Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği

YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İrtibat Kurumundan: TELSİZ EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ (2014/53/AB) BİRİNCİ KISIM Emel, Kapsam, Destek …

By

YÖNETMELİK

Bilgi Teknolojileri ve İrtibat Kurumundan:

TELSİZ EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ

(2014/53/AB)

BİRİNCİ KISIM

Emel, Kapsam, Destek ve Tanımlar

Maksat

HUSUS 1 – (1) Bu Yönetmeliğin gayesi; telsiz ekipmanlarının temel gereklere uygun olarak piyasaya arz edilmesi, piyasada bulundurulması ve hizmete sunulmasına ait iktisadi işletmecilerin yükümlülükleri, telsiz ekipmanlarının uygunluğu, uygunluk kıymetlendirme kuruluşları ile piyasa nezareti ve kontrolü ile ilgili adap ve temelleri düzenlemektir.

Kapsam

HUSUS 2 – (1) Bu Yönetmelik; Devlet ve kamu güvenliği, savunma ve Devletin ceza hukuku alanındaki faaliyetlerinde kullanılan özel maksatlı ekipmanlar ile Ek-1’de belirtilen ekipmanlar hariç tüm telsiz ekipmanlarını kapsar.

(2) Bu Yönetmelik kapsamına giren telsiz ekipmanlarına 5 inci hususun birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen konular hariç 2/10/2016 tarihli ve 29845 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Muhakkak Tansiyon Hudutları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile İlgili Yönetmelik (2014/35/AB) kararları uygulanmaz.

Destek

HUSUS 3 – (1) Bu Yönetmelik; 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 2 nci, 6 ncı, 53 üncü ve 60 ıncı hususları, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Eserlere Ait Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ile 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Eser Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

HUSUS 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AB: Avrupa Birliğini,

b) Akreditasyon: Bir ulusal akreditasyon kurumu tarafından bir uygunluk kıymetlendirme kuruluşunun muhakkak bir uygunluk kıymetlendirme faaliyetini yerine getirmek üzere ilgili ulusal yahut memleketler arası standartların belirlediği gerekleri ve uygulanabildiği yerlerde ilgili sektörel düzenlemelerde öngörülen ek gerekleri karşıladığının resmi kabulünü,

c) CE işareti: Bir eserin CE işaretinin konulmasını öngören 16/12/2011 tarihli ve 2011/2588 sayılı Bakanlar Heyeti kararıyla yürürlüğe konulan “CE” İşareti Yönetmeliği ve CE işaretinin iliştirilmesine ait ilgili öbür mevzuatın bütün kurallarına uygun olduğunu gösteren işareti,

ç) Dağıtıcı: Bir telsiz ekipmanını tedarik zincirinde yer alarak piyasada bulunduran, imalatçı ve ithalatçı dışındaki gerçek yahut hukuksal kişiyi,

d) Elektromanyetik bozulma: İstenmeyen sinyal ya da yayılma ortamında bir değişim üzere telsiz ekipmanının performansını düşürebilen elektromanyetik etkiyi,

e) Geri çağırma: Son kullanıcının elinde bulunan bir eserin iktisadi işletmeciye geri getirilmesini amaçlayan her türlü tedbiri,

f) Hizmete sunma: Telsiz ekipmanının sonuncu kullanıcısı tarafından birinci defa kullanımını,

g) İktisadi işletmeci: İmalatçı, yetkili temsilci, ithalatçı yahut dağıtıcıyı,

ğ) İmalatçı: Bir telsiz ekipmanını imal eden yahut dizaynını ya da imalatını yaptıran ve kendi ismi yahut ticari markasıyla pazarlayan gerçek yahut hukuksal kişiyi,

h) İthalatçı: Bir telsiz ekipmanını ithal ederek piyasaya arz eden Türkiye’de yerleşik gerçek yahut hukuksal kişiyi,

ı) Kurul: Avrupa Komitesini,

i) Heyet: Bilgi Teknolojileri ve İrtibat Heyetini,

j) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve Bağlantı Kurumunu,

k) Onaylanmış kuruluş: Bu Yönetmelik kapsamında uygunluk kıymetlendirme faaliyetinde bulunmak üzere Kurum tarafından bu Yönetmelik ve öbür ilgili mevzuatta belirlenen asıllar doğrultusunda görevlendirilen ve isimleri Kurula bildirilen Türkiye’de yerleşik uygunluk kıymetlendirme kuruluşu ile AB ülkeleri tarafından atanan yahut AB tarafından kabul edilen uygunluk kıymetlendirme kuruluşlarını,

l) Piyasa nezareti ve kontrolü: Eserlerin ilgili teknik düzenlemesi yahut genel eser güvenliği mevzuatında belirtilen gereklere uygun olmalarını sağlamak ve bu mevzuat kapsamında yer alan kamu faydasını korumak gayesiyle yetkili kuruluşlar tarafından yürütülen faaliyetleri ve alınan önlemleri,

m) Piyasada bulundurma: Bir telsiz ekipmanının ticari bir faaliyet yoluyla, bedelli yahut bedelsiz olarak dağıtım, tüketim yahut kullanım için piyasaya sağlanmasını,

n) Piyasadan çekme: Tedarik zincirindeki bir eserin piyasada bulunmasını engellemek için alınan her türlü önlemi,

o) Piyasaya arz: Bir telsiz ekipmanının piyasada birinci defa bulundurulmasını,

ö) Radyo dalgaları: Yapay bir kılavuz olmaksızın uzayda yayılan 3000 GHz altında frekanslara sahip elektromanyetik dalgaları,

p) Teknik düzenleme: Bir eserin, ilgili idari kararlar de dahil olmak üzere, özellikleri, sürece ve üretim prosedürleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi süreçleri konularından birini yahut birkaçını belirten ve uyulması zarurî olan her türlü düzenlemeyi,

r) Teknik özellikler: Telsiz ekipmanının karşılaması gereken teknik gerekleri gösteren dokümanı,

s) Telsiz arayüzü: Radyo spektrumunun mevzuat ile belirlenmiş kullanımı için teknik özelliklerini,

ş) Telsiz ekipmanı: Tek başına ya da anten üzere aksesuarlar ile tamamlanarak kullanıldığında telsiz bağlantısı ve/veya telsiz tespiti emeliyle radyo dalgaları yayan ve/veya alan elektrikli yahut elektronik eseri,

t) Telsiz ekipmanı sınıfı: Bu Yönetmelik kapsamında benzeri olduğu düşünülen telsiz ekipmanlarının ve bunlarda kullanılan telsiz arayüzlerinin makul kategorilerini tanımlayan sınıfı,

u) Telsiz bağlantısı: Radyo dalgaları aracılığıyla yapılan bağlantısı,

ü) Telsiz tespiti: Radyo dalgalarının yayılım özelliği vasıtasıyla bir objenin pozisyonunun, suratının ve/veya başka özelliklerinin tespitini yahut bu parametreler ile ilgili bilgilerin elde edilmesini,

v) Ulusal akreditasyon kurumu: Türk Akreditasyon Kurumunu,

y) Uygunluk değerlendirmesi: Bir eser, süreç, hizmet, sistem, kişi ya da kuruluşun belirlenen şartları yerine getirip getirmediğini gösteren süreci,

z) Uygunluk kıymetlendirme kuruluşu: Kalibrasyon, test, muayene ve belgelendirme dahil olmak üzere uygunluk kıymetlendirme faaliyetlerini gerçekleştiren kuruluşu,

aa) Uyumlaştırılmış standart: Uyumlaştırılmış Avrupa Birliği mevzuatını uygulamak emeliyle Kurulun talebine istinaden kabul edilen Avrupa standardını,

bb) Yetkili temsilci: İmalatçının bu Yönetmelik kapsamındaki makul yükümlülüklerini onun ismine yerine getirmek üzere imalatçı tarafından yazılı bir biçimde yetkilendirilen Türkiye’de yerleşik gerçek yahut hükmî kişiyi,

cc) Ziyanlı elektromanyetik teşebbüs: Çalışmaları bakımından, seyrüsefer hizmetlerini yahut başka kamu güvenliği haberleşme hizmetlerini tehlikeye sokan yahut bir telsiz haberleşme hizmetinin çalışmasını önemli ölçüde bozan, engelleyen yahut kesinti oluşturan elektromanyetik teşebbüsü,

söz eder.

İKİNCİ KISIM

Genel Temeller

Temel gerekler

UNSUR 5 – (1) Telsiz ekipmanları;

a) Rastgele bir tansiyon hududu olmaksızın Makul Tansiyon Hudutları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile İlgili Yönetmelik (2014/35/AB)’in 5 inci hususunda belirtilen emniyet gereklerini sağlayarak, insanların ve evcil hayvanların sıhhat ve güvenliği ile mülkiyetin korunması,

b) 2/10/2016 tarihli ve 29845 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2014/30/AB)’nde belirlenen formda ve kâfi düzeyde elektromanyetik uyumluluk,

kurallarını sağlayacak formda imal edilir.

(2) Telsiz ekipmanları, ziyanlı elektromanyetik teşebbüsleri önlemek için radyo spektrumunu verimli kullanacak ve bu spektrumun aktif kullanımını destekleyecek nitelikte imal edilir.

