Türkiye Ulusal Ajansı İnsan Kaynakları ve Uzmanlık Yönetmeliği

11 Temmuz 2020 CUMARTESİ Resmi Gazete Sayı : 31182 YÖNETMELİK Türkiye Ulusal Ajansından: TÜRKİYE ULUSAL AJANSI İNSAN KAYNAKLARI VE …

By

11 Temmuz 2020 CUMARTESİ

Resmi Gazete

Sayı : 31182

YÖNETMELİK

Türkiye Ulusal Ajansından:

TÜRKİYE ULUSAL AJANSI İNSAN KAYNAKLARI

VE BILIRKIŞILIK YÖNETMELİĞİ

1. KISIM

Umum Kararlar

BIR NUMARA KISIM

Maksat, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Maksat ve kapsam

UNSUR 1 – (1) Bu Yönetmeliğin maksadı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığında (Türkiye Ulusal Ajansı) hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilecek işçinin istihdamı, hak, yükümlülük ve sorumlulukları, bilirkişi yardımcılarının yetiştirilmesi ile işçi ile ilgili başka hususlara ait tarz ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

HUSUS 2 – (1) Bu Yönetmelik, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin ek 23 üncü ve ek 27 nci hususları ile 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, Bağlı Kurum ve Kuruluşlar ile Öteki Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 68 inci unsurunun sekizinci fıkrası ve 2 sayılı Umumî Takım ve Metodu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci unsuruna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

UNSUR 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Ajans: Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığını (Türkiye Ulusal Ajansı),

b) Avrupa Birliği Yöneticisi: Dışişleri Bakanlığının bağlı kuruluşu Avrupa Birliği Başkanlığının Liderini,

c) Avukat: Ajansta avukat olarak istihdam edilen çalışanı,

ç) Bakan: Dışişleri Bakanını,

d) Lider: Ajans Liderini,

e) Denetçi: Murakabe vazifelerini yürütmek üzere Ajansta istihdam edilen çalışanı,

f) Destek Hizmetleri Işçisi: Ajansta büro vazifelisi yahut sekreter olarak istihdam edilen işçisi,

g) Umumî Koordinatör: Ajansta umumi koordinatör olarak istihdam edilen ve kendisine bağlı ünitelerin uyumundan sorumlu çalışanı,

ğ) Giriş Testi: Birinci kere alım yapılacak durumlar için gerçekleştirilecek yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı imtihanı,

h) Test Komitesi: Giriş Testlerinin planlaması ve uygulanması esnasında hizmet alacak Komitesi,

ı) Koordinatör: Yöneticiye yahut umumi koordinatöre bağlı olarak program meydanlarındaki faaliyetleri yahut Ajansın bilişim, bütçe ve finansman, hukuk işleri, idari işler, muhabere, insan kaynakları, muhasebe, program izleme ve kıymetlendirme, satınalma ve gibisi hizmetlerinin yürütülmesinden ve koordine edilmesinden sorumlu ünite başkanı olan Ajans işçisini,

i) Merkezi Test: Kamu Hizmetlerine Birinci Kez Atanacaklar İçin Yapılacak Imtihanlar Hakkında Yönetmelik uyarınca yapılan Kamu Çalışanı Seçme Testini,

j) Mütercim: Ajansta mütercim olarak istihdam edilen çalışanı,

k) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

l) Işçi: Bu Yönetmelik kapsamında istihdam edilen Ajansın asli ve daima işlerini yapan işçisi,

m) Programlar: Avrupa Komitesi tarafından yürütülen ve iştirakçi memleketler arasında eğitim ve gençlik ortamında işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan programları,

n) Daima Personel: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü hususunun 1. fıkrasının (D) bendi uyarınca daima emekçi statüsünde bilinmeyen vadeli iş kontratları ile çalıştırılan işçisi,

o) Tez: Eksper yardımcılarının hazırlayacakları bilirkişilik tezlerini,

ö) Tez ve Yeterlik Imtihan Konseyi: Bilirkişilik tezlerini pahalandıran ve yeterlik testini yapan şurası,

p) Eksper: Ajans eksperini,

r) Mütehassıs Yardımcısı: Ajans bilirkişi yardımcısını,

s) YÖK: Üniversite Heyetini,

ş) Başkan: Lider, Umumi Koordinatör ve Koordinatörleri,

söz eder.

2. KISIM

İnsan Kaynakları Siyaseti ve Konumlar

İnsan kaynakları siyaseti ve unsurları

HUSUS 4 – (1) Ajansın hizmetlerini dinamik ve verimli bir biçimde yanına getirmek emeliyle oluşturulacak insan kaynakları siyaseti Ajans tarafından bu unsurun 2. fıkrasında nokta alan esaslar çerçevesinde belirlenir.

(2) İnsan kaynakları siyasetinin belirlenmesinde;

a) Ajansın işçi muhtaçlıklarının nitelik ve sayı olarak belirlenmesi,

b) Muhtaçlık duyulan çalışanın münasebetli formda temini, seçimi ve mütenasip işlere yerleştirilmesi,

c) Çalışanın eğitim ve kariyer gelişim gereksinimlerinin karşılanması,

ç) Ajansın muhtaçlıkları ile çalışanların muhtaçlık ve beklentilerine makul biçimde kariyer ve performans idaresinin gerçekleştirilmesi,

d) Fiyat idaresinin mevzuata, Ajansın gereksinimlerine, çalışanın nitelik ve performansına elverişli halde düzenlenmesi ve yürütülmesi,

e) Çalışanlarla ilgilerin mevzuata, vazife gereklerine ve çalışanların muhtaçlık ve beklentilerine elverişli biçimde düzenlenmesi ve yürütülmesi,

esastır.

Konumlar

HUSUS 5 – (1) Sözleşmeli işçi durumlarının ihdas, değişiklik, iptal ve tasarrufu hususlarında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kararları uygulanır.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Işçi Alımı

İstihdam formları

HUSUS 6 – (1) Ajansın asli ve daima hizmetleri, 375 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin ek 23 ve ek 27 nci unsurlarına nazaran idari hizmet kontratı ile istihdam edilen işçi eliyle yürütülür.

(2) Ajansta 375 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin ek 25 inci hususu ile bu unsura dayanılarak Cumhurbaşkanlığı tarafından çıkarılan 2/5/2019 tarihli ve 1025 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararıyla yürürlüğe konulan Kurumlar Arası Süreksiz Görevlendirme Yönetmeliğine nazaran başka kamu kurum ve kuruluşlarından işçi görevlendirilebilir.

