1, 3 ve 4 nolu CBK’larda değişiklik yapıldı

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ BIRTAKIM CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ Kararname …

By

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

BIRTAKIM CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 67

HUSUS 1- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 423 üncü hususunun birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki formda değiştirilmiştir.

“b) Bakanlık işçisinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve gibisi özlük süreçleri ile işçi eğitim faaliyetlerini yürütmek,”

HUSUS 2- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 429 uncu hususunun birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

“c) Bakanlığın misyon alanına giren hususlarda işçi eğitimi hariç eğitim faaliyetini yapmak yahut yaptırmak,”

UNSUR 3- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 521 inci hususunun birinci fıkrasında yer alan “ile Göç Kurulunun” ibaresi “, Göç Konseyi ile Afet ve Acil Durum Kurulunun” formunda değiştirilmiştir.

UNSUR 4- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 522 nci unsurunun birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ı) Afet ve Acil Durum Heyeti; yaşanabilecek afet ve acil durumlara yönelik risk faktörlerini belirleyerek öncesinde yapılması gereken kollayıcı ve önleyici faaliyetler ile afet ve acil durum sonrasında yapılması gereken çalışmalar hakkında teklifler sunmak ve kuramlara rehberlik yapmak, afet ve acil durumlara ait siyaset ve öncelik tekliflerini belirlemek gayesiyle, içişleri Bakanının başkanlığında, Aile, Çalışma ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı, Etraf ve Şehircilik Bakanlığı, Eneği ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sıhhat Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ilgili bakan yardımcıları ve Türkiye Kızılay Demeği ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Zelzele Araştırma Enstitüsü temsilcilerinden oluşur. Kural toplantılarına, İçişleri Bakam tarafından gerekli görülmesi halinde öteki bakanlık, kamu kurum ve kuruluşu, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve mevzu ile ilgili uzmanlar çağrılabilir. Konsey, yılda iki sefer toplanır. Ayrıyeten gereksinim halinde Kural, İçişleri Bakanının daveti üzerine

harikulâde toplanabilir. Konseyin sekretaryasmı Afet ve Acil Durum Idaresi Başkanlığı yürütür.”

UNSUR 5- 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Metotlarına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3 üncü unsuruna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(9) Vakıflar Meclisi üyeliklerine yapılacak atamalarda iki üye için ikinci fıkranın (c) bendi kararı uygulanmaz.”

HUSUS 6- 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı unsurunun ikinci ve altıncı fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

HUSUS 7- 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, Bağlı Kurum ve Kuruluşlar ile Başka Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 32 nci hususu yürürlükten kaldırılmıştır.

HUSUS 8- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 56 ncı unsurundan sonra gelmek üzere aşağıdaki unsur eklenmiştir.

“Atıflar

HUSUS 56/A- (1) Mevzuatta bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında Afet ve Acil Durum Idaresi Başkanlığına verilen misyonlarla ilgili olarak; mülga Başbakanlık Türkiye Acil Durum Idaresi Genel Müdürlüğüne, İçişleri Bakanlığı mülga Sivil Savunma Genel Müdürlüğüne ve mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğüne yapılan atıflar, ilgisine nazaran Afet ve Acil Durum Idaresi Başkanlığı ile vilayet afet ve acil durum müdürlüklerine yapılmış sayılır.”

UNSUR 9- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 172 nci hususu başlığıyla birlikte aşağıdaki formda değiştirilmiştir.

“Harita, harita bilgisi ve coğrafik datalara yönelik mal ve sunulan hizmet bedellerinin ödenmesi

HUSUS 172- (1) Kamu yönetimleri Harita Genel Müdürlüğünden talep edecekleri mal ve hizmet sunum bedellerinin ödemesini aşağıda belirtildiği halde gerçekleştirir:

a) Genel bütçe kapsamındaki kamu yönetimlerince talep edilen mal ve hizmet sunum bedelleri, Harita Genel Müdürlüğünce kullanılmak üzere, Ulusal Savunma Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerine aktarılır.

b) Özel bütçeli kamu yönetimleri ile öbür kamu yönetimlerince talep edilen mal ve hizmet sunum bedelleri, Harita Genel Müdürlüğünün muhasebe hizmetlerini yürüten muhasebe ünitesinin ilgili hesabına yatırılır.

(2) Yerli ve yabancı gerçek ve hükmî bireylerin talep edecekleri mal ve hizmet sunum bedelleri Harita Genel Müdürlüğünün muhasebe hizmetlerini yürüten muhasebe ünitesinin ilgili hesabına yatırılır.

(3) Birinci fıkranın (b) bendi ve ikinci fıkra kararları kapsamında elde edilecek kaynak, bir yandan genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir, öteki yandan Ulusal Savunma Bakanlığı bütçesinde açılacak özel tertibe Cumhurbaşkanınca ödenek kaydolunur. Yılı içinde harcanmayan ölçüler sonraki yıla devredilir.”

UNSUR 10- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 266 ncı hususunun birinci fıkrasının (ç) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bentler buna nazaran teselsül ettirilmiştir.

“d) İklim ve Zirai Meteoroloji Dairesi Başkanlığı.”