(3) Belli kategorilerdeki yahut sınıflardaki telsiz ekipmanları, aşağıdaki temel gerekleri karşılayacak halde imal edilir:

a) Ortak şarj aygıtı ve harici aksesuarları ile uyumlu çalışır.

b) Haberleşme şebekesi aracılığıyla öbür telsiz ekipmanları ile uyumlu çalışır.

c) Türkiye ve AB üyesi ülkelerdeki uygun tipteki arayüzlere bağlanabilir.

ç) Haberleşme şebekesine yahut şebekenin çalışmasına ziyan vermez ve şebeke kaynaklarının uygunsuz kullanılması nedeni ile haberleşme hizmetinin kabul edilemez bir düzeyde bozulmasına sebep olmaz.

d) Kullanıcıların ve abonelerin ferdî bilgileri ile saklılığının korunmasını sağlamak için önlemler içerir.

e) Sahtekarlığa karşı korunma sağlanması için makul özellikleri takviyeler.

f) Acil durum hizmetlerine erişim sağlanması için makul özellikleri takviyeler.

g) Engelli kullanıcılar tarafından kullanımlarını kolaylaştırmak için makul özellikleri dayanaklar.

ğ) Telsiz ekipmanları, yalnızca kendisi ile birlikte uyumlu çalıştığı ispatlanan yazılımların yüklenmesini sağlayan özellikleri dayanaklar.

(4) Kurum, üçüncü fıkrada belirtilen temel gereklerin belli kategoriler yahut sınıflar dahilindeki ekipmanlara uygulanması gayesiyle alınan Komite kararlarını çıkaracağı düzenlemeler çerçevesinde uygular.

Telsiz ekipmanları ve yazılımlarının uyumluluğuna ait bilgilerin sağlanması

HUSUS 6 – (1) Telsiz ekipmanı ve bu ekipmanda kullanılan yazılımın imalatçıları, telsiz ekipmanları ve bunların amaçlandığı biçimde kullanılmasına imkan sağlayan yazılım uyumluluğunun 5 inci unsurda belirtilen temel gereklere uygunluğuna ait bilgileri Kuruma sunar. 20 nci husus uyarınca gerçekleştirilecek olan uygunluk değerlendirmede elde edilecek bu bilgiler, Ek-6’da belirtilen ögeleri içeren uygunluk beyannamesi biçiminde verilir. Kelam konusu bilgiler, telsiz ekipmanları ile yazılımlarının özellikli kombinasyonlarına bağlı olarak, telsiz ekipmanları ve yazılımlarını tam olarak tanımlar ve aktüel halde tutulur.

(2) Kurum; birinci fıkrada belirtilen gereğin belli kategoriler yahut sınıflar dahilindeki ekipmanlara uygulanması ve kelam konusu ekipmanlar için operasyonel kurallar koyan hareketlerin uygulanmasına yönelik alınan Kurul kararlarını, çıkaracağı düzenlemeler çerçevesinde uygular.

Birtakım kategorilerdeki telsiz ekipman tiplerinin kaydedilmesi

HUSUS 7 – (1) İmalatçılar, 5 inci hususta belirtilen temel gereklere düşük düzeyde uygunluk gösteren muhakkak kategorilerdeki telsiz ekipmanı tiplerini, bu kategorilerdeki telsiz ekipmanlarını piyasaya arz etmeden evvel dördüncü fıkrada atıfta bulunulan merkezi bir sisteme kaydeder. İmalatçılar, kelam konusu ekipman tiplerini kaydederken; teknik evrakın Ek-5’in birinci, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci ve dokuzuncu kısımlarında belirtilen ögelerini yahut haklı bir münasebet olması halinde Ek-5’te belirtilen tüm ögeleri sağlar. İmalatçılar, kaydedilen her bir telsiz ekipman tipine Kurul tarafından verilen kayıt numarasını, piyasaya arz ettikleri telsiz ekipmanlarına iliştirir.

(2) Birinci fıkrada düzenlenen konulara ait telsiz ekipmanlarının ilgili olduğu kategorileri belirleyen Kurul kararları, Kurum tarafından çıkarılacak düzenlemeler çerçevesinde uygulanır.

(3) İkinci fıkra uyarınca kategorileri belirlenmiş olan telsiz ekipmanı üzerine kayıt numarasının iliştirilmesi ile kayıt süreçlerinin yürütülmesine ait Kurul tarafından belirlenen kurallar, Kurum tarafından çıkarılacak düzenlemeler çerçevesinde uygulanır.

(4) Kurul tarafından imalatçıların kullanımına sunulan ve gerekli bilgileri kaydetme imkanı sağlayan merkezi sistem, kapalı bilgi niteliğinde olan bilgilere erişimin uygun formda denetim edilmesini sağlar.

Piyasada bulundurma

UNSUR 8 – (1) Kurum, yalnızca bu Yönetmeliğe uygun telsiz aygıtlarının piyasada bulundurulması için gerekli tedbirleri alır.

Hizmete sunma ve kullanım

UNSUR 9 – (1) Kurum, yalnızca bu Yönetmeliğe uygun olarak kurulan, bakımı yapılan telsiz ekipmanlarının kullanım maksatlarına uygun bir formda kullanıldıkları durumlarda hizmete sunulmasına ve kullanılmasına müsaade verir. Kurum; ulusal frekans planına, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenen strateji ve siyasetlere ve elektronik haberleşme hizmetlerinde kullanılan radyo frekans idaresine ait yükümlülükleri gizli kalmak şartı ile yalnızca radyo spektrumunun verimli ve aktif bir formda kullanımı, ziyanlı elektromanyetik teşebbüsün önlenmesi, elektromanyetik bozulmanın önlenmesi yahut kamu sıhhati ile ilgili sebeplerden ötürü telsiz ekipmanlarının hizmete sunulması ve/veya kullanımına ait ek gerekler getirebilir.

Telsiz arayüz özelliklerinin bildirimi ve telsiz ekipman sınıflarının belirlenmesi

UNSUR 10 – (1) Kurum, 3/4/2002 tarihli ve 24715 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Ortasında Bildirimine Dair Yönetmelikte belirlenen metot uyarınca;

a) Uyumlaştırılmış radyo spektrumu ile ilgili yayımlanan mevzuata uygun olan telsiz arayüzleri,

b) İkinci fıkraya nazaran yürürlüğe giren mevzuat uyarınca, ülke genelinde kısıtlama olmaksızın hizmete sunulabilen ve kullanılabilen telsiz ekipmanlarına karşılık gelen telsiz arayüzleri,

hariç olmak üzere düzenlemesini planladığı telsiz arayüzlerini, Komiteye iletmek üzere Ticaret Bakanlığına bildirir.

(2) Kurum; telsiz arayüzleri ve bir telsiz ekipmanı sınıfının tahsis edilmesi ortasında denklik oluşturan AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanan Komite kararlarını, çıkaracağı düzenlemeler çerçevesinde uygular.

Telsiz ekipmanlarının özgür dolanımı

HUSUS 11 – (1) Kurum, bu Yönetmelik kararlarına uygun olan telsiz ekipmanlarının piyasada bulundurulmasına mani olmaz.

(2) Bu Yönetmelik kararlarına uymayan aygıta, imalatçısı tarafından piyasaya arz edilmeyeceği yahut hizmete sunulmayacağına ait görünür bir işaretin iliştirilmesi kaydı ile fuar, stant ve gibisi yerlerde tanıtım maksadıyla sergilenmesine müsaade verilir. Telsiz ekipmanlarının sergilenmesi; ziyanlı elektromanyetik teşebbüs, elektromanyetik bozulma, insanların yahut evcil hayvanların sıhhati, güvenliği ve mülkiyet ile ilgili riskleri engellemek için uygun önlemler alındığında gerçekleştirilebilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

İktisadi İşletmecilerin Yükümlülükleri

İmalatçıların yükümlülükleri

HUSUS 12 – (1) İmalatçılar piyasaya arz ettikleri telsiz ekipmanlarının 5 inci unsurda belirtilen temel gereklere uygun olarak tasarlandığını ve üretildiğini garanti eder.

(2) İmalatçılar, telsiz ekipmanlarının spektrum kullanımına yönelik ilgili mevzuatta aranan gerekleri ihlal etmeden çalışabilecek formda imal edildiğini garanti eder.

(3) İmalatçılar, 24 üncü hususta belirtilen teknik belgeyi düzenler ve 20 nci hususta belirtilen ilgili uygunluk kıymetlendirme prosedürünü uygular yahut uygulatır. İmalatçılar, telsiz ekipmanlarının uygulanabilir gerekleri karşıladığının uygunluk kıymetlendirme prosedürü ile ortaya konulduğu durumlarda, AB uygunluk beyanı düzenler ve CE işaretini iliştirir.

(4) İmalatçılar, teknik belge ve AB uygunluk beyanını, telsiz ekipmanlarının piyasaya arz edilmelerini müteakip 10 yıl mühletle koruma eder.

