Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde değişiklik yaptı

8 Aralık 2020 SALI Resmi Gazete Sayı : 31328 YÖNETMELİK Adalet Bakanlığından: ADALET BAKANLIĞI MEMUR İMTİHAN, ATAMA VE NAKİL …

By

8 Aralık 2020 SALI

Resmi Gazete

Sayı : 31328

YÖNETMELİK

Adalet Bakanlığından:

ADALET BAKANLIĞI MEMUR İMTİHAN, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

UNSUR 1 – 10/7/2003 tarihli ve 25164 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Memur İmtihan, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 2 nci hususunun birinci fıkrası aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

“Bu Yönetmelik, isimli ve idari yargı hakim ve Cumhuriyet savcıları, hakim adayları, icra müdür ve yardımcıları, icra katipleri ve adalet uzmanları ile ceza infaz kurumları ve tutukevleri kontrolör ve stajyer kontrolörleri hariç olmak üzere Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlarına birinci sefer Devlet memuru olarak atanacakların imtihanlarında, atanmalarında ve misyonda bulunan memurların nakillerinde uygulanır.”

HUSUS 2 – Birebir Yönetmeliğin 3 üncü unsuru aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı İsimli Yargı Birinci Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Misyon ve Yetkileri Hakkında Kanunun 23 üncü ve 42 nci unsurları, 6/1/1982 tarihli ve 2576 sayılı Bölge Yönetim Mahkemeleri, Yönetim Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Vazifeleri Hakkında Kanunun 3/G unsuru, 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Yargıçlar ve Savcılar Kanununun 114 üncü unsuru, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 38 inci unsuru ile 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Heyeti Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Misyonlarına Birinci Sefer Atanacaklar İçin Yapılacak İmtihanlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 3 üncü ve 28 inci unsurları kararlarına dayanılarak hazırlanmıştır.”

HUSUS 3 – Birebir Yönetmeliğin 4 üncü hususunun birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki biçimde değiştirilmiş ve birebir fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“h) İmtihan Heyeti: Bakanlık merkezi ile bağlı kuruluşta oluşturulacak heyetleri,”

“i) Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP): Adalet hizmetlerinin elektronik ortamda yürütülmesi hedefiyle oluşturulan yargı bilişim sistemini,

j) Yabancı Lisan Bilgisi Düzey Tespit İmtihanı: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan yabancı lisan bilgisi düzey tespit imtihanını,”

UNSUR 4 – Birebir Yönetmeliğin 6 ncı unsurunun birinci fıkrasının (2) numaralı bendi, (5) numaralı bendinin (c) alt bendi, (6) numaralı bendinin (a) ve (c) alt bentleri aşağıdaki biçimde değiştirilmiş, (9) numaralı bendinde yer alan “ve aşçı kadrolarına” ibaresi “kadrosuna” olarak değiştirilmiş ve birebir fıkraya (9) numaralı bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“2) Mütercim takımına atanabilmek için, fakülte yahut yüksekokulların ilgili kısımlarından mezun olmak ve ayrıyeten, Yabancı Lisan Bilgisi Düzey Tespit İmtihanından en az (B) seviyesinde başarılı olmak yahut Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından kabul edilen buna denk puana sahip olmak; avukat takımına atanabilmek için avukatlık ruhsatına sahip olmak; biyolog, toplumsal çalışmacı, toplumsal hizmet uzmanı, sosyolog, uzman tabip, rehberlik uzmanı, çocuk gelişimcisi, mimar, istatistikçi, pedagog, antropolog, psikolog, kimyager, fizikçi, eczacı, hekim, cezaevi tabibi, daire tabibi, diş tabibi, veteriner, diyetisyen, çocuk eğitimcisi, eğitim uzmanı, kütüphaneci ve kent plancısı takımlarına atanabilmek için, fakülte yahut yüksekokulların ilgili kısımlarından mezun olmak,”

“c) Yapılacak imtihanın son müracaat tarihi prestijiyle 18 yaşını doldurmuş, merkezi imtihanın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü prestijiyle 30 yaşını bitirmemiş olmak,”

“a) Fakülte yahut yüksekokulların bilgisayar kısmı, adalet meslek yüksekokulu yahut meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans yahut ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise yahut meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program yahut alanları ile öteki lise ve dengi okulların bilgisayar yahut bilişim teknolojileri alanlarından mezun olmak,”

