Araştırma görevlisi alımında lisans mezuniyet notu şartı koyulabilir mi?

Devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarında araştırma vazifelisi istihdamı, 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan …

By

Devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarında araştırma vazifelisi istihdamı, 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Takımlarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Imtihan ile Giriş Imtihanlarına Ait Adap ve Asıllar Hakkında Yönetmelik“te yer alan kararlarına uygun olarak yürütülmektedir.

İlgili yönetmeliğin “Genel kurallar” başlıklı 6 ncı hususunun 1 inci fıkrasında; “Bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı takımlarına yapılacak atamalarda;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci hususunda belirtilen koşulları taşımak,

b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Şurası tarafından kabul edilen merkezi yabancı lisan imtihanından en az 50 puan yahut eşdeğerliği kabul edilen bir imtihandan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi imtihan muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön kıymetlendirme ve en son kıymetlendirme evrelerinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir.” kararları yer almaktadır.

Mezkür Yönetmeliğin “Özel Koşullar” başlıklı 7 nci unsurunun 1 inci fıkrasında ise; “Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma vazifelisi takımlarına müracaatlarda tezli yüksek lisans, doktora yahut sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak kuralı aranır.” sözü bulunmaktadır.

Genel ve özel koşullara ek olarak, ilgili Yönetmeliğin 6 ncı hususunun 2 nci fıkrasındaki “Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Şurası tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim vazifelisi takımları hariç olmak üzere üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı lisan puan barajlarının üzerinde bir puanı minimum puan olarak belirleyebilirler.” karara nazaran yükseköğretim kurumları genel koşullarda geçen ALES (en az 70) ve yabancı lisan (en az 50) puanlarını senato kararıyla yükseltme yetkisini haizdirler.

Örneğin, A üniversitesi B fakültesi C kısmı D anabilim kısmı araştırma vazifelisi takımı duyurusunda ALES puan kuralı 80’e, yabancı lisan puan barajını ise 90’a yükseltilmek suretiyle müracaat alınabilmektedir. Bu puanın altında olan adayların başvurusu ilgili mevzuata nazaran mümkün olamamaktadır. Nitelikli araştırma vazifelisi istihdamının yönetmeliğe nazaran öncelikli belirleyici ögesi ALES ve yabancı lisan olduğu için üniversitelere bu türlü bir yetki tanınmaktadır.

Öte yandan, 09 Kasım 2018 tarihinden itibaren duyuruların denetim ve kontrol yetkisi bütünüyle üniversitelere bırakıldığı için yükseköğretim kurumlarının yöneticilerinin yönetmeliğe uygun olmayan örnekler yaratmak konusunda çok maharetli olduğunu bir müddettir sizlerle paylaşıyoruz. Bu kere, araştırma vazifelisi alımında yaratılan yeni bir örneği Marmara Üniversitesi özelinde sizlerin bilgisine sunalım.

Kelam konusu yükseköğretim kurumu tarafından 18 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazete’de Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Kısmı için 1 (bir) araştırma vazifelisi takımı duyuru edilmiştir. Duyuru özel kaidesi olarak; “Psikoloji yahut Ruhsal Danışmanlık ve Rehberlik Kısımlarından birinden Lisans mezunu olmak. Psikoloji yahut Ruhsal Danışmanlık ve Rehberlik Kısımlarından birinden Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak. YÖK’ün kabul ettiği Yabancı Lisan Imtihanlarından birinden 95 yahut üzeri puan almak. Lisans mezuniyet notu 3,5 yahut üzeri olmak.” belirlenmiştir.

Üstte yer verdiğimiz yönetmelik kararlarına nazaran, devlet ve vakıf yükseköğretim kurumları ALES, yabancı lisan ve lisansüstü eğitim koşulu hariç olmak üzere araştırma vazifelisi duyurularında lisans mezuniyet puan/ortalama koşulu belirlemeye ve bunu da 3,5 düzeylerine yükseltmeye yetkili değildirler. Yükseköğretim Heyeti üniversitelere öğretim elemanı duyurularında lisans mezuniyet kriteri koymak için müsaade verse idi, bunu öncelikle ilgili yönetmeliğe kendisi eklerdi.

Başka taraftan, elbette bu duyuru “kişiye özel” değildir. Ülkemizde bilhassa PDR ve Psikoloji alanında çok yüksek düzeyde ALES, yabancı lisan ve lisans mezuniyet notuna sahip aday vardır. Burada söz etmeye çaba ettiğimiz bahis, yönetmelikte lisans mezuniyet notu kuralının koyulabileceğine/yükseltilebileceğine dair açıkça düzenlenmeyen bir konuyla ilgili olarak Üniversitenin olmayan yetkisinden doğacak sonuçların yargıdan dönebileceği konusudur.

Sonuç olarak, Marmara Üniversitesinin Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Kısmı için duyuru ettiği araştırma vazifelisi takımındaki lisans mezuniyet notu kriterinin, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Takımlarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Imtihan ile Giriş Imtihanlarına Ait Yol ve Temeller Hakkında Yönetmelik“in kararlarına nazaran tekrar değerlendirilmesinde yarar bulunmaktadır.

You may also like