklaması sıhhat muayene evrakının ilgili kısımlarına yazarak imzalar.

(5) Yoklama ve sevk esnasında yükümlü tarafından beyan edilmeyen ya da fiziki muayene sırasında belirti yahut bulgusuna rastlanmayan çeşitli hastalıkların ortaya konması yahut taranması için laboratuvar yahut görüntüleme tetkiki üzere ileri tetkikler yapılması gerekmez. Yükümlülerin bu halde gerçekleştirilen sıhhat muayenelerinde askerliğe elverişli bulunmaları, kendilerinin muayene tarihinde tam sağlıklı olduklarını göstermez. Yükümlülerin silahaltına alındıktan sonra saptanan hastalıkları yoklama yahut sevk esnasında yapılan muayenenin eksik ya da kusurlu yapıldığının yahut muvazzaflık hizmeti sırasında ortaya çıktığının karinesini oluşturmaz.

(6) Muayene sonucunda;

a) Sağlamlar ile tespit edilen hastalıkları nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığı Sıhhat Yeteneği Yönetmeliğinin EK-C’sinde yer alan Hastalıklar Listesinin (A) diliminden kod verilenler hakkında ”Askerliğe Elverişlidir” kararı verilir.

b) Hakkında karar verilemeyenler ile beyan ettiği hastalığı ya da fiziki muayene bulguları nedeniyle ileri tetkik yapılarak kıymetlendirilmesi gereken yükümlüler Sıhhat Bakanlığınca belirlenen Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığı sıhhat konseyi raporu vermeye yetkili en yakın sıhhat kuruluşunun ilgili ünitesine direkt sevk edilir.

(7) Yetkili sıhhat kuruluşlarına sevk edilenlerin süreçleri en kısa müddette sonuçlandırılır. Bunlar genel randevu sistemine dahil edilmezler. Yoklama kaçağı ve bakayaların muayeneleri sevk edildikleri yetkili sıhhat kuruluşları tarafından tıpkı gün içerisinde sonuçlandırılır. Sıhhat şurasına çıkarılması gerekenlerin süreçlerinin birinci heyet gününde bitirilmesi temeldir.

(8) Yükümlüler hakkında Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığı Sıhhat Yeteneği Yönetmeliğinin EK-C’sinde yer alan Hastalıklar Listesinin;

a) (C) diliminden yoklama sırasında ”Ertesi Yıla Bırakma”, sevk sırasında ”Sevk Geciktirmesi”,

b) (B) yahut (D) dilimlerinden ”Askerliğe Elverişli Değildir”,

kararlı sıhhat raporlarını tanzim etmeye yetkili makam, Sıhhat Bakanlığınca belirlenen Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığı sıhhat heyeti raporu vermeye yetkili sıhhat kuruluşunun sıhhat heyetidir.

(9) ”Askerliğe Elverişli Değildir” kararlı sıhhat konseyi raporları, Bakanlığın onayını müteakip katılaşır.

Yoklamaların sonucu ve statülerin belirlenmesi

UNSUR 10 – (1) Yoklaması yapılanlar; askerliğe elverişli olanlar, süreksiz rahatsızlığı bulunanlar ve askerliğe elverişli olmayanlar olarak ayrılır.

(2) Askerliğe elverişli olmayanlar silahaltına alınmaz.

(3) Süreksiz rahatsızlığı bulunanlara, raporlarının bitiminde yapılacak muayeneleri sonucunda verilecek sıhhat kararına nazaran süreç yapılır.

(4) Yoklama sonunda askerliğe elverişli olanlar tahsil düzeylerine nazaran yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı yahut er statüsüne ayrılır.

Yurt dışındakilerin askerlik yoklaması sıhhat muayenesi ve onay süreçleri

HUSUS 11 – (1) Yurt dışındakilerin sıhhat muayeneleri Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığı Sıhhat Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen asıllara nazaran yapılır.

(2) Türk Konsolosluklarınca; rastgele bir hastalığı olmayanların sıhhat muayeneleri, yükümlünün bulunduğu yabancı ülke sıhhat mevzuatına uygun halde resmi sıhhat kuruluşlarında yaptırılır ve düzenlenecek askerlik yoklaması sıhhat muayene evrakı direkt yükümlünün nüfusa kayıtlı olduğu askerlik şubesine gönderilir.

(3) Askerlik hizmetini yerine getirmeye mani sıhhat sorunu olduğunu beyan edenlerin sıhhat muayeneleri, bulundukları yabancı ülke sıhhat mevzuatına uygun halde resmi sıhhat kuruluşlarında yaptırılır, alacakları muayene ve tetkik sonuçları yahut sıhhat raporları Türkçe çevirileri ile birlikte Türk Konsolosluklarca Bakanlığa gönderilir. Bu raporlar Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığı Sıhhat Yeteneği Yönetmeliği asıllarına nazaran incelenerek durumuna uygun sıhhat kararı ile onaylanır.

(4) Yurt dışında yoklaması yapılanların sıhhat durumları hakkında beyanları alınmaz. Lakin bunlardan, yurt içindeki yetkili sıhhat kuruluşlarına sevki gerekenlerin sıhhat durumları hakkında beyanları alınır.

