Ticaret Bakanlığı toplam 110 personel alımı yapacak

TİCARET BAKANLIĞININ 50 DENETMEN YARDIMCISI ALIM DUYURUSU Ticaret Bakanlığından: TİCARET DENETMEN YARDIMCILIĞI GİRİŞ İMTİHAN İLANI I. GENEL …

By

TİCARET BAKANLIĞININ 50 DENETMEN YARDIMCISI ALIM DUYURUSU

Ticaret Bakanlığından:

TİCARET DENETMEN YARDIMCILIĞI GİRİŞ İMTİHAN İLANI

I. GENEL BİLGİLER

Ticaret Bakanlığı taşra teşkilatında Genel Yönetim Hizmetleri Sınıfından 8 inci ve 9 uncu derece takımlara atanmak üzere, giriş imtihanı ile aşağıda belirtilen alanlarda ve sayılarda Ticaret Denetmen Yardımcısı alınacaktır.

Giriş imtihanı yazılı ve kelamlı olmak üzere 2 basamaklı yapılacaktır.

Yazılı imtihana, aşağıda belirtilen her kısım için karşılarında belirtilen KPSS puan çeşidinden muvaffakiyet sırasına nazaran kontenjan sayısının 20 katına kadar aday çağrılacaktır. Çağrılan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı yazılı imtihana çağrılacaktır.

II. İMTİHAN HAKKINDA GENEL BİLGİLER

a. İMTİHANA KATILMA KURALLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci unsurunda yer alan kaideleri taşımak,

b) Giriş imtihanının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü prestijiyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1986 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),

c) Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme yahut mühendislik fakülteleri ve/veya yüksekokullar ile başka fakültelerin üstte belirtilen tahsil kısımlarından birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Konseyi tarafından kabul edilen yurt içindeki yahut yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, (Adayların, kelam konusu kısımlara denk sayılan kısımlardan mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik dokümanlarını jpeg formatında tarayarak müracaatları sırasında Bakanlığımız internet sitesinden ulaşacakları talep formuna eklemeleri gerekmektedir.),

ç) Sıhhat durumu açısından her türlü iklim ve seyahat kaidelerinde misyon yapabilecek durumda olmak,

d) ÖSYM tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu İşçisi Seçme İmtihanından, üstteki tabloda belirtilen ilgili KPSS puan tipinden 70 ve üzeri puan almak,

e) Müracaat yapacak adaylardan 100 TL imtihan fiyatı tahsil edilecek olup imtihan fiyatını yatırmayan adaylar imtihana alınmayacaktır. İmtihan fiyatını yatırıp da yazılı imtihana katılmaya hak kazanamayan adaylara yatırdıkları fiyat iade edilecektir.

b. YAZILI İMTİHAN HUSUSLARI

Yazılı imtihan test tarzda tek oturum halinde Alan Bilgisi ve Genel İktisat Bilgisi alanlarında yapılacaktır.

Yazılı imtihanda sonuç puanı hesaplamada soruların yükleri % 40 Alan Bilgisi, % 60 Genel İktisat Bilgisi biçiminde olacaktır.

– Alan Bilgisi İmtihanı

Adayların kendi kısımları ile ilgili aşağıda belirtilen mevzu başlıkları, yazılı Alan Bilgisi İmtihanının genel çerçevesini belirlemekte olup bu konu, her bahis başlığından soru sorulacağı manasına gelmemektedir.

Ziraat Mühendisliği: Tarım İktisadı, Genel Meyvecilik, Genel Sebzecilik, Meyve ve Bağ Islahı, Zerzevat ve Süs Bitkileri Islahı

Kimya Mühendisliği: Genel Kimya, Organik Kimya, Termodinamik, Fizikokimya, Kimya Mühendisliği İktisadı

iktisat: iktisadi Doktrinler Tarihi, Mikro iktisat, Makro iktisat, Para-Banka-Kredi, Milletlerarası İktisat, Kalkınma- Büyüme

