TBMM, personel alım yönetmeliğinde değişiklik yaptı

11 Ağustos 2020 tarih ve 31210 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. YÖNETMELİK Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından: TÜRKİYE BÜYÜK …

By

11 Ağustos 2020 tarih ve 31210 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

YÖNETMELİK

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATINDA BIRINCI SEFER MISYONA BAŞLAYACAKLAR İÇİN YAPILACAK IMTIHANLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

UNSUR 1 – 28/6/2013 tarihli ve 28691 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatında Birinci Kez Misyona Başlayacaklar İçin Yapılacak Imtihanlar Hakkında Yönetmeliğin 1 inci hususunun birinci fıkrasında yer alan “memur, kontratlı ve süreksiz personel” ibaresi “memur ve kontratlı personel” halinde değiştirilmiştir.

UNSUR 2 – Tıpkı Yönetmeliğin 2 nci unsurunun birinci fıkrasında yer alan “(A), (B) ve (C) fıkralarına nazaran birinci kere memur, kontratlı ve süreksiz personel” ibaresi “(A) ve (B) fıkralarına nazaran birinci sefer memur ve kontratlı personel” formunda değiştirilmiştir.

HUSUS 3 – Tıpkı Yönetmeliğin 4 üncü hususunun birinci fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmış, (ı) bendinde yer alan “(B) ve (C) fıkralarına” ibaresi “(B) fıkrasına” formunda değiştirilmiştir.

UNSUR 4 – Birebir Yönetmeliğin 7 nci unsurunun birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “yetmiş” ibaresi “altmış” olarak değiştirilmiştir.

HUSUS 5 – Tıpkı Yönetmeliğin 11 inci unsurunun birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “yetmiş” ibareleri “altmış” olarak değiştirilmiştir.

UNSUR 6 – Tıpkı Yönetmeliğin 13 üncü hususunun üçüncü fıkrasında yer alan “sözlü imtihanın yahut uygulama imtihanının bitiminden itibaren en geç yirmi gün içinde” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

HUSUS 7 – Birebir Yönetmeliğin 15 inci unsurunun ikinci fıkrasında yer alan “, Türkiye ve Orta Doğu Amme Yönetimi Enstitüsüne” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrasında yer alan “yetmiş” ibaresi “altmış” olarak değiştirilmiştir.

UNSUR 8 – Birebir Yönetmeliğin 16 ncı unsuru yürürlükten kaldırılmıştır.

UNSUR 9 – Tıpkı Yönetmeliğin 21 inci unsurunun birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

“(1) Kurum takım ve durumlarına alınacak engelliler hakkındaki süreçler; 2/1/2014 tarihli ve 2014/5780 sayılı Bakanlar Heyeti Kararıyla yürürlüğe konulan Engelli Kamu Işçi Seçme Imtihanı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik uyarınca ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Çalışanı Seçme Imtihanı sonuçları ve bu Yönetmelikteki temellere uygun olarak Aile, Çalışma ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı ile uyum içerisinde yürütülür.”

“(3) 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Toplumsal Hizmetler Kanununun ek 1 inci hususu kapsamında olanlarla ilgili süreçler Aile, Çalışma ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı ile uyum içerisinde yürütülür.”

UNSUR 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

HUSUS 11 – Bu Yönetmelik kararlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi Lideri yürütür.

You may also like