(5) İmalatçılar, seri üretimde uygulanan süreçlerin bu Yönetmeliğe uygunluğunu garanti eder. Uygunluğu beyan edilen telsiz ekipmanlarının dizaynında yahut niteliklerindeki değişiklikler ile uyumlaştırılmış standartlarda yahut başka teknik özelliklerdeki değişiklikler dikkate alınır. İmalatçılar, telsiz ekipmanlarının teşkil ettiği risklerle ilgili olarak son kullanıcıların sıhhatini ve güvenliğini korumak için piyasada bulunan aygıtlardan numune alarak testlerini gerçekleştirir, inceleme yapar, gerekli olması halinde aygıtlara ait şikayetlerin, uygun olmayan ve geri çağırılan aygıtların kaydını fiyat ve dağıtıcıları bilgilendirir.

(6) İmalatçılar, piyasaya arz ettikleri telsiz ekipmanlarının tip, parti yahut seri numarası yahut aygıtın tanımlanmasını sağlayan öbür rastgele bir bilginin aygıtın üzerinde taşımasını yahut aygıtın boyutunun ya da yapısının buna uygun olmaması durumunda gerekli bilgilerin ambalajında yahut beraberindeki dokümanlarda bulunmasını sağlar.

(7) İmalatçılar ismini, tescilli ticari unvanı yahut markasını ve posta bağlantı bilgilerini telsiz ekipmanı üzerinde yahut telsiz ekipmanının boyutu ya da yapısının buna müsaade vermediği durumlarda ambalajında yahut beraberindeki dokümanda belirtir. İmalatçı ile irtibat sağlamak üzere tek bir posta adresi belirtilir. Bağlantı bilgileri, Türkçe yahut tüketiciler ile başka son kullanıcıların çarçabuk anlayabileceği ve Kurumun kabul edeceği bir lisanda olmalıdır.

(8) İmalatçılar, telsiz ekipmanı ile birlikte güvenlik bilgilerinin ve kullanım talimatlarının Türkçe olarak verilmesini sağlar. Talimatlar, telsiz ekipmanının kullanım gayesine uygun olarak kullanılması için gerekli bilgileri içerir. Mezkür bilgiler, uygulanabilir olduğu durumlarda telsiz ekipmanlarının istenildiği formda kullanımına imkan tanıyan yazılım da dahil olmak üzere aksesuarlar ve bileşenlere dair açıklamaları içerir. Her türlü etiketlemenin yanısıra mezkür talimatlar ve güvenlik bilgileri açık, anlaşılır ve okunaklı bir halde yazılır. Ayrıyeten telsiz aygıtlarının telsiz dalgaları yayması durumunda mezkür bilgilere;

a) Telsiz ekipmanlarının çalıştığı frekans bandı,

b) Telsiz ekipmanlarının çalıştığı frekans bandında iletilen azami çıkış gücü,

dahil edilir.

(9) İmalatçılar, telsiz ekipmanlarının her bir kesimi için AB uygunluk beyanı kopyası yahut kısa AB uygunluk beyanı ile birlikte verilmesini sağlar. Kısa AB uygunluk beyanının verildiği durumlarda AB uygunluk beyanının tam metninin yer aldığı internet adresi belirtilir.

(10) Telsiz ekipmanın hizmete sunulmasına ait kısıtlama olması yahut kullanım müsaadesine tabi olması halinde, kelam konusu kısıtlamanın yahut müsaadenin uygulandığı ülkelerin ya da coğrafik bölgelerin bilgisi ambalajda ve aygıtla birlikte verilen evraklar ortasında 17 nci hususta düzenlendiği biçimde yer alır. Kurum, Kurul kararlarını çıkaracağı düzenlemeler çerçevesinde uygular ve 17 nci unsurda gerekli değişiklikleri yapar.

(11) İmalatçılar, piyasaya arz ettikleri telsiz ekipmanının bu Yönetmeliğe uygun olmadığını bildiği yahut bilmesi gerektiği hallerde, ekipmanı uygun hale getirmek, piyasadan çekmek yahut geri çağırmak için gerekli düzeltici tedbirleri alır. İmalatçılar, telsiz ekipmanının risk taşıması durumunda Kuruma, bilhassa uygunsuzluk durumu, bu kapsamda alınan düzeltici tedbirler ve bunların sonuçları ile ilgili her türlü bilgiyi verir.

(12) İmalatçılar, Kurumun talep etmesi halinde telsiz ekipmanının bu Yönetmeliğe uygunluğunu gösteren her türlü bilgi ve belgeyi yazılı yahut elektronik ortamda Türkçe yahut İngilizce olarak Kuruma sunar. İmalatçılar, Kurum tarafından talep edilmesi halinde piyasaya arz ettikleri telsiz ekipmanının teşkil ettiği riskleri ortadan kaldırmak için alınacak önlemlerle ilgili Kurum ile iş birliği yapar.

Yetkili temsilciler

UNSUR 13 – (1) İmalatçı, yazılı bir doküman ile yetkili temsilci atayabilir. 12 nci unsurun birinci fıkrasında belirtilen yükümlülükler ile üçüncü fıkrasında belirtilen teknik evrakları hazırlama sorumluluğu yetkili temsilcilere devredilemez.

(2) Yetkili temsilci imalatçıdan alınan yetki dokümanında belirtilen vazifeleri yerine getirir. Yetkili temsilciye yetki evrakında minimum aşağıda belirtilen süreçler için yetki verilir:

a) Teknik belge ve AB uygunluk beyanını, telsiz ekipmanlarının piyasaya arz edilmelerini müteakip 10 yıl mühletle koruma etmek.

b) Kurum talebine istinaden, telsiz ekipmanlarının uygunluğunu göstermek için gereken tüm bilgi ve dokümanları sağlamak.

c) Yetkili temsilcinin yetki dokümanı kapsamına giren telsiz ekipmanlarının teşkil ettiği risklerin ortadan kaldırılması için Kurumla iş birliği yapmak.

İthalatçıların yükümlülükleri

UNSUR 14 – (1) İthalatçılar yalnızca bu Yönetmeliğe uygun telsiz ekipmanlarını piyasaya arz eder.

(2) İthalatçılar; telsiz ekipmanlarını piyasaya arz etmeden evvel imalatçının, 20 nci unsurda atıfta bulunulan ilgili uygunluk kıymetlendirme prosedürünün gerçekleştirdiğini ve telsiz ekipmanının radyo spektrumunun kullanımına ait uygulanabilir gerekleri ihlal etmeden Türkiye’de yahut en az bir AB üyesi ülkede çalıştırılabilecek biçimde imal edildiğini garanti eder. İthalatçılar, imalatçı tarafından teknik dokümanların hazırlanmasını, telsiz ekipmanının CE işaretini taşımasını ve 12 nci unsurun sekizinci, dokuzuncu ve onuncu fıkralarında atıfta bulunan bilgi ve evraklarla birlikte verilmesini ve imalatçının 12 nci unsurun altıncı ve yedinci fıkralarında belirtilen gereklere uygun hareket etmesini sağlar. İthalatçılar, 5 inci hususta belirtilen temel gereklere uygun olmayan telsiz ekipmanını uygun hale getirene kadar piyasaya arz edemez. Ayrıyeten telsiz ekipmanının risk teşkil etmesi halinde, ithalatçı bu durumu imalatçıya ve Kuruma bildirir.

(3) İthalatçı, ismini, tescilli ticari unvanı yahut markasını ve posta irtibat bilgilerini telsiz ekipmanı üzerinde yahut telsiz ekipmanının boyutu ya da yapısının buna müsaade vermediği durumlarda ambalajında yahut beraberindeki dokümanda belirtir. İthalatçı ile irtibat sağlamak üzere tek bir posta adresi belirtilir. İrtibat bilgileri, Türkçe yahut tüketiciler ile başka son kullanıcılar tarafından çarçabuk anlayabileceği ve Kurumun kabul edeceği bir lisanda olmalıdır.

(4) İthalatçılar, telsiz ekipmanı ile birlikte güvenlik bilgilerinin ve kullanım talimatlarının Türkçe olarak verilmesini sağlar.

(5) İthalatçı, kendi sorumluluğu altındaki telsiz ekipmanlarının depolama ve nakliye şartlarında, 5 inci unsurda belirtilen temel gereklere uygunluğunun tehlikeye atılmamasını temin eder.

(6) İthalatçı, telsiz ekipmanlarının teşkil ettiği risklerle ilgili olarak son kullanıcıların sıhhatini ve güvenliğini korumak için piyasada bulunan aygıtlardan numune alarak testlerini gerçekleştirir, inceleme yapar, gerekli olması halinde aygıtlara ait şikayetlerin, uygun olmayan ve geri çağırılan aygıtların kaydını fiyat ve dağıtıcıları bilgilendirir.

(7) İthalatçı, piyasaya arz ettiği telsiz ekipmanının bu Yönetmeliğe uygun olmadığını bildiği yahut bilmesi gerektiği hallerde ya da uygunsuzluğun Kurum tarafından tespit edilmesi durumunda, ekipmanı uygun hale getirmek, piyasadan çekmek yahut geri çağırmak için gerekli düzeltici tedbirleri alır. İthalatçı, telsiz ekipmanının risk taşıması durumunda Kuruma, bilhassa uygunsuzluk durumu, bu kapsamda alınan düzeltici tedbirler ve bunların sonuçları ile ilgili her türlü bilgiyi verir.

(8) İthalatçı, teknik belge ve AB uygunluk beyanının bir kopyasını, telsiz ekipmanının piyasaya arz edilmesini müteakip 10 yıl müddetle koruma eder.

