Sayıştay’dan dekan vekaletleri hakkında uyarı!

Sayıştay Başkanlığı tarafından yapılan olağan kontrollerde 2547 sayılı Kanunun 16 ncı unsuru uyarınca gerçekleştirilen Dekanlık …

By

Sayıştay Başkanlığı tarafından yapılan olağan kontrollerde 2547 sayılı Kanunun 16 ncı unsuru uyarınca gerçekleştirilen Dekanlık görevlendirmelerinin süresiz olarak uygulanmasının ilgili Kanuna uygun olmadığına dikkat çekildi.

Yapılan incelemelerde şu tespitlere yer verilmiştir; dekanlık vazifesinin asaleten yürütülmesinin asıl olduğu, bu vazifenin hangi hallerde vekaleten yürütülebileceğinin yeniden ilgili Kanun unsurunda belirlendiği, Dekan misyonunun başında olmadığı vakitlerde yardımcılarından birinin yerine vekalet edebileceği, bu vazifenin vekaleten yürütülmesi arızi durumlar için geçerli olup 6 aylık bir mühlet ile sonlu olduğu, kelam konusu 6 aylık müddetin bir hak olmadığı, 6 aylık müddet dolu olan dekanlık takımlarına çeşitli nedenlerle vekalet edilmesi durumunda belirlenen bir hudut olduğu tabir edilmiştir.

Ayrıyeten, Sayıştay Başkanlığı dekanların kelam konusu vazifelerini itimat içerisinde ve rastgele bir baskı altında kalmaksızın yapabilmeleri için Kanunla kendilerine bir ekip teminatlar verildiğini, daima olarak vekaleten görevlendirilmeleri sebebiyle Dekanların misyonlarını ifa ederken bağımsız hareket edilememe riskinin ortaya çıkacağı değerlendirilmiştir.

İŞTE SAYIŞTAY BULGUSU

BULGU 5: Dekanlık Misyonlarının Vekaleten Gördürülmesinde Mevzuatında Belirlenen Yordama Uyulmaması

Üniversite bünyesinde bulunan kimi fakültelerin dekanlarının asaleten atamalarının yapılmayarak, misyonların vekaleten yürütüldüğü tespit edilmiştir.

2547 sayılı Kanunun “Dekan” başlıklı 16’ncı hususunda; “a. (Değişik: 14/4/1982 – 2653/2 md.) Atanması: Fakültenin ve ünitelerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinden yahut dışından üç profesör ortasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl mühlet ile seçilir ve olağan yordam ile atanır. Mühleti biten dekan tekrar atanabilir. Dekan kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin aylıklı öğretim üyeleri ortasından en çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçer. (Ek: 2/1/1990 – KHK – 398/2 md.; Değiştirilerek Kabul: 7/3/1990 – 3614/2 md.) Lakin merkezi açıköğretim yapmakla vazifeli üniversitelerde, gerekli hallerde açıköğretim yapmakla misyonlu fakültenin dekanı tarafından dört dekan yardımcısı seçilebilir. Dekan yardımcıları, dekanca en çok üç yıl için atanır.

Dekana, misyonu başında olmadığı vakit yardımcılarından biri vekalet eder. Vazifeye vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir dekan atanır.

b. Vazife, yetki ve sorumlulukları:

(1) Fakülte konseylerine başkanlık etmek, fakülte heyetlerinin kararlarını uygulamak ve fakülte üniteleri ortasında sistemli çalışmayı sağlamak,

(2) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek,

(3) Fakültenin ödenek ve takım gereksinimlerini münasebeti ile birlikte rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte idare şurasının da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak, (4) Fakültenin üniteleri ve her seviyedeki çalışanı üzerinde genel nezaret ve kontrol misyonunu yapmak,

(5) Bu kanun ile kendisine verilen öbür vazifeleri yapmaktır. Fakültenin ve bağlı ünitelerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir biçimde kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği vakit güvenlik tedbirlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli toplumsal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim – öğretim, bilimsel araştırma ve yayını faaliyetlerinin nizamlı bir formda yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin nezaret ve kontrolünün yapılmasında, takip ve denetim edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur.” denilmektedir.

Üstte yer verilen mevzuat kararlarından de açıkça anlaşılacağı üzere, dekanlık vazifesinin asaleten yürütülmesi asıldır. Bu vazifenin hangi hallerde vekaleten yürütülebileceği tekrar ilgili Kanun unsurunda belirlenmiştir. Dekan vazifesinin başında olmadığı vakitlerde yardımcılarından biri yerine vekalet edebilir. Bu misyonun vekaleten yürütülmesi arızi durumlar için geçerli olup 6 aylık bir mühlet ile sonludur. Kelam konusu 6 aylık müddet de bir hak değildir. 6 aylık mühlet dolu olan dekanlık takımlarına çeşitli nedenlerle vekalet edilmesi durumunda belirlenen bir sınırdır. Boş bulunan takıma vekalet için belirlenmiş bir mühlet değildir.

Ayrıyeten, 2547 sayılı Kanunun belirlediği yol, dekanın vazifesi başında olmadığı vakit yardımcılarından birinin yerine vekalet etmesidir. Fakat, kelam konusu vekaleten görevlendirmeler, Üniversitenin talebi üzerine Yükseköğretim Şurası tarafından yapılmıştır.

Kelam konusu görevlendirme yolu Kanunun belirlediği metoda alışılmamıştır. Dekan Fakültenin ve bağlı ünitelerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir halde kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği vakit güvenlik tedbirlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli toplumsal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim – öğretim, bilimsel araştırma ve yayını faaliyetlerinin nizamlı bir halde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin nezaret ve kontrolünün yapılmasında, takip ve denetim edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Dekanların kelam konusu misyonlarını itimat içerisinde ve rastgele bir baskı altında kalmaksızın yapabilmeleri için Kanunla kendilerine bir ekip garantiler verilmiştir. Daima olarak vekaleten görevlendirilmeleri sebebiyle Dekanların misyonlarını ifa ederken bağımsız hareket edilememe riskinin ortaya çıkacağı kıymetlendirilmektedir.

You may also like