“c) Uygulamalı imtihandan en az bir hafta evvel Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler ortasından, imtihan sırasında her bir küme için ilgisine nazaran imtihan heyeti yahut komite tarafından kura sistemiyle belirlenerek adaylara verilen ya da UYAP sistemi üzerinden otomatik olarak seçilerek elektronik ortamda gönderilen bir metinden bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az doksan söz yazmak, (Bu bende nazaran yapılacak uygulamalı imtihanda başarılı sayılabilmek için; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan söz sayısı, yazı içerisindeki söz ve cümle tekrarları ile söz ve satır atlama nedeniyle metnin mana bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu süreç yapılırken yanlış yazılan söz sayısının toplam yazılan söz sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması yahut iki ve üzeri satır ya da toplam 14 ve üzeri söz atlanması halinde yazılan metnin mana bütünlüğü kaidesini taşımadığı kabul edilir. Uygulama birliğini sağlamak üzere Bakanlıkça değerlendirmeye ait kriterler belirlenebilir.)”

“9/A) Aşçı takımına atanabilmek için;

a) Ortaöğretim yahut yükseköğrenim kurumlarının aşçılık yahut dengi kısmı mezunu olmak.

b) En az lise yahut dengi okul mezunu olup, halk eğitim müdürlükleri ile öbür resmi kurum yahut kuruluşlarca düzenlenen kurslardan verilen Ulusal Eğitim Bakanlığının aşçılık mesleği için belirlediği kriterlere uygun aşçılık sertifikası, ustalık evrakı yahut dengi sertifikaya sahip olmak.”

UNSUR 5 – Birebir Yönetmeliğin 9 uncu hususunun ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki formda değiştirilmiştir.

“Bu takımlara birinci sefer atanacaklar merkezi imtihana girip en az yetmiş puan alanlar ortasından, adalet komitelerince kelamlı yahut gerektiğinde uygulamalı ve kelamlı imtihan sonucuna nazaran seçilirler. Zabıt katibi, mübaşir, infaz ve muhafaza memuru ve cezaevi katibi takımları için seçim yapılırken; hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu yahut meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans yahut ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise yahut meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program yahut alan mezunlarına öncelik tanınır.”

“Adalet kurullarının ikinci fıkrada belirtilen imtihan süreçleri Bakanlıkça uygun görülen öbür adalet kurullarına yahut Bakanlık merkezinde oluşturulan imtihan şuralarına da yaptırılabilir.”

HUSUS 6 – Tıpkı Yönetmeliğin 9/A hususu başlığı ile birlikte aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

“Adalet Kurullarının Vazifeleri ve İmtihan Şurasının Oluşumu

HUSUS 9/A – 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa nazaran yapılan merkezi imtihana girip en az yetmiş puan alanlar ortasından, atamaları adalet komitesi tarafından teklif edilecek memurların kelamlı yahut gerektiğinde uygulamalı ve kelamlı imtihanları ile ilgili süreçler adalet komitelerince yapılır.

2802 sayılı Kanunun 114 üncü unsurunun birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendindeki vazifelerin bir kısmı yahut tamamını yerine getirmek üzere Bakanlıkça, Bakanlık merkezinde imtihan şuraları oluşturulabilir.

İmtihan şurası, ilgisine nazaran Bakanlık İşçi Genel Müdürlüğü yahut Bakanlık Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü genel müdür yardımcıları yahut daire liderlerinden birinin başkanlığında, hakim sınıfından iki üyenin iştirakiyle toplam üç üyeden oluşur. Tıpkı adapla yedek üyeler de belirlenir. Gerektiğinde birebir yolla birden fazla imtihan heyeti oluşturulabilir.

Atama yapılacak takımın teknik bilgi ve uzmanlık gerektirmesi halinde, imtihan heyetine konusunda uzman ek iki üye görevlendirilebilir.

Adalet kurulları ile imtihan şurasının lider ve üyeleri; eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldıkları imtihanlarda vazife alamazlar. Bu durumda olan üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir.”

HUSUS 7 – Birebir Yönetmeliğin 10 uncu hususunun birinci fıkrası aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

“Bu Yönetmeliğin 7 nci ve 9 uncu unsurlarına nazaran belirlenen takımlar; ilgili imtihan ünitesince müracaat mühletinin bitiminden en az on beş gün evvel olmak üzere ilgisine nazaran Bakanlık yahut bağlı kuruluş internet sitesinde ilan edilir.”

UNSUR 8 – Birebir Yönetmeliğin 11 inci hususunun birinci fıkrası aşağıdaki formda değiştirilmiştir.

