TSK, Ulusal İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik

6 Ocak 2021 ÇARŞAMBA Resmi Gazete Sayı : 31356 YÖNETMELİK Karar Sayısı: 3374 Ekli “Türk Silahlı Kuvvetleri, Ulusal İstihbarat Teşkilatı ve …

By

6 Ocak 2021 ÇARŞAMBA

Resmi Gazete

Sayı : 31356

YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 3374

Ekli “Türk Silahlı Kuvvetleri, Ulusal İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 5018 sayılı Kamu Mali İdaresi Ve Denetim Kanununun 44 üncü hususu mucibince karar verilmiştir.

5 Ocak 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ, ULUSAL İSTİHBARAT TEŞKİLATI VE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

UNSUR 1- 21/6/2010 tarihli ve 2010/616 sayılı Bakanlar Konseyi Karan ile yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri, Ulusal İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Taşınır Mal Yönetmeliğinin ismi “Türk Silahlı Kuvvetleri, Ulusal İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığı Taşınır Mal Yönetmeliği” halinde değiştirilmiştir.

HUSUS 2- Tıpkı Yönetmeliğin 1 inci unsurunun birinci fıkrasında yer alan “Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığı dahil), Ulusal İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü” ibaresi “Türk Silahlı Kuvvetleri, Ulusal İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığı” formunda değiştirilmiştir.

HUSUS 3- Birebir Yönetmeliğin 2 nci unsurunun birinci fıkrasında yer alan “Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığı dahil), Ulusal İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğünü” ibaresi “Türk Silahlı Kuvvetleri, Ulusal İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığını” halinde değiştirilmiştir.

HUSUS 4- Birebir Yönetmeliğin 4 üncü hususunun birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

“f) Kamu yönetimi: ilgisine nazaran Türk Silahlı Kuvvetlerini, Ulusal İstihbarat Teşkilatını, Emniyet Genel Müdürlüğünü, Jandarma Genel Komutanlığım ve Kıyı Güvenlik Komutanlığını,”

HUSUS 5- Birebir Yönetmeliğin 10 uncu unsurunun üçüncü fıkrasının (c) bendinde yer alan ” likit gaz LPG ve yağlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile yurt dışına görev/intikal üzere nedenlerle giden hava araçları ve yer dayanak aygıtlarının almış oldukları akaryakıtlar” ibaresi eklenmiş ve birebir fıkraya (g) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ğ) Ulusal Savunma Bakanlığı ve içişleri Bakanlığınca, memleketler arası mutabakatlara dayanılarak, dost yahut müttefik ülkelere ve bu ülkelerde bulunan kamu yahut özel nitelikli kurum ve kuruluşlara mal ve hizmetin yardım olarak verilmesi gayesiyle tedarik edilecek taşınırlar.”

UNSUR 6- Birebir Yönetmeliğin 12 nci hususunun birinci fıkrasına “Milli Savunma Bakanlığı” ibaresinden sonra gelmek üzere “, İçişleri Bakanlığı” ibaresi eklenmiş ve birebir fıkrada yer alan “Savunma Sanayii Müsteşarlığı” ibaresi “Savunma Sanayii Başkanlığı” formunda değiştirilmiştir.

UNSUR 7- Tıpkı Yönetmeliğin 21 inci unsuru aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

“MADDE 21(1) Kamu yönetimlerince birbirlerine yahut öbür kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlara ilgili mevzuatı mucibince bedelsiz olarak devredilen taşınır mallar, kayıtlı paha üzerinden düzenlenen dokümana dayanılarak çıkış kaydedilir, devralan yönetimden alman doküman bu dokümana eklenir.