(5) Askerlik hizmetini yapmakta olanlar ile firar, hava değişimi/izin tecavüzünde yahut noksan hizmetli durumunda bulunanların yurt dışında sıhhat muayeneleri yapılmaz. Yapılanların bu muayeneleri geçerli kabul edilmez.

(6) Yükümlülerin yurt dışındaki sıhhat kuruluşlarınca düzenlenmiş sıhhat raporlarına ait itirazları yurt içindeki yetkili sıhhat kuruluşlarında sonuçlandırılır.

Pürüz durumunu bildiren rapor ibraz edenlere yapılacak süreçler

UNSUR 12 – (1) Askerlik şubelerince, pürüz durumunu bildirir geçerli sıhhat heyeti raporu olanların bu raporları askerliğe elverişli olup olmadıklarının tespiti için Bakanlığa gönderilir. Bakanlık Askeri Sıhhat Hizmetleri Genel Müdürlüğünce bu raporlar Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığı Sıhhat Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen temellere nazaran incelenir. Bu raporlar;

a) Askerliğe elverişlidir,

b) Askerliğe elverişli değildir,

c) Sonraki yıla bırakma,

ç) Sevk geciktirmesi,

d) Rapor tanzim etmeye tesirli en yakın sıhhat kuruluşunda muayenesi uygundur,

kararlarından biri ile onaylanarak yükümlünün nüfusa kayıtlı olduğu askerlik şubesine gönderilir.

(2) Askerlik şubelerince, yatalak ve bakıma muhtaçlığı olduğu halde mani durumunu bildirir geçerli sıhhat raporu bulunmadığı tespit edilenler ilgili sıhhat il/ilçe müdürlüklerine yönlendirilerek haklarında sıhhat konseyi raporu düzenlenmesi sağlanır. Mani durumunu bildirir sıhhat raporu düzenlenmesini istemeyen yükümlülerin süreçleri 9 uncu unsurdaki yola nazaran yürütülür.

(3) Sıhhat Bakanlığınca, her yıl askerlik çağına giren yükümlülerden haklarında pürüz durumunu bildirir sıhhat heyeti raporu bulunanlar ile daha yaşlı doğumlu yükümlülerden o yıl haklarında pürüz durumunu bildirir sıhhat konseyi raporu tanzim edilenlerin raporları elektronik ortamda müteakip yılın 31 Ocak tarihine kadar Bakanlığa bildirilir.

Süreksiz hastalığı olanların rapor mühletleri

UNSUR 13 – (1) Süreksiz hastalıkları olanlar hakkında verilen ”Ertesi Yıla Bırakma” ve ”Sevk Geciktirmesi” kararlı raporların mühletleri birinci rapor tarihinden itibaren tıpkı teşhis ve kararlı hastalıklar bakımından üç yılı geçemez. Üç yılın hesabında birinci rapor tarihi temel alınır.

(2) Farklı teşhis ve kararlı süreksiz hastalıklar bakımından üç yıllık mühlet yine başlar.

(3) Süreksiz rahatsızlığı nedeniyle haklarında rapor tanzim edilenler, rapor mühleti bitmeden tekrar sıhhat muayenesine tabi tutulamaz.

Sıhhat kararlarına itiraz

UNSUR 14 – (1) Katılaşmış raporlara bildiri yahut teslim tarihinden itibaren otuz gün içinde itiraz edilebilir. Mühleti içinde itiraz edilmesi halinde yine muayene süreci yapılır. Onay makamlarından geçerek kesinleşmeyen raporlara itirazda bulunulamaz.

(2) “Askerliğe Elverişlidir”, “Askerliğe Elverişli Değildir”, “Ertesi Yıla Bırakma”, “Sevk Geciktirmesi” ve “Askere Sevkine Mani Hali Yoktur” kararlı raporlara itirazlar askerlik şubelerine yapılır. Aile tabibi yahut tek tabip muayenelerinde itirazlar direkt muayeneyi yapan tabibe de yapılabilir.

(3) Yoklama, sevk esnasında yahut silahaltında iken yapılan muayeneleri sonucunda haklarında aile doktoru yahut tek tabip tarafından verilen sıhhat raporlarına muayeneyi yapan tabipte itiraz edilmesi halinde; yükümlüler sıhhat şurası raporu aldırılmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığı sıhhat konseyi raporu vermeye yetkili en yakın sıhhat kuruluşuna tabip tarafından direkt sevk edilir.

(4) Haklarında verilen sıhhat şurası kararlarına itiraz halinde; yükümlüler, denetim muayenesi için, itiraz edilen raporu tanzim eden sıhhat kuruluşunun bulunduğu yerdeki vilayet sıhhat müdürlüğünce belirlenecek, yükümlünün adresine (silahaltında olanlar için birliğine) en yakın diğer bir Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığı sıhhat konseyi raporu vermeye yetkili sıhhat kuruluşuna sıhhat heyeti raporu verilmek üzere sevk edilir.