(3) Ajansta 375 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin ek 26 ncı unsuruna nazaran yerli yahut yabancı sözleşmeli işçi istihdam edilebilir. Bu çalışanın istihdamına ait hususlar munfasıl bir yönetmelikle belirlenir.

(4) Ajansta 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci unsurunun bir numara fıkrasında belirtilen hizmetler için 9/8/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Emekçi Alınmasında Uygulanacak Yöntem ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında mütemadi emekçi statüsünde işçi istihdam edilebilir. Bu işçi hakkında bu Yönetmelik kararları uygulanmaz. Bunlar 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kararlarına tabidir.

Işçide aranacak koşullar

HUSUS 7 – (1) Mütemadi çalışanlar hariç olmak üzere bu Yönetmelik kapsamında istihdam edileceklerde 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A unsurunda sayılan umumi kurallar aranır.

(2) Umum koordinatör için;

a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren üniversite kurumlarından mezun olmak,

b) Üniversite gördükten sonra kamuda en az beş yıl çalışmış ve hala kamu işçisi olmak,

c) İngilizce, Almanca yahut Fransızca lisanlarından birinde atama teklifinin yapıldığı tarihten evvelki 5 yıl içerisinde alınmış Yabancı Lisan Haberi Seviye Tespit Imtihanı (YDS)’ndan en az (B) seviyesinde puan almak yahut lisan yeterliliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve memleketler arası muteberliği bulunan öbür bir evraka sahip olmak,

kaideleri aranır. Ajansta kompetan olarak vazife yapmış olanlar için bu fıkranın (c) bendi uygulanmaz.

(3) Koordinatör için;

a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren üniversite kurumlarından mezun olmak,

b) Üniversite gördükten sonra kamuda en az beş yıl çalışmış ve hala kamu çalışanı olmak,

c) İngilizce, Almanca yahut Fransızca lisanlarından birinde atama teklifinin yapıldığı tarihten evvelki 5 yıl içerisinde alınmış Yabancı Lisan Haberi Seviye Tespit Imtihanı (YDS)’ndan en az (B) seviyesinde puan almak yahut lisan yeterliliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve memleketler arası muteberliği bulunan öbür bir dokümana sahip olmak,

kuralları aranır. Ajansta mütehassıs olarak hizmet yapmış olanlar için bu fıkranın (c) bendi uygulanmaz.

(4) Bilirkişi yardımcısı için;

a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal haberler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, lisan, tarih ve coğrafya, edebiyat, eğitim, fen, halkla alakalar, muhabere, mimarlık, mühendislik ve teknoloji fakültelerinden yahut Ajansın muhtaçlığına nazaran işçi alım ilanında duyurulan gayri fakültelerden ya da bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurtiçindeki yahut yurtdışındaki talim kurumlarından mezun olmak, (Ajans, test ilanında mekan vermek suretiyle, imtihanı bu bentte sayılan tüm fakülte ve kısım mezunlarına açık yapabileceği üzere, hizmet gereklerini ve Ajansın gereksinim durumunu dikkate alarak yapacağı tespite nazaran fakülte ve kısımlardan bir kısmına açık olarak da yapabilir.)

b) Giriş testinin yapıldığı yılın Ocak ayının 1. günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

c) Giriş imtihanının son müracaat tarihi itibarıyla, muteberliği bulunan Kamu Çalışanı Seçme Testinden (KPSS) müracaat ilanında belirtilen puan cinsinde ve ilanda belirtilen minimum puanı almış olmak,

ç) İngilizce, Almanca yahut Fransızca lisanlarından birinde giriş imtihanının son müracaat tarihinden evvelki 5 yıl içerisinde alınmış Yabancı Lisan Haberi Seviye Tespit Testi (YDS)’ndan en az (B) seviyesinde puan almak yahut lisan yeterliliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve milletlerarası muteberliği bulunan öteki bir dokümana sahip olmak,

kaideleri aranır.

(5) Denetçi için;

a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, siyasal haberler fakültelerinde mekan alan kısımlar yahut bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurtiçindeki yahut yurtdışındaki talim kurumlarından mezun olmak,

b) Giriş testinin son müracaat tarihi itibarıyla, muteberliği bulunan KPSS’den müracaat ilanında belirtilen puan çeşidinde ve ilanda belirtilen taban puanı almış olmak,

c) İngilizce, Almanca yahut Fransızca lisanlarından birinde giriş testinin son müracaat tarihinden evvelki 5 yıl içerisinde alınmış Yabancı Lisan Haberi Seviye Tespit Imtihanı (YDS)’ndan en az (B) seviyesinde puan almak yahut lisan yeterliliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve memleketler arası muteberliği bulunan öbür bir evraka sahip olmak,

kaideleri aranır.

(6) Mütercim için;

a) Üniversitelerin en az dört yıl mühlet ile eğitim veren İngilizce Mütercim Tercümanlık, İngilizce Çeviribilim, İngiliz Lisanı ve Edebiyatı, Amerikan Lisanı ve Edebiyatı, İngiliz Lisan Bilimi kısımlarından ya da bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen üniversite kurumlarından mezun olmak,

b) Giriş testinin son müracaat tarihi itibarıyla muteberliği bulunan KPSS’den müracaat ilanında belirtilen puan çeşidinde ve ilanda belirtilen taban puanı almış olmak,

c) İngilizce lisanında test tarihinden evvelki 5 yıl içerisinde yapılmış Yabancı Lisan Haberi Seviye Tespit Testi (YDS)’ndan en az (A) seviyesinde puan almak yahut İngilizce lisan yeterliliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve memleketler arası muteberliği bulunan öteki bir dokümana sahip olmak,

kaideleri aranır.

(7) Avukat için;

a) Avukatlık stajını tamamlamış olmak,

b) Giriş imtihanının son müracaat tarihi itibarıyla, muteberliği bulunan KPSS’den müracaat ilanında belirtilen puan cinsinde ve ilanda belirtilen minimum puanı almış olmak,

kaideleri aranır.

(8) Destek hizmetleri işçisi için;

a) En az lise mezunu olmak,

b) Giriş imtihanının son müracaat tarihi itibarıyla, muteberliği bulunan KPSS’den müracaat ilanında belirtilen puan çeşidinde ve ilanda belirtilen taban puanı almış olmak,

kuralları aranır.

(9) İstihdam edilecek işçi için ilgili işçi alım ilanında belirtilmek kaydıyla Ajans tarafından vazifenin niteliğine nazaran yukarıdakilere ek kurallar belirlenebilir.

Işçi seçimi

UNSUR 8 – (1) Ajansta Umumi Koordinatör ve Koordinatör dışındaki işçi giriş testi ile alınır.

