Adalet Bakanlığı Yayın Yönetmeliği yayımlandı

Adalet Bakanlığından: ADALET BAKANLIĞI YAYIN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Kararlar Emel UNSUR 1 – (1) Bu Yönetmeliğin gayesi, Adalet …

By

Adalet Bakanlığından:

ADALET BAKANLIĞI YAYIN YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM

Genel Kararlar

Emel

UNSUR 1 – (1) Bu Yönetmeliğin gayesi, Adalet Bakanlığınca yayımlanacak kitap, mecmua, ansiklopedi, bibliyografya, gazete, bülten, broşür ve gibisi basılı yayınlar, basılı olmayan manyetik depolama üniteleri ve Adalet Bakanlığı ile Eğitim Dairesi Başkanlığı resmi internet sitelerinde hizmete sunulan elektronik yayınlar için ödenecek telif, işlenme ve eser inceleme ile Yayın Müracaat Heyeti üyeliğine bağlı doğabilecek fiyatlar, bunlara ait adap ve temeller ile Yayın Müracaat Heyetinin kurulması, çalışma temelleri, misyon ve yetkilerini düzenlemektir.

Kapsam

HUSUS 2 – (1) Bu Yönetmelik, Adalet Bakanlığınca yayımlanacak eser ve işlenmelerin seçilmesi, çeviri ettirilmesi, çoğaltılması, yayımlanması, satın alınması ve mali haklarının devralınması, telif, çeviri, işlenme, basım, satış ve dağıtımına ait yol ve asıllar ile isimli ve idari yargı ünitelerinin müddetli ve süresiz yayın faaliyetlerine müsaade verilmesine ait konuları kapsar.

Destek

UNSUR 3 – (1) Bu Yönetmelik, 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Yapıtları Kanunu, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin ek 1 inci unsuru, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 50 nci hususu ve 23/8/2006 tarihli ve 2006/10932 sayılı Bakanlar Konseyi Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Fiyatları Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

HUSUS 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Isimli ve idari yargı üniteleri: Isimli yargı birinci derece duruşmaları ve bölge adliye duruşmalarında ilgili Cumhuriyet başsavcılığını, idari yargı birinci derece duruşmaları ve bölge yönetim duruşmalarında bölge yönetim duruşması başkanlığını,

b) Ansiklopedi: Hukuk ve adalet alanında bilgileri detaylı olarak veren çok geniş kapsamlı birkaç ciltten oluşan kitabı,

c) Bakan: Adalet Bakanını,

ç) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

d) Başkanlık: Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığını,

e) Bibliyografya: Hukuk ve adalet alanında belirli bir hususla ya da devirle ilgili kitapların, yapıtların tümünü içine alan ya da en güzellerini seçerek sıralayan kılavuzu,

f) Derleme: Özgün eser üzerindeki haklar gizli kalmak kaydıyla, ansiklopediler ve antolojiler üzere muhtevası seçme ve düzenlemelerden oluşan ve bir niyet yaratıcılığı sonucu olan yapıtı,

g) Elektronik yayın: Klasik tekniklerle hazırlanmış yahut basılmış kitap ve mecmuanın her türlü elektronik ortamda yalnızca okunabilmesi hedefiyle sunulmuş biçimini ve direkt elektronik ortamda hazırlanmış halini,

ğ) Eser: Sahibinin hususiyetini taşıyan, Bakanlığın vazife alanıyla ilgili ilim ve edebiyat, musiki, hoş sanatlar yahut sinema yapıtları olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsullerini,

h) İşlenme: Öbür bir yapıttan yahut yapıtlardan yararlanılarak meydana getirilen ve bu yapıtlara nazaran müstakil olmayıp hazırlayanın da katkılarını taşıyan yazılı fikir ve sanat eserlerini,