(5) Birinci sıhhat konseyi raporundaki teşhis ve karar ile denetim muayenesi raporundaki teşhis ve karar ortasında uyumsuzluk yoksa rapor katılaşır. Uyumsuzluk halinde yükümlü birinci raporu tanzim eden sıhhat kuruluşunun bulunduğu yerdeki vilayet sıhhat müdürlüğünce belirlenecek yükümlünün adresine (silahaltında olanlar için birliğine) en yakın öbür bir Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığı sıhhat heyeti raporu vermeye yetkili sıhhat kuruluşuna sıhhat konseyi raporu verilmek üzere hakem muayenesi için sevk edilir. Hakem muayenesi sonucundaki rapor kararına nazaran kesin süreç yapılır. Hakem muayenesi raporuna yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

(6) Denetim ve hakem muayeneleri, birinci raporun verildiği tarihte geçerli olan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığı Sıhhat Yeteneği Yönetmeliği temellerine nazaran yapılır.

(7) İtiraz edenlerden; denetim ve hakem muayenesi süreçlerini kendisine bildirim edildiği tarihten itibaren bir yıllık müddet içinde tamamlatmayanlar hakkında birinci rapor kararlarına nazaran süreç yapılır.

Şikayet ve ihbar edilen raporlar ile idarece tekrar muayenesine gerek görülenler

HUSUS 15 – (1) Muayeneleri sonucunda tanzim edilen askerlik yükümlülüğü ile ilgili mutlaklaşan sıhhat raporları hakkında şikayet yahut ihbarda bulunulması halinde, bu yükümlülerin sıhhat durumları yurt içinde Sıhhat Bakanlığı, yurt dışında Dışişleri Bakanlığı tarafından araştırılır.

(2) Yurt içinde tanzim edilen sıhhat raporları hakkında şikayet yahut ihbar Bakanlığa yapılmış ise incelenip kıymetlendirilmesi maksadıyla raporu tanzim eden sıhhat kuruluşunun bulunduğu yerdeki vilayet sıhhat müdürlüğüne gönderilir. Yapılan inceleme ve araştırma sonucu raporun gerçeği yansıtmadığına kanaat getirilmesi durumunda, yükümlünün denetim muayenesine tabi tutulmak üzere sevk edileceği yetkili sıhhat kuruluşu yükümlünün nüfusa kayıtlı olduğu askerlik şubesine bildirilir.

(3) Yurt dışında tanzim edilen sıhhat raporları hakkında şikayet yahut ihbar Bakanlığa yapılmış ise incelenip kıymetlendirilmesi hedefiyle ilgili dış temsilciliğe gönderilir.

(4) Dış temsilcilik tarafından yapılan araştırma ve inceleme sonucu raporun gerçeği yansıtmadığına kanaat getirilenler, yükümlünün nüfusa kayıtlı olduğu askerlik şubesine bildirilir. Askerlik şubesince denetim muayenesine tabi tutulmak üzere yükümlünün sevk edileceği yetkili sıhhat kuruluşunun bildirilmesi yükümlünün nüfusa kayıtlı olduğu vilayet sıhhat müdürlüğünden istenir. Vilayet sıhhat müdürlüğü yükümlünün sevk edileceği yetkili sıhhat kuruluşunu askerlik şubesine bildirir.

(5) Haklarında şikayet ve ihbarda bulunulanlardan, yapılan inceleme sonucunda verilen rapor sonrası sıhhat durumlarının bizatihi yahut tıbbi müdahale ile düzeldiği anlaşılanlar denetim muayenesine tabi tutulmaz.

(6) Askerlik çağı dışına çıkan yükümlüler hakkında yapılan şikayet ve ihbarlara süreç yapılmaz. Fakat bu durumdaki yükümlüler hakkında önemli bilgi yahut doküman var ise ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkra kararları uygulanır.

(7) İdarece tekrar muayenesine gerek görülenler, sıhhat heyeti raporu vermeye yetkili sıhhat kuruluşuna askerlik şubesince (silahaltında olanlar için birlik komutanlığınca) denetim muayenesi için sevk edilir.

(8) Bu unsur kapsamında denetim ve hakem muayenesine tabi tutulan yükümlüler hakkında 14 üncü hususun dördüncü, beşinci ve altıncı fıkra kararları uygulanır.

(9) Askerlik şubesi başkanlıklarınca şikayet, ihbar yahut idarece tekrar muayenesine gerek görülenlerden denetim ve hakem muayenesi süreçlerini kendisine bildirim edildiği tarihten itibaren bir yıllık müddet içinde tamamlatmayanlar hakkında yetkili Cumhuriyet başsavcılığına hata duyurusunda bulunulur. Bunlar hakkında şikayet, ihbar yahut idarece tekrar muayeneye gerek görülen rapor kararından evvelki mevcut statülerine nazaran süreç yapılır.