Duyuru ve müracaatların kıymetlendirilmesi

HUSUS 9 – (1) Işçi alımı, Resmi Gazete’de ve Aile, Çalışma ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı ile Ajansın internet sitelerinde imtihan tarihinden en az 30 gün evvel ilan edilir. Imtihan ilanı Aile, Çalışma ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı ve Ajansın internet sitelerinde kesintisiz en az 15 gün mühletle kalır.

(2) İlanda;

a) Adaylarda aranacak koşullar,

b) Konum unvanları, sayısı ve istihdam yanları,

c) Müracaat mühleti, alanı ve formu,

ç) Test yolu, bahisleri, tarihi ve mekanı,

d) Merkezi test puan cinsleri ve taban puanları,

e) Gerekmesi halinde istenecek evraklar,

f) Gerekli görülecek başka hususlar,

mahal alır.

(3) Müracaatlar için, işçi alım ilanını müteakip en az 15 günlük müracaat mühleti tanınır.

(4) Giriş testine müracaat; şahsen, elden yahut posta yoluyla ilanda belirtilen adrese yahut ilanda belirtildiği takdirde internet erişimi üzerinden müracaat formu kullanılarak yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen mühlet içerisinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmaz.

(5) Müracaattan hizmete başlamaya kadar tüm aşamalarda adaylara yapılacak haberlendirme ve davetler, ilanda belirtilmesi halinde adayların müracaat sırasında bildirdikleri elektronik posta adreslerine yahut Ajansın internet sahifesinde duyuru yoluyla yapılabilir. Bu durumda ayrıyeten kağıt ortamında rastgele bir yazışma yapılmaz.

(6) Giriş imtihanına çağrılacak aday sayısı, alım yapılacak her bir durum unvanı için munfasıl ayrı olmak üzere ilan edilen konum sayısının yirmi katından, sadece sözlü/uygulamalı test yapılması halinde aday sayısı her bir durum unvanı için münferit munfasıl olmak üzere ilan edilen konum sayısının dört katından fazla olamaz. Merkezi test puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere, test ilanında belirtilen taban puan esas alınarak yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip öteki adaylar da giriş testine çağrılır.

Test encümeni

HUSUS 10 – (1) Müracaatların incelenmesi, giriş testinin gerçekleştirilmesi, sonuçlarının ve itirazların kıymetlendirilmesi ile adayların ilan edilen niteliklere iyiliğinden test komitesi sorumludur.

(2) Test komitesi; Yöneticinin teklifi ve Avrupa Birliği Liderinin onayı ile görevlendirilecek biri komite lideri olmak üzere beş kimseden teşekkül eder. Komite Lideri; Lider, Umumî Koordinatör yahut Koordinatörlerden belirlenir. Işçi alımı yapılacak konumun şahsi teknik haber gerektirmesi halinde, talim üyeleri ile başka kamu kurum ve kuruluşlarından konusunda kompetan en fazla iki kişi ek yarkurul üyesi olarak görevlendirilebilir. Tıpkı adapla en az iki yedek üye belirlenir.

(3) Imtihan Komitesinin lider ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü noktaya kadar (bu aşama dahil) kan ve 2. raddeye kadar (bu aşama dahil) kayın hısımlarının katıldıkları imtihanda hizmet alamazlar.

(4) Komite, en az 5 üye ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

Giriş imtihanları

UNSUR 11 – (1) Giriş imtihanı Ajansın hizmet ortamı ve işçi alınacak durumun nitelikleri dikkate alınarak imtihan duyurusunda belirtilen hususlardan yapılır. Eksper Yardımcısı için yazılı imtihan mevzuları; alan haberi, Ajansın vazife sahasına ilişkin hususlar ile umumi yetenek ve umum kültür başlıklarından oluşur. Yazılı imtihanda soruların bu başlıklar bakımından hangi yükte değerlendirmeye tabi tutulacağına imtihan ilanında bölge verilir. Alan haberi, test ilanında yan alan fakülte ve kısımlara nazaran belirlenir.

(2) Yazılı imtihan yapılması durumunda test; klasik yahut test yahut klasik ve test yoluyla basılı yahut elektronik ortamda yapılabilir. Imtihan, Ajans tarafından yapılabileceği üzere protokolle belirlenecek esaslara nazaran ÖSYM Başkanlığına, Ulusal Eğitim Bakanlığına, üniversitelere yahut bu bahiste uzmanlaşmış gayri kamu kurum ve kuruluşlarına da yaptırılabilir.

(3) Laflı imtihan, adayların;

a) Test bahislerine ait haber seviyesi,

b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, söz yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe elverişliliği,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Umum yetenek ve umumi kültürü,

e) Ilmî ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yanlarından kıymetlendirilerek, münferit munfasıl puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. Adaylar, encümen tarafından (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden kıymetlendirilir ve verilen puanlar her bir yarkurul üyesince münferit ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında kelamlı imtihan ile ilgili rastgele bir kayıt sistemi kullanılmaz.

(4) Uygulamalı test, Ajansın vazife sahasına mütenasip bahislerde ve giriş testi duyurusunda belirtilen metot ve formda gerçekleştirilir.

(5) Giriş testinde başarılı sayılmak için, yarkurul yönetici ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması kuraldır. Birden fazla imtihan yapılması halinde muvaffakiyet puanı, bu imtihanlardan alınan puanların aritmetik ortalamasından oluşur.

(6) Muvaffakiyet puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle giriş testi duyurusunda belirtilen durum sayısı kadar asıl adayın isimleri Ajansın resmi internet sahifesinde ilan edilir. İlan tebligat tarafına makbul, ilgililere başkaca tebligat yapılmaz. Adayların muvaffakiyet puanının eşit olması halinde sırasıyla varsa yazılı imtihan puanı, sözlü/uygulamalı imtihan puanı, bunların eşit olması halinde merkezi test puanı yüksek olan, bunun eşit olması halinde diploma tarihi evvel olan, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilir.

(7) Yapılan testlerde başarılı olmak kuralıyla, giriş imtihanı duyurusunda belirtilen konum sayısının yarısını geçmemek üzere encümen tarafından belirlenen sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste ilan edilebilir. İlan tebligat tarafına makbul, ilgililere başkaca tebligat yapılmaz. Yedek listede nokta alan adayların hakları ilan tarihini takip eden on iki ay için tasdikli olup, daha sonraki testler için müktesep hak yahut rastgele bir öncelik hakkı oluşum etmez.

(8) Giriş imtihanında bu unsurun beşinci fıkrasında belirtilen puanı almış olmak, adaylar için müktesep hak oluşum etmez.

