TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Araştırma/Makale ve Hizmet Mükafatları Yönetmeliği

YÖNETMELİK Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odasından: TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI ALTIN ÇEKİÇ JEOLOJİ BİLİM …

By

YÖNETMELİK

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odasından:

TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI ALTIN ÇEKİÇ JEOLOJİ BİLİM,

ARAŞTIRMA/MAKALE VE HİZMET MÜKAFATLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM

Gaye, Kapsam, Destek ve Tanımlar

Hedef ve kapsam

UNSUR 1 – (1) Bu Yönetmeliğin gaye ve kapsamı, özgün bilimsel çalışma ve araştırmalarıyla jeoloji bilimi ve mühendisliğinin gelişmesine ulusal ve memleketler arası seviyede kıymetli katkısı olmuş bilim insanlarının, uygulamacı ve araştırmacı meslektaşların çalışma ve hizmetlerini pahalandırmak, Odanın bilimsel ve örgütsel çalışmaları ile toplumsal alana ait değerli hizmet ve katkılarda bulunmuş şahısların belirlenmesi ve ödüllendirilmesine ait yöntem ve temelleri düzenlemektir.

Destek

HUSUS 2 – (1) Bu Yönetmelik, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

UNSUR 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Araştırma/Makale Mükafatı: Altın Çekiç Jeoloji Araştırma/Makale Mükafatını,

b) Bilim Mükafatı: Altın Çekiç Jeoloji Bilim Mükafatını,

c) BTK: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Bilimsel ve Teknik Konseyini,

ç) Hizmet Mükafatı: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Hizmet Mükafatını,

d) Oda/JMO: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasını,

e) Oda Yayını: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasının periyodik yayınlarından “Türkiye Jeoloji Bülteni” ile “Jeoloji Mühendisliği Dergisi”ni,

f) TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini,

tabir eder.

İKİNCİ KISIM

Mükafatlar, Uygulama Prensip ve Şartları

Mükafatlar

HUSUS 4 – (1) Oda, bu Yönetmeliğin gaye ve kapsamına uygun olarak aşağıda tanımlanan mükafatları verir:

a) Bilim mükafatı: Ana bilim kısmı gözetmeksizin jeoloji mühendisliğinin rastgele bir çalışma alanında özgün çalışmaları olan, bilimsel çalışma ve araştırmalarıyla jeoloji bilimine milletlerarası seviyede kıymetli katkılarda bulunmuş Oda üyesi bilim beşerlerine verilen ödüldür.

b) Araştırma/Makale mükafatı: Jeoloji bilimi ve mühendisliğine değerli katkılar sağlayan ulusal ve milletlerarası hakemli mecmualarda son iki yıl içinde yayımlanmış, konusunda en başarılı olarak bedellendirilen makalelerin muharririne yahut çoklu yazarlarda bütün müellifler ismine başyazarına verilen ödüldür. Başyazarın, makalenin yayımlandığı yılda 40 yaşını doldurmamış ve oda üyesi olması şartı aranır.

c) Hizmet mükafatı: Hizmet mükafatı aşağıda belirtilen nitelik ve katkılardan en az birini sağlamış olanlara verilen ödüldür:

1) Ana bilim kollarının rastgele birinde jeoloji mühendisliğinin gelişmesine kıymetli katkı(lar)da bulunmuş olmak.

2) Uygulama projelerini yürütme ve sonuçlandırma, planlama, araştırma, inceleme yahut başka çalışmaları ile araştırıcı ve/veya uygulamacı bir gençliğin yetiştirilmesine değerli katkılarda bulunmuş olmak.

3) Araştırma sonuçlarının sanayiye aktarılması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına emeği geçmiş olmak.

4) Jeoloji mühendisliği meslek içi eğitimine nitelikli katkı(lar)da bulunmak.

5) Jeoloji Mühendisleri Odasının bilimsel aktiflikleri ile öğretsel ve örgütsel çalışmalarına değerli katkılar sağlamış olmak.

6) Oda ünitelerinde işçi statüsünde çalışıp, sistemli, programlı, özverili çalışmalarıyla örnek olmak.

Adaylıkla ilgili uygulama unsur ve şartları

UNSUR 5 – (1) Oda, ödüllere aday gösterilmesine ait birinci duyuruyu yayınlarıyla ve elektronik bağlantı araçlarıyla üyelere, ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara her yıl Eylül ayının birinci haftasında; ikinci duyuruyu, tüm üyelerin e-posta adresine gönderilmek üzere, 31 Aralık tarihinden 15 gün öncesine kadar yılda en az iki sefer yapar.

(2) Başvuru/aday tekliflerinin mükafata temel dokümanların, ekteki formlara uygun, basılı ve elektronik ortamda düzenlenerek, her yıl en geç Aralık ayının son iş günü resmi çalışma saati bitiminden evvel Odaya ulaştırılmış olması gerekir.

