Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İşçisi Vazifede Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

YÖNETMELİK Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI ÇALIŞANI MİSYONDA YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ …

By

YÖNETMELİK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI ÇALIŞANI MİSYONDA

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM

Maksat, Kapsam, Destek ve Tanımlar

Gaye

UNSUR 1 – (1) Bu Yönetmeliğin maksadı, liyakat ve meslek unsurları çerçevesinde, hizmet gerekleri ve işçi planlaması temel alınarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işçisinin vazifede yükselme ve unvan değişikliğine ait yöntem ve temelleri belirlemektir.

Kapsam

HUSUS 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/a unsuruna nazaran misyon yapan çalışandan bu Yönetmeliğin 5 inci hususunda sayılan unvanlara vazifede yükselme yahut unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Destek

UNSUR 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Heyeti Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Vazifede Yükselme ve Unvan Değişikliği Asıllarına Dair Genel Yönetmelik kararlarına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

UNSUR 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt vazife: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu hususunda yer alan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki misyonları,

b) Birebir seviye vazife: Hiyerarşi, misyon, yetki ve sorumluluk açısından birebir kümede ya da küme içinde alt kümeler olması halinde birebir alt kümede gösterilen misyonları,

c) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

ç) Ünite: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kelam konusu Kararnamenin 387 nci unsurunda yer alan hizmet üniteleri ile vilayet sanayi ve teknoloji müdürlüklerini,

d) Genel Müdürlük: İdare Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

e) Misyonda yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen misyonlara tıpkı yahut öbür hizmet kümelerinden yapılacak misyonda yükselme niteliğindeki atamaları,

f) Vazifede yükselme imtihanı: Bu Yönetmelik kararlarına nazaran misyonda yükselmeye tabi takımlara atanacakların belirlenmesi gayesiyle yapılan yazılı ve kelamlı imtihanı,

g) Hizmet kümeleri: Birebir seviye misyonlar ile misal vazifelerin yer aldığı kümeleri,

ğ) Hizmet mühleti: 657 sayılı Kanunun 68 inci hususunun (B) bendi kararlarına nazaran hesaplanan süreyi,

h) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, öteki günleri,

ı) İşçi: Bakanlık takımlarında, 657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan devlet memurlarını,

i) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim seviyesinde mesleksel yahut teknik eğitim sonucu kazanılan unvanlara ait misyonlara yapılan atamaları,

j) Unvan değişikliği imtihanı: En az ortaöğretim seviyesinde mesleksel yahut teknik eğitim sonucu kazanılan unvanlara atanacaklar için yapılan yazılı ve kelamlı imtihanı,

k) Üst seviye yönetici: Bakanlık merkez ünite amirleri ve yardımcılarını,

l) Üst misyon: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu hususunda yer alan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki misyonları,

tabir eder.

İKİNCİ KISIM

Vazifede Yükselme ve Unvan Değişikliğine Ait Temeller

Hizmet kümeleri

HUSUS 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında vazifede yükselme ve unvan değişikliğine tabi takımlar aşağıda belirtilmiştir.

(2) Vazifede yükselme suretiyle atama yapılacak takımlar;

a) İdare hizmetleri kümesi;

1) Şube müdürü,

2) Şef.

b) Hukuk hizmetleri kümesi;

1) Hukuk müşaviri.

c) Araştırma ve planlama hizmetleri kümesi;

1) Uzman.

ç) Bilgi süreç hizmetleri kümesi;

1) Çözümleyici.

d) İdari hizmetler kümesi;

1) Bilgisayar işletmeni, data hazırlama ve denetim işletmeni, muhafaza ve güvenlik vazifelisi, memur, santral memuru, sekreter, daktilograf, sürücü.

e) Takviye hizmetleri kümesi;

1) Teknisyen yardımcısı, aşçı, kaloriferci, dağıtıcı, bekçi, hizmetli.

(3) Unvan değişikliğine tabi takımlar;

a) Mühendis, mimar, kent plancısı, istatistikçi, avukat, mütercim, programcı, tekniker, hemşire, sıhhat teknisyeni, sıhhat memuru, teknisyen ile ölçü ve ayar memuru.