(9) Adaylar, giriş imtihanı sonuçlarına, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş işgünü içerisinde münasebetini de belirterek yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar en geç kırkbeş gün içinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Akit imzalanması

UNSUR 12 – (1) Ajansta istihdam edilecek işçiden kontrat imzalanmak üzere aşağıdaki evraklar istenir:

a) Tahsil durumunu gösterir dokümanın aslı yahut Kurum tarafından onaylı örneği; yabancı yükseköğrenim kurumlarından mezun olanlar için denkliği Yüksek Tedrisat Şurası tarafından tasdik edilmiş diploma yahut süreksiz mezuniyet evrakının aslı yahut Kurumca onaylı örneği ve noterden tasdikli tercümesinin aslı yahut Kurumca onaylı örneği,

b) Yabancı lisan haberi kuralının aranması halinde, yabancı lisan haberine ait Ajans tarafından istenen evrak,

c) T.C. kimlik numarası beyanı,

ç) Isimli sicil kaydına ait evrak,

d) Sıhhat açısından hizmetini devamlı yapmasına beis bir durumu olmadığına ait yazılı beyanı,

e) Daha evvel diğer bir mahalde çalışmış olanların çalıştıkları kuruluşlardan alacakları hizmet evrakı ve SGK Hizmet Dökümü,

f) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair evrak,

g) Müracaat Formu,

ğ) Mal bildirim beyannamesi,

h) Gayrı kurum yahut kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair yazılı beyan,

ı) Son altı ay içerisinde çekilmiş dört adet vesikalık fotoğraf,

i) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu.

(2) Bir numara fıkrada sayılan dokümanlardan öteki kamu kurumlarından elektronik olarak temin edilebilenler adaylardan istenmeyebilir.

(3) Adaylar, verilen vade içerisinde, istenen haber ve evraklarla birlikte Ajansa müracaat eder. Vadesi içinde tasdikli bir mazereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin vazifeye başlama süreçleri yapılmaz.

(4) İstenilen dokümanlar, insan kaynaklarından sorumlu ünite tarafından incelenir. İnceleme ahir eksiklik olduğu anlaşılırsa tamamlanması için on işgünü ek vade verilir. Bu mühlet ahir evraklarını tamamlamayanlar yahut getirdikleri evraklardan istihdama mahzur durumları olduğu anlaşılanlar ile kontrat imzalanmaz.

(5) Giriş testi sonucunda en son muvaffakiyet listesinde asıl olarak konum alan ve gerekli koşulları taşıyan adaylar ile ahit imzalanır.

(6) İlan edilen durumlardan boş kalanlar ile hizmete başlayıp da hizmetten ayrılanların yanına, bu Yönetmeliğin 11 inci unsurunun yedinci fıkrasında belirtilen mühlet içinde kalmak koşuluyla, muvaffakiyet sırasına nazaran varsa yedek adaylarla kontrat imzalanabilir.

(7) Giriş imtihanını kazananlardan müracaat dokümanlarında gerçeğe karşıt beyanda bulunduğu tespit edilenlerin imtihanları geçersiz sayılarak hizmete başlama süreçleri yapılmaz, yapılmış olanlar iptal edilir.

(8) Düzmece yahut yanıltıcı haber yahut evrak verdiği sonradan anlaşılanların mukaveleleri feshedilir. Haklarında kabahat duyurusunda bulunulur. Bu biçimde Ajansı yanıltanlar kamu vazifelisi ise durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilir.

(9) Işçi ile kontrat imzalamaya Yönetici yetkilidir. Lider ahit imzalama salahiyetini elverişli gördüğü ünite amirine devredebilir.

(10) Umumî Koordinatör ve Koordinatör konumlarına atanan işçi için bu unsurun beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları uygulanmaz.

Deneme vadesi

UNSUR 13 – (1) Giriş testiyle birinci sefer işe alınanlarla, üç aylık deneme müddeti için mukavele yapılır.

(2) Deneme vadesi içinde işçinin hizmetini dinamik yürütüp yürütmediği, yaratıcılığı, girişimciliği, çalışma disiplini, çaba ve başarısı ile hizmete ait ve zatî nitelikleri, 2. ayın sonu itibarıyla işçi kıymetlendirme formu ile çalışanın bağlı olduğu ünite amirlerince silsile yolu ile puan esasına nazaran doldurularak insan kaynaklarından sorumlu üniteye sunulur. İnsan kaynaklarından sorumlu ünitenin teklifi ile Lider tarafından deneme sürecinin muvaffakiyet ile geçirildiği onaylanır.

(3) Deneme mühleti içinde işçi kıymetlendirme;

a) Yapılan işin ölçüsünün kıymetlendirilmesi (0-20) puan,

b) Yapılan işin kalitesinin kıymetlendirilmesi (0-20) puan,

c) Yapılan işin tamamlanma mühletinin kıymetlendirilmesi (0-20) puan,

ç) Işçinin hizmete ait niteliklerinin kıymetlendirilmesi (0-20) puan,

d) Çalışanın hizmetle kontaklı zatî niteliklerinin kıymetlendirilmesi (0-20) puan,

esas alınarak yapılır ve buna nazaran 100 puan üzerinden 70 puan altında yerler başarısız, 70 ve üstü puan sahalar başarılı sayılır.

(4) Kıymetlendirme sonucunda başarılı sayılanlar ile asıl kontrat yapılır, başarısız sayılanların mukaveleleri yenilenmez.

Hizmete başlama müddeti

HUSUS 14 – (1) Işçi, ahit imzalanmadan hizmete başlatılamaz.

(2) Kendisi ile ahit imzalanan işçi kontratında belirtilen tarihte vazifeye başlamak ile mükelleftir.

(3) Makbul bir mazereti olmaksızın mukavelede belirtilen tarihte işe başlamayanların akitleri Ajans tarafından feshedilir.

Atamaya yetkili makam

UNSUR 15 – (1) Yönetici dışındaki çalışanın atanması Liderin teklifi, Avrupa Birliği Liderinin münasebetli görüşü ve Bakanın onayıyla yapılır. Bakan atama konusundaki onay salahiyetini, hudutlarını açıkça belirtmek ve yazılı olmak kaydıyla, alt kademelere devredebilir.

2. KISIM

Bilirkişi Yardımcısı ve Bilirkişi İstihdamı

1. KISIM

İstihdam Yordamı

İstihdam yolu

HUSUS 16 – (1) Mütehassıs ve bilirkişi yardımcısı istihdamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci hususunun 2., üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları kararları kıyasen uygulanır. Mütehassıs yardımcısı alımı bu Yönetmeliğin 1. kısmının üçüncü kısmında belirtildiği formda gerçekleştirilir.