Besin Mühendisliği: Besin Kimyası, Besin Teknolojisi, Besin Mikrobiyolojisi, Besin Toksikolojisi, Besin Ambalajları ve Teknolojisi

işletme: Temel Kavramlar, işletme İdaresi, Üretim İdaresi, Pazarlama İdaresi, Finansal İdare, Milletlerarası Finans, işletme iktisadı ve Genel işletme

Maliye: Kamu Maliyesi (Kamu Harcamaları, Kamu Gelirleri, Kamu Borçları), Maliye Teorisi, Bütçe ve Kamu Finansmanı, Vergi Hukuku, Maliye Siyaseti

Memleketler arası Ticaret ve Lojistik: Lojistik İdaresi, Milletlerarası işletmecilik, Milletlerarası Lojistik, Dış Ticaret Süreçleri ve Dokümanları, Dış Ticaretle İlgili Kurum ve Kuruluşlar, Türkiye’de Dış Ticaret ve Gümrük süreçleri

Milletlerarası münasebetler: Milletlerarası bağlar Teorileri, Milletlerarası Hukuk, Siyasi Tarih, Memleketler arası Şimdiki Sıkıntılar, Memleketler arası Örgütler, Türk Dış Siyaseti

Kamu İdaresi: Siyaset Bilimi, Anayasa Hukuku, İdare Bilimleri, İdare Hukuku, Kentleşme ve Etraf Problemleri, Yönetimin Kuruluşu

– Genel İktisat Bilgisi İmtihanı

Genel İktisat Bilgisi İmtihanı üstteki tabloda belirtilen tüm kısımlar için ortak olacaktır.

Genel İktisat Bilgisi ve Teorileri, Türkiye ve Dünya İktisadında Yaşanan Şimdiki Gelişmeler, Global Dış Ticarette Yaşanan Şimdiki Gelişmeler, Ticaret Bakanlığının Misyon ve Yetki Alanında Bulunan Mevzularla İlgili Yeni Gelişmeler

c. KELAMLI İMTİHAN MEVZULARI

Kelamlı imtihana, üstteki tabloda belirtilen tahsil kolları prestijiyle yazılı imtihan puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle giriş imtihanı duyurusunda belirtilen atama yapılacak takım sayısının üç katı kadar aday (son sıradaki adayla tıpkı puanı alanlar dahil) kelamlı imtihana çağrılır.

Kelamlı imtihan, adayların;

a) Giriş imtihanı duyurusunda belirtilen imtihan mevzularına ait bilgi seviyesi,

b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, tabir yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

Taraflarından kıymetlendirilerek, başka farklı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.

Adaylar, giriş imtihanı komitesi tarafından (a) bendi için elli puan, başka bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir. Kelamlı imtihanda başarılı sayılmak için, giriş imtihanı kurulu lider ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.

ç. BAŞKA BİLGİLER

i. İmtihan müracaat tarihi ve formu:

İmtihan müracaatları 02/02/2021 – 12/02/2021 tarihleri ortasında Bakanlığımız kurumsal internet sitesinden (www.ticaret.gov.tr) gerçekleştirilecek olup duyuruda belirtilen müddet içinde elektronik ortamda yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır. Adaylar kelam konusu kısımlardan sırf birisi için müracaatta bulunabileceklerdir.

ii. İmtihan tarihi ve yeri:

Yazılı imtihan 21/03/2021 tarihinde Ankara’da yapılacak olup, imtihan yeri ve saati adayların imtihan giriş dokümanlarında belirtilecektir. Adayların imtihan saatinden en az bir saat evvel imtihana girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında geçerli kimlik dokümanı (nüfus cüzdanı, şoför evrakı yahut pasaport) olması gerekmektedir.

Kelamlı imtihan Ankara’da yapılacak olup kelamlı imtihanın tarihi ve yeri, yazılı imtihan sonucu ile birlikte Bakanlığımız kurumsal internet sitesinden (www.ticaret.gov.tr) ilan edilecektir.

iii. Kıymetlendirme prosedürü:

Yazılı imtihan yüz tam puan üzerinden kıymetlendirilir. Yazılı imtihanda başarılı sayılabilmek için her bahis kümesinden (alan bilgisi ve Genel İktisat Bilgisi) en az altmış puan alınması ve bunların ortalamasının en az yetmiş puan olması gerekir.