“Adaylar, bu Yönetmelik kararlarına nazaran yapılacak olan kelamlı imtihan ve gerektiğinde uygulamalı imtihana, adalet komitesi başkanlıklarından yahut Bakanlık ya da bağlı kuruluş internet sitesinden temin edecekleri EK-1 Müracaat Formunu doldurup, tahsil evrakı ve imtihan sonuç dokümanının aslı yahut bilgisayar çıktısı ya da ilgili imtihan ünitesince onaylı örneği ile birlikte en son müracaat günü mesai bitimine kadar imtihan ünitesine yahut mahalli Cumhuriyet başsavcılıklarına başvururlar.”

UNSUR 9 – Birebir Yönetmeliğin 14 üncü hususunun birinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki biçimde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Zabıt katibi, cezaevi katibi ve daktilograf takımlarına yapılacak atamalar hariç olmak üzere, merkezi imtihanda alınan puanlar temel olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen takım sayısının üç katı kadar aday çağrılır. Son adayla tıpkı puana sahip olan adayların tamamı kelamlı imtihana alınır.”

“Zabıt katibi, cezaevi katibi ve daktilograf takımlarına yapılacak atamalarda uygulamalı imtihana merkezi imtihanda alınan puanlar temel olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen takım sayısının yirmi katı kadar aday çağrılır. Son adayla birebir puana sahip olan adayların tamamı uygulamalı imtihana alınır. Uygulamalı imtihanda başarılı olanlar ortasından hakikat söz sayısı temel alınmak kaydıyla en fazla gerçek söz yazan adaydan başlamak üzere ilan edilen takım sayısının üç katı kadar aday kelamlı imtihana çağırılır. Son adayla tıpkı puana sahip olan adayların tamamı kelamlı imtihana alınır.

Uzunluk ve kilo kaidesi aranan unvanlarda; ilan edilen takım sayısının üç katı aday içerisinden uzunluk ve kilo kuralını taşıyanlar kelamlı imtihana katılmaya hak kazanır.”

UNSUR 10 – Birebir Yönetmeliğin 15 inci hususunun ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

“Zabıt katibi, mübaşir, infaz ve muhafaza memuru ve cezaevi katibi takımlarına atanacaklara ait son muvaffakiyet listesi düzenlenirken; hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu yahut meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans yahut ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise yahut meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program yahut alan mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanır. Öteki adaylar ise bu sıralamayı takiben kendi ortalarında en yüksek puandan başlayarak sıralanır.

Bu unsura nazaran belirlenen kesin muvaffakiyet listesinde puanların eşit olması halinde; sırasıyla merkezi imtihan puanı, kelamlı imtihan puanı ve diploma notu yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.”

HUSUS 11 – Tıpkı Yönetmeliğin 16 ncı unsurunun birinci fıkrası aşağıdaki formda değiştirilmiştir.

“Sınav sonuçları, ilgili imtihan şurası yahut adalet komitelerince internet sitesinde ilan edilir.”

HUSUS 12 – Birebir Yönetmeliğin 17 nci unsuru aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

“MADDE 17 – İmtihan sonuçlarının ilanından itibaren beş iş günü içerisinde ilgili imtihan heyetine yahut adalet komitelerine itiraz edilebilir. İtiraz müracaatları on iş günü içerisinde ilgili imtihan konseyi yahut adalet komitelerince incelenerek kesin olarak karara bağlanır ve sonuçları itiraz sahiplerine bildirilir.”

UNSUR 13 – Tıpkı Yönetmeliğin 18 inci unsurunun birinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

“Sınavı kazananların atamaları, ilan edilen takım sayısını geçmeyecek biçimde muvaffakiyet listesinin mutlaklaşmasını müteakip muvaffakiyet listesindeki sıraya nazaran yapılır.”

“İlan edilen takımlardan; bu hususta yer alan nedenlerle atamaların iptal edilmesi, mevt, memurluktan çekilme yahut çıkarılma, öbür unvanlı takım yahut durumlara ya da öbür bir kuruma naklen atanma sebepleriyle boş kalan yahut boşalanlara, muvaffakiyet sıralamasının mutlaklaştığı tarihten itibaren bir yıllık süreyi aşmamak üzere tıpkı unvanlı takımlar için yapılacak müteakip imtihana ait duyuruya kadar muvaffakiyet listesindeki sıralamaya nazaran atama yapılabilir. Bunlar dışında kalanlar rastgele bir hak savında bulunamazlar.”

UNSUR 14 – Birebir Yönetmeliğin 19 uncu unsuru aşağıdaki formda değiştirilmiştir.

“MADDE 19 – İmtihan dokümanlarının saklanması ve imhası süreçlerinde, 18/10/2019 tarihli ve 30922 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kararları uygulanır.”