ı) Kamu kurum ve kuruluşu: Genel ve özel bütçeli kamu yönetimleri, mahalli yönetimler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve fonları,

i) Konsey: Adalet Bakanlığı Yayın Müşavere Şurasını,

j) Heyet Lideri: Adalet Bakanlığı Yayın Müracaat Konseyi Liderini,

k) Manyetik depolama üniteleri: Klasik usullerle hazırlanmış yahut basılmış kitap ve mecmuanın her türlü elektronik ortamda okunabilmesi maksadıyla CD, DVD ve gibisi biçimlerde depolanmış halini,

l) Çeviri: Yazıldığı lisandan öbür bir lisana motamot çevrilen yapıtı,

m) Müellif: Yayımlanan ya da yayımlanacak her türlü yayının müellifini,

n) Yıllık yayın programı: Konseyin, bu Yönetmelik tarafından kendisine verilen misyon ve yetkiler çerçevesinde yayım işleri alanında faaliyetlerini belirlediği bir yıllık takvimi,

söz eder.

Adalet Mecmuası

UNSUR 5 – (1) Adalet Mecmuası hakemli ve yılda en az iki sayı olmak üzere Bakanlık tarafından yayımlanır.

İKİNCİ KISIM

Yayın Istişare Heyeti ve Yapıtların İncelenmesi

Yayın Müşavere Heyeti

UNSUR 6 – (1) Birinci sınıf yahut birinci sınıfa ayrılmış olmak şartıyla hukuk ve adalet alanında akademik çalışmaları yahut yapıtı bulunan Bakanlığın merkez, bağlı ve ilgili kuruluşlarında vazife yapan hakim ve savcılar ortasından üç kişi ve üniversite öğretim elemanları ortasından beş kişi Başkanlığın teklifi ve Bakan oluruyla iki yıl için Konsey üyeliğine seçilir.

(2) Başkanlığın bağlı olduğu Bakan Yardımcısı Konseyin Lideri olup, Eğitim Dairesi Lideri ve Başkanlık ilgili daire lideri Heyetin natürel üyesidir.

(3) Müddeti dolan üyeler tekrar seçilebilir.

(4) Seçilen üyelerin rastgele bir sebeple üyelikten ayrılması halinde yeni seçilen üye, yerine seçildiği üyenin kalan müddetini tamamlar. Bakan, müddetli seçilen üyelerin vazifesine son verebilir.

(5) Şura, alanında uzman bireylerin yazılı yahut kelamlı bilgisine başvurabilir.

(6) Heyetin sekretarya hizmetlerini Başkanlık yürütür.

Toplantı ve karar

UNSUR 7 – (1) Şura, Başkanlıkça hazırlanan yıllık program uyarınca yahut Konsey Liderinin üyelere yapacağı yazılı bildirim üzerine salt çoğunlukla toplanır.

(2) Kararlar, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.

(3) Oyların eşit olması halinde, Konsey Liderinin kullandığı oy istikametinde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(4) Konsey Liderinin katılmadığı toplantıya Eğitim Dairesi Lideri başkanlık eder. Her ikisinin bulunmadığı toplantıya Başkanlık ilgili daire lideri başkanlık eder.

(5) Heyet üyeleri ile bunların birinci derece yakınlarına ilişkin yapıtların görüşüleceği yahut karara bağlanacağı toplantılara ilgili üye katılamaz.

Konseyin vazife ve yetkileri

HUSUS 8 – (1) Heyetin misyon ve yetkileri şunlardır:

a) Cari ve bir sonraki yılın yayın faaliyetlerini programlamak.

b) Yıllık yayın programına ve bütçe imkanlarına uygun olarak, Bakanlık yayınlarının içerik ve form istikametinden geliştirilmesi ve tertipli çıkarılmasını sağlamak.

c) Çıkarılacak yayınların satış bedellerini yahut bedelsiz oluşlarını, dağıtım asıllarını, basım adetlerini kıymetlendirerek karara bağlamak.