(9) İthalatçı, Kurumun talep etmesi halinde telsiz ekipmanının bu Yönetmeliğe uygunluğunu gösteren her türlü bilgi ve belgeyi yazılı yahut elektronik ortamda Türkçe yahut İngilizce olarak Kuruma sunar. İthalatçı, Kurum tarafından talep edilmesi halinde piyasaya arz ettikleri telsiz ekipmanının teşkil ettikleri riskleri ortadan kaldırmak için alınacak önlemlerle ilgili Kurum ile iş birliği yapar.

Dağıtıcıların yükümlülükleri

UNSUR 15 – (1) Dağıtıcılar, telsiz ekipmanını piyasada bulundururken bu Yönetmelik kapsamında belirlenen gereklere nazaran hareket eder.

(2) Dağıtıcılar, telsiz ekipmanını piyasada bulundurmadan evvel ekipmanın CE işaretini taşıdığını, bu Yönetmeliğin gerektirdiği evraklar, kullanım talimatları ve güvenlik bilgilerinin Türkçe olarak telsiz ekipmanı ile birlikte verildiğini, imalatçının ve ithalatçının 12 nci unsurun ikinci fıkrası ile altı ila onuncu fıkralarında ve 14 üncü unsurun üçüncü fıkrasında bulunan gereklere uyduğunu onaylar. Dağıtıcılar, 5 inci hususta belirtilen temel gereklere uygun olmayan telsiz ekipmanını uygun hale getirene kadar piyasaya arz edemez. Telsiz ekipmanının risk teşkil etmesi halinde dağıtıcı, Kurum ile birlikte üretici yahut ithalatçıyı ayrıyeten bilgilendirmelidir.

(3) Dağıtıcılar, kendi sorumluluğu altındaki telsiz ekipmanlarının depolama ve nakliye şartlarında, 5 inci hususta belirtilen temel gereklere uygunluğunun tehlikeye atılmamasını temin eder.

(4) Dağıtıcılar, piyasaya arz ettikleri telsiz ekipmanının bu Yönetmeliğe uygun olmadığını bildiği yahut bilmesinin gerektiği hallerde, ekipmanı uygun hale getirmek, piyasadan çekmek yahut geri çağırmak için gerekli düzeltici tedbirleri alır. Dağıtıcılar, telsiz ekipmanının risk taşıması durumunda Kuruma; bilhassa uygunsuzluk durumu, bu kapsamda alınan düzeltici tedbirler ve bunların sonuçları ile ilgili her türlü bilgiyi verir.

(5) Dağıtıcılar, Kurumun talep etmesi halinde telsiz ekipmanının bu Yönetmeliğe uygunluğunu gösteren her türlü bilgi ve belgeyi yazılı yahut elektronik ortamda Türkçe yahut İngilizce olarak Kuruma sunar. Dağıtıcılar, Kurum tarafından talep edilmesi halinde piyasaya arz ettikleri telsiz ekipmanının teşkil ettiği riskleri ortadan kaldırmak için alınacak önlemlerle ilgili Kurum ile iş birliği yapar.

İmalatçı yükümlülüklerinin ithalatçı ve dağıtıcıya uygulandığı durumlar

UNSUR 16 – (1) Telsiz ekipmanlarını, kendi ticari isimleri yahut ticari markaları altında piyasaya arz eden yahut piyasaya arz edilen bir ekipmanı bu Yönetmeliğe uygunluğunu etkileyecek formda değiştiren ithalatçı yahut dağıtıcılar imalatçı olarak kıymetlendirilir ve imalatçıların 12 nci unsur kapsamındaki yükümlülüklerine tabi olur.

Ambalajda kısıtlama ve kullanım müsaadesine dair bilginin sunulması

UNSUR 17 – (1) 12 nci hususun onuncu fıkrasında yer verilen kısıtlama ve kullanım müsaadesi bilgileri aşağıdaki biçimde sunulur:

a) Telsiz ekipmanının ambalajına görünür ve okunaklı olarak; Ek-8’de yer verilen halde bir piktogram yahut Türkçe ya da tüketiciler ile başka son kullanıcıların çarçabuk anlayabileceği ve Kurumun kabul edeceği bir lisanda “Kısıtlamalar yahut izinler” sözü, gerisinden kullanım kısıtlaması yahut müsaadelerin bulunduğu ülkelerin Ek-9’da belirtilen kısaltmaları yazılır.

(2) Telsiz ekipmanının hizmete sunulmasına ait kısıtlama olması yahut telsiz ekipmanının kullanım müsaadesine tabi olması halinde, telsiz ekipmanına eşlik eden evraklar; Türkçe ya da tüketiciler ile öbür son kullanıcıların çarçabuk anlayabileceği ve Kurumun kabul edeceği bir lisanda, kısıtlamalar ve müsaadelerin uygulandığı devletleri, coğrafik bölgelerin bilgisini, devletler ile coğrafik bölgelerde uygulanabilir olan kısıtlamalar ve müsaadelerin cinsini de içerir.

İktisadi işletmecilerin bilgileri

UNSUR 18 – (1) İktisadi işletmeciler, telsiz ekipmanlarını tedarik ettiği yahut kendilerine tedarik eden iktisadi işletmecilere ilişkin bilgileri, ekipmanların tedarik tarihinden sonraki 10 yıl mühlet ile koruma eder ve talep üzerine Kuruma bildirir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Telsiz Ekipmanlarının Uygunluğu

Telsiz ekipmanlarının uygunluk karinesi

HUSUS 19 – (1) Uyumlaştırılmış standartlara uygun telsiz ekipmanlarının, 5 inci unsurda belirlenen temel gereklere uygun olduğu kabul edilir.

Uygunluk kıymetlendirme prosedürleri

HUSUS 20 – (1) İmalatçı, 5 inci unsurda belirtilen temel gerekleri karşılamak hedefiyle telsiz ekipmanının uygunluk değerlendirmesini yapar. Uygunluk değerlendirmesi, 5 inci unsurun birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen temel gerekler için telsiz ekipmanının amaçlanan bütün çalışma şartlarını ve makul olarak öngörülebilecek kaideleri da dikkate alır. Telsiz ekipmanının farklı yapılandırmalarda olabileceği durumlarda uygunluk değerlendirmesi telsiz ekipmanının bütün muhtemel yapılandırmaları için 5 inci unsur de belirtilen temel gerekleri karşılayıp karşılamadığını doğrular.

(2) İmalatçılar;

a) Ek-2’de belirtilen iç üretim denetimi,

b) Ek-3’te belirtilen AB-tip incelemesi ve sonrasında iç üretim denetimine dayanan tipe uygunluk,

c) Ek-4’te belirtilen tam kalite teminatına dayanan uygunluk,

prosedürlerinden rastgele birini kullanarak telsiz ekipmanının 5 inci hususun birinci fıkrasında belirtilen temel gereklere uygun olduğunu gösterir.

(3) İmalatçılar, uyumlaştırılmış standartları uyguladığında; telsiz ekipmanının 5 inci hususun ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen temel gereklere uygunluğunu değerlendirirken;

a) Ek-2’de belirtilen iç üretim denetimi,

b) Ek-3’te belirtilen AB-tip incelemesi ve sonrasında iç üretim denetimine dayanan tipe uygunluk,

c) Ek-4’te belirtilen tam kalite garantisine dayanan uygunluk,

prosedürlerden rastgele birini kullanır.

(4) İmalatçılar, uyumlaştırılmış standartları uygulamadıysa yahut kısmen uyguladıysa ya da bu cins uyumlaştırılmış standartlar kelam konusu değilse, telsiz ekipmanının 5 inci unsurun ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen temel gereklere uygunluğunu değerlendirirken;

a) Ek-3’te belirtilen AB-tip incelemesi ve sonrasında iç üretim denetimine dayanan tipe uygunluk,

b) Ek-4’te belirlenen tam kalite garantisine dayanan uygunluk,

prosedürlerinden rastgele birini kullanır.

AB uygunluk beyanı

HUSUS 21 – (1) AB uygunluk beyanı 5 inci unsurda belirtilen temel gereklerin karşılandığını söz eder.

(2) AB uygunluk beyanı Ek-6’da belirlenen form ve içeriğe uygun olarak düzenlenir ve şimdiki halde tutulur. Piyasaya arz edilen yahut piyasada bulundurulan telsiz ekipmanlarının AB uygunluk beyanı Türkçeye çeviri edilir. 12 nci hususun dokuzuncu fıkrasında atıf yapılan kısa AB uygunluk beyanı, Ek-7’de belirlenen içeriğe uygun olarak düzenlenir ve şimdiki halde tutulur. Piyasaya arz edilen yahut piyasada bulundurulan telsiz ekipmanlarının kısa AB uygunluk beyanı Türkçeye çeviri edilir. Piyasaya arz edilen yahut piyasada bulundurulan telsiz ekipmanlarının AB uygunluk beyanının tam metni ve Türkçe çevirisi, kısa AB uygunluk beyanında belirtilen internet adresinde yer alır.

(3) Bir telsiz ekipmanının AB uygunluk beyanını gerektiren birden fazla düzenlemeye tabi olması durumunda, kelam konusu düzenlemelerle ilgili olarak tek bir AB uygunluk beyanı hazırlanır. Kelam konusu beyan ilgili düzenlemelerin isim ve yayım bilgilerini içerir.