HUSUS 15 – Tıpkı Yönetmeliğin 21 inci hususu aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

“MADDE 21 – Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, 12/6/2014 tarihli ve 29028 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Toplumsal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına Ait Yönetmelik, 2/1/2014 tarihli ve 2014/5780 sayılı Bakanlar Konseyi Kararı ile yürürlüğe konulan Engelli Kamu İşçi Seçme İmtihanı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik ve 18/4/2014 tarihli ve 2014/6289 sayılı Bakanlar Konseyi Kararı ile yürürlüğe konulan Terörle Çaba Kanunu Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdam Edilecekler Hakkında Yönetmelik ile başka özel düzenlemelere nazaran yapılacak atamalara dair kararlar gizlidir.”

UNSUR 16 – Tıpkı Yönetmeliğin 22/B hususunun birinci, ikinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

“Mahalli bilgi süreç, mahalli isimli sicildeki şube müdürleri ve isimli takviye ve mağdur hizmetleri müdürleri mecburî atamaya tabi işçidir.

Misyonda yükselme suretiyle mahalli bilgi süreç, mahalli isimli sicildeki şube müdürleri ve isimli takviye ve mağdur hizmetleri müdürleri imtihanını kazananlar muvaffakiyet sıralaması ve tercihlerine nazaran, ilan edilen boş takım sayısını geçmeyecek formda, takım ve gereksinim durumu dikkate alınarak atanırlar.”

“Mahalli bilgi süreç, mahalli isimli sicildeki şube müdürleri ve isimli takviye ve mağdur hizmetleri müdürleri için nakil kararnamesi takım ve gereksinim durumuna nazaran yılda bir kere çıkarılır.”

UNSUR 17 – Tıpkı Yönetmeliğin 24 üncü unsurunun birinci fıkrası aşağıdaki formda değiştirilmiştir.

“Bu Yönetmelik kapsamındaki işçi; sıhhat, aile birliği ve can güvenliği mazeretlerini belgelendirmeleri halinde 22 nci, 22/A, 22/B ve 22/C hususlarındaki kaideler aranmaksızın istekleri üzerine naklen atanabilirler.”

UNSUR 18 – Birebir Yönetmeliğin 29 uncu hususunun beşinci fıkrasının son cümlesi ve altıncı fıkrası aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

“Ancak askerlikte, açıkta ve aylıksız izinde geçirilen mühletlerin tamamı ile hastalık raporlarının üç aydan fazlası üç yıllık müddetten sayılmaz.”

“Hizmet gereği olarak atananlardan; birebir kurul içinde bir yere atananlar evvelki vazife yerine, komite dışı bir yere atananlar evvelki misyon yerinin bağlı olduğu merkez ve mülhakatına, atamaları kurullarca teklif edilenler dışında kalanlar evvelki misyon yerinin vilayet ve ilçelerine beş yıl dolmadan atanamazlar.”

UNSUR 19 – Tıpkı Yönetmeliğin 40 ıncı hususu aşağıdaki formda değiştirilmiştir.

“MADDE 40 – 25/3/2004 tarihli ve 25413 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Çalışanı Misyonda Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ile 28/10/2005 tarihli ve 25980 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İşçisi Misyonda Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği kapsamı dışında kalan; memurluk ve zabıt katipliği ile data hazırlama ve denetim işletmenliği, cezaevi katipliği ile ambar memurluğu üzere birebir seviye misyon olarak kabul edilen unvanlar ortası atamalarda, bu Yönetmelikte belirtilen koşulların bulunması halinde, atamaları adalet komitelerince teklif edilenler için ilgili kurulun uygun görüşü üzerine Bakanlık onayıyla unvan değişikliği yapılmak suretiyle naklen atama yapılabilir.”

HUSUS 20 – Birebir Yönetmeliğin ek 2 nci unsurunun birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki formda değiştirilmiştir.

“a) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında şube müdürü, yazı işleri müdürü, idari işler müdürü, bilgi süreç müdürü, isimli dayanak ve mağdur hizmetleri müdürü ile bunlarla tıpkı seviyedeki unvanlarda en az beş yıl müddet ile misyon yapmış olmak,”

UNSUR 21 – Birebir Yönetmeliğe aşağıdaki süreksiz husus eklenmiştir.

“GEÇİCİ HUSUS 5 – Bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten evvel duyurusu yapılmış işçi alımına ait süreçler, duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan kararlara nazaran tamamlanır.”

HUSUS 22 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

HUSUS 23 – Bu Yönetmelik kararlarını Adalet Bakanı yürütür.

You may also like