Kelamlı imtihanda başarılı sayılabilmek için giriş imtihanı komitesi lider ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.

Giriş imtihanı sonuçlarını gösterir listede yer alan adaylardan en yüksek puandan başlanarak atanacak takım sayısı kadar asıl aday imtihanı kazanmış sayılır. Giriş imtihanı sonuçları Bakanlık internet sayfasında ilan edilir. İlgililere ayrıyeten yazılı tebligat yapılmaz.

Adayların muvaffakiyet puanlarının birebir olması halinde sırasıyla yazılı puanı ve giriş imtihanına başvurduğu KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.

d. ÖTEKİ KONULAR:

Giriş imtihanını kazananlardan, gerçeğe karşıt beyanda bulunduğu tespit edilenlerin imtihanları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili kararları uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına cürüm duyurusunda bulunulur. Bu formda Bakanlığı yanıltanlar kamu vazifelisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.

e. BAĞLANTI BİLGİLERİ

Ticaret Bakanlığı Söğütözü Yerleşkesi (Merkez Bina)

Söğütözü Mah. 2176. Sk. No:63 06530

Çankaya / Ankara

Tel: +90 312 204 75 00

10956/2/1-1

TİCARET BAKANLIĞININ 60 UZMAN YARDIMCISI ALIM DUYURUSU

Ticaret Bakanlığından:

TİCARET UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ İMTİHAN İLANI

I. GENEL BİLGİLER

Ticaret Bakanlığında Genel Yönetim Hizmetleri Sınıfından 8 inci ve 9 uncu derece takımlara atanmak üzere, giriş imtihanı ile aşağıda belirtilen alanlarda ve sayılarda Ticaret Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Giriş imtihanı yazılı ve kelamlı olmak üzere 2 kademeli yapılacaktır.

Yazılı imtihana, aşağıda belirtilen her kısım için karşılarında belirtilen KPSS puan tipinden muvaffakiyet sırasına nazaran kontenjan sayısının 20 katına kadar aday çağrılacaktır. Çağrılan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı yazılı imtihana çağrılacaktır.

II. İMTİHAN HAKKINDA GENEL BİLGİLER

a. İMTİHANA KATILMA KOŞULLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci unsurunda belirtilen genel kuralları taşımak,

b) Giriş imtihanının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü prestijiyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1986 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),

c) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kuramlarının siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme ve mühendislik fakülteleri ile öteki fakültelerin üstte belirtilen kısımlarından yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Heyeti (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içindeki yahut yurt dışındaki öğretim kurumlarının üstte belirtilen kısımlarından mezun olmak, (Adayların, kelam konusu kısımlara denk sayılan kısımlardan mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik evraklarını jpeg formatında tarayarak müracaatları sırasında Bakanlığımız internet sitesinden ulaşacakları talep formuna eklemeleri gerekmektedir.),

ç) ÖSYM tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Çalışanı Seçme İmtihanından, üstteki tabloda belirtilen ilgili KPSS puan çeşidinden 70 ve üzeri puan almak,

d) Son müracaat tarihi prestijiyle son iki yıl içinde Almanca, Fransızca ve İngilizce lisanlarının birinden YDS/e-YDS’den en az (C) düzeyinde puan almış olmak yahut lisan yeterliliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve milletlerarası geçerliliği bulunan dokümana sahip olmak,

e) Müracaat yapacak adaylardan 100 TL imtihan fiyatı tahsil edilecek olup imtihan fiyatını yatırmayan adaylar imtihana alınmayacaktır. İmtihan fiyatını yatırıp da yazılı imtihana katılmaya hak kazanamayan adaylara yatırdıkları fiyat iade edilecektir.

b. YAZILI İMTİHAN HUSUSLARI

Yazılı imtihan klasik yolda ve 2 (iki) oturum formunda yapılacaktır.