Vazifede yükselme imtihanına tabi olarak atanacaklarda aranacak genel koşullar

UNSUR 6 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen unvanlara vazifede yükselme suretiyle atanabilmek için;

a) Yazılı imtihan tarihi prestijiyle 657 sayılı Kanunun 68 inci hususunun (B) bendinde belirtilen hizmet müddetine sahip olmak,

b) Misyonda yükselme imtihanına tabi olarak atanacaklarda, toplam hizmet mühletinin son altı ayını 657 sayılı Kanuna tabi olarak Bakanlıkta geçirmiş olmak,

c) Vazifede yükselme imtihanında başarılı olmak,

gerekir.

Vazifede yükselme imtihanına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel koşullar

HUSUS 7 – (1) Misyonda yükselme suretiyle atanacaklarda genel kuralların yanında aşağıdaki özel kurallar aranır:

a) Şube müdürü (teknik) unvanlı takımlara atanabilmek için;

1) Fakülte yahut en az dört yıllık yüksekokulların mühendislik, mimarlık, kent ve bölge planlama kısımlarından mezun olmak,

2) Yazılı imtihan tarihi prestijiyle mühendis, mimar ve kent bölge plancısı unvanlarında en az iki yıl hizmeti bulunmak,

3) Sicilinde aylıktan kesme yahut kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

b) Şube müdürü (idari) unvanlı takımlara atanabilmek için;

1) Fakülte yahut en az dört yıllık yüksekokulların mühendislik, mimarlık, kent ve bölge planlama kısımları dışındaki öbür kısımlarından mezun olmak,

2) Yazılı imtihan tarihi prestijiyle uzman, sivil savunma uzmanı, araştırmacı, şef, çözümleyici, programcı, istatistikçi, mütercim, kimyager, biyolog, diyetisyen ya da hemşire unvanlarında birlikte ya da farklı ayrı en az iki yıl; memur, bilgisayar işletmeni, bilgi hazırlama ve denetim işletmeni, müdafaa ve güvenlik vazifelisi, muhasebeci, santral memuru, sıhhat memuru, sekreter, tekniker, başteknisyen, teknisyen ya da ölçü ve ayar memuru unvanlarında farklı ayrı ya da birlikte en az beş yıl hizmeti bulunmak,

3) Sicilinde aylıktan kesme yahut kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

c) Şef takımına atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Yazılı imtihan tarihi prestijiyle memur, bilgisayar işletmeni, bilgi hazırlama ve denetim işletmeni, muhafaza ve güvenlik vazifelisi, muhasebeci, santral memuru, sıhhat memuru, sekreter, tekniker, başteknisyen, teknisyen ya da ölçü ve ayar memuru unvanlarında farklı ayrı ya da birlikte en az üç yıl hizmeti bulunmak,

ç) Hukuk müşaviri takımına atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

d) Çözümleyici takımlarına atanabilmek için;

1) Fakülte yahut en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Yazılı imtihan tarihi prestijiyle programcı takımında en az bir yıl çalışmış olmak,

3) Bilgisayar sistemleri idaresi ile sistem çözümleme yahut sistem programlama hususlarında sertifika sahibi olmak,

4) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,

e) Memur, bilgisayar işletmeni, bilgi hazırlama ve denetim işletmeni ve sürücü takımlarına atanabilmek için;

1) En az lise yahut dengi okul mezunu olmak,

2) Yazılı imtihan tarihi prestijiyle en az iki yıl hizmeti bulunmak,

3) Bilgisayar işletmeni ve bilgi hazırlama ve denetim işletmeni takımlarına atanacaklar için Bakanlıkça ya da ilgili kuruluşlarca düzenlenen bilgisayar işletmenliği yahut Ulusal Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar kullanma eğitiminde başarılı olduğuna ait evrak ya da sertifikaya sahip olmak,

4) Sürücü takımına atanacaklar için en az beş yıllık (B) sınıfı şoför evrakına sahip olmak,

gerekir.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel koşullar

HUSUS 8 – (1) Unvan değişikliğine tabi takımlara atanabilmek için;

a) 657 sayılı Kanunun 68 inci unsurunun (B) bendinde öngörülen kuralları taşımak,

b) Unvan değişikliği imtihanında başarılı olmak,

gerekir.