(10) Askerlik şubesi başkanlıklarınca şikayet, ihbar yahut idarece tekrar muayeneye gerek görülen birinci rapor ile hakem muayenesi raporundaki teşhis ve karar uyumlu değilse yükümlü hakkında yetkili Cumhuriyet başsavcılığına hata duyurusunda bulunulur ve birinci raporu tanzim eden sıhhat kuruluşunun bulunduğu yerdeki vilayet sıhhat müdürlüğüne yapılan süreç sonucu bildirilerek varsa idari yahut isimli önlemin alınması istenir.

(11) Haklarında şikayet ve ihbar yapılanlar ile idarece yine muayenesine gerek görülenlerden süreçleri sonuçlandırılanlar için yeni kanıt içermeyen tıpkı mevzudaki şikayet ve ihbarlar dikkate alınmaz.

(12) Şikayet ve ihbarlar hakkındaki süreçler şikayet ve ihbarcının kimliğini açığa çıkarmayacak formda saklılık içinde yürütülür.

(13) Isimli makamlar hariç, şikayet ve ihbarı yapanın kimliğine ait taleplere olumsuz yanıt verilir.

Yükümlülerin sorumlulukları

UNSUR 16 – (1) Yoklamaya tabi yükümlüler, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bulunan kimliği ile tahsil durumlarını, varsa meslek ve niteliklerini gösterir evraklar ile birlikte yurt içinde askerlik şubelerinde, yurt dışında elçilik yahut Türk Konsolosluklarında şahsen hazır bulunmaya yahut e-Devlet üzerinden bu süreçleri tamamlamaya mecburdur.

(2) Yoklamaya tabi yükümlülerden yoklamada bulunamayacak derecede hastalığı bulunanlar ile tutuklu yahut hükümlü olanlar, yöntemine uygun rapor göndermeye ve hükümlülük yahut tutukluluklarını bildirmeye mecburdur.

(3) Yoklama ve sevke tabi yükümlüler, kendilerine yöneltilen askerlik süreçleriyle ilgili soruları gerçek ve eksiksiz yanıtlandırmak zorundadır.

(4) Sevke tabi tutulan yükümlüler şahsen askerlik şubesinden yahut e-Devlet üzerinden sevk dokümanlarını almaya ve kendilerine bildiri edilen tarihte birliklerine katılmaya mecburdur.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Yedek Subay ve Yedek Astsubay

Yedek subay seçim asılları

HUSUS 17 – (1) Dört yıl yahut daha fazla müddetli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ile yetkili makamlarca dengi olduğu kabul edilen yurt dışı öğretim kurumu mezunu olanlar yedek subay aday adayı statüsüne hak kazanırlar.

(2) Yedek subay aday adayı statüsünde bulunan yükümlüler ortasından Türk Silahlı Kuvvetlerinin muhtaçlık sayısı kadarı yedek subay adayı statüsüne ayrılır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin gereksinim duyduğu yedek subay sayısından fazla olan yükümlülerden; istekli olanlardan gereksinim sayısı kadarı askerlik hizmetini yedek astsubay, öbürleri erbaş ve er olarak yerine getirir.

(3) Yükümlülerin yedek subay adayı statüsüne ayrılmasında öncelik Türk Silahlı Kuvvetlerinin muhtaçlığı olmak üzere yükümlülerin istekleri de dikkate alınır.

(4) Yedek subay adayları, Bakanlıkça belirlenen celp ve sevk devirlerinde yetiştirilmek üzere sınıf okulu yahut eğitim merkezlerine sevk edilir. Yedek subay yetiştirme mühleti Bakanlıkça belirlenir. Buna ilişkin teklifler Bakan onayı alınmak üzere Işçi Genel Müdürlüğüne bildirilir. Yedek subay eğitim programları ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığınca belirlenir. Yedek subay eğitimi sonunda başarılı olanlar yedek subay statüsüne ayrılır.

Yedek astsubay seçim asılları

HUSUS 18 – (1) İki yahut daha fazla vadeli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ile yetkili makamlarca dengi olduğu kabul edilen yurt dışı tahsil kurumu mezunu olanlar ve yedek subay aday adayı statüsünde olup yedek subay adayı statüsüne ayrılmayanlardan yedek astsubay olmaya istekli olanlar yedek astsubay aday adayı statüsüne hak kazanır.

(2) Yükümlülerin yedek astsubay adayı statüsüne ayrılmasında öncelik Türk Silahlı Kuvvetlerinin muhtaçlığı olmak üzere yükümlülerin istekleri de dikkate alınır. Muhtaçlık fazlası yükümlüler askerlik hizmetini erbaş ve er olarak yerine getirir.

(3) Yedek astsubay adayları, Bakanlıkça belirlenen celp ve sevk devirlerinde yetiştirilmek üzere sınıf okulu yahut eğitim merkezlerine sevk edilir. Yedek astsubay yetiştirme mühleti Bakanlıkça belirlenir. Buna ilişkin teklifler Bakan onayı alınmak üzere Işçi Genel Müdürlüğüne bildirilir. Yedek astsubay eğitim programları ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığınca belirlenir. Yedek astsubay eğitimi sonunda başarılı olanlar yedek astsubay statüsüne ayrılır.