(4) İmalatçılar, AB uygunluk beyanı düzenleyerek telsiz ekipmanının bu Yönetmelikte belirtilen gereklere uygunluğuna ait sorumluluğu üstlenir.

CE işaretinin genel prensipleri

UNSUR 22 – (1) CE işareti, “CE” İşareti Yönetmeliği ve CE işaretine ait ilgili mevzuatta belirtilen genel unsurlara tabidir.

(2) Telsiz ekipmanlarının yapısının gerektirdiği hallerde, telsiz ekipmanına iliştirilen CE işaretinin yüksekliği görünebilir ve okunabilir olarak kalması kaydıyla 5 mm’den az olabilir.

CE işareti iliştirmek için kurallar ve onaylanmış kuruluş kimlik numarası

UNSUR 23 – (1) CE işareti, telsiz ekipmanının yapısından ötürü işareti iliştirmenin mümkün olmadığı yahut haklı bir münasebet bulunduğu durumlar haricinde telsiz ekipmanına ya da ekipmanın bilgi levhasına görünebilir, okunabilir ve silinmez bir biçimde iliştirilir. Tıpkı vakitte ekipmanın ambalajına ise görünebilir ve okunabilir bir halde iliştirilir.

(2) CE işareti, telsiz ekipmanı piyasaya arz edilmeden evvel iliştirilir.

(3) Ek-4’te belirtilen uygunluk kıymetlendirme prosedürü uygulandığında, onaylanmış kuruluşun kimlik numarası, CE işaretinden sonra gelir. Onaylanmış kuruluşun kimlik numarası, CE işareti ile birebir yükseklikte olur. Onaylanmış kuruluşun kimlik numarası, onaylanmış kuruluşun kendisi ya da talimatları kapsamında imalatçı yahut yetkili temsilcisi tarafından iliştirilir.

(4) Kurum, CE işaretinin bu Yönetmelikte belirtilen kurallara uygun olarak kullanılması için gerekli önlemleri alır, uygunsuz bir formda kullanılması durumunda ise gerekli müeyyideleri uygular.

Teknik belge

UNSUR 24 – (1) Teknik belge, telsiz ekipmanının 5 inci unsurda belirtilen temel gereklere uygun olmasını sağlamak maksadıyla imalatçı tarafından kullanılan araçların ilgili bütün bilgilerini yahut ayrıntılarını içerir. Teknik belge en azından Ek-5’te belirtilen ögeleri içerir.

(2) Teknik evrak, telsiz ekipmanı piyasaya arz edilmeden evvel hazırlanır ve şimdiki halde tutulur.

(3) Teknik evrak ve rastgele bir AB-tip inceleme prosedürüyle ilgili yazışma, onaylanmış kuruluşun kabul edeceği bir lisanda hazırlanır.

(4) Kurum imalatçı yahut ithalatçıdan, teknik evrakın birinci, ikinci yahut üçüncü fıkralara uygun olmadığı ve bu biçimde telsiz ekipmanının 5 inci hususta belirtilen temel gereklere uygunluğunu doğrulamak için kâfi düzeyde ilgili bilgi ya da araçları sunamadığı durumlarda, 5 inci unsurda belirtilen temel gereklere uygunluğu doğrulamak için masrafları kendileri tarafından karşılanmak üzere Kurum tarafından kabul edilebilecek bir kuruluşa belirtilen mühlet içerisinde test yaptırmasını isteyebilir.

BEŞİNCİ KISIM

Uygunluk Kıymetlendirme Kuruluşları

Bildirim

UNSUR 25 – (1) Kurum, bu Yönetmelik kapsamında üçüncü taraf uygunluk kıymetlendirme vazifelerini gerçekleştirmek için görevlendirdiği kuruluşları Ticaret Bakanlığı aracılığıyla Kurul ve AB üyesi ülkelere bildirir.

Uygunluk kıymetlendirme kuruluşlarının görevlendirilmesi

UNSUR 26 – (1) Kurum, bu Yönetmeliğin maksadına uygun olarak uygunluk kıymetlendirme kuruluşlarının kıymetlendirilmesi için gerekli metodun belirlenmesi ve yürütülmesinden, uygun görülen kuruluşların görevlendirilmesinden, onaylanmış kuruluşların Kurula iletmek üzere Ticaret Bakanlığına bildiriminden ve bunların 31 inci unsura uygunlukları da dahil olmak üzere kontrolünden ve hususla ilgili düzenlemelerin yapılmasından sorumludur.

Uygunluk kıymetlendirme kuruluşlarının görevlendirilme metot ve asılları

UNSUR 27 – (1) Kurum, uygunluk kıymetlendirme kuruluşları ile rastgele bir çıkar bağlantısına girmez.

(2) Kurum, uygunluk kıymetlendirme kuruluşlarına ait faaliyetlerinde objektifliğini ve tarafsızlığını koruyacak biçimde yapılanır ve çalışır.

(3) Kurum, uygunluk kıymetlendirme kuruluşunun görevlendirilmesine ait her kararın, değerlendirmeyi gerçekleştirenlerden farklı uzman bireyler tarafından verilmesini sağlayacak halde yapılanır.

(4) Kurum, uygunluk kıymetlendirme kuruluşlarının gerçekleştirdiği uygunluk kıymetlendirme ya da danışmanlık faaliyetlerini, ticari ya da rekabetçi bir temelde sunmaz yahut sağlamaz.

(5) Kurum, elde ettiği bilgilerin kapalılığını korur.

(6) Kurum, misyonlarını yerine getirmek için buyruğunda kâfi sayıda uzman işçi bulundurur.

Bilgilendirme yükümlülüğü

HUSUS 28 – (1) Kurum, uygunluk kıymetlendirme kuruluşlarının kıymetlendirilmesi, görevlendirilmesi ve onaylanmış kuruluşların izlenmesi ile ilgili prosedürleri ve bunlar hakkındaki değişiklikleri Ticaret Bakanlığı aracılığıyla Kurula bildirir.

Onaylanmış kuruluşlara ait gerekler

HUSUS 29 – (1) Uygunluk kıymetlendirme kuruluşu, onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmesi için bu husustaki kaideleri sağlar.

(2) Uygunluk kıymetlendirme kuruluşu ilgili mevzuata uygun bir biçimde kurulur ve hükmî kişiliği haizdir.

(3) Uygunluk kıymetlendirme kuruluşu tarafsız olup, değerlendirdiği eser ve kuruluşlardan bağımsızdır. Değerlendirdiği telsiz ekipmanlarının dizaynında, imalatında, tedarikinde, montajında, kullanımında yahut bakımında yer alan teşebbüsleri temsil eden meslek federasyonu ya da iş birliğine ilişkin bir kuruluş; bağımsızlığını ve menfaat çatışması içinde olmadığını ispatlaması durumunda, bağımsız ve tarafsız bir kuruluş olarak kıymetlendirilebilir.

(4) Uygunluk kıymetlendirme vazifelerini gerçekleştirmekle sorumlu olan bir uygunluk kıymetlendirme kuruluşu, yöneticileri ve çalışanı; değerlendirdiği telsiz ekipmanını tasarlayan, imal eden, tedarik eden, kuran, satın alan, sahip olan, kullanan ya da bakımını yapan taraf yahut bu tarafların temsilcisi olamaz. Bu durum, uygunluk kıymetlendirme kuruluşunun faaliyetleri için gerekli olan telsiz ekipmanlarının kullanımını yahut kelam konusu telsiz ekipmanlarının ferdî hedefler için kullanımını engellemez. Uygunluk kıymetlendirme vazifelerini gerçekleştirmekle sorumlu bir uygunluk kıymetlendirme kuruluşu yöneticileri ve çalışanı; telsiz ekipmanlarının tasarımı, imalatı yahut montajı, pazarlanması, konseyimi, kullanım ya da bakımına direkt olarak dahil olmaz yahut bu faaliyetlere dahil olan tarafları temsil edemez ve uygunluk kıymetlendirme faaliyetlerine ait görüşlerinin bağımsızlığı yahut doğruluğu ile uyuşmazlık içerisinde olabilecek rastgele bir faaliyete dahil olamaz. Bu karar danışmanlık hizmetlerine de uygulanır. Uygunluk kıymetlendirme kuruluşları; şube, temsilcilik yahut yüklenicilerinin yürüttüğü faaliyetlerin, kendisinin gerçekleştirdiği kıymetlendirme faaliyetlerinin kapalılığını, objektifliğini ve tarafsızlığını etkilemediğini garanti eder.

(5) Uygunluk kıymetlendirme kuruluşu ve kuruluşun işçisi, yüksek düzeyde gerekli teknik yeterliğe ve mesleksel donanıma sahip olacak biçimde uygunluk kıymetlendirme faaliyetlerini yürütür ve kelam konusu faaliyetlerin sonunda bilhassa mali bahislere ait kararları alırken her türlü baskıdan, teşvikten ve faaliyet sonucundan etkilenebilecek kişi ya da şahıslardan bağımsız hareket eder.