Unvan değişikliğine tabi takımlara yapılacak atamalarda aranacak özel kurallar

UNSUR 9 – (1) Unvan değişikliğine tabi takımlara atanabilmek için genel kaidelerin yanında aşağıdaki özel kurallar aranır:

a) Mühendis, mimar, kent plancısı ve istatistikçi takımlarına atanabilmek için;

1) Fakülte yahut yüksekokulların ilgili kısımlarından mezun olmak,

b) Avukat takımına atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesinden mezun olmak,

2) Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

c) Mütercim takımına atanabilmek için;

1) Fakülte yahut en az dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercimlik, tercümanlık kısımlarından yahut ilgili başka kısımlardan mezun olmak,

2) Yabancı Lisan Bilgisi Düzey Tespit İmtihanında yahut dengi imtihanlarda en az (B) seviyesinde başarılı olmak,

ç) Programcı takımına atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı kısmından mezun olmak,

2) En az iki programlama lisanını bildiğini belgelemek,

d) Tekniker takımına atanabilmek için;

1) İki yıl vadeli mesleksel yahut teknik yükseköğretim mezunu olmak,

e) Teknisyen takımına atanabilmek için;

1) En az lise dengi mesleksel yahut teknik eğitim öğretim veren okulların ilgili kısımlarından mezun olmak,

gerekir.

Duyuru ve müracaat

HUSUS 10 – (1) Misyonda yükselme yahut unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak takımların ünitesi, sınıfı, unvanı, derecesi, sayısı, yazılı imtihan tarihi, yeri, son müracaat tarihi ve husus başlıkları, yazılı imtihandan en az otuz gün evvel Genel Müdürlükçe Bakanlığın resmi internet sitesinde duyurulur.

(2) Adaylar, müracaat kaidelerini taşıdığı farklı unvanlı takımlardan yalnızca biri için müracaatta bulunabilirler.

(3) Aday memur statüsünde bulunanlar ve başka kurumların işçisi müracaatta bulunamaz.

(4) Müracaat mühleti beş iş gününden az olamaz. İlan edilen takımlar için belirlenen yazılı imtihan tarihi prestijiyle aranan nitelikleri taşıyan işçi, duyuruda belirtilen formda ünitesine müracaatta bulunur. Aylıksız izinde bulunanlar da dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi mecburî olan müsaadeleri kullanmakta olan işçi, imtihana katılabilir.

(5) Üniteler, müracaat formlarını resmi yazı ekinde son müracaat tarihini izleyen beş iş günü içinde Genel Müdürlüğe gönderirler. Genel Müdürlükçe yapılan inceleme sonucunda aranan kaideleri taşımak suretiyle imtihana katılmaya hak kazanan adaylar Bakanlığın resmi internet sitesinde ilan edilir.

(6) Aday listesine karşı üç iş günü içinde Genel Müdürlüğe itiraz edilebilir ve itirazlar beş iş günü içinde karara bağlanır.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Vazifede Yükselme ve Unvan Değişikliği İmtihanı Temelleri

Yazılı imtihan

HUSUS 11 – (1) Vazifede yükselme yazılı imtihanı, Bakanlıkça yapılabileceği üzere Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Ulusal Eğitim Bakanlığına yahut yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir. Yazılı imtihan adabı imtihan duyurusunda belirtilir.

(2) Misyonda yükselme yazılı imtihanı, Bakanlıkça belirlenecek hususlarda yapılır. İmtihan mevzuları, ilan edilen takımın nitelikleri dikkate alınarak İmtihan Kurulunca tespit edilir ve duyuruda belirtilir.