UNSUR 11-4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 270 inci unsurunun birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

“a) Genel Müdürlüğün vazife alanına giren meteorolojik karakterli doğal afetler, hidrometeoroloji, deniz meteorolojisi ve meteoroloji ile ilgili başka hususlarda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.”

HUSUS 12- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 270 inci hususundan sonra gelmek üzere aşağıdaki husus eklenmiştir.

“İklim ve Zirai Meteoroloji Dairesi Başkanlığı

HUSUS 270/A- (1) İklim ve Zirai Meteoroloji Dairesi Başkanlığının vazifeleri şunlardır:

a) Zirai meteoroloji konusunda araştırma ve geliştirme çalışmaları ile tarım dalına yönelik zirai meteorolojik uygulamalar yapmak yahut yaptırmak.

b) Kuraklık konusunda araştırma ve tahlil yapmak, meteorolojik faktörlerin bitki gelişimine tesirleriyle ilgili çalışmalar yapmak yahut yaptırmak.

c) Uzaktan algılama ve sayısal iddia eserlerinin tarımda kullanımına yönelik araştırma ve tahlil yapmak.

ç) İklim kayıt ve müşahedelerini kullanarak iklim ve iklim değişikliğini izlemek, araştırmak, raporlamak, ulusal ve memleketler arası kamuoyu ile paylaşmak, Türkiye iklimi ve iklim sınıflandırmaları ile ilgili çalışmalar yapmak.

d) İklim değişikliği model çalışmaları yapmak yahut yaptırmak, iklim değişikliği projeksiyonları için bilgi ve eser üretmek suretiyle iklim değişikliğinin olumsuz tesirlerine karşı kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen iklim değişikliği ahenk yahut azaltım çalışmalarına meri mevzuat doğrultusunda bilimsel dayanak vermek.

e) Milletlerarası kuruluşlar ile sorumluluk alanına giren hususlarda teknik işbirliğini yürütmek.

f) Misyon alanına giren hususlarda bilimsel çalışmalar yapmak ve yayımlamak; ilgili kamu kurum, kuruluşları ve üniversiteler ile ortak çalışma yapmak, çalışmalara katılmak.

g) İnsan, bitki ve hayvan sıhhatim olumsuz etkileyen hava ve iklim hadiselerini araştırmak ve gerekli önlemlerin alınabilmesi için iklimsel ve meteorolojik erken uyan sistemleri geliştirmek yahut geliştirilmesini sağlamak.

ğ) Genel Müdürlükçe verilen gibisi misyonları yapmak.”

HUSUS 13- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 700 üncü unsuru başlığıyla birlikte aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

“Meclis üyelerinin nitelikleri, misyon mühleti, yenilenmesi ve huzur hakkı

UNSUR 700- (1) Vakıflarca seçilecek Meclis üyelerinin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci unsurunda sayılan genel koşulları taşıması gerekir.

(2) Meclis üyelerinin misyon müddeti üç yıldır. Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları ve I. Hukuk Müşavirinin Meclis üyelikleri vazife müddetleriyle sonludur. Fakat, misyona mani bir hastalık yahut engellilik nedeniyle iş görememeleri yahut üyelik koşullarını kaybetmeleri durumunda Cumhurbaşkanınca atanmış olan üyelerin misyonları Cumhurbaşkanınca, başka üyelerin misyonları ise Genel Müdürün teklifi ve Meclis karan ile sona erer.

(3) Cumhurbaşkanınca atanan üyelerden boşalma olması halinde üç yıllığına yenisi atanır.

(4) Vakıflar tarafından seçilen üyelerden boşalma olması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere sırasıyla yedek üyeler misyon alır.

(5) Uhdesinde kamu misyonu bulunmayan Meclis üyelerine, ayda dörtten fazla olmamak üzere her toplantı günü için (5000) gösterge sayısının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak ölçüde huzur hakkı 375 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin ek 29 uncu hususuna nazaran ödenir.”

UNSUR 14- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Kırkdokuzuncu Kısmına aşağıdaki süreksiz husus eklenmiştir.

“Mevcut Meclis üyelerinin vazife müddeti

SÜREKSIZ UNSUR 1- (1) Bu maddeyi ihdas eden Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yürürlüğe girdiği tarihten evvel Cumhurbaşkanınca ve ilgili vakıflarca Vakıflar Meclisine üye olarak atanan yahut seçilenlerin üyelikleri, atandıkları yahut seçildikleri tarihten geçerli olmak üzere 700 üncü hususun ikinci fıkrasında belirtilen mühletin dolmasıyla sona erer.”

UNSUR 15- Ekli listede yer alan takımlar ihdas edilerek 2 sayılı Genel Takım ve Metodu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin Meteoroloji Genel Müdürlüğü kısmına eklenmiştir.

HUSUS 16- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin;

a) 9 uncu hususu yayımı tarihini takip eden yılın başında,

b) Başka unsurları yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

UNSUR 17- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kararlarını Cumhurbaşkanı yürütür.

17 Eylül 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

LİSTE

KURUMU : METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLATI: MERKEZ

İHDAS EDİLEN TAKIMLARIN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

GİH

İklim ve Zirai Meteoroloji Dairesi Başkam

1

1

GİH

Şube Müdürü

1

3

TOPLAM

4

You may also like