Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik

17 Aralık 2020 PERŞEMBE Resmi Gazete Sayı : 31337 CUMHURBAŞKANI KARARI Karar Sayısı: 3307 Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında …

By

17 Aralık 2020 PERŞEMBE

Resmi Gazete

Sayı : 31337

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 3307

Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 193 sayılı Kanunun süreksiz 80 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3065 sayılı Kanunun 13 üncü ve süreksiz 30 uncu, 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü ve 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci hususları ile 5520 sayılı Kanunun 32/A unsuru mucibince karar verilmiştir.

16 Aralık 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

UNSUR 1- 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Heyeti Karan ile yürürlüğe konulan Yatınmlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 11 nci hususunun birinci fıkrasında yer alan “ile AR-GE ve etraf yatırımları” ve birebir fıkranın (d) bendinde yer alan AR-GE yatırımları ve etraf yatırımları” ibareleri yürürlükten kaldırılmış, birebir fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş, birebir hususun dördüncü fıkrasında yer alan “bölge ayrımı olmaksızın AR-GE ve etraf yatırımlarında birmilyonsekizyüzbin Türk Lirasını,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve birebir fıkrada yer alan “Türk Lirasını” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve 17 inci hususun birinci fıkrasının (aa) ve (bb) bentleri kapsamındaki yatınmlarda sabit yatırım fiyatının yüzde onunu geçmemek kaydıyla on milyon Türk Lirasını” ibaresi eklenmiştir.

“(f) 8 inci hususun birinci ve altıncı fıkraları ile 17 nci hususun birinci fıkrasında belirtilen yatırımlar için uygulanmak üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kaynaklı Türk Lirası cinsinden “Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi” için beş puanı,”

HUSUS 2- Birebir Karann 17 nci hususunun birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“(aa) Minimum 50 milyon TL fiyatındaki elektrik yahut hidrojenle çalışan ulaşım araçları imalatını da içeren sanayi tesisi yatırımları.

(bb) AR-GE ve etraf yatırımları.”

UNSUR 3- Birebir Karann 19 uncu hususu yürürlükten kaldınlmıştır.

HUSUS 4- Birebir Karara aşağıdaki süreksiz unsur eklenmiştir.

“GEÇİCİ HUSUS 15- (1) Yatırım teşvik dokümanları kapsamında, elemanları dizili baskılı devre kartı (PCBA) üretiminden başlayan cep telefonu üretimine yönelik yatırımlar için, üretim kapasitesi ile uyumlu olmak ve cep telefonu üretiminde kullanılmak kaydıyla yan demonte haldeki (SKD) aksam ve modüller 31/8/2021 tarihine kadar gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaksızm ithal edilebilir.”

UNSUR 5- Tıpkı Karann EK-2B sayılı ve “İLLERİN BÖLGESEL DAYANAKLARDAN YARARLANABİLECEK DALLARINA AİT BÖLÜM NUMARALARI” başlıklı tablosuna aşağıdaki dipnot eklenmiştir.

“13- İstanbul İli hariç olmak üzere, US- 97 kodu 2710.8.02 olan ferro-krom üretimine yönelik yatırımlar.”

UNSUR 6-Bu Karann;

a) 1 inci unsuru ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 11 inci unsurunun birinci fıkrasına eklenen bent ve dördüncü fıkrasında yapılan değişiklik ile eklenen ibare 20/11/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) 2 nci unsuru ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 17 inci hususunun birinci fıkrasına eklenen (aa) bendi 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

c) 4 üncü unsuru 1/7/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

ç) Öteki kararları yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

UNSUR 7- Bu Karar kararlarını Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

You may also like