Bilim, araştırma ve makale mükafatlarına adaylık teklifleri

UNSUR 6 – (1) Bilim ve Araştırma/Makale mükafatlarına aşağıda sıralanan kişi ve kuruluşlardan;

a) Bilim mükafatı adaylığı için;

1) Geçmişte Bilim mükafatı almış olanlar,

2) Üniversite senatoları, fakülte, enstitü, araştırma merkezleri ile jeoloji mühendisliği kısımlarının en yüksek organları,

3) Kamu ve özel bölüm kurum ve kuruluşlarının en yetkili organları,

4) Meslek alanında kurulmuş dernekler ile çalışma kümeleri,

5) Meslek alanında memleketler arası nitelikte yayın yapan mecmuaların editör yahut yayın heyetleri,

aday önerebilirler.

b) Araştırma ve makale mükafatı adaylığı için;

1) Araştırma/Makale mükafatlarına aday olmak isteyen bireyler kendilerini,

2) Üniversite senatoları, fakülte, enstitü, araştırma merkezleri ile jeoloji mühendisliği kısımlarının en yüksek organları,

3) Kamu ve özel bölüm kurum ve kuruluşlarının en yetkili organları,

4) Meslek alanında milletlerarası nitelikte yayın yapan mecmuaların editör yahut yayın şuraları,

aday önerebilir.

(2) Adaylık tekliflerinin bu Yönetmelik ile Ek-1 ve Ek-2 çerçevesinde belirtilen şartları sağlamış olması ayrıyeten adayların da; bilimsel, mesleksel ve toplumsal etiğe karşıt davranışlarda bulunmamış ve Oda tarafından verilmiş rastgele bir disiplin cezası almamış olması koşulu aranır.

Hizmet mükafatına adaylık teklifleri

HUSUS 7 – (1) Hizmet mükafatına aşağıda sıralanan kişi ve kuruluşlar aday önerebilirler:

a) Oda İdare Konseyi, Onur ve Denetleme şuraları.

b) Oda çalışma kümeleri.

c) Üniversitelerin senatoları, fakülte, enstitü, merkezleri ile jeoloji mühendisliği kısımlarının en yüksek organları.

ç) Kamu ve özel kesim kurum ve kuruluşlarının en yetkili organları.

d) Meslek kuruluşlarının en yetkili organları.

Mükafatın biçimi

HUSUS 8 – (1) Mükafatlar; mükafatın çeşidine nazaran plaket ve beratı içerir. Bilim ve Araştırma/Makale mükafatlarını alanlara ayrıyeten yurt içinde yürütecekleri araştırmalarda kullanılmak üzere Oda İdare Kurulunca para mükafatı verilir. Araştırma takviyesi olarak verilen para mükafatı bilim mükafatı alanlara yıllık üye aidatının 10 katını, Araştırma/Makale mükafatı alanlar için ise yıllık üye aidatının beş katını geçmemek üzere belirlenen ölçü üzerinden verilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Bilim ve Jeoloji Araştırma/Makale Mükafatları Yürütme Şurası

Yürütme Konseyinin oluşumu, misyon ve çalışma biçimi

UNSUR 9 – (1) Bilim ve Araştırma/Makale Mükafatları ile ilgili aday müracaat ve tekliflerini kıymetlendirme ve sonuçlandırma süreçlerini yerine getirmek üzere beş üyeden oluşan Yürütme Konseyi oluşturulur. Şura, Oda İdare Şurasının davet edeceği ve Oda üyesi olan profesör statüsündeki bir lider, seçilmiş üç üye ve doğal üye olarak BTK Liderinden oluşur.

(2) Yürütme Heyeti Lideri ve doğal üye dışındaki üyeler, Heyet Liderinin kendi ana bilim kolu dışındaki başka üç ana bilim kolundan her birini temsil edecek formda önereceği, mevzularında uzman iki isimden oluşan toplam altı aday ortasından, Oda İdare Heyeti tarafından seçilir.

(3) Oda Genel Şurasından sonra İdare Konseyi tarafından oluşturulan Heyet üyeleri, bir sonraki Genel Şuraya kadar iki yıl mühletle vazife yapar.

Yürütme Konseyinin misyonları ve çalışma biçimi

HUSUS 10 – (1) Yürütme Konseyi aşağıdaki vazifeleri yerine getirir:

a) Şura, Bilim ve Araştırma/Makale mükafatları adaylarının müracaat şartlarını sağlayıp sağlayamadığına ait ön kıymetlendirme yapar.

b) Ön kıymetlendirme sürecini geçen adaylar için Bilim mükafatı için beş, Araştırma/Makale mükafatı için her bir ana bilim kısmından üç hakem belirler.

c) Şura, hakemlerin görüşlerini alarak müracaatları değerlendirip, her bir ana bilim kolunda ödül alacakları belirler ve duyurulmak üzere Oda İdare Heyetine sunar.