Yedek subay ve yedek astsubay olmaya mani haller

HUSUS 19 – (1) Yedek subay yahut yedek astsubay, yedek subay adayı yahut yedek astsubay adayı ya da yedek subay aday adayı yahut yedek astsubay aday adayı iken Kanunun 33 üncü unsurunda belirtilen pürüz hali olduğu anlaşılanların askerlik hizmeti er statüsünde tamamlatılır.

(2) Yedek subay yahut yedek astsubay olmaya mahzur hali olduğu silahaltına alınmadan evvel anlaşılanların statü değişikliği Askeralma Genel Müdürlüğünce, silahaltına alındıktan sonra anlaşılanların statü değişikliği ise ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığınca yapılır.

(3) Yedek subay yahut yedek astsubaylar ile bunların adaylarının kalan askerlik hizmetleri, ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığınca belirlenen birliklerde tamamlatılır.

(4) Yedek subay adayı yahut yedek astsubay adayı ve yedek subay yahut yedek astsubay olarak silahaltında iken statüsü değiştirilenlerin silahaltında geçirmiş oldukları müddetler tabi olacakları erbaş ve er askerlik hizmet müddetinden sayılır.

(5) Bu unsur kapsamındakilerin askerlik hizmet mühleti erbaş ve erlerin hizmet mühleti kadardır.

(6) Bu hususta belirtilmeyen öbür konular kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığınca ilgili mevzuatlarında düzenlenir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Sınıflandırma, Celp ve Sevk Süreçleri

Muhtaçlığın tespiti ve tahsisi

UNSUR 20 – (1) Genelkurmay Başkanlığınca, her yıl bir sonraki yılın Türk Silahlı Kuvvetlerinin muhtaçlığı olan yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er sayısı; sınıf, meslek, branş ve ihtisaslarını belirtmek suretiyle celp ve sevk takvimi ile tahsis oranları 30 Kasım tarihine kadar Bakanlığa bildirilir. Her sınıflandırma devrinden evvel yedek subay ve yedek astsubay muhtaçlığı yine bildirilebilir.

Terör örgütleri ile Devletin ulusal güvenliğine karşı faaliyette bulunanların silahaltına alınmaları

HUSUS 21 – (1) Terör örgütlerine yahut Ulusal Güvenlik Kurulunca Devletin ulusal güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum yahut kümelere üyeliği, mensubiyeti yahut iltisakı veya bunlarla irtibatı olan ve askerliğe elverişli oldukları anlaşılan yükümlülerden, yoklama kaçağı ve bakayalar dahil Kanunda yazılı geçerli mazereti olmayanlar, Bakanlıkça belirlenecek celp ve sevk temellerine nazaran silahaltına alınırlar.

Arşiv araştırmalarının yapılması

UNSUR 22 – (1) Silahaltına alınacak yükümlülerin arşiv araştırmaları; 26/10/1994 tarihli ve 4045 sayılı Güvenlik Soruşturması, Kimi Nedenlerle Misyonlarına Son Verilen Kamu Işçisi ile Kamu Misyonuna Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine ve 1402 Numaralı Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Ait Kanun ile 14/2/2000 tarihli ve 2000/284 sayılı Bakanlar Konseyi Kararı ile yürürlüğe konulan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği kapsamında Bakanlıkça yaptırılır.

(2) Yedek subay aday adayı ve yedek astsubay aday adayları hakkında;

a) Sınıflandırma sürecinden evvel; arşiv araştırması Ulusal İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünden, isimli sicil kayıtları Adalet Bakanlığı Isimli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünden, bilgi kayıtları ise İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığından istenir.

b) Sınıflandırma sürecinden sonra; arşiv araştırması Emniyet Genel Müdürlüğünden istenir.

c) Bakayalar ve daha evvel sınıflandırıldığı halde silahaltına alınamayanlardan, en son yapılan arşiv araştırması tarihi üzerinden altı ay geçenler için isimli sicil kayıtları Adalet Bakanlığı Isimli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünden tekrar istenir.

(3) Erbaş ve erler hakkında; her sınıflandırma periyodunda celp ve sevk planlamasına alınanlar ve bakayalar için Emniyet Genel Müdürlüğünden arşiv araştırması; İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığındaki bilgi kayıtları istenir.

(4) Yükümlülerin arşiv araştırmasına temel kimlik bilgileri hazırlanarak arşiv araştırması yapmaya yetkili makamlara otuz işgünü araştırma mühleti bırakacak biçimde gönderilir.

(5) Arşiv araştırması sonucu Devletin güvenlik kurumlarınca haklarında bilgi bulunduğu bildirilenler Askeralma Genel Müdürlüğünce oluşturulacak kurul tarafından ilgili mevzuat kapsamında kıymetlendirilerek sınıflandırmada dikkate alınmak üzere askeralma kayıtlarına işlenir.

(6) Arşiv araştırmaları sonucunu kıymetlendirecek kurul, Askeralma Genel Müdürünün başkanlığında; Askeralma Süreçleri Dairesi Başkanlığından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Askeralma Süreçleri Dairesi Lideri, Bilgi ve Proje Idaresi Dairesi Lideri, Sevk Süreçleri Şubesi Müdürü ve istihbarat subay yahut astsubayından oluşur.