2. KISIM

Tez ve Yeterlik Süreci

Tez konusunun belirlenmesi

UNSUR 17 – (1) Aylıksız müsaade ile yekunu üç ayı aşan hastalık ve refakat müsaadeleri hariç olmak üzere, Ajansta iki yılını tamamlayan eksper yardımcıları Başkanlığın hizmet sahası ile ilgili mevzularda üç farklı tez konusu teklifini bağlı bulunduğu Umumî Koordinatöre sunar. Sunulan mevzuların Umumî Koordinatör tarafından elverişli görülmemesi halinde kompetan yardımcısı tarafından ek tez konusu sunulur. Tez konusu, Umum Koordinatörün tutarlı görüşü ve Yöneticinin onayı ile belirlenir. Belirlenen tez konusu tıpkı yordam ile en fazla iki keze mahsus olmak üzere değiştirilebilir.

(2) Tez konusu belirlenen bilirkişi yardımcıları için, Liderin onayı ile tez danışmanı belirlenir. Tez danışmanı, Ajanstaki mütehassıs, koordinatör ve üstü konumlarda vazife yapan başkanlar yahut üniversiteler ile vesair kamu kurum ve kuruluşlarında hizmet yapan doktora kademesine sahip vazifeliler arasından belirlenir.

(3) Bilirkişi yardımcıları, tezlerini danışmanlarının rehberliğinde hazırlar. Tezin hazırlanmasında, hususun sair bir kurum ve kuruluşta bilirkişilik, yüksek lisans, doktora tezi yahut farklı bir isim altında içerik ve sonuçları açısından birebir biçimde incelenip savunulmamış olması esastır. Mütehassıs yardımcısının hazırlayacağı tezin kendi görüş ve değerlendirmeleri ile tekliflerini içermesi ve ilmî çalışma etiğine iyi olması gerekir.

Tez hazırlama mühleti ve tezin teslimi

HUSUS 18 – (1) Mütehassıs yardımcıları tez hususları ve danışmanlarının kendilerine bildiri edildiği tarihten itibaren en geç iki ay içerisinde bir tez önerisi hazırlarlar. Tez danışmanları, tez tekliflerini görüşleriyle birlikte bir ay içerisinde bağlı oldukları Umumî Koordinatörlüğe gönderirler. Umumi Koordinatörlük tez tekliflerini, tez danışmanının görüşü ile birlikte Tez ve Yeterlik Test Heyetinin onayına sunar. Elverişli bulunması halinde bu durum kompetan yardımcısına bildirim edilir. Tez teklifinde; tez konusu olan çalışmanın maksadı, ehemmiyeti, metodu, haber yekuna araçları, olası kaynakçası, çalışma planı ve varsa ekleri hakkında haberler verilir.

(2) Eksper yardımcısı, tez konusunun katılaştığı tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde, hazırladığı tezi bağlı olduğu Umumi Koordinatörlüğe teslim etmek zorundadır.

(3) 2. fıkradaki bir yıllık vadenin hesabında aylıksız müsaade ile yekunu üç ayı aşan hastalık ve refakat olurları dikkate alınmaz.

Tez ve yeterlik imtihan şurası

UNSUR 19 – (1) Tez ve Yeterlik Test Şurası, Lider tarafından görevlendirilecek bir Umumî Koordinatör başkanlığında, öteki Umumî Koordinatörler yahut Koordinatörler arasından belirlenecek beş üyeden oluşur. Tez ve Yeterlik Test Konseyine birebir metotla beş yedek üye belirlenir.

Tezin kıymetlendirilmesi

UNSUR 20 – (1) Bilirkişi yardımcıları tarafından hazırlanan tezler ve tez danışmanı raporları, iki hafta içinde Tez ve Yeterlik Test Konseyi üyelerine dağıtılır. Tezler, teslim tarihinden itibaren en fazla üç ay içinde Tez ve Yeterlik Imtihan Konseyi marifetiyle kıymetlendirilir. Kompetan yardımcıları, bu mühletin tamamlanmasını müteakip en fazla üç ay içinde toplanacak Heyet önünde tezlerini laflı olarak savunur ve üyelerin tezin içeriğine yönelik sorularını cevaplandırır. Savunma ahir tez başarılı yahut başarısız olarak kıymetlendirilir. Muvaffakiyet yahut başarısızlığın tespitinde oy çokluğu esastır ve çekimser oy kullanılamaz. Tez kıymetlendirme sonuçları, bir tutanağa bağlanarak bir hafta içinde insan kaynaklarından sorumlu üniteye teslim edilir.

(2) Mühleti içinde tezlerini sunmayan yahut tezleri kabul edilmeyen eksper yardımcılarına tezlerini sunmaları yahut yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ek vade verilir.

Yeterlik imtihanı

HUSUS 21 – (1) Yeterlik testine girebilmek için aylıksız müsaade, yekunu üç ayı aşan hastalık ve refakat olurları hariç, mütehassıs yardımcısı olarak adaylıkta geçen müddetler dahil en az üç yıl Ajansta hizmet yapmış olmak ve hazırladığı tezin başarılı kabul edilmesi kaidedir.

(2) Yeterlik testi, Tez ve Yeterlik Imtihan Şurası tarafından elverişli görülen taraf ve tarihte yazılı yahut kelamlı olarak yapılır.

(3) Yeterlik test soruları Tez ve Yeterlik Test Konseyi tarafından hazırlanır. Test sorularının hazırlanması ve yanıtlarının kıymetlendirilmesi için gerektiğinde talim üyelerinden yahut konusunda eksper kamu işçisinden yararlanılabilir.

(4) Yeterlik imtihanı Başkanlığın hizmet ortamına giren ve imtihandan en az bir ay evvel ilan edilen bahislerden yapılır. Yeterlik testinde başarılı olabilmek için; yazılı test yapılması halinde testte yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alınması, laflı imtihan yapılması halinde ise Tez ve Yeterlik Test Heyeti üyelerince yüz puan üzerinden verilen puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş puan olması kaidedir.

(5) Yeterlik imtihanında başarılı olamayanlar yahut imtihana girmeye hak kazandığı halde makbul mazereti olmaksızın test hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde 2. sefer test hakkı verilir.

Bilirkişiliğe atanma

HUSUS 22 – (1) Yeterlik testinde başarılı olanların bilirkişi konumlarına atanabilmeleri, İngilizce, Fransızca yahut Almanca lisanlarından birinde, Yabancı Lisan Haberi Seviye Tespit Testinden taban (C) seviyesinde yahut buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve memleketler arası muteberliği bulunan öbür bir evraka yeterlik imtihanından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olma kaidesine bağlıdır.