Yürütme Heyetinin çalışma yordam ve temelleri

HUSUS 11 – (1) Yürütme Konseyinin çalışma metot ve temelleri aşağıdaki üzeredir:

a) Yürütme Heyetinin belirlediği tarihlerde yapılan toplantılara Oda İdare Heyeti Lideri, İdare Heyeti Liderinin olmaması halinde yerine bir İdare Konseyi üyesi gözlemci olarak katılır.

b) Aday teklif ve müracaatları Yürütme Şurası tarafından 6 ncı hususun ikinci fıkrasındaki kaidelere nazaran ön değerlendirmeye tabi tutulur.

(2) Yürütme Konseyi tarafından yapılan ön kıymetlendirme ile belirlenen aday teklifleri aşağıdaki yollarla kıymetlendirilir:

a) Bilim ve Araştırma/Makale mükafatı adaylarının evrakları, hakem olarak belirlenen uzman bilim beşerlerine kıymetlendirilmek üzere gönderilir. Hakemler Ek-1 ve Ek-2’ye nazaran ve bu Yönetmelik kararları çerçevesinde her bir aday ve çalışmalarına ait görüş ve değerlendirmelerini içeren raporlarını en geç bir ay içinde Yürütme Konseyi Liderine gönderir.

b) Yürütme Heyeti toplantısında hakemlerden gelen her bir rapor detaylı olarak kıymetlendirilir ve ödül alacak aday belirlenir; mükafata bedel bir aday bulunamadığı durumda, o yıl ödül verilmez.

c) Yürütme Şurası çalışmalarını ödül dağıtım merasiminden en az bir ay evvel tamamlar.

ç) Yürütme Konseyi üyelerinin masrafları Oda tarafından ödenir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Hizmet Ödülünün Belirlenmesi

Hizmet ödülünün belirlenmesi

HUSUS 12 – (1) Bu Yönetmeliğin 7 nci unsurunda belirtilen kişi ve kuruluşlardan gelen hizmet mükafatı aday teklifleri İdare Heyeti tarafından kıymetlendirilerek ödül verilecekler belirlenir. Mükafatların verildiği periyotta ilgili konsey üyeleri aday olarak önerilemezler.

BEŞİNCİ KISIM

Mükafatların Verilmesi, Duyurulması, İtiraz ve Kapalılık

Mükafatların verilmesi ve duyurulması

HUSUS 13 – (1) Ödül kazananların duyurulması ve mükafatın verilmesi aşağıdaki tarza nazaran yapılır:

a) Bilim ve Araştırma/Makale mükafatlarını kazananlar her yıl Türkiye Jeoloji Kurultayı tarihinden bir ay evvel açıklanır.

b) Bilim ve Araştırma/Makale mükafatları, tıpkı yıl içerisinde yapılan Kurultay açılış oturumunda sahiplerine verilir. Kurultaya mazereti nedeniyle katılamayacak olan ödül sahibi, Oda idaresini evvelce bilgilendirmek şartıyla, mükafatını öbür bir kişi aracılığıyla alabilir.

c) Ödül merasiminde, ödül alanların kısa öz geçmişleri ve ödül verilmesinin münasebeti duyurulur.

ç) Hizmet Mükafatları Türkiye Jeoloji Kurultayı yahut Oda tarafından belirlenen yerde merasimle sahiplerine verilir.

d) Kurultayın yapılamaması halinde mükafatlar, Oda İdare Şurasının belirleyeceği bir tarihte ve yerde düzenleyeceği ödül merasimi ile sahiplerine verilir.

e) Mükafatı kazananlar, münasebetleri ve bunların mesleksel öz geçmişleri; Oda yayınlarında yahut Odanın internet sayfasında duyurulur.

f) Ödül kazananların, merasimin yapıldığı kente ulaşım ve konaklama masrafları Oda tarafından karşılanır.

İtiraz ve kapalılık

UNSUR 14 – (1) Ödüllere ait kıymetlendirme sonuçları nihaidir ve itiraz edilemez. Saklılık prensibi mucibince, Yürütme Şurasında adaylar hakkında yapılan görüşmeler, hakemler ve değerlendirmeler; heyet üyeleri, hakemler ve Oda İdare Heyeti tarafından hiçbir halde üçüncü şahıslara açıklanamaz.

ALTINCI KISIM

Son Kararlar

Yürürlük

HUSUS 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

UNSUR 16 – (1) Bu Yönetmelik kararlarını Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası İdare Konseyi yürütür.

EK- BELGEYİ İNDİRMEK İÇİN

You may also like