TBMM, Onur Mükafatı Yönetmeliğinde Değişiklik

YÖNETMELİK Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından: TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ONUR MÜKAFATI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI …

By

YÖNETMELİK

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ONUR MÜKAFATI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

UNSUR 1 – 9/4/2015 tarihli ve 29321 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi Onur Mükafatı Yönetmeliğinin 3 üncü hususunun birinci fıkrasının (a) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve öteki bent buna nazaran teselsül ettirilmiştir.

“b) Şura: TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Şurasını,”

UNSUR 2 – Birebir Yönetmeliğin 4 üncü hususunun birinci fıkrasında yer alan “para mükafatı,” ibaresi ile tıpkı unsurun ikinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

HUSUS 3 – Tıpkı Yönetmeliğin 5 inci hususu aşağıdaki formda değiştirilmiştir.

HUSUS 5 – (1) TBMM Onur Mükafatı Şura tarafından belirlenen tarihte verilir. Onur Mükafatı takvimi gerektiğinde Lider tarafından ayrıyeten belirlenebilir.

(2) TBMM Onur Mükafatı verilen yıllarda en fazla 2 bireye TBMM Onur Mükafatı verilebilir.

(3) TBMM Onur Mükafatına layık görülen eser, çalışma ve faaliyet, birden çok kişinin katıldığı ortak bir çalışmanın eseriyse, bu şahısların her birine berat ve heykel verilir.

(4) Daha evvel TBMM Onur Mükafatı almış olanlara tekrar ödül verilemez. Lakin, üçüncü fıkrada belirtilen ortak çalışmada bulunulması halinde bu karar uygulanmaz.

(5) TBMM Onur Mükafatına layık görülen kişinin vefat etmesi durumunda ödül; yasal mirasçısına verilir. Ödül sahibinin yasal mirasçısının olmaması yahut bulunamaması halinde, mükafatın ne formda verileceği Heyet tarafından belirlenir.”

UNSUR 4 – Birebir Yönetmeliğin 6 ncı unsurunun birinci fıkrası aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

“(1) Kıymetlendirme Komitesi; Şura Lideri başkanlığında Şura üyeleri ve TBMM Başkanlığı Genel Sekreterinden oluşur.”

UNSUR 5 – Tıpkı Yönetmeliğin 9 uncu unsurunun birinci fıkrasında yer alan “altıncı” ibaresi “yedinci” olarak değiştirilmiştir.

UNSUR 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

HUSUS 7 – Bu Yönetmelik kararlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi Lideri yürütür.

You may also like