(2) Eksper unvanındaki vazifesinden çeşitli sebeplerle ayrılıp da tekrar atanmak isteyenler, boş konum olması ve Ajansın muhtaçlığı bulunması kaidesiyle bilirkişiliğe tekrar atanabilirler.

Başarısızlık durumu

UNSUR 23 – (1) Verilen ek mühlet içinde tezlerini sunmayan yahut 2. sefer hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, 2. imtihanda da muvaffakiyet gösteremeyen yahut test hakkını kullanmayanlar ile mühleti içinde yabancı lisan yeterliliği kaidesini mahalline getirmeyenler, mütehassıs yardımcısı unvanını kaybederler ve Ajansta büro hizmetlisi unvanlı duruma atanırlar.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Vesair Kararlar

BIR NUMARA KISIM

Işçinin Yükümlülükleri ve Yasakları

Sadakat

HUSUS 24 – (1) Işçi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına sadakatle bağlı kalmak ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını sadakatle uygulamak zorundadır.

Devlete bağlılık ve tarafsızlık

UNSUR 25 – (1) Işçi siyasi partiye üye olamaz, rastgele bir siyasi parti, kişi yahut zümrenin yararını yahut zararını gaye tutan bir davranışta bulunamazlar; hizmetlerini tarafına getirirlerken lisan, ırk, cinsiyet, siyasi fikir, felsefi inanç, diyanet ve mezhep üzere ayırım yapamazlar; hiçbir formda siyasi ve ideolojik maksatlı beyanda ve aksiyonda bulunamazlar ve bu aksiyonlara katılamazlar.

(2) Işçi her durumda Devletin menfaatlerini korumak mecburiyetindedir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına uymaz olan, memleketin bağımsızlığını ve bütünlüğünü bozan Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğini tehlikeye düşüren rastgele bir faaliyette bulunamazlar. Birebir nitelikte faaliyet gösteren rastgele bir harekete, kümeleşmeye, teşekküle yahut derneğe katılamazlar, bunlara yardım edemezler.

Başkanların vazife ve sorumlulukları

HUSUS 26 – (1) Başkanlar, kuruluş ve hizmet ünitelerinde kanun ve başka mevzuatla belirlenen hizmetleri devrinde ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki işçisi yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve denetim etmekten vazifeli ve sorumludurlar.

(2) Başkanlar, maiyetindeki çalışana hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır. Salahiyetlerini kanun ve öbür mevzuatta belirtilen esaslar içinde kullanır.

(3) Başkanlar, maiyetindeki çalışana kanunlara ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine muhalif buyruk veremez ve maiyetindeki memurdan hususi bir menfaat temin edecek bir talepte bulunamaz, ikramını kabul edemez ve borç alamaz.

Hizmetlerin tarafına getirilmesi

HUSUS 27 – (1) Işçi; kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, yönetmelik, yönerge, programlara ilişkin muahedeler ve başka mevzuatta belirtilen esaslara uymakla ve başkanlar tarafından verilen vazifeleri tarafına getirmekle yükümlü ve vazifelerinin vaktinde, güzel ve gerçek yürütülmesinden başkanlarına karşı sorumludur.

Zatî sorumluluk ve zarar

UNSUR 28 – (1) Işçi, hizmetlerini dikkat ve itina ile mekanına getirmek ve kendilerine teslim edilen kamu malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli önlemleri almak zorundadır.

(2) Işçinin kasıt, kusur, ihmal yahut tedbirsizliği sonucu yönetim zarara uğratılmışsa, bu zararın ilgili işçi tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesi esastır. Zararların ödettirilmesinde bu bahisteki umum kararlar uygulanır.

Davranış ve iş bağlantıları

HUSUS 29 – (1) Işçi, hizmet içindeki ve dışındaki davranışlarında, iş bağlarında Ajansı temsil ettiği bilinciyle hareket etmek ve bu hizmetin gerektirdiği itibar ve inanca layık olduğunu göstermek zorundadır.

Mal bildirimi

UNSUR 30 – (1) Işçi, kendileri ve eşleri ile velayetleri altındaki çocuklarına ilişkin taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında, 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Uğraş Kanunu uyarınca mal bildiriminde bulunmakla yükümlüdür.

Kanunsuz buyruk

HUSUS 31 – (1) Işçi, amirinden aldığı buyruğu mahalline getirmekle hizmetlidir. Ama amirinden aldığı buyruğu Anayasa, kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, yönetmelik ve öbür mevzuat kararlarına uymaz görürse konumuna getirmez ve bu tersliği o buyruğu verene bildirir. Amir buyruğunda ısrar eder ve bu buyruğunu yazı ile yenilerse buyruğu mekanına getiren sorumlu olmaz, sorumluluk buyruğu verene aittir.

(2) Konusu kabahat oluşum eden buyruk hiçbir formda konumuna getirilemez, konumuna getiren işçi sorumluluktan kurtulamaz.

Devir ve teslim mecburiliği

HUSUS 32 – (1) Işçi, kendisine verilen yahut zimmetli olarak teslim edilen para ve para niteliğindeki pahalar ile mülkiyeti Ajansa ilişkin her türlü nesneyi işyerinde itinayla kullanmak ve kontratının sona ermesi yahut sair bir işyerine nakli halinde sorumlu işçiye derhal zimmetle teslim etmek zorundadır.

Basına haber yahut demeç verme yasağı

UNSUR 33 – (1) Liderin yetkili kılacağı hizmetliler dışında hiçbir işçi, Ajansı ilgilendiren mevzular hakkında basına haber yahut demeç veremez.

Menfaat sağlama ve ikram alma yasağı

UNSUR 34 – (1) Çalışanın, vazifesi içinde yahut dışında her ne formda olursa olsun hizmeti ile ilgili konum ve salahiyetlerini kullanarak kendileri, yakınları yahut üçüncü kimseler lehine menfaat sağlaması ve aracılıkta bulunması yasaktır.

(2) Işçinin, tarafsızlığını, performansını, kararını, vazifesini yapmasını etkileyen ekonomik bedeli olan ya da olmayan ikram kabul etmesi yasaktır.

Bâtın haberleri açıklama

HUSUS 35 – (1) Işçinin, Ajansın hizmet ve faaliyetleri ile ilgili bilinmeyen haberleri, hizmet ortamlara ve ittifaklı kuruluşlara ilişkin sırları açığa vurmaları, hizmetlerinden ayrılmış olsalar dahi yasaktır.

(2) Işçi, açıklanması yasaklanan haberleri internet ortamında içerik yahut temas paylaşımı da dahil olmak üzere rastgele bir biçimde açıklayamaz.