(6) Uygunluk kıymetlendirme kuruluşu, Ek-3 ve Ek-4 ile verilen ve bunlarla ilgili onaylanmış vazifelerini, bu vazifelerin kendisi tarafından ya da kendi sorumluluğu altında gerçekleştirilmesi fark etmeksizin yürütebilecek kapasiteye sahip olmalıdır. Uygunluk kıymetlendirme kuruluşu, görevlendirilmiş olduğu her bir telsiz ekipmanı kategorisi ya da tipi ile her bir uygunluk kıymetlendirme prosedürü için her vakit aşağıdaki gerekli ögeleri tasarrufunda bulundurmalıdır:

a) Uygunluk kıymetlendirme misyonlarını gerçekleştirmek için uygun teknik bilgi ve deneyime sahip işçi.

b) Uygunluk kıymetlendirme faaliyetlerinde kullanılacak prosedürlerinin şeffaflığını yahut yine üretilebilirliğini sağlayacak biçimde, uygunluk değerlendirmesi gerçekleştirilirken göz önünde bulundurulan prosedürlerin açıklamalarına ve uygunluk kıymetlendirme kuruluşunun onaylanmış kuruluş olarak yerine getirdiği vazifeler ile öbür faaliyetleri ortasındaki ayrımı sağlayacak uygun siyaset ve prosedürler.

c) Taahhüt ettiği işin büyüklüğü, faaliyet gösterdiği bölüm, tertip yapısı, kelam konusu eserin teknoloji karmaşıklık derecesini ve imalat sürecinin hacmini ve vasfını dikkate alan, faaliyetlerin gerçekleşmesi için gerekli yollar.

ç) Uygunluk kıymetlendirme faaliyetleri ile ilişkili teknik ve idari vazifeleri uygun bir formda yerine getirmek için gerekli araçlar.

(7) Uygunluk kıymetlendirme misyonlarını gerçekleştirmekle sorumlu işçi aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

a) Uygunluk kıymetlendirme kuruluşunun görevlendirilmiş olduğu uygunluk kıymetlendirme faaliyetlerini kapsayan mesleksel ve teknik eğitime.

b) Gerçekleştirdikleri değerlendirmelerin gereklerine ait kâfi düzeyde bilgi birikimi ve bu değerlendirmeleri gerçekleştirmek için uzmanlık vasıflarına.

c) 5 inci hususta belirtilen temel gereklere, uygulanabilir uyumlaştırılmış standartlar ve ulusal mevzuata uygun bilgi ve anlayışa.

ç) Değerlendirmelerin gerçekleştirildiğini gösteren AB-tip incelemesi dokümanları yahut kalite sistemi onayları, kayıtları ve raporlarını hazırlamaya ait kabiliyete.

(8) Uygunluk kıymetlendirme kuruluşları, kendi yöneticilerinin ve uygunluk kıymetlendirme misyonlarını yürütmekten sorumlu olan işçisinin tarafsızlığını garanti eder. Uygunluk kıymetlendirme kuruluşu yöneticilerinin ve uygunluk kıymetlendirme vazifelerini yürütmekten sorumlu işçinin aldığı fiyatlar, yürütülen değerlendirmelerin sayısına yahut sonuçlarına bağlı değildir.

(9) Uygunluk kıymetlendirme kuruluşları, yürüttüğü kıymetlendirme faaliyetleri kapsamında mesleksel sorumluluk sigortası yaptırır.

(10) Uygunluk kıymetlendirme kuruluşunun işçisi, Kurum ile alakalı olan işler haricinde Ek-3 ve Ek-4 yahut bunları geçerli kılan bir ulusal mevzuatın rastgele bir kararı kapsamında, misyonlarını yürütürken elde ettiği tüm bilgiler hakkında mesleksel kapalılığı gözetir. Uygunluk kıymetlendirme kuruluşu tarafından mülkiyet hakları korunur.

(11) Uygunluk kıymetlendirme kuruluşları, ilgili standardizasyon faaliyetleri, telsiz ekipmanları ve frekans planlaması alanındaki düzenleyici faaliyetler ve onaylanmış kuruluş uyum kümesinin faaliyetlerine katılır ya da uygunluk kıymetlendirme vazifelerini gerçekleştirmekten sorumlu işçisinin bunlarla ilgili olarak bilgilendirilmesini sağlar ve kümenin çalışmaları sonucunda ortaya çıkan karar ve metinleri rehber evrak olarak uygular.

Onaylanmış kuruluşların uygunluk karinesi

HUSUS 30 – (1) Bir uygunluk kıymetlendirme kuruluşu, AB Resmi Gazetesi’nde isimleri yayımlanmış olan ilgili uyumlaştırılmış standartlar yahut bunların bir kısmında belirtilen kriterlere uygun olduğunu gösterdiği durumlarda, bu kuruluşun uygulanabilir uyumlaştırılmış standartların bu gerekleri kapsadığı ölçüde 29 uncu hususta belirtilen gereklere uygun hareket ettiği varsayılır.

Onaylanmış kuruluşun şube, temsilcilik ve yüklenicileri

UNSUR 31 – (1) Onaylanmış kuruluş, uygunluk kıymetlendirme ile ilgili muhakkak vazifeleri yüklenicilerine verdiği yahut şube ya da temsilciliklerine başvurulduğu durumlarda, yüklenicilerin yahut şube ya da temsilciliklerinin 29 uncu hususta belirtilen gerekleri karşılamasını sağlar ve husus hakkında Kurumu bilgilendirir.

(2) Onaylanmış kuruluş; yüklenici, şube yahut temsilcilikleri tarafından yürütülen vazifelerin her türlü sorumluluğunu üstlenmiş sayılır.

(3) Uygunluk kıymetlendirme faaliyetleri, yalnızca müşterinin bunu kabul etmesi halinde, bir şube yahut temsilcilik ya da yüklenici tarafından gerçekleştirilebilir.

(4) Onaylanmış kuruluşlar, yüklenicileri yahut şube ya da temsilciliklerine ve bunlar tarafından Ek-3 ve Ek-4 kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara ait yeterlik değerlendirmesi ile ilgili dokümanları Kuruma sunar.

Görevlendirilme başvurusu

UNSUR 32 – (1) Uygunluk kıymetlendirme kuruluşu, onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmek istemesi halinde Kuruma başvurur.

(2) Görevlendirme başvurusu ile birlikte, uygunluk kıymetlendirme faaliyetlerinin, uygunluk kıymetlendirme modülü yahut modülleri ile bu kuruluşun ehil olduğu telsiz ekipmanları ile ilgili açıklamalar, şayet varsa uygunluk kıymetlendirme kuruluşunun 29 uncu hususta belirtilen gerekleri karşıladığını kanıtlayan ulusal bir akreditasyon kurumu tarafından düzenlenen bir akreditasyon sertifikası Kuruma sunulur.

(3) Görevlendirme müracaatında bulunan uygunluk kıymetlendirme kuruluşunun bir akreditasyon sertifikası sunamadığı durumlarda, bu kuruluş Kuruma 29 uncu unsurda belirtilen gereklere uygunluğunun onaylanması, tanınması ve izlenmesi için gerekli olabilecek her türlü evraka dayalı ispatı sunar.

Görevlendirme prosedürü

UNSUR 33 – (1) Kurum, 29 uncu hususta belirtilen gerekleri karşılamış olan uygunluk kıymetlendirme kuruluşlarını onaylanmış kuruluş olarak görevlendirebilir.

(2) Kurum, görevlendirdiği kuruluşları Ticaret Bakanlığı aracılığıyla Kurul ve AB üyesi ülkelere bildirir. Bildirim, AB’nin Yeni Yaklaşım Onaylanmış Kuruluşlar Bilgi Sistemi kullanılarak yapılır.

(3) Bildirim, uygunluk kıymetlendirme faaliyetlerinin, uygunluk kıymetlendirme modülünün yahut modüllerinin ve değerlendirmeye husus telsiz ekipmanının bütün ayrıntıları ile kuruluşun yetkinliğine dair evrakları içerir.

(4) Kurum, bildirimin 32 nci hususun ikinci fıkrasında atıfta bulunulan akreditasyon sertifikasına istinaden yapılmadığı durumlarda, uygunluk kıymetlendirme kuruluşunun yeterliğini kanıtlayan evrakları Ticaret Bakanlığı aracılığıyla Komite ve AB üyesi ülkelere gönderir ve bu kuruluşun nizamlı olarak izlenmesini ve 29 uncu unsurda belirtilen gerekleri karşılamaya devam etmesini temin edecek düzenlemeleri yapar.

(5) Görevlendirilmek için müracaat yapan kuruluş, akreditasyon evrakı kullanıldığı durumlarda görevlendirildikten sonraki iki haftalık müddet içerisinde, akreditasyonun kullanılmadığı durumlarda ise görevlendirildikten sonraki iki aylık mühlet içerisinde yalnızca Kurul ve AB üyesi ülkeler tarafından bir itirazda bulunulmadığı hallerde onaylanmış kuruluş olarak faaliyetlerini gerçekleştirebilir. Sadece bu uygunluk kıymetlendirme kuruluşları, Kurul tarafından bir kimlik kayıt numarasının tahsis edilmesi ile Kurum tarafından onaylanmış kuruluş olarak atanır.

(6) Kurum, görevlendirme ile ilgili her türlü değişikliği Ticaret Bakanlığı aracılığıyla Kurul ve AB üyesi ülkelere bildirir.

Onaylanmış kuruluşların atanması

HUSUS 34 – (1) Bildirimi yapılan uygunluk kıymetlendirme kuruluşuna Komisyon tarafından ilgili mevzuat uyarınca bir kimlik kayıt numarası atanır.

