Araştırma vazifelisi alımında deneyim koşulu aranır mı?

Bugüne kadar yazdığımız birçok yazıda söz ettiğimiz üzere, öğretim elemanı istihdamı noktasında uygulanan mevzuata ve kontrole vakıf …

By

Bugüne kadar yazdığımız birçok yazıda söz ettiğimiz üzere, öğretim elemanı istihdamı noktasında uygulanan mevzuata ve kontrole vakıf yükseköğretim kurumları da tabidir.

Bu kapsamda, devlet üniversitelerinin gösterdiği hassasiyet kadar benzeri biçimde vakıf yükseköğretim kurumlarının da akademisyen istihdamında bireye özel düzenlemelerden ve mevzuata karşıtlık teşkil eden konulardan kaçınmaları gerekmektedir.

Bu noktada biz de, akademik ilanlarda gördüğümüz yanlışları takipçilerimizden gelen talepleri de dikkate almak suretiyle devlet ve vakıf ayrımı yapmaksızın lisana getirmeye ağır biçimde uğraş ediyoruz.

Bu doğrultuda, bugünkü yazımızda KTO Karatay Üniversitesinin 09 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete’de ilan ettiği araştırma vazifelisi ilanları özelinde, “Araştırma Vazifelisi Alımında Deneyim Kuralı Aranabilir mi” konusunu ele alacağız.

Bilindiği üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun “Araştırma Görevlileri” başlıklı 33 üncü unsurunda; “Araştırma vazifelileri, yükseköğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen ilgili öteki misyonları yapan öğretim elemanıdır. Araştırma vazifelisi takımına başvurabilmek için imtihanın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü prestijiyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Bunlar ilgili anabilim yahut anasanat kolu liderlerinin önerisi, Kısım Lideri, Dekan, enstitü, yüksekokul yahut konservatuvar müdürünün olumlu görüşü üzerine rektörün onayı ile araştırma vazifelisi takımlarına en çok üç yıl mühlet ile atanırlar; atanma müddeti sonunda vazifeleri zaten sona erer. Bunlar birebir yolla yine atanabilirler” düzenlemesi yer almaktadır.

Başka taraftan, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Takımlarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi İmtihan İle Giriş İmtihanlarına Ait Tarz Ve Temeller Hakkında Yönetmelik“in “Özel Kurallar” başlıklı 7 nci hususunun 1 inci fıkrasında; “Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma vazifelisi takımlarına müracaatlarda tezli yüksek lisans, doktora yahut sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak koşulu aranır.” kararı bulunmaktadır.

Üstte yer verdiğimiz Kanun ve ilgili Yönetmelik kararları birlikte değerlendirildiğinde, araştırma vazifelisi alımlarında yaş sonu ve devlet üniversiteleri için lisansüstü öğrenci kaydı dışında özel bir koşulun aranması hukuken mümkün olmayıp zati yasal olarak alımların görüldüğü üzere yörüngesi açıkça belirlenmiştir. Vakıf üniversitesi her ne kadar öğretim elemanı istihdamında, kendi kurallarını belirleme konusunda yetkisi bulunsa da, bunu ilgili mevzuata uygun yapmakla yükümlüdür.

Araştırma vazifelileri, ilgili Kanunda zikredildiği üzere üniversitelerde araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan, lisansüstü eğitimlere devamı sağlanarak öğretim üyesi takımlarının temel kaynağını oluşturan bireylerdir. Bu bağlamda, lisansüstü eğitime devam eden tüm genç adayların araştırma vazifelisi istihdamında müracaat yapması amaçlanması gerekirken, deneyim kaidesi aranarak müracaatlarının daraltılması rekabeti engelleyen bir duruma dönüşmektedir.

Sonuç olarak, KTO Karatay Üniversitesi özelinde araştırma vazifelisi alımlarının, derse giren ya da uygulamalı ünitelerde vazife alan öğretim görevlilerinde olduğu üzere deneyim kuralı aranmasının uygun olmadığını düşünüyoruz.

You may also like