(3) Unvan değişikliği yazılı imtihanı, Bakanlığın vazife alanı ve atama yapılacak vazifenin niteliğine ait hususlarda çoktan seçmeli test tarzında yaptırılır ve bu imtihana katılacaklarda, Bakanlıkta yahut tahsil durumları ile ilgisi bulunmayan vazifelerde makul müddet hizmet yapmış olma kuralı aranmaz. Unvan değişikliği imtihanı kapsamındaki misyonlara, yalnızca Bakanlık işçisi başvurabilir.

(4) Yazılı imtihan, yüz tam puan üzerinden kıymetlendirilir ve yazılı imtihanda en az altmış puan alan adaylar başarılı sayılır.

(5) İmtihanlarda kopya çekenlerin, kopya verenlerin yahut bunlara teşebbüs edenlerin, imtihan kağıtlarına belirtici işaret koyanların, müracaatta gerçeğe karşıt bildirimde bulunduğu anlaşılanların yahut gerekli koşulları taşımadığı daha sonra saptananların imtihanları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmaz ve atamaları yapılmış olanların onayları iptal edilir. Ayrıyeten, bu şahıslar hakkında 657 sayılı Kanunun disiplin kararları uygulanır.

(6) İmtihana girecek aday yerine öbür bir kişinin imtihana girdiğinin anlaşılması halinde ilgililerin imtihanı tutanakla tespit edilerek geçersiz sayılır ve haklarında yasal süreç yapılır.

(7) Vazifede yükselme ve unvan değişikliği imtihanına ait sekretarya hizmetleri Genel Müdürlükçe yürütülür.

Kelamlı imtihan

HUSUS 12 – (1) Yazılı imtihanda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen takım sayısının beş katına kadar aday kelamlı imtihana alınır. Son adayla tıpkı puana sahip olan çalışanın tamamı kelamlı imtihana alınır.

(2) İlgili işçi, İmtihan Şurasının her bir üyesi tarafından;

a) İmtihan mevzularına ait bilgi seviyesi,

b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, söz yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tavır ve davranışlarının misyona uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

temel alınarak yüz tam puan üzerinden kıymetlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak işçinin kelamlı imtihan puanı tespit edilir. Yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar kelamlı imtihanda başarılı sayılır.

Muvaffakiyet sıralaması

HUSUS 13 – (1) Vazifede yükselme ve unvan değişikliği suretiyle ilan edilen boş takım sayısı kadar atama yapılmasında muvaffakiyet puanı temel alınır. Muvaffakiyet puanı, yazılı ve kelamlı imtihan puanlarının aritmetik ortalaması temel alınmak suretiyle tespit edilir. Muvaffakiyet puanı listesi, imtihanın yapıldığı tarihten itibaren en geç on iş günü içerisinde duyurulan boş takım sayısı kadar yapılır ve Bakanlığın resmi internet sitesinde ilan edilir.

(2) Muvaffakiyet puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet müddeti fazla olanlara,

b) Daha üst tahsili bitirmiş olanlara,

c) Üst tahsil mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere muvaffakiyet sıralaması belirlenir.

(3) Vazifede yükselme ve unvan değişikliği imtihanında başarılı olmalarına karşın, ilan edilen takım sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak çalışandan asıl aday sayısı kadar işçi, muvaffakiyet sıralaması listesinde yedek olarak belirlenir.

Misyonda yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanma

HUSUS 14 – (1) Atanmaya hak kazanan işçi, muvaffakiyet sıralaması listesinin mutlaklaşmasını müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen muvaffakiyet sıralamasındaki muvaffakiyet puanlarına nazaran en geç bir ay içerisinde atanır. Tercih alınması durumunda ise muvaffakiyet sıralaması temel alınarak tercihe nazaran atama yapılır.