ç) Yerli ve yabancı, gerçek ve hukukî bireylerce yayımlanan vadeli yayınlara abone olunması, görsel eser, doküman ve kitapların satın alınması konusundaki talepleri incelemek ve karara bağlamak.

d) Milletlerarası kurum ve kuruluşların Bakanlığın vazife alanıyla ilgili yayınlarını takip etmek, gerekli görülenlerin çevirisine karar vermek.

e) Bakanlığın vadeli yahut süresiz yayınlarında yer alacak içerikleri ve öncelikle yayımlanması gerekenleri belirlemek.

f) Bakanlığın merkez ve taşra kütüphaneleri ile işçi eğitim merkezleri, yüksek duruşmalar, Yargıçlar ve Savcılar Heyeti ile Türkiye Adalet Akademisi kütüphanelerine ve gerektiğinde öteki kamu kurum ve kuruluşlarına yayın dayanağı sağlamak, öbür ülkelerin yargı ve adalet kurumlarının yayın taleplerini mütekabiliyet temelini gözeterek yürütmek.

g) Bakanlığın vazife alanına giren, toplumsal ve tarihi kıymet taşıyan yapıtları araştırmak, derlemek ve yayımlamak.

ğ) Bakanlığın vazife alanına giren mevzularda her türlü yazılı, görsel ve işitsel dokümanın basım ve yayımını yapmak yahut yaptırmak, bu alandaki çalışmaları teşvik etmek ve desteklemek, arşiv, dokümantasyon ve kütüphane hizmetlerini yürütmek.

h) Yazılı olmayan hukuk kuralları ile örf ve adetleri ve eski hukuk kaynaklarını araştırmak, toplamak ve yayımlamak.

ı) Bakanlık hizmet üniteleri ile isimli ve idari yargı ünitelerinin vadeli ve süresiz yayın faaliyetlerine ait müsaade talepleri hakkında karar vermek.

i) Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Fiyatları Hakkında Yönetmelikte yayın şuralarına verilmiş vazifeleri yapmak.

Kıymetlendirme unsurları

UNSUR 9 – (1) Konsey yayımlanması talep edilen yapıtları, aşağıdaki temel unsurlar doğrultusunda kıymetlendirir:

a) Form tarafından;

1) Eser sahibinin yapıtın daha evvel yayımlanmadığını beyan eden bir dilekçesi ekinde, yapıtını duyuru edilen yazım ve atıf kuralları çerçevesinde fiziki ve elektronik ortamda duyuru edilen kurallara nazaran sunması,

2) Yapıtın sahibi tarafından imzalanması,

3) Fotoğraf, grafik, tablo, çizelge, hal, harita ve bunlara benzeri eser ve içeriğinin basım teknolojisine uygun tarz ve teknikle hazırlanması,

4) Fotoğraf ve diaların kaliteli bir basım için uygun olması,

5) Yabancı lisanda hazırlanmış olmadıkça yayımlanması talep edilen yapıtın Türkçe lisan bilgisi kuralları tarafından denetim edilmiş olması,

6) Duyuru edilmiş bulunan yayın kurallarına uyulması.

b) Temel tarafından;

1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına uygun olması,

2) Hata teşkil etmemesi,

3) Kamu nizamı ve ulusal menfaatlere uygun olması,

4) Bakanlığın kuruluş gaye ve misyonları başta olmak üzere, yararlı olacağı bedellendirilen bahislerde; hakikat bilgi verici, eğitici, öğretici ya da tanıtıcı nitelikte olması,

5) Meslek mensupları, yargı çalışanları, uygulayıcılar, akademik çevreler ile kamuoyu için yardımcı ve yol gösterici olması,

6) Bilimsel metotlara nazaran hazırlanması.

