Taban fiyat artışı, memurlardan işsizlere 82 milyonu nasıl etkiledi?

2021 yılı minimum fiyat artışı memurlardan işsizlere 82 milyonu nasıl etkiledi? Minimum Fiyat Tespit Kurulu Kararı’na nazaran; Personelin bir …

By

2021 yılı minimum fiyat artışı memurlardan işsizlere 82 milyonu nasıl etkiledi?

Minimum Fiyat Tespit Kurulu Kararı’na nazaran; Personelin bir aylık olağan çalışma karşılığı minimum fiyatı; 1/1/2021-31/12/2021 tarihleri ortasında brüt 3.577,5 TL ve net 2.825 TL olarak tespit edilmiştir. Personel bölümünün dahi beklemediği % 21,56 oranında bir artış oldu. Ayrıyeten, her yıl iki periyot için hesaplanan taban fiyat altıncı sefer yılın tamamı için tespit edilmiştir.

Taban fiyattaki artışlar, memurların ve kontratlı çalışanın de içinde bulunduğu 82 milyonu bir formda etkilemektedir. Bazılarının eline geçen fiyat meblağı artarken bazılarının de üzerindeki mali yük artmaktadır. Kimileri da aylık almaya başlamaktadır. Münasebetiyle taban fiyat artışı birçok kesiti direkt yahut dolaylı olarak etkileyen bir özellik arz etmektedir.

Minimum fiyat memur maaşlarını direkt tesirler mi?

Bütün çalışanlar ve özelde de memurlar ve kontratlı işçi için uygulanacak minimum geçim indirimi, taban fiyata nazaran belirlendiği için memur ve kontratlı işçi maaşları taban fiyattan direkt etkilenmektedir.

Taban geçim indirimi 01.01.2021 – 31.12.2021 (Ocak) için belirlenen taban fiyatın mükellefin durumuna nazaran belirlenen oranın ücretliler için belirlenen 1’inci fiyat dilimi (%15) ile çarpılmak suretiyle bulunmaktadır. Memurlar ve kontratlı işçi de fiyatlı olduğu için taban geçim indiriminden yararlanmaktadır. Münasebetiyle 01.01.2021 – 31.12.2021 (Ocak) için belirlenen 3.577,5 TL fiyatındaki minimum fiyat çalışanlar açısından kıymet arz etmektedir.

2021 yılı için taban geçim indirimi fiyatları ne kadardır?

1- Bekar Memur: 3.577,5 x % 50 x % 15 = 268,31 TL, 2- Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz: 3.577,5 x % 60 x % 15= 321,97 TL, 3- Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu: 3.577,5 x % 67,5 x % 15= 362,22 TL, 4- Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu:3.577,5 x % 75 x % 15= 402,46 TL, 5- Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu: 3.577,5 x % 80 x % 15= 429,3 TL, 6- Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu 3.577,5 x % 85 x % 15= 456,13 TL.

2021 yılı birinci 6 aylık devri varsayımı taban fiyatın % 85’i için hesaplanan gelir vergisi meblağı 456,13 TL olduğundan Minimum Geçim İndirimi 2021 yılında 456,13 TL’yi aşamayacaktır. Hesaplanan gelir vergisi meblağının da 456,13 TL olduğu dikkate alındığında evli ve 4 çocuklu bir minimum ücretliden gelir vergisi alınmamaktadır. Lakin, vergi dilimi % 20 olunca vergi ödemesi kelam konusu olmaktadır. Boşanmış lakin çocukların velayeti kendisinde olan memur da bu tablo temel alınarak minimum geçim indiriminden faydalanabilecektir. Bu nedenle minimum fiyatın brüt fiyatı birebir olmakla birlikte ele geçen net meblağı şahıstan şahsa değişmektedir.

Minimum fiyat artışı konutta bakım fiyatını arttırır mı?

Bakıma muhtaç engelli ve bakıma muhtaç engelliye konutta bakım hizmeti veren şahıslara Aile ve Toplumsal Siyasetler Bakanlığı tarafından ödenmekte olan konutta bakım fiyatları maaş katsayısına nazaran belirlendiği için minimum fiyat artışı konutta bakım fiyatını etkilemez. Lakin, taban fiyat konutta bakım parası alacakların belirlenmesinde tesirli olmaktadır. 1 Ocak sonrası hane halkının kişi başına düşen gelirinin 1.704,46 TL’nin (Asgari Geçim İndirimi çıkarılarak net minimum fiyat belirlenmektedir) altında olması kâfi olacaktır. Kişi başına gelirinden ötürü başvurusu reddedilenler taban fiyat artışı sonrasında tekrar başvurabilirler. 65 yaş aylığı bağlanabilmesi için ise 1 Ocak’tan itibaren 852,23 TL’nin altında olması kâfi kabul edilecektir. Minimum fiyatın artması birçok yeni bireye maaş bağlanması manasına gelmektedir.

Minimum fiyat sigortalıların borçlanma meblağını tesirler mi?