(2) Duyurulan takımlardan;

a) Atanma kaidelerini taşımadıkları için imtihanların geçersiz sayılması yahut bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan vazifeye geçerli bir mazeret olmaksızın mühleti içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, mevt, memurluktan çekilme yahut çıkarılma, diğer unvanlı takımlara ya da öteki bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan yahut boşalanlara, muvaffakiyet sıralamasının katılaştığı tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere tıpkı unvanlı takımlar için yapılacak müteakip imtihana ait duyuruya kadar, yedekler ortasından muvaffakiyet sıralamasına nazaran atama yapılabilir.

(3) Misyonda yükselme ve unvan değişikliği imtihanına rastgele bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan yahut yedeklerden altı ay içindeki müteakip imtihana ait duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından rastgele bir sebeple feragat edenler, birebir unvanlı takımlara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün yöntem ve temellere tabidir.

(4) Misyonda yükselme suretiyle şube müdürü takımlarına atananlar, atanma tarihinden itibaren en az iki yıl mühletle öbür ünitelere atanamazlar.

İmtihan konseyi

UNSUR 15 – (1) İmtihan Şurası Bakan oluru ile oluşturulur.

(2) İmtihan Konseyi; atamaya yetkili amirin belirlediği bir bakan yardımcısının başkanlığında, atamaya yetkili amir tarafından belirlenecek merkez ünitelerin üst seviye yöneticileri ile İdare Hizmetleri Genel Müdürü olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Birebir yöntemle üye sayısı kadar yedek üye de belirlenir. Konsey, üye tamsayısı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.

(3) İmtihan Heyetinin lider ve üyelerinin misyonda yükselme imtihanına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye yahut üyeler İmtihan Şurası üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üye yahut üyeler görevlendirilir.

İmtihan şurasının misyon ve yetkileri

HUSUS 16 – (1) İmtihan Konseyinin vazife ve yetkileri şunlardır:

a) Misyonda yükselme imtihanını yapmak yahut yaptırmak; unvan değişikliği imtihanını yaptırmak.

b) Yazılı imtihan bahislerine ait husus başlıklarını belirlemek.

c) İmtihan sonuçlarını ve kelamlı imtihana katılmaya hak kazananları ilan etmek.

ç) İmtihan sonuçlarına itirazları sonuçlandırmak.

d) 11 inci unsurdaki bahislerin yüküne nazaran yazılı imtihan sorularının sayısını ve puan bedelini belirlemek.

e) Yazılı ve kelamlı imtihan sorularını hazırlamak yahut hazırlattırmak.

f) İmtihanlara ait başka işleri yürütmek.

İmtihan sonuçlarının açıklanması ve itiraz

UNSUR 17 – (1) İmtihan Konseyi, imtihanın yapıldığı tarihten itibaren en geç on iş günü içerisinde imtihan sonuçlarını Bakanlığın resmi internet sitesinde ilan eder.

(2) İlgililer, imtihan sonuçlarına karşı sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş iş günü içerisinde Genel Müdürlüğe itiraz edebilirler. İtirazlar, en geç beş iş günü içerisinde sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

(3) İmtihanın diğer bir kuruma yaptırılması durumunda, itirazlara ait konulara, imtihanı gerçekleştirilecek kurumla yapılan protokolde yer verilir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Çeşitli ve Son Kararlar

Kümeler ortası geçişler

UNSUR 18 – (1) 5 inci unsurda belirtilen vazifede yükselme ve unvan değişikliğine tabi takımlar ortasındaki geçişler aşağıdaki temeller çerçevesinde yapılır:

a) Birebir hizmet kümesinin alt misyon kümesi içinde kalmak kaydıyla atanılacak takımın gerektirdiği genel ve özel kaideleri taşıyanlar talep etmeleri halinde birebir seviye unvana yahut bu unvanın bulunduğu tıpkı alt kümedeki öbür unvanlara yahut daha alt unvanlara imtihansız atanabilirler.