(2) Kurum, onaylanmış kuruluşlara verilen kimlik numaralarını ve görevlendirdiği faaliyetlerle birlikte onaylanmış kuruluşların bir listesini kamuya açık hale getirir.

Görevlendirmelerle ilgili değişiklikler

UNSUR 35 – (1) Kurum, görevlendirdiği onaylanmış kuruluşun 29 uncu unsurda belirtilen gerekleri artık karşılamadığını ya da yükümlülüklerini yerine getirmediğini tespit etmesi durumunda, fiilin kıymetine bağlı olarak görevlendirmeyi kısıtlar, askıya alır yahut iptal eder. Komiteye ve AB üyesi ülkelere iletilmek üzere Ticaret Bakanlığını derhal bilgilendirir.

(2) Kurum, görevlendirmenin kısıtlanması, askıya alınması yahut iptali durumunda ya da görevlendirdiği onaylanmış kuruluşun faaliyetlerini durdurması halinde, bu kuruluşa ilişkin evraklara ait süreçlerin, öbür bir onaylanmış kuruluş tarafından yürütülmesi yahut bu evrakların gerektiğinde bildirim ve piyasa nezareti ve kontrolü faaliyetleri çerçevesinde kullanılmak üzere koruma edilmesi için gerekli önlemleri alır.

Onaylanmış kuruluşların yeterliğinin incelenmesi

UNSUR 36 – (1) Kurum, onaylanmış bir kuruluşun yeterliğiyle ya da bu kuruluşun tabi olduğu gerekler ve sorumlulukları yerine getirmeyi sürdürmesi ile ilgili kuşku duyarsa yahut bu tıp bir kuşku duyulduğu kendisine bildirilir ise inceleme yapar.

(2) Kurum, Komitenin talebi üzerine ilgili onaylanmış kuruluşun yeterliğinin devam ettirilmesi yahut görevlendirmeye temel bütün bilgileri sağlar.

(3) Kurum, soruşturma sırasında elde edilecek bütün değerli bilgilerin kapalı tutulmasını sağlar.

(4) Komite, onaylanmış bir kuruluşun görevlendirme süreçleri ile ilgili gerekleri karşılamadığını yahut bunları artık karşılayamaz hale geldiğini tespit ettiği durumlarda görevlendirmenin geri çekilmesi de dahil olmak üzere gerekli düzeltici önlemlerin gerçekleştirilmesini Kurumdan talep edebilir.

Onaylanmış kuruluşların uygulamaya ait yükümlülükleri

HUSUS 37 – (1) Onaylanmış kuruluşlar Ek-3 ve Ek-4’te belirtilen uygunluk kıymetlendirme prosedürleri uyarınca uygunluk kıymetlendirme faaliyetlerini yürütür.

(2) Uygunluk kıymetlendirme süreçleri, iktisadi işletmeciler için gereksiz yük yaratmayacak ve orantılı bir formda yürütülür. Uygunluk kıymetlendirme kuruluşları faaliyetlerini; taahhüt ettiği işin boyutu, faaliyet gösterdiği kesim, tertip yapısı, ilgili telsiz ekipmanı teknolojisinin karmaşıklığı ve üretim sürecinin daima yahut seri/parti halinde olma niteliğini dikkate alarak yürütür. Uygunluk kıymetlendirme kuruluşları kelam konusu süreçlerde, telsiz ekipmanının bu Yönetmeliğe uygunluğu için gerekli olan müdafaa düzeyini ve zorluk derecesini göz önünde bulundurarak hareket eder.

(3) Onaylanmış kuruluş, imalatçının 5 inci unsurda belirtilen temel gerekleri yahut ilgili uyumlaştırılmış standartları ya da öteki teknik özellikleri karşılamadığını tespit etmesi durumunda, imalatçıdan gerekli düzeltici önlemleri almasını ister ve AB-tip inceleme evrakı yahut kalite sistemi onayı vermez.

(4) Onaylanmış kuruluş, AB-tip inceleme dokümanının yahut kalite sistemi onayının verilmesini müteakip uygunluğun izlenmesi sürecinde telsiz ekipmanının uygun olmadığını tespit etmesi halinde, imalatçıdan gerekli düzeltici önlemleri almasını ister ve AB-tip inceleme evrakı yahut kalite sistemi onayını hususun değerine nazaran askıya alır ya da iptal eder.

(5) Onaylanmış kuruluş, düzeltici önlemlerin alınmadığı yahut gerekli tesire sahip olmadığı durumlarda, bahsin kıymetine nazaran AB-tip inceleme dokümanı yahut kalite sistemi onayını kısıtlar, askıya alır yahut iptal eder.

Onaylanmış kuruluşların kararlarına itiraz

HUSUS 38 – (1) Onaylanmış kuruluşların kararlarına, 26/2/2004 tarihli ve 25385 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmeliğin 11 inci unsuru kararı uyarınca itiraz edilebilir.

Onaylanmış kuruluşların bilgi verme yükümlülüğü

HUSUS 39 – (1) Kurumca görevlendirilen onaylanmış kuruluşlar;

a) Ek-3 ve Ek-4’teki gerekler uyarınca bir AB-tip inceleme dokümanının yahut bir kalite sistemi onayının reddedilmesi, kısıtlanması, askıya alınması yahut iptal edilmesi durumunda,

b) Görevlendirmenin kapsamını yahut kaidelerini etkileyen rastgele bir durumda,

c) Kurumun uygunluk kıymetlendirme faaliyetlerine ait bilgi talebinde,

ç) Talep edilmesi halinde, Türkiye dışındaki faaliyetleri ve yüklenici münasebetleri de dahil olmak üzere onaylanmış kuruluş olarak gerçekleştirdikleri uygunluk kıymetlendirme faaliyetleri ve başka faaliyetler ile ilgili olarak,

Kurumu bilgilendirir.

(2) Onaylanmış kuruluşlar, Ek-3 ve Ek-4’teki gerekler uyarınca bu Yönetmelik kapsamında birebir kategorideki telsiz ekipmanlarını kapsayan benzeri uygunluk kıymetlendirme faaliyetlerini gerçekleştiren öbür onaylanmış kuruluşlara, uygunluk değerlendirmelerinin olumsuz ve talep üzerine ise olumlu sonuçlarına ait bilgileri sunar.

(3) Onaylanmış kuruluşlar, Ek-3 ve Ek-4 kapsamında bilgi verme yükümlülüklerini yerine getirir.

Deneyim paylaşımı

UNSUR 40 – (1) Kurum, onaylanmış kuruluşlara ait ulusal deneyim paylaşımının gerçekleştirilmesine katkıda bulunabilir.

Onaylanmış kuruluşların uyumu

HUSUS 41 – (1) Kurum, bu Yönetmelik kapsamında görevlendirdiği onaylanmış kuruluşlar ortasında gerekli uyum ve iş birliğini sağlar. Kurum, bu Yönetmelik kapsamında görevlendirdiği onaylanmış kuruluşların, Kurul tarafından oluşturulan sektörel onaylanmış kuruluşlar kümesinin çalışmalarına direkt yahut yetkili temsilcileri aracılığıyla katılmalarını temin eder.

ALTINCI KISIM

Piyasa Nezareti ve Kontrolü

Piyasa nezareti ve kontrolü

UNSUR 42 – (1) Kurum, telsiz ekipmanlarının piyasa nezareti ve kontrolü faaliyetleri ve bu kapsamda alınacak önlemlere ait ikincil düzenlemeleri yapar.

Ulusal seviyede risk teşkil eden telsiz ekipmanı için izlenecek prosedürler

UNSUR 43 – (1) Kurum, bu Yönetmelik kapsamındaki telsiz ekipmanını, insan sıhhati ve güvenliği ile bu Yönetmelik kapsamında kamu faydasının korunması konusunda risk teşkil ettiğine dair kâfi sebebin bulunması halinde, kelam konusu telsiz ekipmanı hakkında bu Yönetmelikte belirtilen bütün gerekleri karşılayan bir kıymetlendirme gerçekleştirir. İlgili iktisadi işletmeciler, bu hedef doğrultusunda Kurum ile iş birliği yapar. Kurum, kelam konusu kıymetlendirme sırasında telsiz ekipmanının bu Yönetmelikte belirtilen gereklere uygun olmadığını tespit etmesi halinde, ilgili iktisadi işletmecilerden telsiz ekipmanını anılan gereklere uygun hale getirmek, telsiz ekipmanını piyasadan çekmek ya da riskin niteliği ile orantılı halde makul bir müddet içinde geri çağırmak üzere uygun tüm düzeltici süreçleri gecikmeksizin yapmalarını talep eder. Kurum, yapılan bu süreçlere ait ilgili onaylanmış kuruluşu bilgilendirir.

(2) Kurum, risk teşkil eden telsiz ekipmanı ile ilgili uygunsuzluğun yalnızca Türkiye ile sonlu olmadığını değerlendirmesi halinde, kıymetlendirme sonuçları ve iktisadi işletmecilerden almasını istediği önlemler hakkında, Kurula ve AB üyesi ülkelere iletmek üzere, Ticaret Bakanlığını bilgilendirir.