Kıymetlendirme metodu

UNSUR 10 – (1) Yayımlanması ya da satın alınması istemiyle yahut öteki bir taleple gönderilen eserler ve dokümanlar ilgisine nazaran, Konsey Lideri tarafından görevlendirilen Şura üyesi yahut üyeleri ya da bu Yönetmelik uyarınca görevlendirilenler veyahut hakem olarak vazife alanlar tarafından hazırlanan rapor gözetilerek Heyet tarafından kıymetlendirilir.

(2) Heyet Lideri, yapıtları Bakanlığın ilgili ünitelerine göndererek görüş bildirilmesini de isteyebilir.

(3) Müddetli yayınlara abone olunması yahut görsel eser, doküman ve kitapların satın alınması kelam konusu olduğunda, yapıtları tanıtan ve fiyat bilgilerini içeren belgeler Heyette görüşülüp karara bağlanır.

Kıymetlendirme sonucu

UNSUR 11 – (1) Bedellendirilen yapıtların;

a) Motamot yayımı uygun görüldüğü takdirde, üzerine “Yayımlanması Uygundur” ibaresi,

b) Gerekli düzeltme, çıkarma yahut ekler yapılması uygun görüldüğü takdirde, üzerine “Yapılan Değişikliklerle Yayımlanması Uygundur” ibaresi,

c) Yayımlanması uygun görülmediği takdirde, üzerine “Yayımlanması Uygun Görülmemiştir” ibaresi,

yazılarak üyelerce imzalanır. Farklı görüşte olan üye ayrıyeten kanaatini yazılı olarak belirtir.

Eser inceleme fiyatı

UNSUR 12 – (1) Telif ve işlenme fiyatları ile basılı ve basılacak eser inceleme fiyatları, müsabaka, ısmarlama eser fiyatları ve düzeltme fiyatları üzere konular hakkında Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Fiyatları Hakkında Yönetmelik kararları uygulanır.

Kontrat

UNSUR 13 – (1) Heyetin basımına karar verdiği eserler için Başkanlık ile eser sahipleri ortasında karşılıklı yükümlülükleri içeren bir mukavele imzalanır.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Yayın Kuralları ve Hakemlerin Misyonları ile Yapıtların Hazırlanması ve Temini

Yayın kaideleri

HUSUS 14 – (1) Yapıtlarının yayımlanmasını isteyen eser sahiplerinin yükümlülükleri şunlardır:

a) Talep dilekçelerinde, “Eserinin daha evvel yayımlanmamış olduğunu, eser üzerinde öteki kurum yahut kuruluşlar ile şahısların haklarının bulunmadığını ve bu konudaki tüm sorumluluğu üstlendiğini” beyan etmek.

b) Yayımlanması ve fiyat ödenmesi uygun görülen yapıtın birinci ve sonraki basımlarına ilişkin sahnede temsil ve icra hakları hariç yahut dahil bütün haklarını Bakanlığa devrettiğine dair düzenleyeceği bir temliknameyi, yapıtı yayımlayan Başkanlığa vermek.

c) İşlenme yapıtlarda eser sahibinden alınacak müsaade evrakını ibraz etmek.

ç) Olası maddi kusurlar konusunda, Bakanlığın eser üzerinde tasarruf yetkisini kabul ettiğini yazılı olarak beyan etmek.

(2) Eser sahibi talep tarihinden itibaren bir yıl içinde yayımlanmayan yapıtını geri isteyebilir.

(3) Basımevi, Başkanlığın isteği ve vereceği mühlet içinde tashihlerini şahsen yapmakla yükümlüdür.

(4) Çeviri eser teklifinde bulunanların müracaat ile birlikte 5846 sayılı Fikir ve Sanat Yapıtları Kanununa nazaran gerekli müsaadesi almış olmaları ve bunu belgelemeleri mecburidir.