I. Oturum : Alan Bilgisi ve Genel İktisat Bilgisi

II. Oturum : Yabancı Lisan Bilgisi

Yazılı imtihanda sonuç puanı hesaplamada soruların tartıları % 20 Alan Bilgisi, % 40 Genel İktisat Bilgisi ve % 40 Yabancı Lisan Bilgisi halinde olacaktır.

– Alan Bilgisi İmtihanı

Adayların kendi kısımları ile ilgili aşağıda belirtilen mevzu başlıkları, yazılı Alan Bilgisi İmtihanının genel çerçevesini belirlemekte olup bu konu, her husus başlığından soru sorulacağı manasına gelmemektedir.

İktisat: İktisadi Doktrinler Tarihi, Mikro İktisat, Makro İktisat, Para-Banka-Kredi, Memleketler arası İktisat, Kalkınma- Büyüme

Kamu İdaresi: Siyaset Bilimi, Anayasa Hukuku, İdare Bilimleri, İdare Hukuku, Kentleşme ve Etraf Sıkıntıları, Yönetimin Kuruluşu,

Hukuk: Hukukun Temel Unsurları, Yönetim Hukuku ve İdari Yargı, Ceza Hukuku (Genel Hükümler), Uygar Hukuk, Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ticaret Hukuku (Genel Hükümler- Şirketler- Değerli Evrak), İcra ve İflas Hukuku

Milletlerarası İlgiler: Milletlerarası Bağlantılar Teorileri, Memleketler arası Hukuk, Siyasi Tarih, Milletlerarası Şimdiki Meseleler, Milletlerarası Örgütler, Türk Dış Siyaseti

İşletme: Temel Kavramlar, İşletme İdaresi, Üretim İdaresi, Pazarlama İdaresi, Finansal İdare, Memleketler arası Finans, İşletme İktisadı ve Genel İşletme

İstatistik: Mümkünlük Teorisi, Örneklem Tahlili, Vakit Dizileri Tahlili, Stokastik Süreçler, Regresyon Tahlili, Varyans Tahlili, Kategorisel Data Tahlilleri

Sanayi Mühendisliği: Yöneylem Araştırması, Mühendislik İktisadı, Mühendislik İstatistiği, Üretim İdaresi ve Planlaması, Sistem Tahlili, İdare Bilgi Sistemleri

Maliye: Kamu Maliyesi (Kamu Harcamaları, Kamu Gelirleri, Kamu Borçları), Maliye Teorisi, Bütçe ve Kamu Finansmanı, Vergi Hukuku, Maliye Siyaseti

Memleketler arası Ticaret ve Lojistik: Lojistik İdaresi, Milletlerarası İşletmecilik, Memleketler arası Lojistik, Dış Ticaret Süreçleri ve Evrakları, Dış Ticaretle İlgili Kurum ve Kuruluşlar, Türkiye’de Dış Ticaret ve Gümrük Süreçleri

– Genel İktisat Bilgisi İmtihanı

Genel İktisat Bilgisi İmtihanı üstteki tabloda belirtilen tüm kısımlar için ortak olacaktır.

Genel İktisat Bilgisi ve Teorileri, Türkiye ve Dünya İktisadında Yaşanan Şimdiki Gelişmeler, Global Dış Ticarette Yaşanan Şimdiki Gelişmeler, Ticaret Bakanlığının Misyon ve Yetki Alanında Bulunan Bahislerle İlgili Aktüel Gelişmeler

– Yabancı Lisan Bilgisi İmtihanı

Yabancı Lisan Bilgisi İmtihanı üstteki tabloda belirtilen tüm kısımlar için ortak olacaktır.