(7) Askeralma Genel Müdürlüğü, arşiv araştırması sonuçlarını ilgili kuvvet komutanlıklarına gönderir.

Sınıflandırma genel asılları

UNSUR 23 – (1) Sevke tabi yükümlüler Bakanlıkça belirlenecek sınıflandırma periyotlarında sınıflandırma kurulunca sınıflandırmaya tabi tutulur.

(2) Sınıflandırma süreçleri, günün gelişen kuralları ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin muhtaçlıkları dikkate alınarak yükümlülerin bilgileri ve Askeralma Genel Müdürlüğünce belirlenen seçim kriterleri temel alınarak bilgisayar üzerinden icra edilir.

(3) Sınıflandırma süreçlerinin her basamağında kapalılık prensibine riayet edilir. Kaynağın şifrelenmesini müteakip sınıflandırılacak kaynağın şifreleri hakkında hiçbir makam yahut işçiye bilgi verilmez.

(4) Kuvvetlere tahsis, seçim ve sınıflandırma süreçleri, Askeralma Genel Müdürünün başkanlığında; Genelkurmay Başkanlığından, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünden, Muhabere ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığından birer temsilci ile Askeralma Genel Müdürlüğünden; Askeralma Süreçleri Dairesi Başkanlığından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Askeralma Süreçleri Dairesi Lideri, Bilgi ve Proje Idaresi Dairesi Lideri, Sevk Süreçleri Şubesi Müdürü ve askeralma plan subayından oluşan heyet huzurunda, dışarıdan müdahaleye kapalı bilgisayar yazılımı vasıtasıyla yapılır ve tutanak altına alınır. Sınıflandırma süreçleri, katılmayanların yokluğunda sonuçlandırılır.

(5) Sınıflandırma konseyinin temel vazifesi yükümlülerin hak, adalet ve eşitlik prensiplerine nazaran kuvvetlere ayrılmasını sağlamaktır. Bu nedenle sınıflandırma heyeti üyelerine, vazifelerine ait hiç kimse tarafından buyruk verilemez, telkin yahut tavsiyelerde bulunulamaz.

(6) Sınıflandırmada öncelik sırası aşağıda belirtildiği formdadır:

a) Bedelli askerlik hizmetinden faydalanmak isteyenler.

b) Yedek subay aday adayları.

c) Yedek astsubay aday adayları.

ç) Erbaş ve erler.

(7) Sınıflandırma sonuçları, sınıflandırma konseyi liderinin bir üst makamı tarafından onayını müteakip mutlaklaşır.

Yedek subay adayı seçim ve sınıflandırma asılları

HUSUS 24 – (1) Türk Silahlı Kuvvetlerinin muhtaçlığı olan sınıf ve branşlar için yedek subay adayı yükümlüler, o sınıflandırma periyodunda sevke tabi yedek subay aday adayları ortasından seçilir.

(2) Seçim ve sınıflandırmada öncelik, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gereksinimlerine uygun nitelikte işçinin seçilmesidir. Yedek subay adayları belirlenirken; yükümlülerin istekleri de dikkate alınarak meslek bilgisi, tahsil, akademisyenlik ve sıhhat durumları ile yaş, yabancı lisan notu, lisans bitirme notu, fizikî özellik, günün gelişen koşulları ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin muhtaçlıkları dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenecek öbür kriterler nota tahvil edilir. Seçim, bu not üzerinden yapılır.

(3) Seçim sonucunda, yedek subay adayı olarak ayrılanların kuvvet, sınıf, branş ve sınıf okulu yahut eğitim merkezleri de belirlenir.

(4) Arşiv araştırması sonucunda hakkında bilgi bulunanlardan komitece durumu olumsuz değerlendirilenler yedek subay adayı seçilmez.

(5) Askeralma Genel Müdürlüğünce;

a) O yıl silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma devirleri, Genelkurmay Başkanlığından bildirilen gereksinim, yükümlülerin erteleme bitim tarihleri ve yoklama durumları dikkate alınarak tespit edilir.

b) Sınıflandırmaya tabi yükümlüler;

1) Türk Silahlı Kuvvetlerinin meslek, branş ve sınıf kontenjanları bazında talep ettiği yedek subay muhtaçlığı kadar yahut daha az ise isteklerine bakılmadan tamamı yedek subay adayı olarak ayrılır.

2) Türk Silahlı Kuvvetlerinin meslek, branş ve sınıf kontenjanları bazında talep ettiği yedek subay gereksiniminden fazla ise yedek subay adayı olmaya istekliler ortasından seçim notu en yüksek olanlar yedek subay adayı olarak ayrılır.

c) Seçim sonucunda yedek subay adayı olarak seçilenlerin bilgileri kuvvet komutanlıklarına gönderilir.