Tekrar sigortalıların borçlanma meblağları da taban fiyatla direkt ilgilidir. Bu nedenle borçlanma yapacak sigortalıların ödeyecekleri borçlanma fiyatları da artmaktadır. Ayrıyeten, isteğe bağlı sigortalıların ödeyecekleri sigorta prim fiyatlarından tutun da yurt içi ve yurt dışı borçlanma fiyatlarına kadar birçok ödeme minimum fiyata bağlıdır. Yeniden Bağ-Kur’luların ödeyecekleri prim fiyatları ile SGK tarafından kesilen idari para cezalarının meblağı da minimum fiyat fiyatına nazaran belirlenmektedir.

Minimum fiyat ne kadar yüksek olursa ödenecek prim meblağları ile ödenecek idari cezalar da o kadar yüksek olabilmektedir. Bu nedenle minimum fiyat artışları, başta prim gelirleri artacağı için Toplumsal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile fiyatları artacağı için taban fiyatla çalışanları ziyadesiyle keyifli etmektedir.

Minimum fiyat milyonlarca GSS’linin ödeyeceği meblağı arttırdı

Genel sıhhat sigortası kapsamında olanların ödeyecekleri GSS primleri de minimum fiyata nazaran belirlendiğinden taban fiyat artışı, ödenecek GSS primlerini de arttırmaktadır. Bu ödeme ise milyonlarca GSS’linin ödeyeceği prim yükünü arttırmaktadır. Yeni minimum fiyata nazaran GSS’li olanlar; 3.577,5 * % 3 = 107,32 TL ödeyecektir. Daha evvel bu fiyat 2.943 * % 3 = 88,29 TL idi.

Taban fiyat işsizlik sigortası ve sigorta primine temel yarar tavanını arttırırdı

İşsizlik ödeneği meblağı, onaltı yaşından büyük çalışanlar için uygulanan aylık taban fiyatın brüt meblağının yüzde seksenini geçememektedir. Alt limit ise brüt taban fiyatın yüzde 40’ıdır. Münasebetiyle taban fiyat artışı işsizlik ödeneğinin hem tabanını hem de tavanını arttırmıştır. Buna nazaran tavan 2.862 TL, tabanı ise 1.431 TL olmuştur. Yeniden taban fiyat artışı sigorta primine temel yarar tavanını da arttırmıştır. Buna nazaran hem SSK hem de Bağ-Kur’luların sigorta primine temel kar tavanları 3.577,5 x 7,5 = 26.831,25 TL olmuştur.

Minimum fiyat artışı, ödenen rapor parasını da arttırırdı

Sigortalılara (memurlar hariç) yapılan süreksiz iş göremezlik ödeneği; iş kazasının yahut doğumun olduğu tarihten, meslek hastalığı yahut hastalık halinde ise iş göremezliğin başladığı tarihten evvelki oniki aydaki son üç ay içinde, sigortalı ismine SGK’ya bildirilmiş olan prime temel karlarının, bu süredeki gün sayısına bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama günlük yarar temel alınarak hesaplanır. Münasebetiyle taban fiyat artışı SGK tarafından ödenen süreksiz iş göremezlik ödeneğini meblağını arttıracaktır.

İstisna tutulacak yemek parası, çocuk artırımı ve aile artırımı ne kadar oldu?

Prime temel karlardan istisna tutulacak yemek parası, çocuk artırımı ve aile artırımı (yardımı) meblağları 5510 sayılı Kanun’un 4’üncü hususunun birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların;

– Yemek parası: 1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri ortasında; 119,25 TL x % 6 = 7,15 TL (Günlük),

– Çocuk artırımı: 1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri ortasında; 3.577,5 TLx % 2 = 71,55 TL (Aylık),

– Aile artırımı (yardımı): 1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri ortasında; 3.577,5 TLx %10 = 357,75 TL (Aylık),

fiyatındaki çıkarları, prime temel yarara dahil edilmeyecektir.

Yeraltı maden personellerine ödenecek fiyat ne kadar olacak?

Taban fiyatın 3.577,5 TL’ye çıkmasından faydalanacak bölümlerin başında yer altı maden personelleri geliyor. Soma faciasından sonra 3213 sayılı Maden Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle taban fiyatları minimum fiyatın iki katına çıkartılan yer altı maden çalışanları, yıl başından itibaren 7.155 TL brüt fiyat alacaklar. Taban geçim indirimiyle bu sayı daha da artacaktır.

Sonuç olarak, Toplumsal Güvenlik Kurumu Başkanlığı minimum fiyat artışları sonrasında prime temel yararların alt ve üst sonları ile birtakım süreçlere temel fiyatlarla ilgili olarak genelge çıkarttığı vakit minimum fiyat artışlarının nasıl bir mali yük getirdiği daha net görülecektir. Taban fiyatlardaki artışların bazılarını sevindirirken bazılarını de üzebildiğini söz edebiliriz. Ümit ederiz ki taban ücretlileri sevindiren bu artış kayıt dışı istihdamı tetiklemez.

You may also like