(5) Heyet Kararı gerekmeyen haller şunlardır:

a) Mevzuat yayınları, resmi açıklamalar, söylev ve demeçler, Bakanlığın genelge ve mütalaalarının yer aldığı yayınlar, panel, konferans, sempozyum sonucu kıymetlendirme yayınları, gibisi toplantı ve tertipler ile bu tip tertiplerin tanıtımında kullanılacak malzemelerin seçimi, satın alınması, basımı, yayımı, Bakanlık ünitelerince tek nüsha olarak talep edilen yerli yahut yabancı bir yapıtın satın alınması ve evvelce bu Yönetmeliğe nazaran değerlendirmeye tabi tutulmuş olan bir yapıtın yine yayımlanması ya da satın alınması.

b) Hizmet öncesi, adaylık ve hizmet içi eğitim hizmetlerinde muhtaçlık duyulan kitap ve gibisi yayınların satın alınması ve yayımlanması.

Yapıtların hazırlanması

UNSUR 15 – (1) Şura basılı yahut elektronik ortamda; telif, çeviri, araştırma, inceleme, bibliyografya, mecmua, işlenme, çeviri, bülten, derleme, gazete, kitap, eğitim dokümanı, katalog, broşür, rapor, tez, ansiklopedi ve uzmanlık eğitimi kapsamında okutulan bahislerle ilgili ders kitabı niteliğindeki fikir mahsulü yazılı eserler yahut işlenmeler hazırlatabilir.

(2) Başkanlığın çıkardığı mecmualar hakemli yahut hakemsiz olabilir.

Hakemlerin vazifeleri

HUSUS 16 – (1) Hakemler Başkanlık tarafından belirlenir.

(2) Hakemler yayın taslaklarına ait hakem raporunu doldurarak otuz gün içinde Başkanlığa gönderir.

(3) Hakem raporlarında aşağıdaki konular yer alır:

a) Bakanlığın misyon alanına katkı sağlayıp sağlamadığı.

b) Yapıtın, bilimsel nitelik bakımından yayıma uygun olup olmadığı.

c) Yapıtların yazıldığı lisanın asıllarına, imla kurallarına, literatüre, etik kurallara ve ilgili bilim kolunun kurallarına uygun olup olmadığı.

ç) Çeviri yayınlarla ilgili olarak müellifinden ve yayın hakkına sahip kişi ve/veya kurumdan alınan yayım müsaadesine ait evrakların inceleme sonucu.

Yarış ve ısmarlama yoluyla eser temini

UNSUR 17 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren yapıtların yazdırılması yahut yaptırılması için Konsey kararıyla ödüllü ve mükafatsız müsabakalar açılabilir yahut ısmarlanabilir. Yarış sonucunda verilecek olan ödül, telif fiyatı yerine geçmekle bir arada, Şuranın önerisi üzerine bütçe imkanları doğrultusunda misal yarışlarda belirlenen mükafatlar göz önüne alınarak, Bakan tarafından belirlenir.

Yapıtların toplanması ve arşivlenmesi

UNSUR 18 – (1) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarınca çıkarılan yayınların, teftiş raporu niteliği taşımayan raporların, yönetmelik, genelge ve her türlü dokümanın birer nüshası Başkanlığa gönderilir.

(2) Bakanlık teşkilatının mevcut ve yeni faaliyetlerini tanıtıcı, teşkilatta işbirliğini ve iş verimliliğini arttırıcı hususlar ile uygulamalı ve teorik bahislerde kaynak eser, kitap, müddetli ve tanıtıcı yayınlar, bilimsel araştırmalar, inceleme raporları, bilimsel bildirim, bülten, derleme ve gibisi yazı ve çeviriler ile öbür sanatsal eserler Başkanlıkta toplanarak kıymetlendirilir. Uygun görülenler Konsey gündemine getirilir.

