Türk Askeri Tarih Komitesi Yönetmeliğinde Değişiklik

YÖNETMELİK Ulusal Savunma Bakanlığından: TÜRK ASKERİ TARİH KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK UNSUR 1 – 1/8 …

By

YÖNETMELİK

Ulusal Savunma Bakanlığından:

TÜRK ASKERİ TARİH KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

UNSUR 1 – 1/8/1990 tarihli ve 20592 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Askeri Tarih Kurulu Yönetmeliğinin 1 inci unsuru aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

Husus 1 – Bu Yönetmeliğin hedefi; Ulusal Savunma Üniversitesi Fatih Harp Tarihi Enstitüsü bünyesinde yer alan, Türk Askeri Tarih Kurulu (TATK)’nun teşkilat, misyon ve yetkileri ile organlarının oluşum halini, çalışma nizamını, yurt içi ve yurt dışı gibisi kuruluşlarla iş birliği ve uyum temellerini düzenlemektir.”

UNSUR 2 – Tıpkı Yönetmeliğin 3 üncü unsuru aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

Husus 3 – Bu Yönetmelik; 9/11/2016 tarihli ve 6756 sayılı İnanılmaz Hal Kapsamında Birtakım Önlemler Alınması ve Ulusal Savunma Üniversitesi Kurulması ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kararında Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanunun 6 ncı unsuru ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 336 ncı ve 337 nci hususlarına dayanılarak hazırlanmıştır.”

UNSUR 3 – Tıpkı Yönetmeliğin 4 üncü unsuru aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

Unsur 4 – Bu Yönetmelikte geçen;

a) Müracaat Heyeti: Ulusal Savunma Üniversitesi Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü İstişare Şurasını,

b) Enstitü Müdürü: Ulusal Savunma Üniversitesi Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü Müdürünü,

c) FATİH HATEN: Ulusal Savunma Üniversitesi Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsünü,

ç) Komite: Milletlerarası bağlarda “The Turkish Commission of Military History” formunda tanınan Türk Askeri Tarih Komitesi (TATK)’nu,

d) Ulusal Komite: Memleketler arası Askeri Tarih Kuruluna, Kurul Tüzüğüne nazaran üyeliğe kabul edilmiş ulusal seviyede nizamlı faaliyet gösteren kuruluşları,

e) Milletlerarası Kolokyum: Milletlerarası Askeri Tarih Kurulu Tüzüğüne uygun olarak bu Komitenin Yürütme Konseyi (Bürosu)’nun uyumuyla, Ulusal Kurullar tarafından kendi ülkelerinde askeri tarih kolunda düzenledikleri Memleketler arası bilimsel toplantıyı,

f) Memleketler arası Komite: Özgün hali “La Commission Internationale d’Histoire Militaire” olan ve kısaltılmış olarak C.I.H.M. harfleriyle tanınan Milletlerarası Askeri Tarih Kurulunu,

g) Milletlerarası Kurul Tüzüğü: Milletlerarası Askeri Tarih Kurulu Genel Heyeti tarafından onaylanan ve yürürlükte bulunan özgün biçimi “Le Status de La Commission Internationale d’Histoire Militaire” olan ve Milletlerarası Komite ile Ulusal Kurulların teşkilat ve faaliyetlerini kapsayan dokümanı,

ğ) Memleketler arası Kongre: Memleketler arası Askeri Tarih Komitesinin üyesi olduğu, “Le Comite International des Sciences Historiques” (Uluslararası Tarihi Bilimler Komitesi)’nin tarih biliminin tüm kısımlarında beş yılda bir düzenlediği bilimsel toplantıyı,

söz eder.”

UNSUR 4 – Birebir Yönetmeliğin 5 inci hususu aşağıdaki formda değiştirilmiştir.

Unsur 5 – Kurul; Enstitü Müdürü, İstişare Şurası üyeleri, Anabilim Kısmı Liderleri ve TATK Genel Sekreterinden oluşur. Merkezi ve çalışma yeri İstanbul’dur.”

UNSUR 5 – Birebir Yönetmeliğin 6 ncı unsurunun birinci fıkrasında yer alan “ATASE Daire Lideri,” ibaresi “Enstitü Müdürü,”, ikinci fıkrasında yer alan “ATEM Lideri,” ibaresi “Enstitü Müdür Yardımcılarından Müdür tarafından görevlendirilen biri,” olarak değiştirilmiştir.

HUSUS 6 – Tıpkı Yönetmeliğin 8 inci hususunun birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki halde, ikinci fıkrasında yer alan “beş” ibaresi “üç” olarak değiştirilmiştir.