ç) Yedek subay adaylığına ayrılmış yükümlülerin sevk öncesinde statü, sınıf, branş ve sınıf okulu bilgilerinde değişiklik yapılmaz, ayrılmış oldukları sınıfın, sınıf okulu yahut eğitim merkezlerine sevk edilirler. Bunlardan celp ve sevke tabi tutuldukları birinci celp ve sevk periyodunda sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlardan Türk Silahlı Kuvvetlerinin gereksinim duyduğu sınıf ve meslekler hariç öbürleri askerlik hizmetlerini er olarak yerine getirir.

d) Hizmetine muhtaçlık duyulan ve özellik arz eden meslekler; Işçi Genel Müdürlüğü, Genelkurmay Işçi Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları işçi başkanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı Işçi Başkanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığı Işçi Başkanlığınca Bakanlığa yazılı olarak bildirilir. Bildirilen mesleklere sahip olanlar sınıflandırma kurulunca yedek subay adayı seçilebilir.

e) Mesleklerinde profesör ve doçent olanlar ile doktora tezlerini tamamlayarak bu unvanları almış olanlar, isteğe bırakılmadan Türk Silahlı Kuvvetlerinin gereksinim sayısı kadarı direkt yedek subay adayı olarak ayrılabilir.

f) Seçim ve sınıflandırma sonucu sınıfları belirlenen yükümlüler meslekleri ne olursa olsun, ayrıldıkları sınıfın muhtaçlıkları içinde kıymetlendirilir.

(6) Sınıflandırma süreci sonunda komando olarak ayrılanlardan komando niteliği olmadığı tespit edilenlerin süreçleri ilgili kuvvet komutanlığı tarafından yürütülür.

(7) Yükümlülerin sınıflandırma sonuçları e-Devlet ve askerlik şubeleri vasıtasıyla duyurulur.

Yedek astsubay adayı seçim ve sınıflandırma asılları

HUSUS 25 – (1) Türk Silahlı Kuvvetlerinin muhtaçlığı olan sınıf ve branşlar için yedek astsubay adayı yükümlüler o sınıflandırma periyodunda sevke tabi yedek astsubay aday adayları ve yedek subay adayı statüsüne ayrılmayan yedek subay aday adaylarından yedek astsubay olmaya istekli olanlar ortasından seçilir.

(2) Seçim ve sınıflandırmada öncelik Türk Silahlı Kuvvetlerinin gereksinimlerine uygun nitelikte çalışanın seçilmesidir. Yedek astsubay adayları belirlenirken; yükümlülerin istekleri de dikkate alınarak meslek bilgisi, tahsil, akademisyenlik ve sıhhat durumları ile yaş, yabancı lisan notu, ön lisans/lisans bitirme notu, fizikî özellik, günün gelişen kaideleri ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin gereksinimleri dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenecek öteki kriterler nota tahvil edilir. Seçim, bu not üzerinden yapılır.

(3) Seçim sonucunda, yedek astsubay adayı olarak ayrılanların kuvvet, sınıf, branş ve eğitim merkezleri de belirlenir.

(4) Arşiv araştırması sonucunda hakkında bilgi bulunanlardan komitece durumu olumsuz değerlendirilenler yedek astsubay adayı seçilmez.

(5) Askeralma Genel Müdürlüğünce;

a) O yıl silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma devirleri, Genelkurmay Başkanlığından bildirilen gereksinim, yükümlülerin erteleme bitim tarihleri ve yoklama durumları dikkate alınarak tespit edilir.

b) Sınıflandırmaya tabi yükümlüler;

1) Türk Silahlı Kuvvetlerinin meslek, branş ve sınıf kontenjanları bazında talep ettiği yedek astsubay muhtaçlığı kadar yahut daha az ise isteklerine bakılmadan tamamı yedek astsubay adayı olarak ayrılır.

2) Türk Silahlı Kuvvetlerinin meslek, branş ve sınıf kontenjanları bazında talep ettiği yedek astsubay gereksiniminden fazla ise yedek astsubay adayı olmaya istekliler ortasından seçim notu en yüksek olanlar yedek astsubay adayı olarak ayrılır.

c) Seçim sonucunda yedek astsubay adayı olarak seçilenlerin bilgileri kuvvet komutanlıklarına gönderilir.

ç) Yedek astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerin sevk öncesinde statü, sınıf, branş ve sınıf okulu bilgilerinde değişiklik yapılmaz, ayrılmış oldukları sınıfın sınıf okuluna yahut eğitim merkezine sevk edilirler. Bunlardan celp ve sevke tabi tutuldukları birinci celp ve sevk periyodunda sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlardan Türk Silahlı Kuvvetlerinin gereksinim duyduğu sınıf ve meslekler hariç öbürleri askerlik hizmetlerini er olarak yerine getirir.

d) Hizmetine muhtaçlık duyulan ve özellik arz eden meslekler; Işçi Genel Müdürlüğü, Genelkurmay Işçi Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları işçi başkanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı Işçi Başkanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığı Işçi Başkanlığınca Bakanlığa yazılı olarak bildirilir. Bildirilen mesleklere sahip olanlar sınıflandırma kurulunca yedek astsubay adayı seçilebilir.

e) Seçim ve sınıflandırma sonucu sınıfları belirlenen yükümlüler meslekleri ne olursa olsun, ayrıldıkları sınıfın gereksinimleri içinde değerlendirilirler.