(3) Yayımlanan her türlü eser Başkanlıkta koruma edilir. Ayrıyeten Bakanlıkça basılan yapıtlardan on adet ve satın alınan yapıtlardan bir adet olmak üzere arşiv oluşturulur.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Telif Fiyatı ve Basım Süreçleri ile Dağıtım ve Satış

Telif fiyatı

UNSUR 19 – (1) Bu Yönetmelik kararlarınca yayımlanacak olan yapıtların, telif yahut işlenme hak ve fiyatları, Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Fiyatları Hakkında Yönetmelik kararlarına nazaran hesaplanır ve ödenir. Fakat, resmi misyon gereği hazırlanmış yahut kamuya mal olmuş derleme, toplama ve salt mevzuat yahut kanun kitapçığı olarak hazırlanmış yapıtlara fiyat ödenmez.

(2) Meslek mensupları ve yargı çalışanları ile Heyet üyelerinin resmi misyon gereği olmayan yapıtlarıyla ilgili telif ve çeviri fiyatları birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik kararlarına nazaran kıymetlendirilir.

Masraflar ve basım süreçleri

UNSUR 20 – (1) Yayımlanmasına karar verilen yapıtların basımına, dijital data tabanlarına ve periyodik yayınlara abone olunmasına, elektronik yayın, görsel eser, doküman ve kitapların satın alınmasına ve bu Yönetmelik gereği yapılan her türlü yayım faaliyetine ait süreçler Başkanlıkça yerine getirilir.

(2) Yayın hizmetleriyle ilgili sarfiyatlar Bakanlık bütçesinden karşılanır.

Şartnamelerin hazırlanması ve ihalenin yapılması

UNSUR 21 – (1) Başkanlıkça, baskı adedi belirlenen yazılı eser ve işlemelerin boyutu, yaklaşık forma adedi, kağıt cinsi, kapağın cins, renk ve sayfa nizamı üzere teknik hususlar ile basımla ilgili öteki konuları ihtiva eden şartnameler, ihale mevzuatına uygun olarak hazırlanır ve ihale yapılır. Kontratla ilgili başka süreçleri Başkanlık yürütür.

Teknik çalışmaların yürütülmesi ve yayınların teslim alınması

HUSUS 22 – (1) Eser yahut işlenmelerin, kontrat kaidelerine uygun olarak basımını sağlamak üzere, ihaleyi alan yükleniciyle yapılması gerekli teknik çalışmaları Başkanlık yürütür ve bu çalışmalar sonuçlanınca Konsey tarafından “Basılabilir” müsaadesi verilir.

(2) Basılan yayınların teslim alınması ve gibisi süreçler Başkanlık tarafından yürütülür.

Dağıtım

HUSUS 23 – (1) Yayımlanan yapıtların dağıtımı, Başkanlığın uygun göreceği plana nazaran yerine getirilir.

(2) Yayımlanan yapıtların fiyatsız dağıtımı; hukuk ve adalet alanıyla ilgili bulunan kişi yahut kuruluşlara, üniversite kütüphanelerine, yayın değişimi yapılan kurumlara ve Başkanlığın uygun göreceği başka kişi, kurum ve kuruluşlara yapılır.

(3) Yapıtların dağıtımı uygun formülle kayıt altına alınır.

Satış

UNSUR 24 – (1) Yayımlanan yapıtların satış süreçlerini Başkanlık yürütür. Heyet Liderinin onayı ile satış süreçleri için Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu yetkilendirilebilir.

Satış kuralları

HUSUS 25 – (1) Yayın satış kaideleri şunlardır:

a) Kitapçılara tıpkı kitaptan en az on adet satın almaları halinde ünite fiyatından yüzde yirmibeş; elliden fazla satın almaları halinde ise yüzde otuzbeş indirim uygulanabilir.

b) Meslek mensupları ve yargı çalışanlarına, avukat ve noterler ile akademik işçiye yapıtın ünite fiyatından yüzde yirmibeş; hakim ve savcı adayları, avukat stajyerleri ve kimlik ibrazı koşuluyla öğrencilere, yüzde otuzbeş indirim uygulanabilir.