Öbür iş ve hizmet üstlenme

HUSUS 36 – (1) Işçi, hizmet kontratı ile üstlenmiş olduğu hizmetlerini aksatacak ya da etkileyecek, Ajansın vazife ortamı ile direkt ya da dolaylı olarak ilgi kurulabilecek öbür bir iş yahut hizmette çalışamaz ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kararları uyarınca tacir yahut esnaf sayılmasını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz.

(2) Aşağıda gösterilen iş ve hizmetler bu hususta öngörülen yasağın kapsamı dışındadır:

a) Faaliyet konusu Ajansın hizmet yerine girmeyen şirketlere, başkan olmamak kaydıyla kollektif şirketlerde ortak yahut komandit şirketlerde komandite hariç ortak olunması,

b) Mesai saatleri dışında bilirkişilik, hakemlik yahut değerlendiricilik üzere hizmetlerin yapılması,

c) Üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kanunla kurulmuş yardım sandıkları, dernek ve vakıflar, bunların iştirakleri ile idare ve teftiş heyetleri üyelikleri hizmetleri ve şahsi kanunlarda belirtilen hizmetler ile kişisi ve toplumsal emelli istekli çalışmaların yapılması,

ç) Lider yahut salahiyet vereceği amirden müsaade almak kaydıyla, sair kurum ve kuruluşlarca yürütülen ve/veya desteklenen araştırma ve geliştirme girişimlerinde vazife alınması.

Toplu aksiyonda bulunma yasağı

HUSUS 37 – (1) Işçi, toplu halde hizmetten çekilemez, boykot ve grev yapamaz, hizmetleri yavaşlatacak yahut aksatacak aksiyon ve hareketlerde bulunamaz.

2. KISIM

Çalışanın Hakları

Müsaadeler

HUSUS 38 – (1) Yıllık müsaadeler Liderin münasebetli bulacağı devirlerde toptan yahut gereksinime nazaran kısım kısım kullanılabilir. Yönetici bu salahiyetini astlarına devredebilir.

(2) Birbirini izleyen iki yılın müsaadesi birarada verilebilir. Cari yıl ile bir evvelki yıl hariç evvelki yıllara ilişkin kullanılmayan müsaade hakları düşer.

(3) Yıllık müsaade ve mazeret olurları sırasında fiili çalışmaya bağlı her türlü ödemeler hariç mali haklar ile toplumsal yardımlara dokunulmaz.

(4) Aylıksız müsaade sırasında işçinin durumu saklı tutulur ve mukavelesi feshedilmez.

(5) Doğum yapan yahut evlat edinen çalışana isteği halinde, mevzuata nazaran kullandığı fiyatlı müsaadenin bitiminden itibaren en fazla iki yıla kadar aylıksız müsaade verilebilir.

(6) Muvazzaf askerliğe ayrılan işçi askerlik müddetince aylıksız müsaadeli sayılır.

(7) Dış burslar yahut kendi imkanları ile yurtdışında eğitim görmek isteyen işçiye, gerekli onay dokümanlarının Ajansa sunulması ve Ajans tarafından münasip bulunması kaydıyla en fazla iki yıla kadar aylıksız müsaade verilebilir. Bu vade, eğitimin devam ettiğinin belgelenmesi kaydıyla en fazla bir yıla kadar uzatılabilir.

(8) Müsaade hakları bakımından bu hususta karar bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü unsurunun bir numara fıkrasının (B) bendi kapsamında istihdam edilen işçinin tabi olduğu kararlar kıyasen uygulanır.

Toplumsal güvenlik ve emeklilik

UNSUR 39 – (1) Işçi, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Toplumsal Sigortalar ve Umumî Sıhhat Sigortası Kanununun 4 üncü unsurunun 1. fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılır. Işçi, mali ve toplumsal hak ve yardımlar bakımından emsali olarak belirlenen işçi ile emeklilik hakları bakımından da denk kabul edilir.

Sendikal faaliyette bulunma

UNSUR 40 – (1) Işçi, 25/06/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Vazifelileri Sendikaları ve Toplu Ahit Kanunu kararlarına tabi olup, anılan Kanunda belirtilen kararlar uyarınca, sendika kurabilir ve bunlara üye olabilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Çalışma Saatleri ve Fazla Çalışma

Çalışma saatleri

HUSUS 41 – (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü unsurunun bir numara fıkrası (A) bendi kapsamında istihdam edilen işçinin çalışma saatleri bakımından tabi olduğu kararlar kıyasen uygulanır. Lakin Ajansın çalışma saatlerinde farklı düzenlemeye gidilebilir.

Fazla çalışma ve fiyatı

HUSUS 42 – (1) Makul bir müddette bitirilmesi gereken işler kelam konusu olduğunda, işçiye alışılagelmiş çalışma saatleri dışında yahut tatil günlerinde fazla çalışma yaptırılabilir.

(2) Fazla çalışma ve fiyatı hususlarında Cumhurbaşkanı yahut yetkilendirdiği makamca belirlenen emsali çalışanın tabi olduğu kararlar kıyasen uygulanır.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Müddet, Fiyat, Gündelik ve Yolluklar

Kontrat vadesi

UNSUR 43 – (1) Deneme sürecini muvaffakiyetle tamamlamış olan işçi ile meçhul periyodik idari hizmet kontratı imzalanır.

Kontrat fiyatı

UNSUR 44 – (1) Çalışana 375 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin ilgisine nazaran ek 23 yahut 27 nci unsurları kapsamında Cumhurbaşkanı yahut yetkilendireceği makam tarafından belirlenen fiyat ödenir. Bu Yönetmelik kapsamında fazla çalışma, performans fiyatı, armağan ve gibisi isimler altında yapılacak bütün tıpkı ve nakdi ödemelerde de bu fıkra kararları uygulanır.

(2) Çalışanın fiyatı Devlet memurlarına fiyat ödemelerinin yapıldığı günde peşin olarak ödenir.

(3) Ay sonundan evvel ayrılmalarda; emekliye ayrılma, vefat ve 375 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin 25 inci hususu uyarınca Ajansta görevlendirilenlerin kurumlarına dönmeleri hali hariç, kalan günlere ilişkin ödemeler geri alınır.

Hizmet vadelerinin kıymetlendirilmesi

HUSUS 45 – (1) Işçinin hizmet müddetleri ile tahsil durumlarının değerlendirilmesinde emsali işçinin tabi olduğu kararlar kıyasen uygulanır.