b) Kümeler ortası misyonda yükselme niteliğindeki geçişler ve alt kümeden üst kümelere geçişler misyonda yükselme imtihanına tabidir. Lakin Bakanlıkta yahut öteki kamu kurum ve kuruluşlarında daha evvel vazife yaptıkları unvanlar ile bu unvanlarla birebir seviye yahut alt unvanlara (a) bendinde yer alan kaidelerle imtihansız atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliği imtihanına tabi takımlar ile bu takımlar ortasındaki geçişler, ilgili takım için düzenlenen unvan değişikliği imtihanı sonucuna nazaran yapılır. Lakin, Bakanlıkta yahut öteki kamu kurum ve kuruluşlarında daha evvel bulunulan vazifelere, bu Yönetmelikte belirlenen atanma kaidelerini taşımaları kaydıyla unvan değişikliği imtihanına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

(2) Doktora tahsilini bitirmiş olanların, atanılacak vazife için bu Yönetmelikte aranan hizmet müddeti ve tahsil koşulunu taşımaları kaydıyla uzman yahut birebir seviyedeki misyonlar ile daha alt misyonlara atanmalarında imtihan koşulu aranmaz.

(3) Bu Yönetmelik kapsamındaki çalışandan doktora tahsilini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği imtihanına katılmaksızın tahsille ihraz ettikleri unvanlara atanabilirler.

(4) Avukat takım yahut durumlarından hukuk müşaviri takım yahut durumlarına yapılacak atamalarda bu Yönetmeliğin vazifede yükselme imtihanına ait kararları uygulanmaz. Fakat, hukuk müşaviri takımlarına atanacakların en az üç yıl avukat takım ve durumlarında çalışmış olmaları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci unsurunda belirtilen kuralları taşımaları zaruridir.

Naklen atamalar

UNSUR 19 – (1) Öbür kamu kurum ve kuruluşlarında vazifeli işçi, bu Yönetmelikteki birebir unvana yahut bu unvanın bulunduğu kümede ya da alt misyon kümesinde yer alan başka unvanlara yahut daha alt unvanlara 18 inci hususun birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan kaideleri taşımaları kaydıyla naklen atanabilir.

(2) Öteki işçi kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Kanuna tabi misyonlara atanmalarında; ihraz ettikleri unvanların, bu Yönetmelikte yer alan unvanlarla birebir olmaması halinde tahsil durumu, ihraz ettiği ve atanacağı unvan ile Aile, Çalışma ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığının olumlu görüşü dikkate alınır.

(3) Birinci sefer açıktan atamalarda bu Yönetmelik kararları uygulanmaz. Lakin, rastgele bir halde vazifelerinden ayrıldıktan sonra tekrar vazifeye dönmek isteyenler, gerekli kuralları taşımaları ve boş takım bulunması halinde muhtaçlık ve hizmet gerekleri doğrultusunda ayrıldıkları misyona yahut tıpkı seviye misyonlardan birine ya da bir alt vazifeye atanabilirler.

Engellilerin imtihanları

UNSUR 20 – (1) Bakanlık, müracaat kurallarını taşıyan ve atama yapılacak vazifesi yerine getirebilecek durumda bulunan engellilerin imtihanlarının yapılabilmesi için gerekli önlemleri alır.

Özelleştirilen kuruluşlardan atama

HUSUS 21 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci unsuru kararlarına nazaran Bakanlığa yapılacak birinci atamalarda bu Yönetmelik kararları uygulanmaz.

Kazanılmış haklar

UNSUR 22 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatları uyarınca ihraz etmiş olanların kazanılmış hakları gizlidir.

Yönetmelikte belirtilmeyen konular

UNSUR 23 – (1) Bu Yönetmelikte karar bulunmayan hallerde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Misyonda Yükselme ve Unvan Değişikliği Temellerine Dair Genel Yönetmelik kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

HUSUS 24 – (1) 7/2/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Çalışanı Misyonda Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yükseköğrenim kuralı

SÜREKSİZ HUSUS 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde vazifede bulunanlardan tıpkı tarih prestijiyle iki yahut üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, öteki şartlara sahip oldukları takdirde, 7 nci unsurun uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

Yürürlük

HUSUS 25 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

UNSUR 26 – (1) Bu Yönetmelik kararlarını Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

You may also like