(3) İktisadi işletmeci, piyasada bulundurduğu tüm telsiz ekipmanlarına ait her türlü düzeltici önlemleri alır.

(4) İlgili iktisadi işletmeci, birinci fıkrada belirtilen müddet içerisinde gereken düzeltici önlemleri almadığı takdirde Kurum, eserlerin piyasada bulundurulmasının yasaklanması yahut kısıtlanması ya da piyasadan çekilmesi yahut geri çağrılması için her türlü uygun süreksiz önlemi alır. Kurum, bu tedbirler hakkında Ticaret Bakanlığı aracılığıyla Kurulu ve AB üyesi ülkeleri derhal bilgilendirir.

(5) Dördüncü fıkrada belirtilen bilgiler; bilhassa uygun olmayan telsiz ekipmanının tarifi, telsiz ekipmanın menşei, tez edilen uygunsuzluk durumunun özelliği ve içerdiği risk, ilgili iktisadi işletmeci tarafından öne sürülen argümanlar ve alınan önlemlerin özelliği ve mühletini belirlemek için gerekli olan datalar ile ilgili mevcut bütün ayrıntıları içerir. Kurum bilhassa uygunsuzluğun;

a) Telsiz ekipmanının 5 inci unsurda belirtilen temel gerekleri karşılayamamasına yahut,

b) Bir uygunluk karinesinin verilmesini sağlamış olan ve 19 uncu hususta atıfta bulunulan uyumlaştırılmış standartlardaki eksiklere,

bağlı olarak gerçekleşip gerçekleşmediğini belirtir.

(6) Kurum, AB pazarında başlatılan bir sürece ait Komite tarafından iletilen bilgiye istinaden, ilgili telsiz ekipmanının uygunsuzluğuna dair uygulanmasını kabul ettiği bir önlemi ve elinde bulunan rastgele bir ek bilgiyi; ayrıyeten, bildirilen önleme itiraz ediyorsa itirazlarını, Ticaret Bakanlığı aracılığıyla Komiteye ve AB üyesi ülkelere bildirir.

(7) Dördüncü fıkrada belirtilen bilgilerin alınmasından sonraki üç ay içinde, Komite yahut üye devletler tarafından itiraz edilmediği durumlarda bu önlemler geçerli sayılır.

(8) Kurum, kelam konusu telsiz ekipmanının piyasadan çekilmesi de dahil uygun kısıtlayıcı önlemlerin gecikmeksizin alınmasını sağlar.

Korunma prosedürü

HUSUS 44 – (1) 43 üncü unsurun üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen önleme karşı Avrupa Birliği ülkelerinden ve Kuruldan itiraz olur ve Kurul tarafından yapılan incelemede kelam konusu önlemin haklı bir münasebete dayanmadığına hükmedilirse Kurum önlemi yürürlükten kaldırır.

(2) Kurul tarafından yapılan incelemede bir üye devlet tarafından alınan ulusal önlemin haklı bir münasebete dayandığına birinci fıkra kapsamında hükmedilirse Kurum, uygunsuz ekipmanın Türkiye piyasasından çekilmesini sağlamak için gerekli tedbirleri alır ve bahse ait Kurulu bilgilendirir.

Uygun olduğu halde risk teşkil eden telsiz ekipmanı

HUSUS 45 – (1) 43 üncü unsurun birinci fıkrası kapsamında değerlendirmesi gerçekleştirilen telsiz ekipmanının, bu Yönetmeliğe uygun olmasına karşın insan sıhhati ve güvenliği ya da kamu faydasının korunması manasında risk oluşturduğunun tespit edilmesi halinde Kurum; eser piyasaya arz edilmiş ise riskin cinsine nazaran, eserin piyasadan çekilmesi yahut eserin makul bir müddet içerisinde geri çağrılması formunda olmak üzere, eserin risk taşımaması için uygun olan tüm önlemlerin ilgili iktisadi işletmeci tarafından alınmasını sağlar.

(2) İktisadi işletmeci, piyasada bulundurduğu telsiz ekipmanlarına ait olarak her türlü düzeltici önlemin alınmasını sağlar.

(3) Kurum, telsiz ekipmanlarına ait her türlü düzeltici önlemi Ticaret Bakanlığı aracılığıyla Kurula ve AB üyesi ülkelere bildirir. Kelam konusu bildirim; mevcut bütün ayrıntıları, telsiz ekipmanının tanımlanması için gerekli olan dataları, menşei ve tedarik zincirini, taşıdığı riski ve ayrıyeten ülkede alınan önlemin müddetini ve niteliğini içerir.

(4) Kurum; Komitenin önlemlerin uygulanmasına devam edilip edilmeyeceğine dair kararlarını, çıkaracağı düzenlemeler çerçevesinde uygular.

Uygunsuzluk durumları

UNSUR 46 – (1) Kurum, 43 üncü unsurda belirtilen kararlar gizli kalmak kaydıyla;

a) CE işaretinin 23 üncü maddeyi yahut ilgili CE işareti mevzuatını ihlal edecek biçimde iliştirilmiş olması,

b) CE işaretinin iliştirilmemesi,

c) Onaylanmış kuruluşun kimlik numarasının, Ek-4’te belirtilen uygunluk kıymetlendirme prosedürünün uygulandığı durumlarda 23 üncü maddeyi ihlal edecek halde iliştirilmesi yahut iliştirilmemiş olması,

ç) AB uygunluk beyanının hazırlanmaması,

d) AB uygunluk beyanının hakikat bir halde hazırlanmaması,

e) Teknik evrakın mevcut olmaması yahut eksik olması,

f) 12 nci hususun altıncı yahut yedinci fıkralarında yahut 14 üncü unsurun üçüncü fıkrasında atıfta bulunulan bilgilerin eksik yahut yanlış olması,

g) 12 nci hususun sekizinci, dokuzuncu ve onuncu fıkralarında belirtilen telsiz ekipmanının kullanım emeline ait bilgilerin, AB uygunluk beyanının yahut kullanım kısıtlamalarının telsiz ekipmanıyla birlikte verilmemesi,

ğ) 18 inci hususta belirtilen iktisadi işletmecilerin tanımlanmasına ait gereklerin yerine getirilmemesi,

h) 7 nci unsura uyulmaması,

durumlarından rastgele birini tespit etmesi halinde, ilgili iktisadi işletmeciden uygunsuzluk durumunun sonlandırılmasını ister.

(2) Kurum, birinci fıkrada atıfta bulunulan uygunsuzluk durumunun devam etmesi halinde, telsiz ekipmanının piyasaya arzının engellenmesi yahut kısıtlanması için gerekli önlemleri alır yahut bu telsiz ekipmanının piyasadan çekilmesi ya da geri çağrılmasını sağlar.

YEDİNCİ KISIM

Çeşitli ve Son Kararlar

Avrupa Birliği mevzuatına ahenk

HUSUS 47 – (1) Bu Yönetmelik, 1999/5/AT sayılı Direktifi yürürlükten kaldıran, telsiz ekipmanlarının piyasaya arzına ait üye devletlerin kanunlarının ahenkleştirilmesi hakkındaki 16/4/2014 tarihli ve 2014/53/AB sayılı Avrupa Parlamentosu ve Kurul Direktifi dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına ahenk çerçevesinde hazırlanmıştır.

Kurul ile irtibat

UNSUR 48 – (1) Bu Yönetmelik çerçevesinde Kurum ile Kurul yahut AB üyesi ülkeler ortasındaki her türlü bildirim ve irtibat Ticaret Bakanlığı aracılığı ile sağlanır.

İdari yaptırımlar

HUSUS 49 – (1) Bu Yönetmelik kararlarına muhalif davrananlar hakkında, Eserlere Ait Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ile Elektronik Haberleşme Kanunu kararları uygulanır.

Düzenlemeler

UNSUR 50 – (1) Kurum, bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili düzenlemeleri yapar.

Atıflar

UNSUR 51 – (1) Başka düzenlemelerde 24/3/2007 tarihli ve 26472 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği (1999/5/AT)’ne yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış olarak kabul edilir.

(2) Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliğine dayanarak yürürlüğe konulan Şura kararı, bildirim ve başka düzenlemelerin bu Yönetmeliğe karşıtlık teşkil etmediği sürece, uygulanmasına devam edilir. Kurum, 2014/53/AB sayılı Direktif kapsamında alınan Kurul kararlarını çıkaracağı düzenlemeler çerçevesinde uygular.

Tebligat

UNSUR 52 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında, yapılacak tebligatlar hakkında 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu kararları uygulanır.

Karar bulunmayan konular

UNSUR 53 – (1) Bu Yönetmelikte karar bulunmayan konularda ilgili öbür mevzuat kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

UNSUR 54 – (1) 24/3/2007 tarihli ve 26472 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği (1999/5/AT) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş süreci

SÜREKSİZ UNSUR 1 – (1) Kurum, bu Yönetmelik kapsamında bulunan konularda, 54 üncü husus ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik kararlarına uygun üretilen ve bu Yönetmeliğin yayımından itibaren 3 ay içerisinde piyasaya arz edilen aygıtların piyasada bulunması yahut hizmete sunulmasına mahzur olmaz.

(2) Birinci fıkra kararı, AB piyasasına arz edilecek aygıtlara uygulanmaz.

Yürürlük

HUSUS 55 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tar

You may also like