“Genel Heyet, bilimsel ve idari bahislerde en yüksek karar organıdır. Genel Heyet; Enstitü Müdürü, İstişare Konseyi üyeleri, Anabilim Kolu Liderleri, TATK Genel Sekreteri ile Enstitü Müdürlüğünce, tarih ve askeri tarih alanlarında araştırmalar yapan ilgili kurum ve kuruluşların yetkili temsilcileri, tarih ve memleketler arası münasebetler alanında akademik unvana sahip ve akademik çalışmaları bulunan Ulusal Savunma Bakanlığı takım ve kuruluşunda yer alan kurumlarda vazifeli işçi (muvazzaf/emekli), askeri tarih alanında uzmanlaşmış öğretim üyeleri ile bu alanda araştırmalar yapmış, yapıtları yayımlanmış ve temayüz etmiş uzman bireyler ortasından seçilen sekiz üyeden oluşur.”

“Genel Konsey senede en az bir kez toplanır. Gerekli görülmesi halinde Yürütme Şurası kararı ve Kurul Liderinin daveti üzerine fevkalâde toplantılar yapabilir. Yürütme Şurası kararıyla Genel Şura toplantıları bir sonraki seneye ertelenebilir.”

HUSUS 7 – Tıpkı Yönetmeliğin 9 uncu hususunun birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “Beş” ibaresi “Üç” olarak değiştirilmiş, tıpkı fıkranın (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

HUSUS 8 – Birebir Yönetmeliğin 10 uncu unsurunun birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki biçimde, dördüncü fıkrasında yer alan “beş” ibaresi “üç” olarak değiştirilmiştir.

“Yürütme Heyeti; Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Anabilim Kolu Liderleri, TATK Genel Sekreteri ve Genel Konsey tarafından seçilen üç üye olmak üzere toplam 10 şahıstan oluşur. Enstitü Müdürü Yürütme Heyetinin lideridir. Liderin yokluğunda görevlendireceği Müdür Yardımcısı, Konseye başkanlık eder. Yürütme Heyeti toplantıları üye tam sayısının üçte ikisi ile yapılır. Kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Liderin oyu istikametinde karar alınmış sayılır.”

“Yürütme Konseyinin üç üyesi, Genel Heyetin devir içinde yapacağı birinci toplantısında seçimle belirlenir. İstişare Heyeti tarafından seçilecek aday sayısının iki katı aday teklif edilir ve Genel Şura üyeleri tarafından kapalı oyla seçilir.”

UNSUR 9 – Tıpkı Yönetmeliğin 12 nci unsuru aşağıdaki formda değiştirilmiştir.

Husus 12 – Enstitü Sekreteri, TATK Genel Sekreterliğini yürütür. Bu misyonunda Enstitü Sekreterliği bağlısı idari işçiden yararlanır. Genel Sekreterin muhtaçlık göstermesi halinde, Enstitü Müdürlüğünce Genel Sekreterlikte süreksiz işçi görevlendirilebilir.”

UNSUR 10 – Birebir Yönetmeliğin 14 üncü unsurunun birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki formda değiştirilmiştir.

“b) Milletlerarası Toplantılar: Genel Şuraca alınan karar doğrultusunda, memleketler arası kolokyum, kongre, başka bilimsel ve idari faaliyetlerin Türkiye’de tertiplenmesi ve bu toplantılara iştirak Memleketler arası Komite Tüzüğü kararlarına nazaran yapılır.”

UNSUR 11 – Tıpkı Yönetmeliğin 18 inci unsuru aşağıdaki formda değiştirilmiştir.

Husus 18 – Komitenin yıllık çalışma programlarına nazaran, Yürütme Konseyinde hesaplanacak ödenek gereksinimleri Ulusal Savunma Üniversitesi bütçe tekliflerine dahil edilerek bütçeleme devri içinde intikal ettirilir.”

UNSUR 12 – Birebir Yönetmeliğin 19 uncu hususu aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

Husus 19 – Kurulun faaliyetleri çerçevesinde bütçe ile tahsis edilen kaynakların kullanımı; 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali İdaresi ve Denetim Kanunu, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile yılları Bütçe Kanunu ve başka mali mevzuat kararlarına uygun olarak gerçekleştirilir.”

HUSUS 13 – Tıpkı Yönetmeliğe 20 nci hususundan sonra gelmek üzere aşağıdaki unsur eklenmiştir.

Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk

Husus 20/A – Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütleri gidermeye Ulusal Savunma Bakanlığı yetkilidir.”

UNSUR 14 – Birebir Yönetmeliğin 21 inci hususu yürürlükten kaldırılmıştır.

UNSUR 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

HUSUS 16 – Bu Yönetmelik kararlarını Ulusal Savunma Bakanı yürütür.

You may also like