Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik

CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 2758 Ekli “Sürekli Hizmetle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara Ait Kararda Değişiklik …

By

CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 2758

Ekli “Sürekli Hizmetle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara Ait Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”m yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 156 ncı ve 157 nci unsurları ile 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığı Işçisine Ait Kimi Düzenlemeler Hakkında Kanunun 16 ncı ve 17 nci unsurları yeterince karar verilmiştir.

DAIMA HIZMETLE YURT DIŞINDA BULUNAN MEMURLARA ÖDENECEK AYLIKLARA AIT KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

HUSUS 1- 29/6/2009 tarihli ve 2009/15191 sayılı Bakanlar Şurası Kararı ile yürürlüğe konulan Daima Vazifeyle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara Ait Kararın 2 nci unsurunun 2. fıkrasında taraf alan “Maliye Bakanı” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanı” halinde değiştirilmiştir.

UNSUR 2- Birebir Kararın 3 üncü hususunun 2. fıkrasında nokta alan “Maliye Bakanlığı” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığı” halinde değiştirilmiştir.

UNSUR 3- Birebir Kararın 7 nci hususuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Daima hizmetle yurtdışmda bulunan ve aylıklarını bu Karar kapsamında alan işçiye, müteakip ayın aylığına mahsuben Kaynak ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek esaslar dahilinde avans ödenebilir. Bu biçimde yapılacak avans ödemeleri, ilişkin olduğu aylıkla birlikte kanuni kesintilere tabi tutulur ve ilgililerin vefatı halinde geri alınmaz.”

UNSUR 4- Birebir Kararın ek 1 inci hususu aşağıdaki halde değiştirilmiştir.
“EK HUSUS 1- (1) Kapsama dahil memurlara, aile yardımı ödeneğine hak kazanan çocuklarından yurtdışmda eğitim-öğretim görenleri için, belgelendirilmesi ve ilgisine nazaran bakan ya da kurum en üst başkanının olurunun alınması kuralıyla eğitim yardımı verilebilir.
(2) Eğitim yardımı, birinci, orta ve lise tahsiline devam eden her bir çocuk için, eğitim-öğretim yılı masrafının %50’si, yirmi üç yaşından büyük olmamak üzere lisans seviyesinde üniversite tahsiline devam eden her bir çocuk için ise eğitim-öğretim yılı masrafının %30’u orantısında hesaplanır ve aylık bazda ödenir. Servis, kurs ve yemek fiyatları ile gibisi ödemeler eğitim-öğretim yılı masrafı kapsamında kabul edilmez.
(3) Aylık bazda ödenecek eğitim yardımı, çocuğun tahsil gördüğü devlet için 1. aşamanın dördüncü kademesindeki meslek memurunun bu Karar çerçevesinde hesaplanan yurtdışı aylığının %15’ini, üniversite tahsili görenler için %10’unu aşamaz.”
HUSUS 5- Birebir Kararın ek 2 nci unsurunun 2. fıkrasında bölge alan “Maliye Bakanlığı” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığı” biçiminde değiştirilmiştir.

ESKİ KARAR:

“EK UNSUR 1- (1) Kapsama dahil memurlara, aile yardımı ödeneğine hak kazanan çocuklarından yurtdışmda eğitim-öğretim görenleri için, belgelendirilmesi ve ilgisine nazaran bakan ya da kurum en üst başkanının olurunun alınması koşuluyla eğitim yardımı verilebilir.
(2) Eğitim yardımı, birinci, orta ve lise tahsiline devam eden her bir çocuk için, eğitim-öğretim yılı masrafının %50’si, yirmi üç yaşından büyük olmamak üzere lisans seviyesinde üniversite tahsiline devam eden her bir çocuk için ise eğitim-öğretim yılı masrafının %30’u nispetinde hesaplanır ve aylık bazda ödenir. Servis, kurs ve yemek fiyatları ile gibisi ödemeler eğitim-öğretim yılı masrafı kapsamında kabul edilmez.
(3) Aylık bazda ödenecek eğitim yardımı, çocuğun tahsil gördüğü devlet için 1. noktanın dördüncü kademesindeki meslek memurunun bu Karar çerçevesinde hesaplanan yurtdışı aylığının %15’ini, üniversite tahsili görenler için %10’unu aşamaz.”

HUSUS 6- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
UNSUR 7- Bu Karar kararlarını Cumhurbaşkanı yürütür.

You may also like