(6) Sınıflandırma süreci sonunda komando olarak ayrılanlardan komando niteliği olmadığı tespit edilenlerin süreçleri ilgili kuvvet komutanlığı tarafından yürütülür.

(7) Yükümlülerin sınıflandırma sonuçları e-Devlet ve askerlik şubeleri vasıtasıyla duyurulur.

Erlerin kuvvetlere tahsis temelleri

HUSUS 26 – (1) Yapılan seçim sonucunda yedek subay adayı ve yedek astsubay adayı olarak ayrılanların dışında kalanlar er kaynağını oluşturur.

(2) Genelkurmay Başkanlığınca bildirilen kuvvet tahsis oranları ile celp yöntem ve temellerine nazaran er statüsündeki yükümlülerin kuvvet komutanlıklarına tahsisi Bakanlıkça yapılır.

(3) Bakanlıkça;

a) Kuvvet komutanlıklarına tahsisi yapılan yükümlü bilgileri sınıf, branş ve eğitim merkezleri ile celp ve sevk devrinin belirlenmesi niyetiyle, şifreli kayıtlar üzerinden elektronik ortamda kuvvet komutanlıklarına gönderilir. Kuvvet komutanlıklarınca celp ve sevk periyodunun belirlenmesinde yükümlülerin celp ve sevk periyodu tercihleri Türk Silahlı Kuvvetlerinin gereksinim ve önceliklerine nazaran dikkate alınabilir.

b) Yükümlülerin sınıflandırma sonuçları e-Devlet ve askerlik şubeleri vasıtasıyla duyurulur.

Sevk temelleri

UNSUR 27 – (1) Sınıflandırılan yükümlüler Bakanlıkça belirlenen, celp ve sevk duyurusunda belirtilen tarihlerde silahaltına alınır.

(2) Yoklama kaçağı ve gizlilerden;

a) Erteleme hakkı bulunanlar yoklamaları yapılmadan ertelenir.

b) Ertelemesi sona erenler ile erteleme hakkı bulunmayanlar, yapılan muayeneleri sonucunda askerliğe elverişli olduklarının anlaşılması halinde birinci sınıflandırma kaynağına alınır.

(3) Bakayalar hariç sınıflandırıldıktan sonra Kanunda yazılı bir mazeret nedeniyle ertelemesi yapılanlar, ertelemelerinin bitimini müteakip birinci sınıflandırma periyodunun birinci celp ve sevk devrinde sevk edilirler.

(4) Cezaevinden tahliye olan er statüsündeki bakayalar tahliyelerini müteakip birinci sınıflandırma devrinin birinci celp ve sevk periyodunda, başka er statüsündeki bakayalar ise müracaatlarını yahut yakalanmalarını müteakip derhal sevk edilir. Bunlardan Kanunda yazılı bir mazereti nedeniyle ertelemesi yapılanlar erteleme bitimini müteakip birinci mesai gününde sevk edilir.

(5) Türk Silahlı Kuvvetlerinin muhtaçlık duyduğu sınıf ve meslekleri haiz yedek subay adayı ve yedek astsubay adayı statüsündeki bakayalar müracaatlarından yahut yakalanmalarından sonraki eğitimin verileceği birinci yedek subay yahut yedek astsubay celp ve sevk periyodunda sevk edilir. Bunlardan Kanunda yazılı bir mazeret nedeniyle ertelemesi yapılanlar erteleme bitimini müteakip eğitimin verileceği birinci yedek subay yahut yedek astsubay celp ve sevk devrinde sevk edilir.

BEŞİNCİ KISIM

Duyurular

Yoklama, celp ve sevk duyuruları

UNSUR 28 – (1) Yoklama, sınıflandırmaya yönelik bilgi güncelleme temelleri, sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarih, sevk tarihleri ile celp ve sevke ait konular; Bakanlık tarafından, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ve öbür ulusal yayın yapan televizyon ve radyo kanalları aracılığıyla mecburî yayın kapsamında duyurulur. Ayrıyeten Bakanlığın resmi internet sitesinde ve e-Devlet üzerinden duyuru edilir. Bu duyuru ve duyuru yükümlülere bildiri mahiyetindedir.

(2) Duyuruların yayına hazır hale getirilmesi Bakanlığın talebi üzerine Türkiye Radyo Televizyon Kurumunca yapılır.

(3) Radyo ve Televizyon Üst Heyeti, duyuruları ve Bakanlığın talep ettiği yayın tarihlerini ilgili kanallara bildirir. Ayrıyeten duyuruları yayınlayan kanalları, tarih ve saati yayınların bitimini müteakip on beş gün içerisinde Bakanlığa bildirir.

(4) Duyurular ulusal yayın yapan televizyon ve radyo kanalları tarafından Bakanlığın talep ettiği tarihlerde 19:00-23:00 saatleri ortasında en az bir defa yayınlanır.

(5) Ulusal Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak duyurular Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yurt dışı temsilciliklerimiz

You may also like