Yabancı Lisan Bilgisi İmtihanı Almanca, Fransızca ve İngilizce lisanlarından birinde Bakanlıkça belirlenen mevzu başlıkları çerçevesinde kompozisyon ile yabancı lisandan Türkçeye Türkçeden yabancı lisana çeviri halinde yapılacaktır.

c. KELAMLI İMTİHAN BAHİSLERİ

Kelamlı imtihana, üstteki tabloda belirtilen tahsil kolları prestijiyle yazılı imtihan puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle giriş imtihanı duyurusunda belirtilen atama yapılacak takım sayısının üç katı kadar aday, tahsil kısımları prestijiyle başka ayrı çağrılacaktır. Fakat yazılı imtihanda başarılı olan aday sayısının, ilan edilen takımın üç katının altında olması halinde başarılı olan tüm adaylar kelamlı imtihana çağrılır. Çağrılan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı kelamlı imtihana çağrılacaktır.

Kelamlı imtihan, adayların;

a) Giriş imtihanı duyurusunda belirtilen imtihan hususlarına ait bilgi seviyesi,

b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, tabir yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

İstikametlerinden kıymetlendirilerek, başka ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.

Adaylar, giriş imtihanı kurulu tarafından (a) bendi için elli puan, öbür bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir. Kelamlı imtihanda başarılı sayılmak için, giriş imtihanı komitesi lider ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.

ç. ÖTEKİ BİLGİLER

i. İmtihan müracaat tarihi ve hali:

İmtihan müracaatları 20/01/2021 – 29/01/2021 tarihleri ortasında Bakanlığımız kurumsal internet sitesinden (www.ticaret.gov.tr) gerçekleştirilecek olup duyuruda belirtilen müddet içinde elektronik ortamda yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır. Adaylar kelam konusu kısımlardan sadece birisi için müracaatta bulunabileceklerdir.

ii. İmtihan tarihi ve yeri:

Yazılı imtihan 28 Mart 2021 tarihinde Ankara’da yapılacak olup, imtihan yeri ve saati adayların imtihan giriş dokümanlarında belirtilecektir. Adayların imtihan saatinden en az bir saat evvel imtihana girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında geçerli kimlik evrakı (nüfus cüzdanı, şoför dokümanı yahut pasaport) olması gerekmektedir.

Kelamlı imtihan Ankara’da yapılacak olup kelamlı imtihanın tarihi ve yeri, yazılı imtihan sonucu ile birlikte Bakanlığımız kurumsal internet sitesinden (www.ticaret.gov.tr) ilan edilecektir.

iii. Kıymetlendirme usulü:

Yazılı imtihan yüz tam puan üzerinden kıymetlendirilir. Yazılı imtihanda başarılı sayılabilmek için her husus kümesinden en az altmış puan alınması ve bunların ortalamasının en az yetmiş puan olması gerekir.

Kelamlı imtihanda başarılı sayılabilmek için giriş imtihanı komitesi lider ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.

Muvaffakiyet puanı, yazılı imtihan ile kelamlı imtihan notlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Muvaffakiyet puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle giriş imtihanı duyurusunda belirtilen atama yapılacak takım sayısı kadar asıl adayın ismi, tahsil kolları prestijiyle farklı ayrı belirlenir ve imtihan sonuçları Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir.

Giriş imtihanında bir tahsil kısmına ayrılan kontenjan sayısı kadar adayın başarılı olamaması halinde Bakanlık, tahsil kollarının kontenjanları ortasında değişiklik yapabilir.

Adayların muvaffakiyet puanlarının tıpkı olması halinde sırasıyla yazılı puanı, giriş imtihanına başvurduğu KPSS puanı ve yabancı lisan puanı yüksek olana öncelik tanınır.

d. ÖTEKİ KONULAR:

Giriş imtihanını kazananlardan, gerçeğe muhalif beyanda bulunduğu tespit edilenlerin imtihanları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili kararları uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına hata duyurusunda bulunulur. Bu halde Bakanlığı yanıltanlar kamu vazifelisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.

e. İRTİBAT BİLGİLERİ

Ticaret Bakanlığı Söğütözü Yerleşkesi (Merkez Bina)

Söğütözü Mah. 2176. Sk. No:63 06530

Çankaya / Ankara

Tel: +90 312 204 75 00

You may also like