Vekalet

HUSUS 46 – (1) Ajansta boş bulunan başkan durumları için atamaya yetkili makam tarafından vekaleten görevlendirme yapılabilir. Bu biçimde vekaleten görevlendirilenlere, bu vazifeleri için Devlet memurlarına ödenmesi öngörülen vekalet aylığı ile öteki ödemeler tıpkı tarz, esas ve kaideler çerçevesinde kıyasen yapılır.

Yolluk masrafları ve gündelikler

UNSUR 47 – (1) Hizmet tarafı dışına muvakkat olarak görevlendirilen işçiye, 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında emsali işçi için öngörülen harcırah ve tazminat fiyatları ödenir.

BEŞİNCİ KISIM

Muvaffakiyet Kıymetlendirme, Armağan, Disiplin ve Eğitim

Muvaffakiyet kıymetlendirme ve armağan

UNSUR 48 – (1) Işçi ve/veya ünitelerini motive etmek, performanslarını takdir etmek, araştırmaya teşvik etmek ve son olarak da yürütülen iş ve hizmetlerin maliyetlerini azaltarak verim ve kaliteyi yükseltebilmek gayesiyle teşekkür dokümanı, muvaffakiyet evrakı yahut üstün muvaffakiyet dokümanı verilebilir. Armağan sistemi Lider tarafından onaylanan yöntem ve esaslarla belirlenir.

Disiplin

UNSUR 49 – (1) Işçi için 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin kararları kıyasen uygulanır.

Yurtiçinde hizmetiçi eğitim

HUSUS 50 – (1) Yurtiçinde hizmetiçi eğitime ait yöntem ve esaslar Ajans tarafından çıkarılacak bir yönerge ile belirlenir.

ALTINCI KISIM

Mukavelenin Sona Ermesi

Sona erme halleri

UNSUR 51 – (1) Çalışanın akdi aşağıdaki hallerde sona erer:

a) Çalışanın emekliye ayrılması,

b) Vefat,

c) Işçi tarafından mukavelenin feshi,

ç) Ajans tarafından kontratın feshi.

Işçi tarafından ahdin feshi

UNSUR 52 – (1) Işçi, kendi isteği ile bir ay evvelden haber vermek koşuluyla mukaveleyi tek taraflı feshedebilir.

Ajans tarafından mukavelenin feshi

HUSUS 53 – (1) Ajansın işçisinin;

a) Vazifeye alınma koşullarından rastgele birini taşımadığının sonradan anlaşılması yahut bu koşulları vazifesi başında kaybetmesi,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci unsurunda belirtilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil yahut halleri üçüncü kere işlemesi,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci unsurunda belirtilen Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil yahut halleri işlemesi,

hallerinden rastgele birinin gerçekleşmesi halinde, Liderin teklifi, Avrupa Birliği Yöneticisinin müsait görüşü ve Bakanın onayı ile çalışanın kontratı Ajans tarafından tek taraflı feshedilebilir.

Tekrar hizmete alınma

UNSUR 54 – (1) Akdi fesih olan işçinin yine hizmete alınmasında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü hususunun bir numara fıkrasının (B) bendi kapsamında istihdam edilenlerin tekrar hizmete alınmasına ait kararlar uygulanır.

YEDİNCİ KISIM

Çeşitli ve Son Kararlar

Ahdin askıya alınması

HUSUS 55 – (1) Hizmetin gerektirdiği hallerde, hizmeti başında kalmasında sakınca görülen çalışanın mukavelesi ihtiyati bir önlem olarak askıya alınabilir.

(2) Işçinin ahdinin askıya alınması, bu süreçteki hak ve yükümlülükleri, askı mühleti, amirlerin sorumlulukları ve gayri hususlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun hizmetten uzaklaştırmaya ait kararları kıyasen uygulanır.

Mukavele örnekleri

UNSUR 56 – (1) Çalışana ilişkin tip akit örnekleri Yönetici onayı ile belirlenir.

Başkanların vazifeden alınması

UNSUR 57 – (1) Umumî Koordinatör konumunda iken hizmetten alınan çalışandan;

a) Ajansta en az üç yıl başkan olarak hizmet yapmış olanlar eksper yahut denetçi konumlarına,

b) (a) bendi kapsamına girmeyenlerden Ajansta daha evvel başkan haricindeki konumlarda vazife yapanlar bu konumlara,

c) Başkaları ise müktesebine müsait bir konuma,

atanırlar.

(2) Koordinatör durumunda iken vazifeden alınan işçiden,

a) Ajansta daha evvel başkan haricindeki durumlarda vazife yapanlar bu durumlara,

b) Sairleri ise müktesebine münasebetli bir duruma,

atanırlar.

Şahsi hallerde meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi

UNSUR 58 – (1) Işçi; yerleşim alanı adresi ve muhabere haberleri ile evlenme, boşanma, nüfus haberleri, doğum ve mevt üzere şahsi hallerde meydana gelecek her türlü değişikliği otuz gün içerisinde ünitesine bildirmekle yükümlüdür. Muhabere adresinde meydana gelen değişiklik bildirilmediği takdirde, işçinin bilinen en son adresine yapılacak bildirimler tebellüğ edilmiş sayılır.

(2) Çalışanın fiyatında değişikliklere sebep olabilecek evrakların fiyatlara yansıtılabilmesi için her ayın onuncu gününden evvel Ajansa sunulması gerekir. Bu tarihten sonra sunulan dokümanlar bir sonraki ayın fiyat ödemesinde dikkate alınır.

İnsan kaynakları haber sistemi ve bildirim

HUSUS 59 – (1) Işçi, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası esas alınarak insan kaynakları haber sistemine kaydedilir. Her işçi için, gerçek yahut elektronik ortamda bir özlük belgesi tutulur. Özlük evrakına, çalışanın mesleksel haberleri, mal bildirimi verme mecburiliği olanlar için mal bildirimleri, varsa inceleme, soruşturma, teftiş raporları, disiplin cezaları ile armağan ve muvaffakiyet evrakları ile özlük süreçlerine ait öteki evraklar konulur.

(2) Çalışanın atanmasına, durum değişikliklerine, vazifenin sona ermesine ait haberler ile gerekli görülen gayri haberler kamu çalışanı haber sisteminde ilgili “Kamu E-uygulama” modülüne kaydedilir.

Karar bulunmayan haller

UNSUR 60 – (1) Bu Yönetmelikte karar bulunmayan hallerde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü unsurunun 1. fıkrasının (B) bendi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli işçiye ait mevzuat kıyasen uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

UNSUR 61 – (1) 9/1/2013 tarihli ve 28523 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Kompetan Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

HUSUS 62 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

UNSUR 63 – (1) Bu Yönetmelik kararlarını Türkiye Ulusal Ajansı Lideri yürütür.

You may also like