Yayınların maliyet hesabı

HUSUS 26 – (1) Kitabın maliyeti; telif hakkı, kağıt, baskı, cilt bedelleri ile kitap dağıtan kuruluş yahut şirketlere verilecek fiyatlı yahut fiyatsız kitaplar için yüzde elli oranındaki bedel meblağından oluşur. Bulunan toplamın baskı adedine bölünmesi ile bir kitabın maliyeti belirlenmiş olur.

(2) Başkanlığın teklifi ve Konsey Liderinin onayı ile maliyetin altında satış bedeli tespit edilebilir.

Yayın gelirleri

UNSUR 27 – (1) Yayın faaliyetlerinden elde edilen gelirler bütçeye gelir kaydedilir.

BEŞİNCİ KISIM

Çeşitli ve Son Kararlar

Etiğe muhalif davranış

HUSUS 28 – (1) Bir yayının hazırlanması yahut yayımlanmasıyla ilgili olarak aşağıdaki haller etiğe alışılmamış davranış olarak kabul edilir:

a) Uydurma: Araştırmada bulunmayan bilgileri üretmek, bunları rapor etmek yahut yayımlamak.

b) Çarpıtma: Araştırma kayıtları yahut elde edilen bilgileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan aygıt yahut gereçleri kullanılmış üzere göstermek, takviye alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek yahut şekillendirmek.

c) İntihal: Diğerlerinin özgün fikirlerini, metotlarını, bilgilerini yahut yapıtlarını bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen yahut büsbütün kendi yapıtı üzere göstermek.

ç) Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak formda ve uygun olmayan biçimde modüllere ayırarak çok sayıda yayın yapmak.

d) Tıpkı araştırma sonuçlarını, birden fazla dergiye yayım için göndermek yahut yayımlamak.

e) Desteklenerek yürütülen çalışmaların sonuçlarını içeren sunum ve yayınlarda dayanak veren kurum yahut kuruluş takviyesini belirtmemek.

f) Araştırma ve makalede ortak araştırıcı ve müelliflerin yazılı görüş birliği olmadan, araştırmada ve makalede faal katkısı bulunanların isimlerini çıkartmak yahut yazarlıkla bağdaşmayacak katkı nedeniyle yeni müellif yahut muharrirler eklemek ya da müellif sıralamasını değiştirmek.

(2) Etiğe karşıt davranış tespit edilmesi halinde Başkanlıkça durum yasal süreçler yapılmak üzere merciine bildirilir.

Yayın ve tanıtım müsaadesi

HUSUS 29 – (1) Bakanlık hizmet üniteleri ile isimli ve idari yargı üniteleri, Konseyden müsaade almadan müddetli ve süresiz yayın faaliyetinde bulunamaz.

(2) Isimli ve idari yargı üniteleri, Konsey Liderinin müsaadesi olmadan, yurt içi ve yurt dışında, yükseköğretim kurumları dahil eğitim ve öğretim kurumlarında, fuar, stant, sempozyum, panel ve söyleşi üzere etkinliklerde; kitap, mecmua, sürece, tanıtım sineması ve gibisi yapıtları tanıtım, satış ve gibisi faaliyetlerde bulunamazlar. Isimli ve idari yargı ünitelerinin müsaade talepleri Başkanlığa iletilir ve Başkanlıkça Şura Liderine sunulur.

Karar bulunmayan haller

HUSUS 30 – (1) Bu Yönetmelikte karar bulunmayan hallerde Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Fiyatları Hakkında Yönetmelik kararları uygulanır.

(2) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Yapıtları Kanunu ile bu hususta çıkarılmış ilgili mevzuat ve Milletlerarası Kontrat kararları göz önünde bulundurulur.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

UNSUR 31 – (1) 12/10/1994 tarihli ve 22079 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Yayın Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

HUSUS 32 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

HUSUS 33 – (1) Bu Yönetmelik kararlarını Adalet Bakanı yürütür.

You may also like