(2) Ulusal güvenlik, kamu nizamı ve kamu güvenliğini önemli biçimde tehdit eden terör, toplumsal olaylar ve şiddet hareketlerinin meydana gelmesi durumunda yahut emniyet ve asayişin zarurî kıldığı öbür hallerde, yönetimler taşınır mallarından taşıt dahil öbür yönetimlerce muhtaçlık duyulan malları, Ulusal İstihbarat Teşkilatınca üst yönetici yahut yetki verdiği makamın onayı, bu Yönetmelik kapsamındaki öteki kamu yönetimlerince devranı yapacak yönetimin üst yöneticisinin teklifi ve ilgili Bakanın onayı ile rastgele bir koşula bağlı olmaksızın birbirlerine bedelsiz devredebilir.

(3) İkinci fıkrada belirtilen durumlar haricinde taşınır malların zaman süreçleri;

a) Türk Silahlı Kuvvetlerinde 30/5/1985 tarihli ve 3212 sayılı Silahlı Kuvvetler Muhtaçlık Fazlası Mal ve Hizmetlerinin Satış, Hibe, Dönem ve Elden Çıkarılması; Öteki Devletler İsmine Yurt Dışı ve Yurt İçi Ahmlann Yapılması ve Eğitim Görecek Yabancı İşçi Hakkında Kanun ve bununla ilgili başka mevzuat kararlarına,

b) Emniyet Genel Müdürlüğünde 12/4/2001 tarihli ve 4645 sayılı Emniyet Genel Müdürlüğüne İlişkin Araç, Gereç, Mal ve Gerecin Satış, Hibe, Hek ve Hurda Durum ve Süreçleri ile Hizmet Satışına Dair Kanun ve bununla ilgili öbür mevzuat kararlarına,

c) Ulusal İstihbarat Teşkilatında genel kararlara,

ç) Jandarma Genel Komutanlığında 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Misyon ve Yetkileri Kanunu ve bununla ilgili öteki mevzuat kararlarına,

d) Kıyı Güvenlik Komutanlığında 9/7/1982 tarihli ve 2692 sayılı Kıyı Güvenlik Komutanlığı Kanunu ve bununla ilgili başka mevzuat kararlarına,

nazaran yapılır.

(4) İlgili mevzuatı çerçevesinde başka ülkelere devredilen taşınır mallar, yetkili makamın onayına dayanılarak kayıtlardan çıkarılır.”

UNSUR 8- Tıpkı Yönetmeliğin 30 uncu hususunun yedinci fıkrasında yer alan “Türk Silahlı Kuvvetlerinde” ibaresi “Türk Silahlı Kuvvetleri, Ulusal İstihbarat Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığında” halinde, “bakım/onanm/ikmal merkezleri, tersaneler” ibaresi “bakım/onanm/ikmal/tedarik merkezleri, tersaneler, birinci sınıf askeri müzeler” biçiminde değiştirilmiş ve birebir unsura sekizinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(9) Üç kişilik sayım heyeti teşkil edilemeyen, yurt dışında konuşlu bu Yönetmelik kapsamındaki kamu yönetimlerine ilişkin kurum, birlik, temsilcilik ile askeri ataşeliklerde sayım, harcama yetkilisi, birlik komutanı/kurum amiri başkanlığında mevcut işçi ile yapılır.”

HUSUS 9- Birebir Yönetmeliğin 37 nci hususunun birinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığının” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığının” biçiminde değiştirilmiş ve birebir fıkranın (b) alt bendinde yer alan “Maliye Bakanlığınca” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığınca” formunda değiştirilmiştir.

UNSUR 10- Tıpkı Yönetmeliğe 37 nci hususundan sonra gelmek üzere başlığıyla birlikte aşağıdaki 37/A unsuru eklenmiştir.

“Sorumluluk

HUSUS 37/A- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütler derhal Ulusal Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Ulusal İstihbarat Teşkilatının ilgili ünitelerine bildirilir. Bu üniteler tereddütleri gidermeye yetkilidir.”

HUSUS 11- Birebir Yönetmeliğin 39 uncu hususunun birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” formunda değiştirilmiştir.

UNSUR 12- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

UNSUR 13- Bu Yönetmelik kararlarını Cumhurbaşkanı yürütür.

You may also like